COVID-19
เขตสุขภาพที่ 8

ข้อมูลวันที่ 9 พฤษภาคม 2564

รอบที่ 2 เวลา 16.00 น.

รายใหม่


+5
ราย

สะสม


791
ราย

รักษาอยู่


237
ราย

รักษาหาย


550
ราย
เสียชีวิต 4 ราย

ภาพรวมเขตสุขภาพที่ 8ข้อมูลรายจังหวัด

*สามารถเลือกดูกราฟรายจังหวัดได้ โดยการคลิกที่ชื่อจังหวัดที่ต้องการ
ลำดับ จังหวัด จำนวนผู้ติดเชื้อ (ราย)
8 พฤษภาคม 2564
จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ (ราย) 9 พฤษภาคม 2564 จำนวนสะสม (ราย) 1 เม.ย. - 9 พฤษภาคม 2564
รอบที่ 1 (06.00 น.) รอบที่ 2 (16.00 น.) ติดเชื้อ รักษาอยู่ รักษาหาย เสียชีวิต
1 อุดรธานี 4 1 0 387 77 308 2
2 สกลนคร 0 1 0 83 34 49 0
3 นครพนม 2 0 0 123 41 80 2
4 เลย 8 0 0 77 40 37 0
5 หนองคาย 0 0 0 69 26 43 0
6 หนองบัวลำภู 1 2 0 29 8 21 0
7 บึงกาฬ 0 1 0 23 11 12 0
รวม 15 5 0 791 237 550 4
** ข้อมูลวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 รอบที่ 2 เวลา 16.00 น.
ที่มา : วิเคราะห์เพื่อกำกับติดตามโดย สคร.8 จ.อุดรธานี อ้างอิง ศวท.8 จ.อุดรธานี และเครือข่ายห้องปฏิบัติการฯเขตสุขภาพที่ 8

