Case Management COVID-19

# หัวข้อข่าว
วันที่
1 แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษาและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันที่ 22 เมษายน 2565
25 เม.ย. 2565
2 แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษาและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันที่ 21 มีาคม 2565
22 มี.ค. 2565
3 แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษาและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันที่ 1 มีาคม 2565
1 มี.ค. 2565
4 แนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในการให้คำแนะนำผู้ป่วยและการจัดบริการผู้ป่วยโควิด-19 แบบ Home Isolation
6 ม.ค. 2565
5 แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษาและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันที่ 2 พฤศิจกายน 2564
4 พ.ย. 2564
6 แนวทางการปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 ฉบับปรับปรุง วันที่ 4 ตุลาคม 2564
7 ต.ค. 2564
7 ขอประชาสัมพันธ์การใช้ระบบบริการทางการแพทย์ทางไกล DMS Home Isolation (weSAFE@Home)
6 ต.ค. 2564
8 แนวทางเวชปฏิบัติ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง วันที่ 9 กันยายน 2564
10 ก.ย. 2564
9 แนวทางเวชปฏิบัติ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง วันที่ 4 สิงหาคม 2564
5 ส.ค. 2564
10 แนวทางการแยกกักผู้ป่วย COVID-19 ในชุมชน (Community Isolation) ฉบับวันที่ 24 กรกฎาคม 2564
25 ก.ค. 2564
11 แนวทางเวชปฏิบัติ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง วันที่ 21 กรกฎาคม 2564
22 ก.ค. 2564
12 แนวทางเวชปฏิบัติ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง วันที่ 25 มิถุนายน 2564
29 มิ.ย. 2564
13 การดูแลรักษาสตรีตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อโควิด-19
16 มิ.ย. 2564
14 คู่มือเภสัชกร เพื่อให้คำแนะนำเรื่องวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชน
4 มิ.ย. 2564
15 COVID-19 Vaccines AEF I: ประโยชน์และความเสี่ยง
27 พ.ค. 2564
16 แนวทางเวชปฏิบัติการให้วัคซีนโควิด 19 แก่ผู้ใหญ่และผูู้ป่วยอายุรกรรม
27 พ.ค. 2564
17 แนวทางการปฏิบัติสำหรับ บุคลากรทางการแพทย์ที่สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน COVID-19
27 พ.ค. 2564
18 ร่าง แนวทางการปฏิบัติส ำหรับ บุคลากรทางการแพทย์ที่สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน COVID-19
17 พ.ค. 2564
19 การบริหารจัดการอัตรากำลังพยาบาลในการให้บริการรฉีดวัคซีน COVID-19
17 พ.ค. 2564
20 แนวทางการฉีดวัคซีน COVID-19 ในผู้ป่วยโรคทางอายุรกรรม จัดทำโดย กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลอุดรธานี
17 พ.ค. 2564
21 คำแนะนำการดูประคับประคองในผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19
17 พ.ค. 2564
22 แนวทางเวชปฏิบัติ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง วันที่ 6 พฤษภาคม 2564
7 พ.ค. 2564
23 เกณฑ์การคัดแยกระดับความผิดปกติจากภาพรังสีทรวงอก เพื่อใช้สำหรับการวินิจฉัยภาวะปอดอักเสบในผู้ป่วยโรคโควิด 19 (เวอร์ชัน 1)
5 พ.ค. 2564
24 การเตรียมยาเตรียมเฉพาะคราวฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) สำหรับผู้ป่วยเด็ก
5 พ.ค. 2564
25 การใช้ออกซิเจนอัตราไหลสูงในหอผู้ป่วยโควิด
5 พ.ค. 2564
26 แนวทางเวชปฏิบัติ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง วันที่ 4 พฤษภาคม 2564
5 พ.ค. 2564
27 แนวทางการดูแลผู้ป่วย Severe COVID 19
2 พ.ค. 2564
28 COVID-19 Pneumonia 2021
25 เม.ย. 2564
29 ประเภทของวัคซีน Covid-19
22 เม.ย. 2564
30 แนวทาง การพิจารณาผู้ติดเชื้อ COVID-19 ที่เหมาะสมสำหรับการแยกตัวที่บ้าน (home isolation)
20 เม.ย. 2564
31 แนวทางเวชปฏิบัติ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง วันที่ 17 เมษายน 2564
17 เม.ย. 2564
32 ข้อแนะนำการทำความสะอาดหน้ากาก N95 ชุด PPE และหน้ากากอนามัย
22 ก.พ. 2564
33 การตรวจ COVID-19 จากน้ำลาย
2 ก.พ. 2564
34 แนวทางเวชปฏิบัติ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง วันที่ 28 มกราคม 2564
2 ก.พ. 2564
35 Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Treatment Guidelines
8 ม.ค. 2564
36 แนวทางการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลสนาม
6 ม.ค. 2564
37 คู่มือจัดตั้งโรงพยาบาลสนามด้านโรคระบาด จังหวัดเชียงใหม่
6 ม.ค. 2564
38 คู่มือ/แนวทางปฏิบัติ
