ประชาสัมพันธ์

# หัวข้อข่าว
วันที่
1 ขอรับการสนับสนุนทีมปฏิบัติการในการควบคุมการแร่ระบาดของ COVID-19
16 ก.พ. 2564
2 เน้นย้ำมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มอย่างเคร่งครัด
22 ม.ค. 2564
3 รายงานสถานการณ์ วันที่ 7 มกราคม 2564
11 ม.ค. 2564
4 คำสั่งศูนย์บริหารสถาณ์การการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโลน่า 2019 / 13 มิถุนายน 2563
19 มิ.ย. 2563
5 แนวปฏิบัตการทำหัตถการและการผ่าตัดในสถานการณก์ารระบาดของ COVID-19 / 7 พ.ค. 2563
15 พ.ค. 2563
6 แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุข เพื่อการจัดการภาวะระบาดของโรคโควิด-19 ในข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1)
11 เม.ย. 2563
7 แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล / 8 เมษายน 2563
11 เม.ย. 2563
8 คำแนะนำแนวทางการใช้อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ (PPE)
11 เม.ย. 2563
9 นิยามผู้สงสัยติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค / 7 เมษายน 2563
11 เม.ย. 2563
10 ฐานความผิดและบทกำหนดโทษตามพรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558
7 เม.ย. 2563
11 แนวทางเวชปฏิบัติ วินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 / 30 มีนาคม 2563
30 มี.ค. 2563
12 จำนวนเตียงรองรับผู้ป่วย COVID-19
28 มี.ค. 2563
13 จำนวนเครื่องช่วยหายใจ เขตสุขภาพที่ 8
28 มี.ค. 2563
14 ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉบับที่ 1 / 25 มีนาคม 63
26 มี.ค. 2563
15 แนวทาง Social Distancing
24 มี.ค. 2563
16 อสม.เคาะประตูบ้าน ในการเฝ้าระวัง ป้องกันโรค COVID-19
24 มี.ค. 2563
17 การติดตามประชาชนที่เดินทางมาจากเขตติดโรคติดต่ออันตราย ในต่างประเทศ ผู้เดินทางกลับภูมิลำเนาจาก กทม. และปริมณฑล
24 มี.ค. 2563
18 แนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนโรค COVID-19 / 23 มีนาคม 63
24 มี.ค. 2563
19 นิยามผังการตรวจ Lab / 21 มีนาคม 2563
22 มี.ค. 2563
20 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี ฉบับที่ 2 / 2563
21 มี.ค. 2563
21 นิยามผังการตรวจ Lab / 18 มีนาคม 2563
20 มี.ค. 2563
22 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี
19 มี.ค. 2563
23 Corona Virus Disease 2019
16 มี.ค. 2563
24 คาดการณ์การระบาดและมาตรการในระยะที่ 3
16 มี.ค. 2563
25 คู่มือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
16 มี.ค. 2563
26 ผังโครงสร้างบัญชาการเหตุการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8
16 มี.ค. 2563
27 คำสั่ง ICS เขตสุขภาพ 8 ผตร.ลงนาม
16 มี.ค. 2563
28 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๓
14 มี.ค. 2563
29 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓
14 มี.ค. 2563
30 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เครื่องแบบ เครื่องหมาย และบัตรประจำตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เพื่อแสดงตัวขณะปฏิบัติหน้าที่ในกรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนหรือมีกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๓
14 มี.ค. 2563
31 ระยะการระบาด COVID-19
12 มี.ค. 2563
32 หลักเกณฑ์ลักษณะสถานที่กักกันเพื่อสังเกตการเริ่มป่วย
8 มี.ค. 2563
33 พรบ.โรคติดต่อ ปี 2558
8 มี.ค. 2563
34 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
7 มี.ค. 2563
35 ช่องข่าว จังหวัดอุดรธานี เชิญชวนลงทะเบียนผู้เดินทางจากประเทศเสื่ยง
7 มี.ค. 2563
36 คำแนะนำ สำหรับสถานที่รวมตัวกันของคนหมู่มาก (กระทรวงสาธารณสุข)
7 มี.ค. 2563
37 มาตรการรองรับแรงงานไทยที่กลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง
7 มี.ค. 2563