ประชาสัมพันธ์

# หัวข้อข่าว วันที่
1 แจ้งการตรวจเยี่ยมและประชุมติดตามนโยบายสำคัญของกระทรวง 7 พ.ค. 2564
2 มติและข้อสั่งการ คณะทำงาน EOC เขตสุขภาพที่ 8 วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 7 พ.ค. 2564
3 มติและข้อสั่งการ คณะทำงาน EOC เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 10/2564 วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 3 พ.ค. 2564
4 คู่มือการบริหารการพยาบาลในสถานการณ์การระบาดของโรค COVID - 19 1 พ.ค. 2564
5 มติและข้อสั่งการ คณะทำงาน EOC เขตสุขภาพที่ 8 วันที่ 29 เมษายน 2564 1 พ.ค. 2564
6 มติและข้อสั่งการ คณะทำงาน EOC เขตสุขภาพที่ 8 วันที่ 13- 27 เมษายน 2564 30 เม.ย. 2564
7 "ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from home)ฯ 17 เม.ย. 2564
8 คำสั่งคณะทำงานระบบบัญชาการเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขฯ 9 มี.ค. 2564
9 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมเป็นสถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือก 9 มี.ค. 2564
10 ผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก. ศบค.) 9 มี.ค. 2564
11 ขอรับการสนับสนุนทีมปฏิบัติการในการควบคุมการแร่ระบาดของ COVID-19 16 ก.พ. 2564
12 เน้นย้ำมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มอย่างเคร่งครัด 22 ม.ค. 2564
13 รายงานสถานการณ์ วันที่ 7 มกราคม 2564 11 ม.ค. 2564
14 คำสั่งศูนย์บริหารสถาณ์การการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโลน่า 2019 / 13 มิถุนายน 2563 19 มิ.ย. 2563
15 แนวปฏิบัตการทำหัตถการและการผ่าตัดในสถานการณก์ารระบาดของ COVID-19 / 7 พ.ค. 2563 15 พ.ค. 2563
16 แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุข เพื่อการจัดการภาวะระบาดของโรคโควิด-19 ในข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) 11 เม.ย. 2563
17 แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล / 8 เมษายน 2563 11 เม.ย. 2563
18 คำแนะนำแนวทางการใช้อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ (PPE) 11 เม.ย. 2563
19 นิยามผู้สงสัยติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค / 7 เมษายน 2563 11 เม.ย. 2563
20 ฐานความผิดและบทกำหนดโทษตามพรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 7 เม.ย. 2563
21 แนวทางเวชปฏิบัติ วินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 / 30 มีนาคม 2563 30 มี.ค. 2563
22 จำนวนเตียงรองรับผู้ป่วย COVID-19 28 มี.ค. 2563
23 จำนวนเครื่องช่วยหายใจ เขตสุขภาพที่ 8 28 มี.ค. 2563
24 ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉบับที่ 1 / 25 มีนาคม 63 26 มี.ค. 2563
25 แนวทาง Social Distancing 24 มี.ค. 2563
26 อสม.เคาะประตูบ้าน ในการเฝ้าระวัง ป้องกันโรค COVID-19 24 มี.ค. 2563
27 การติดตามประชาชนที่เดินทางมาจากเขตติดโรคติดต่ออันตราย ในต่างประเทศ ผู้เดินทางกลับภูมิลำเนาจาก กทม. และปริมณฑล 24 มี.ค. 2563
28 แนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนโรค COVID-19 / 23 มีนาคม 63 24 มี.ค. 2563
29 นิยามผังการตรวจ Lab / 21 มีนาคม 2563 22 มี.ค. 2563
30 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี ฉบับที่ 2 / 2563 21 มี.ค. 2563
31 นิยามผังการตรวจ Lab / 18 มีนาคม 2563 20 มี.ค. 2563
32 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี 19 มี.ค. 2563
33 Corona Virus Disease 2019 16 มี.ค. 2563
34 คาดการณ์การระบาดและมาตรการในระยะที่ 3 16 มี.ค. 2563
35 คู่มือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 16 มี.ค. 2563
36 ผังโครงสร้างบัญชาการเหตุการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 16 มี.ค. 2563
37 คำสั่ง ICS เขตสุขภาพ 8 ผตร.ลงนาม 16 มี.ค. 2563
38 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๓ 14 มี.ค. 2563
39 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ 14 มี.ค. 2563
40 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เครื่องแบบ เครื่องหมาย และบัตรประจำตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เพื่อแสดงตัวขณะปฏิบัติหน้าที่ในกรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนหรือมีกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๓ 14 มี.ค. 2563
41 ระยะการระบาด COVID-19 12 มี.ค. 2563
42 หลักเกณฑ์ลักษณะสถานที่กักกันเพื่อสังเกตการเริ่มป่วย 8 มี.ค. 2563
43 พรบ.โรคติดต่อ ปี 2558 8 มี.ค. 2563
44 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 7 มี.ค. 2563
45 ช่องข่าว จังหวัดอุดรธานี เชิญชวนลงทะเบียนผู้เดินทางจากประเทศเสื่ยง 7 มี.ค. 2563
46 คำแนะนำ สำหรับสถานที่รวมตัวกันของคนหมู่มาก (กระทรวงสาธารณสุข) 7 มี.ค. 2563
47 มาตรการรองรับแรงงานไทยที่กลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง 7 มี.ค. 2563
48 สถานะการณ์ในจังหวัดอุดรธานี 6 มี.ค. 2563

Finance COVID-19

# หัวข้อข่าว วันที่
1 หนังสือแจ้งโอนจัดสรรค่าตอบแทนเสี่ยงภัยค้างจ่ายปี 63 และโอนงบปี 2564 25 เม.ย. 2564
2 หนังสือเรื่องการเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 25 เม.ย. 2564
3 หนังสือแจ้งแนวปฏิบัติการขอรับการสนับสนุนเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน 12 ม.ค. 2564
4 แจ้งเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขระดับจังหวัด 6 ม.ค. 2564
5 โอนเงินงบกลาง COVID 19 รอบที่ 4 19 มิ.ย. 2563
6 หนังสือแจ้งขอปรับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัย ARI Clinic 19 มิ.ย. 2563
7 หนังสือแจ้งขอปรับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัย ณ State Quarantine และ Local Quarantine 19 มิ.ย. 2563
8 หนังสือแจ้งหลักเกณฑ์การเบิกค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ State Quarantine และ Local Quarantine 8 มิ.ย. 2563
9 หนังสือแจ้งเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัย COVID 19 ฉบับลงวันที่ 15 พค 63 18 พ.ค. 2563
10 แนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่าย COVID 19 ในระบบหลักประกันสุขภาพ 7 พ.ค. 2563
11 แบบเอกสารการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล COVID 19 จากงบกลาง กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 7 พ.ค. 2563
12 หนังสือ สปสช. แจ้งทุกหน่วยงานเรื่องการเบิกจ่าย COVID 19 20 เม.ย. 2563
13 หนังสือขอสำรวจค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุมโรค และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 20 เม.ย. 2563
14 รายงานผลการเบิกจ่ายงบกลาง COVID 19 ณ วันที่ 17 เมษายน 2563 17 เม.ย. 2563
15 หนังสือแจ้งหลักเกณฑ์การเบิกค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานฯCOVID19 17 เม.ย. 2563
16 ประเด็นคำถาม-คำตอบ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัย จากกองบริหารการคลัง สธ 17 เม.ย. 2563
17 กองคลังบริหารการคลังแจ้งโอนเงินงบกลาง COVID19 รอบที่ 2 ให้ สสจ ทุกแห่ง 15 เม.ย. 2563
18 ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัย COVID 19 14 เม.ย. 2563
19 การบันทึกข้อมูล ในระบบโปรแกรม e-claim กรณีโรคติดเชื้อ COVID 19 13 เม.ย. 2563
20 เอกสารหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการเบิกจ่ายกรณี COVID 19 ที่ เสนอผ่าน Facebook Live สปสช. วันที่ 13 เมย.2563 13 เม.ย. 2563
21 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณงบกลาง COVID 19 ณ วันที่ 11 เมษายน 2563 11 เม.ย. 2563
22 การเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ สิทธิ UC กรณีผู้ป่วยนอกที่มีความจำเป็นต้องรับบริการในช่วง COVID 19 10 เม.ย. 2563
23 ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉิน COVID19 9 เม.ย. 2563
24 แนวทางการบันทึกข้อมูลเบิกค่ารักษาพยาบาล COVID19 ของ สกส. ตามประกาศกรมบัญชีกลาง 9 เม.ย. 2563
25 นิยามสอบสวน แนวทางส่งเรียกเก็บแลป PUI 07 04 2020_final 8 เม.ย. 2563
26 สรุปการเบิกค่ารักษาพยาบาลโรคCOVID-19 ล่าสุด 07-04-20 8 เม.ย. 2563
27 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณงบกลาง COVID 19 ณ วันที่ 4 เมษายน 2563 7 เม.ย. 2563
28 หนังสือกรมบัญชีกลาง เพิ่มเติมหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาล (ฉบับที่ 2) ของผู้มีสิทธิข้าราชการ 5 เม.ย. 2563
29 ประกาศ และหลักเกณฑ์ฯ สปสช. ที่แก้ไข ปรับปรุง 2 เม.ย. 2563
30 หลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณีโรคติดเชื้อ COVID 19 ของผู้มีสิทธิ ประกันสังคม 31 มี.ค. 2563
31 ระเบียบเงินบริจาค และระเบียบว่าด้วยการเรี่ยไร 31 มี.ค. 2563
32 หนังสือกระทรวงการคลัง แจ้งการอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 31 มี.ค. 2563
33 ขยายความ ว 115 และ ตัวอย่างรายงานขอความเห็นชอบ การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามว ๑๑๕ ลงวันที่ ๒๗ มีค ๖๓ 30 มี.ค. 2563
34 หนังสือ กค_ว 115 แจ้งการดำเนินการกณีการจัดซื้อยา วชย หรืออุปกรณ์การแพทย์ หรือการจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุ สำหรับ การป้องกัน ควบคุม หรือรักษา COVID 19 30 มี.ค. 2563
35 หนังสือ สธ แจ้งการจัดซื้อหน้ากากอนามัย Mask ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID 19 30 มี.ค. 2563
36 กรมบัญชีกลางปลดล๊อค 30 มี.ค. 2563
37 เบอร์ติดต่อสอบถามงบ COVID 19 ของกองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 30 มี.ค. 2563
38 หนังสือกรมบัญชีกลาง แจ้งหลักเกณฑ์ อัตรา วิธีการและเงื่อนไข การเบิกค่ารักษา COVID 19 ของผู้มีสิทธิข้าราชการ 30 มี.ค. 2563
39 หนังสือกรมบัญชีกลาง ขอตกลงเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุมและรักษาผู้ป่วย COVID 19 30 มี.ค. 2563
40 กองคลังบริหารการคลังแจ้งโอนเงินงบกลางรอบที่ 1 ให้ สสจ ทุกแห่ง 30 มี.ค. 2563
41 การใช้ใบส่งตัวผู้ป่วยในช่วงสถานการณ์ระบาดโรค COVID 19 30 มี.ค. 2563
42 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัย COVID 19 และแบบฟอร์มการเบิก 30 มี.ค. 2563
43 Slide ชี้แจง งบกลาง COVID 19 กองบริหารการคลัง สธ ประชุม VDO Conference วันที่ 26 มีค 63 30 มี.ค. 2563
44 หนังสือแจ้ง สสจ ทุกแห่ง การเบิกจ่ายเงินงบกลาง COVID 19 ตามหนังสือที่ สธ 0206.09.7/ว 183 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 30 มี.ค. 2563