38 สถานะการณ์ในจังหวัดอุดรธานี
6 มี.ค. 2563

Finance COVID-19

# หัวข้อข่าว
วันที่
1 หนังสือแจ้งแนวปฏิบัติการขอรับการสนับสนุนเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน
12 ม.ค. 2564
2 แจ้งเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขระดับจังหวัด
6 ม.ค. 2564
3 โอนเงินงบกลาง COVID 19 รอบที่ 4
19 มิ.ย. 2563
4 หนังสือแจ้งขอปรับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัย ARI Clinic
19 มิ.ย. 2563
5 หนังสือแจ้งขอปรับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัย ณ State Quarantine และ Local Quarantine
19 มิ.ย. 2563
6 หนังสือแจ้งหลักเกณฑ์การเบิกค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ State Quarantine และ Local Quarantine
8 มิ.ย. 2563
7 หนังสือแจ้งเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัย COVID 19 ฉบับลงวันที่ 15 พค 63
18 พ.ค. 2563
8 แนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่าย COVID 19 ในระบบหลักประกันสุขภาพ
7 พ.ค. 2563
9 แบบเอกสารการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล COVID 19 จากงบกลาง กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
7 พ.ค. 2563
10 หนังสือ สปสช. แจ้งทุกหน่วยงานเรื่องการเบิกจ่าย COVID 19
20 เม.ย. 2563
11 หนังสือขอสำรวจค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุมโรค และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)
20 เม.ย. 2563
12 รายงานผลการเบิกจ่ายงบกลาง COVID 19 ณ วันที่ 17 เมษายน 2563
17 เม.ย. 2563
13 หนังสือแจ้งหลักเกณฑ์การเบิกค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานฯCOVID19
17 เม.ย. 2563
14 ประเด็นคำถาม-คำตอบ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัย จากกองบริหารการคลัง สธ
17 เม.ย. 2563
15 กองคลังบริหารการคลังแจ้งโอนเงินงบกลาง COVID19 รอบที่ 2 ให้ สสจ ทุกแห่ง
15 เม.ย. 2563
16 ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัย COVID 19
14 เม.ย. 2563
17 การบันทึกข้อมูล ในระบบโปรแกรม e-claim กรณีโรคติดเชื้อ COVID 19
13 เม.ย. 2563
18 เอกสารหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการเบิกจ่ายกรณี COVID 19 ที่ เสนอผ่าน Facebook Live สปสช. วันที่ 13 เมย.2563
13 เม.ย. 2563
19 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณงบกลาง COVID 19 ณ วันที่ 11 เมษายน 2563
11 เม.ย. 2563
20 การเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ สิทธิ UC กรณีผู้ป่วยนอกที่มีความจำเป็นต้องรับบริการในช่วง COVID 19
10 เม.ย. 2563
21 ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉิน COVID19
9 เม.ย. 2563
22 แนวทางการบันทึกข้อมูลเบิกค่ารักษาพยาบาล COVID19 ของ สกส. ตามประกาศกรมบัญชีกลาง
9 เม.ย. 2563
23 นิยามสอบสวน แนวทางส่งเรียกเก็บแลป PUI 07 04 2020_final
8 เม.ย. 2563
24 สรุปการเบิกค่ารักษาพยาบาลโรคCOVID-19 ล่าสุด 07-04-20
8 เม.ย. 2563
25 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณงบกลาง COVID 19 ณ วันที่ 4 เมษายน 2563
7 เม.ย. 2563
26 หนังสือกรมบัญชีกลาง เพิ่มเติมหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาล (ฉบับที่ 2) ของผู้มีสิทธิข้าราชการ
5 เม.ย. 2563
27 ประกาศ และหลักเกณฑ์ฯ สปสช. ที่แก้ไข ปรับปรุง
2 เม.ย. 2563
28 หลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณีโรคติดเชื้อ COVID 19 ของผู้มีสิทธิ ประกันสังคม
31 มี.ค. 2563
29 ระเบียบเงินบริจาค และระเบียบว่าด้วยการเรี่ยไร
31 มี.ค. 2563
30 หนังสือกระทรวงการคลัง แจ้งการอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
31 มี.ค. 2563