Case Management COVID-19

# หัวข้อข่าว วันที่
1 แนวทางเวชปฏิบัติ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 7 พ.ค. 2564
2 เกณฑ์การคัดแยกระดับความผิดปกติจากภาพรังสีทรวงอก เพื่อใช้สำหรับการวินิจฉัยภาวะปอดอักเสบในผู้ป่วยโรคโควิด 19 (เวอร์ชัน 1) 5 พ.ค. 2564
3 การเตรียมยาเตรียมเฉพาะคราวฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) สำหรับผู้ป่วยเด็ก 5 พ.ค. 2564
4 การใช้ออกซิเจนอัตราไหลสูงในหอผู้ป่วยโควิด 5 พ.ค. 2564
5 แนวทางเวชปฏิบัติ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 5 พ.ค. 2564
6 แนวทางการดูแลผู้ป่วย Severe COVID 19 2 พ.ค. 2564
7 COVID-19 Pneumonia 2021 25 เม.ย. 2564
8 ประเภทของวัคซีน Covid-19 22 เม.ย. 2564
9 แนวทาง การพิจารณาผู้ติดเชื้อ COVID-19 ที่เหมาะสมสำหรับการแยกตัวที่บ้าน (home isolation) 20 เม.ย. 2564
10 แนวทางเวชปฏิบัติ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง วันที่ 17 เมษายน 2564 17 เม.ย. 2564
11 ข้อแนะนำการทำความสะอาดหน้ากาก N95 ชุด PPE และหน้ากากอนามัย 22 ก.พ. 2564
12 การตรวจ COVID-19 จากน้ำลาย 2 ก.พ. 2564
13 แนวทางเวชปฏิบัติ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง วันที่ 28 มกราคม 2564 2 ก.พ. 2564
14 Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Treatment Guidelines 8 ม.ค. 2564
15 แนวทางการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลสนาม 6 ม.ค. 2564
16 คู่มือจัดตั้งโรงพยาบาลสนามด้านโรคระบาด จังหวัดเชียงใหม่ 6 ม.ค. 2564
17 คู่มือ/แนวทางปฏิบัติ 6 ม.ค. 2564
18 แนวทางการจัดเตรียมหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ COVID-19 4 ม.ค. 2564
19 แนวทางการจัดเตรียมโรงพยาบาลสนาม COVID-19 4 ม.ค. 2564
20 แนวทางการจัดเตรียมพื้นที่รองรับผู้ป่วยโรค COVID -19 กรณีมีการระบาดในวงกว้าง 4 ม.ค. 2564
21 ภารกิจ Hospitelเพื่อรองรับสถานการณ์ COVID-19 ระลอก 2ภารกิจ Hospitelเพื่อรองรับสถานการณ์ COVID-19 ระลอก 2 4 ม.ค. 2564
22 การเตรียมความพร้อมในการป้องกันการระบาดใหม่ของโควิด-19 3 ม.ค. 2564
23 การขอรับค่าใช่จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข สำหรับกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564 22 ธ.ค. 2563
24 Management COVID - 19 20 ธ.ค. 2563
25 คู่มือ/แนวทางเวชปฏิบัติ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับปรับปรุงวันที่ 7 ธันวาคม 2563 8 ธ.ค. 2563
26 การตรวจทางห้องปฏิบัติการตามแผนเผชิญเหตุรับมือการระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ 4 ธ.ค. 2563
27 แนวทางการเฝ้าระวังโควิด สอบสวน วันที่ 4 ธันวาคม 2563 4 ธ.ค. 2563
28 สถานการณ์โควิดมาตรการเชียงราย วันที่ 4 ธันวาคม 2563 4 ธ.ค. 2563
29 สรุปประชุม SQ covid - 19 ครั้งที่ 8/2563 24 พ.ย. 2563
30 แนว ทางปฏิบัติการปรับรูปแบบบริการ การบริการดูแูแลรักษาผู้ป่วยนอก (OPD) ในสถานการณ์ก์การระบาดของ COVID-19 17 พ.ย. 2563
31 แนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัย ดูแลรักษาและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมการแพทย์ ฉบับปรับปรุง วันที่ 18 ตุลาคม 2563 สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข ผู้โพส : 17 พ.ย. 2563
32 Basic Psychosocial Skills- A Guide for COVID-19 Responders 16 พ.ย. 2563
33 สัมนาวิชาการเตรียมความพร้อมรับมือการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 19-20 ตุลาคม 2563 9 พ.ย. 2563