31 ขยายความ ว 115 และ ตัวอย่างรายงานขอความเห็นชอบ การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามว ๑๑๕ ลงวันที่ ๒๗ มีค ๖๓
30 มี.ค. 2563
32 หนังสือ กค_ว 115 แจ้งการดำเนินการกณีการจัดซื้อยา วชย หรืออุปกรณ์การแพทย์ หรือการจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุ สำหรับ การป้องกัน ควบคุม หรือรักษา COVID 19
30 มี.ค. 2563
33 หนังสือ สธ แจ้งการจัดซื้อหน้ากากอนามัย Mask ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID 19
30 มี.ค. 2563
34 กรมบัญชีกลางปลดล๊อค
30 มี.ค. 2563
35 เบอร์ติดต่อสอบถามงบ COVID 19 ของกองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
30 มี.ค. 2563
36 หนังสือกรมบัญชีกลาง แจ้งหลักเกณฑ์ อัตรา วิธีการและเงื่อนไข การเบิกค่ารักษา COVID 19 ของผู้มีสิทธิข้าราชการ
30 มี.ค. 2563
37 หนังสือกรมบัญชีกลาง ขอตกลงเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุมและรักษาผู้ป่วย COVID 19
30 มี.ค. 2563
38 กองคลังบริหารการคลังแจ้งโอนเงินงบกลางรอบที่ 1 ให้ สสจ ทุกแห่ง
30 มี.ค. 2563
39 การใช้ใบส่งตัวผู้ป่วยในช่วงสถานการณ์ระบาดโรค COVID 19
30 มี.ค. 2563
40 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัย COVID 19 และแบบฟอร์มการเบิก
30 มี.ค. 2563
41 Slide ชี้แจง งบกลาง COVID 19 กองบริหารการคลัง สธ ประชุม VDO Conference วันที่ 26 มีค 63
30 มี.ค. 2563
42 หนังสือแจ้ง สสจ ทุกแห่ง การเบิกจ่ายเงินงบกลาง COVID 19 ตามหนังสือที่ สธ 0206.09.7/ว 183 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563
30 มี.ค. 2563

Case Management COVID-19

# หัวข้อข่าว
วันที่
1 ข้อแนะนำการทำความสะอาดหน้ากาก N95 ชุด PPE และหน้ากากอนามัย
22 ก.พ. 2564
2 การตรวจ COVID-19 จากน้ำลาย
2 ก.พ. 2564
3 แนวทางเวชปฏิบัติ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง วันที่ 28 มกราคม 2564
2 ก.พ. 2564
4 Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Treatment Guidelines
8 ม.ค. 2564
5 แนวทางการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลสนาม
6 ม.ค. 2564
6 คู่มือจัดตั้งโรงพยาบาลสนามด้านโรคระบาด จังหวัดเชียงใหม่
6 ม.ค. 2564
7 คู่มือ/แนวทางปฏิบัติ
6 ม.ค. 2564
8 แนวทางการจัดเตรียมหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ COVID-19
4 ม.ค. 2564
9 แนวทางการจัดเตรียมโรงพยาบาลสนาม COVID-19
4 ม.ค. 2564
10 แนวทางการจัดเตรียมพื้นที่รองรับผู้ป่วยโรค COVID -19 กรณีมีการระบาดในวงกว้าง
4 ม.ค. 2564
11 ภารกิจ Hospitelเพื่อรองรับสถานการณ์ COVID-19 ระลอก 2ภารกิจ Hospitelเพื่อรองรับสถานการณ์ COVID-19 ระลอก 2
4 ม.ค. 2564
12 การเตรียมความพร้อมในการป้องกันการระบาดใหม่ของโควิด-19
3 ม.ค. 2564
13 การขอรับค่าใช่จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข สำหรับกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564
22 ธ.ค. 2563
14 Management COVID - 19
20 ธ.ค. 2563
15 คู่มือ/แนวทางเวชปฏิบัติ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับปรับปรุงวันที่ 7 ธันวาคม 2563
8 ธ.ค. 2563
16 การตรวจทางห้องปฏิบัติการตามแผนเผชิญเหตุรับมือการระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกใหม่
4 ธ.ค. 2563
17 แนวทางการเฝ้าระวังโควิด สอบสวน วันที่ 4 ธันวาคม 2563
4 ธ.ค. 2563
18 สถานการณ์โควิดมาตรการเชียงราย วันที่ 4 ธันวาคม 2563
4 ธ.ค. 2563
19 สรุปประชุม SQ covid - 19 ครั้งที่ 8/2563
24 พ.ย. 2563
20 แนว ทางปฏิบัติการปรับรูปแบบบริการ การบริการดูแูแลรักษาผู้ป่วยนอก (OPD) ในสถานการณ์ก์การระบาดของ COVID-19
17 พ.ย. 2563
21 แนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัย ดูแลรักษาและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมการแพทย์ ฉบับปรับปรุง วันที่ 18 ตุลาคม 2563 สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข ผู้โพส :
17 พ.ย. 2563
22 Basic Psychosocial Skills- A Guide for COVID-19 Responders
16 พ.ย. 2563
23 สัมนาวิชาการเตรียมความพร้อมรับมือการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 19-20 ตุลาคม 2563
9 พ.ย. 2563
24 A Comparison Between 12 Versus 20 Weeks of Trimethoprim-Sulfamethoxazole as Oral Eradication Treatment for Melioidosis
3 ส.ค. 2563
25 สถานการณ์และแนวทางการควบคุมโรคไข้เลือดออก ในช่วง COVID 19
3 ก.ค. 2563
26 แนวทางการดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุ ในสถานการณ์ COVID 19
22 มิ.ย. 2563
27 สรุปจำนวนการผ่าตัดในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 ช่วงเวลา 1 เมษายน 2563 - 31 พฤษภาคม 2563
22 มิ.ย. 2563
28 แนวทางปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปนเพื่อทำหัตถการและการผ่าตัดในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
22 มิ.ย. 2563
29 แนวทางปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยใน (IPD) ในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19
22 มิ.ย. 2563
30 แนวทางเวชปฏิบัติการทำหัตถการทางอายุรศาสตร์ ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
4 มิ.ย. 2563
31 ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนการซ่อมเครื่องช่วยหายใจ
20 พ.ค. 2563
32 วิธี Reuse หน้ากากอนามัย N95
20 พ.ค. 2563
33 แนวทางปฏิบัติการรักษาทางทันตกรรมในสถานการณ์ระบาดของ COVID-19
20 พ.ค. 2563
34 การใช้ PPE ที่เหมาะสม
20 พ.ค. 2563
35 หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการจ่ายการให้บริการการตรวจคัดกรองและตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันการติดเชื้อ COVID-19
19 พ.ค. 2563
36 Complete Blood Count in COVID-19
19 พ.ค. 2563
37 แนวปฏิบัติการทำหัตการและการผ่าตัดในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19
14 พ.ค. 2563
38 แนวทางปฏฺบัติการใช้ห้องผ่าตัดในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
12 พ.ค. 2563
39 New Normal of Medical Health Care
12 พ.ค. 2563
40 นวัตกรรมสู้โควิด โรงพยาบาลบึงกาฬ
7 พ.ค. 2563
41 นวัตกรรมสู้โควิด โรงพยาบาลหนองบัวลำภู
7 พ.ค. 2563
42 นวัตกรรมสู้โควิด โรงพยาบาลอุดรธานี
7 พ.ค. 2563
43 การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2563
5 พ.ค. 2563
44 แนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัย ดูแลรักษาและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมการแพทย์ ฉบับปรับปรุง วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข
1 พ.ค. 2563
45 นิยาม AIIR (Ariborne infection isolation romm)
28 เม.ย. 2563
46 รวม Clinical Practical Guideline and Flow COVID 19 UdonThani Hospital *last update 19 April 2020
28 เม.ย. 2563
47 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) เกี่ยวกับกิจกรรมทางศาสนาอิสลามตามแนวทางที่สักนักจุฬาราชมนตรีกำหนด
27 เม.ย. 2563
48 การประเมินทางไวรัสวิทยาของโรงพยาบาล ผู้ป่วยที่มี COVID-2019
27 เม.ย. 2563
49 Antibody responses to SARS
27 เม.ย. 2563
50 แนวทางการจัดทำ Cohort ward ฉบับวันที่ 23 มีนาคม 2563
27 เม.ย. 2563
51 แนวทางการปฏิบัติการจัดการน้ำเสียกรณีใช้โรงแรมเป็นสถานพักฟื้นผู้ป่วยติดเชื้อ
27 เม.ย. 2563
52 แบบปรับปรุงห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ Modified Airborne Infection Isolation Room
27 เม.ย. 2563
53 กรมควบคุมโอค คำแนะนำการใช้อุปกรณ์ส่วนบุคคลป้องกันการติดเชื้อ (Personal Protective Equipment, PPe) ฉบับวันที่ 20 เมษายน 2563
27 เม.ย. 2563