34 A Comparison Between 12 Versus 20 Weeks of Trimethoprim-Sulfamethoxazole as Oral Eradication Treatment for Melioidosis 3 ส.ค. 2563
35 สถานการณ์และแนวทางการควบคุมโรคไข้เลือดออก ในช่วง COVID 19 3 ก.ค. 2563
36 แนวทางการดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุ ในสถานการณ์ COVID 19 22 มิ.ย. 2563
37 สรุปจำนวนการผ่าตัดในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 ช่วงเวลา 1 เมษายน 2563 - 31 พฤษภาคม 2563 22 มิ.ย. 2563
38 แนวทางปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปนเพื่อทำหัตถการและการผ่าตัดในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 22 มิ.ย. 2563
39 แนวทางปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยใน (IPD) ในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 22 มิ.ย. 2563
40 แนวทางเวชปฏิบัติการทำหัตถการทางอายุรศาสตร์ ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 4 มิ.ย. 2563
41 ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนการซ่อมเครื่องช่วยหายใจ 20 พ.ค. 2563
42 วิธี Reuse หน้ากากอนามัย N95 20 พ.ค. 2563
43 แนวทางปฏิบัติการรักษาทางทันตกรรมในสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 20 พ.ค. 2563
44 การใช้ PPE ที่เหมาะสม 20 พ.ค. 2563
45 หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการจ่ายการให้บริการการตรวจคัดกรองและตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันการติดเชื้อ COVID-19 19 พ.ค. 2563
46 Complete Blood Count in COVID-19 19 พ.ค. 2563
47 แนวปฏิบัติการทำหัตการและการผ่าตัดในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 14 พ.ค. 2563
48 แนวทางปฏฺบัติการใช้ห้องผ่าตัดในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 12 พ.ค. 2563
49 New Normal of Medical Health Care 12 พ.ค. 2563
50 นวัตกรรมสู้โควิด โรงพยาบาลบึงกาฬ 7 พ.ค. 2563
51 นวัตกรรมสู้โควิด โรงพยาบาลหนองบัวลำภู 7 พ.ค. 2563
52 นวัตกรรมสู้โควิด โรงพยาบาลอุดรธานี 7 พ.ค. 2563
53 การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2563 5 พ.ค. 2563
54 แนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัย ดูแลรักษาและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมการแพทย์ ฉบับปรับปรุง วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข 1 พ.ค. 2563
55 นิยาม AIIR (Ariborne infection isolation romm) 28 เม.ย. 2563
56 รวม Clinical Practical Guideline and Flow COVID 19 UdonThani Hospital *last update 19 April 2020 28 เม.ย. 2563
57 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) เกี่ยวกับกิจกรรมทางศาสนาอิสลามตามแนวทางที่สักนักจุฬาราชมนตรีกำหนด 27 เม.ย. 2563
58 การประเมินทางไวรัสวิทยาของโรงพยาบาล ผู้ป่วยที่มี COVID-2019 27 เม.ย. 2563
59 Antibody responses to SARS 27 เม.ย. 2563
60 แนวทางการจัดทำ Cohort ward ฉบับวันที่ 23 มีนาคม 2563 27 เม.ย. 2563
61 แนวทางการปฏิบัติการจัดการน้ำเสียกรณีใช้โรงแรมเป็นสถานพักฟื้นผู้ป่วยติดเชื้อ 27 เม.ย. 2563
62 แบบปรับปรุงห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ Modified Airborne Infection Isolation Room 27 เม.ย. 2563
63 กรมควบคุมโอค คำแนะนำการใช้อุปกรณ์ส่วนบุคคลป้องกันการติดเชื้อ (Personal Protective Equipment, PPe) ฉบับวันที่ 20 เมษายน 2563 27 เม.ย. 2563
64 OR case screening scenario 27 เม.ย. 2563
65 การใช้ระบบรายงานโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 27 เม.ย. 2563
66 การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ 27 เม.ย. 2563