54 OR case screening scenario
27 เม.ย. 2563
55 การใช้ระบบรายงานโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
27 เม.ย. 2563
56 การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ
27 เม.ย. 2563
57 การเตรียมความพร้อม ด้นการรักษาพยาบาล และ ป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล COVID-19
27 เม.ย. 2563
58 ชี้แจงหลักเกณฑ์ แลเงื่อนไขการจ่ายการดูแล ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CB VID-19) ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
27 เม.ย. 2563
59 นิยามผู้สงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patient Under Investigation : PUI) และแนวทางเฝ้าระวัง ส่งตัวอย่าง และรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 13 เมษายน
27 เม.ย. 2563
60 แนวทางการทำความสะอาดฆ่าเชื้อในสถานที่ทีไม่ใช่สถานพยาบาลกรณีสงสัยแปดเปื้อน
27 เม.ย. 2563
61 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข การประเมิน Hospitel
27 เม.ย. 2563
62 ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยวิกฤต Covid19
27 เม.ย. 2563
63 รายชื่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบทางเดินหายใจ เขตสุขภาพที่ 8
27 เม.ย. 2563
64 แนวทางและวิธีการจัดการศพมุสลิมที่เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19
20 เม.ย. 2563
65 เผยแพร่แนวทางการจัดการศพที่ติดเชื้อหรือสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
20 เม.ย. 2563
66 การบันทึกข้อมูลผู้ป่วย, กลุ่มเสี่ยง(PUI), COVID-19 และการติดตาม HQ
16 เม.ย. 2563
67 ไฟล์นำเสนอ ประชุม Case Conference COVID-19 วันที่ 15 เมษายน 2563
15 เม.ย. 2563
68 การออก Code Lab / 8 เมษายน 2563
14 เม.ย. 2563
69 แบบฟอร์มการขอใช้ยา Favipiravir 200 mg tablet
12 เม.ย. 2563
70 Second Siriraj Expereince Critical COVID-19
10 เม.ย. 2563
71 ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยวิกฤต Covid19
10 เม.ย. 2563
72 แนวทางเวชปฏิบัติ ฉบับปรับปรุง วันที่ 8 เมษายน 63_COVID-19
9 เม.ย. 2563
73 รายงานข้อมูล ผู้ป่วย COVID วันที่ 5 เม.ย. 63
5 เม.ย. 2563
74 รายงานข้อมูล ผู้ป่วย COVID วันที่ 4 เม.ย. 63
5 เม.ย. 2563
75 รายงานข้อมูล ผู้ป่วย COVID วันที่ 3 เม.ย. 63
5 เม.ย. 2563
76 แบบฟอร์มการขอใช้ยา Favipiravir 200 mg tablet
5 เม.ย. 2563
77 แนวทางปฏิบัติราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์ Covid19
5 เม.ย. 2563
78 แนวทางการจัดทำ cohort ward_total
5 เม.ย. 2563
79 การดูแลทารกแรกเกิดจากมารดาที่สงสัยหรือยืนยันเป็นโรค COVID-19
5 เม.ย. 2563
80 ผลการวิจัยการฆ่าเชื้อด้วยการ อบร้อน และฉายรังสี UV-C เพื่อนำหน้ากาก N95 และหน้ากากอนามัย กลับมาใช้ซ้ำ
5 เม.ย. 2563
81 สรุปรายละเอียด PPE+N95
5 เม.ย. 2563
82 Surviving Sepsis Campaign Guidelines on the 95707
1 เม.ย. 2563
83 แนวทางเวชปฏิบัติ(ฉบับปรับปรุง1)30มีค63_COVID-19
1 เม.ย. 2563
84 Lab Practice for PUI COVID19
1 เม.ย. 2563
85 การแปลผลทางห้องปฏิบัติการและข้อบ่งชี้
1 เม.ย. 2563
86 คู่มือ MCATT COVID19 วันที่ 1 เมษายน 63
1 เม.ย. 2563
87 แนวทางการดำเนินงาน MCATT
1 เม.ย. 2563
88 Guidance CPR COVID19_31mar
1 เม.ย. 2563
89 แนวทางการรักษาผู้ป่วยวิกฤติ COVID
1 เม.ย. 2563
90 jamainternal wu 2020 oi200022
1 เม.ย. 2563
91 แนวทางปฏิบัติในการดูแลรักษาผู้โควิด 19 ชนิดรุนแรง ฉบับวันที่ 22 มีนาคม 2563
1 เม.ย. 2563
92 Severe COVID 19 Chiang Mai Guideline 23032020
1 เม.ย. 2563
93 การรักษาผู้ป่วยเด็ก
1 เม.ย. 2563
94 หนังสือแนวทางการเฝ้าระวังป้องกัน COVID 19
1 เม.ย. 2563

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ

แหล่งความรู้สู้ COVID-19