67 การเตรียมความพร้อม ด้นการรักษาพยาบาล และ ป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล COVID-19 27 เม.ย. 2563
68 ชี้แจงหลักเกณฑ์ แลเงื่อนไขการจ่ายการดูแล ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CB VID-19) ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 27 เม.ย. 2563
69 นิยามผู้สงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patient Under Investigation : PUI) และแนวทางเฝ้าระวัง ส่งตัวอย่าง และรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 13 เมษายน 27 เม.ย. 2563
70 แนวทางการทำความสะอาดฆ่าเชื้อในสถานที่ทีไม่ใช่สถานพยาบาลกรณีสงสัยแปดเปื้อน 27 เม.ย. 2563
71 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข การประเมิน Hospitel 27 เม.ย. 2563
72 ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยวิกฤต Covid19 27 เม.ย. 2563
73 รายชื่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบทางเดินหายใจ เขตสุขภาพที่ 8 27 เม.ย. 2563
74 แนวทางและวิธีการจัดการศพมุสลิมที่เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19 20 เม.ย. 2563
75 เผยแพร่แนวทางการจัดการศพที่ติดเชื้อหรือสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 20 เม.ย. 2563
76 การบันทึกข้อมูลผู้ป่วย, กลุ่มเสี่ยง(PUI), COVID-19 และการติดตาม HQ 16 เม.ย. 2563
77 ไฟล์นำเสนอ ประชุม Case Conference COVID-19 วันที่ 15 เมษายน 2563 15 เม.ย. 2563
78 การออก Code Lab / 8 เมษายน 2563 14 เม.ย. 2563
79 แบบฟอร์มการขอใช้ยา Favipiravir 200 mg tablet 12 เม.ย. 2563
80 Second Siriraj Expereince Critical COVID-19 10 เม.ย. 2563
81 ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยวิกฤต Covid19 10 เม.ย. 2563
82 แนวทางเวชปฏิบัติ ฉบับปรับปรุง วันที่ 8 เมษายน 63_COVID-19 9 เม.ย. 2563
83 รายงานข้อมูล ผู้ป่วย COVID วันที่ 5 เม.ย. 63 5 เม.ย. 2563
84 รายงานข้อมูล ผู้ป่วย COVID วันที่ 4 เม.ย. 63 5 เม.ย. 2563
85 รายงานข้อมูล ผู้ป่วย COVID วันที่ 3 เม.ย. 63 5 เม.ย. 2563
86 แบบฟอร์มการขอใช้ยา Favipiravir 200 mg tablet 5 เม.ย. 2563
87 แนวทางปฏิบัติราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์ Covid19 5 เม.ย. 2563
88 แนวทางการจัดทำ cohort ward_total 5 เม.ย. 2563
89 การดูแลทารกแรกเกิดจากมารดาที่สงสัยหรือยืนยันเป็นโรค COVID-19 5 เม.ย. 2563
90 ผลการวิจัยการฆ่าเชื้อด้วยการ อบร้อน และฉายรังสี UV-C เพื่อนำหน้ากาก N95 และหน้ากากอนามัย กลับมาใช้ซ้ำ 5 เม.ย. 2563
91 สรุปรายละเอียด PPE+N95 5 เม.ย. 2563
92 Surviving Sepsis Campaign Guidelines on the 95707 1 เม.ย. 2563
93 แนวทางเวชปฏิบัติ(ฉบับปรับปรุง1)30มีค63_COVID-19 1 เม.ย. 2563
94 Lab Practice for PUI COVID19 1 เม.ย. 2563
95 การแปลผลทางห้องปฏิบัติการและข้อบ่งชี้ 1 เม.ย. 2563
96 คู่มือ MCATT COVID19 วันที่ 1 เมษายน 63 1 เม.ย. 2563
97 แนวทางการดำเนินงาน MCATT 1 เม.ย. 2563
98 Guidance CPR COVID19_31mar 1 เม.ย. 2563
99 แนวทางการรักษาผู้ป่วยวิกฤติ COVID 1 เม.ย. 2563
100 jamainternal wu 2020 oi200022 1 เม.ย. 2563
101 แนวทางปฏิบัติในการดูแลรักษาผู้โควิด 19 ชนิดรุนแรง ฉบับวันที่ 22 มีนาคม 2563 1 เม.ย. 2563
102 Severe COVID 19 Chiang Mai Guideline 23032020 1 เม.ย. 2563
103 การรักษาผู้ป่วยเด็ก 1 เม.ย. 2563
104 หนังสือแนวทางการเฝ้าระวังป้องกัน COVID 19 1 เม.ย. 2563

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ

แหล่งความรู้สู้ COVID-19