6 ม.ค. 2564
39 แนวทางการจัดเตรียมหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ COVID-19
4 ม.ค. 2564
40 แนวทางการจัดเตรียมโรงพยาบาลสนาม COVID-19
4 ม.ค. 2564
41 แนวทางการจัดเตรียมพื้นที่รองรับผู้ป่วยโรค COVID -19 กรณีมีการระบาดในวงกว้าง
4 ม.ค. 2564
42 ภารกิจ Hospitelเพื่อรองรับสถานการณ์ COVID-19 ระลอก 2ภารกิจ Hospitelเพื่อรองรับสถานการณ์ COVID-19 ระลอก 2
4 ม.ค. 2564
43 การเตรียมความพร้อมในการป้องกันการระบาดใหม่ของโควิด-19
3 ม.ค. 2564
44 การขอรับค่าใช่จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข สำหรับกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564
22 ธ.ค. 2563
45 Management COVID - 19
20 ธ.ค. 2563
46 คู่มือ/แนวทางเวชปฏิบัติ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับปรับปรุงวันที่ 7 ธันวาคม 2563
8 ธ.ค. 2563
47 การตรวจทางห้องปฏิบัติการตามแผนเผชิญเหตุรับมือการระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกใหม่
4 ธ.ค. 2563
48 แนวทางการเฝ้าระวังโควิด สอบสวน วันที่ 4 ธันวาคม 2563
4 ธ.ค. 2563
49 สถานการณ์โควิดมาตรการเชียงราย วันที่ 4 ธันวาคม 2563
4 ธ.ค. 2563
50 สรุปประชุม SQ covid - 19 ครั้งที่ 8/2563
24 พ.ย. 2563
51 แนว ทางปฏิบัติการปรับรูปแบบบริการ การบริการดูแูแลรักษาผู้ป่วยนอก (OPD) ในสถานการณ์ก์การระบาดของ COVID-19
17 พ.ย. 2563
52 แนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัย ดูแลรักษาและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมการแพทย์ ฉบับปรับปรุง วันที่ 18 ตุลาคม 2563 สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข ผู้โพส :
17 พ.ย. 2563
53 Basic Psychosocial Skills- A Guide for COVID-19 Responders
16 พ.ย. 2563
54 สัมนาวิชาการเตรียมความพร้อมรับมือการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 19-20 ตุลาคม 2563
9 พ.ย. 2563
55 A Comparison Between 12 Versus 20 Weeks of Trimethoprim-Sulfamethoxazole as Oral Eradication Treatment for Melioidosis
3 ส.ค. 2563
56 สถานการณ์และแนวทางการควบคุมโรคไข้เลือดออก ในช่วง COVID 19
3 ก.ค. 2563
57 แนวทางการดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุ ในสถานการณ์ COVID 19
22 มิ.ย. 2563
58 สรุปจำนวนการผ่าตัดในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 ช่วงเวลา 1 เมษายน 2563 - 31 พฤษภาคม 2563
22 มิ.ย. 2563
59 แนวทางปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปนเพื่อทำหัตถการและการผ่าตัดในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
22 มิ.ย. 2563
60 แนวทางปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยใน (IPD) ในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19
22 มิ.ย. 2563
61 แนวทางเวชปฏิบัติการทำหัตถการทางอายุรศาสตร์ ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
4 มิ.ย. 2563
62 ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนการซ่อมเครื่องช่วยหายใจ
20 พ.ค. 2563
63 วิธี Reuse หน้ากากอนามัย N95
20 พ.ค. 2563
64 แนวทางปฏิบัติการรักษาทางทันตกรรมในสถานการณ์ระบาดของ COVID-19
20 พ.ค. 2563
65 การใช้ PPE ที่เหมาะสม
20 พ.ค. 2563
66 หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการจ่ายการให้บริการการตรวจคัดกรองและตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันการติดเชื้อ COVID-19
19 พ.ค. 2563
67 Complete Blood Count in COVID-19
19 พ.ค. 2563
68 แนวปฏิบัติการทำหัตการและการผ่าตัดในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19
14 พ.ค. 2563
69 แนวทางปฏฺบัติการใช้ห้องผ่าตัดในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
12 พ.ค. 2563
70 New Normal of Medical Health Care
12 พ.ค. 2563
71 นวัตกรรมสู้โควิด โรงพยาบาลบึงกาฬ
7 พ.ค. 2563
72 นวัตกรรมสู้โควิด โรงพยาบาลหนองบัวลำภู
7 พ.ค. 2563
73 นวัตกรรมสู้โควิด โรงพยาบาลอุดรธานี
7 พ.ค. 2563
74 การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2563
5 พ.ค. 2563
75 แนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัย ดูแลรักษาและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมการแพทย์ ฉบับปรับปรุง วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข
1 พ.ค. 2563
76 นิยาม AIIR (Ariborne infection isolation romm)
28 เม.ย. 2563
77 รวม Clinical Practical Guideline and Flow COVID 19 UdonThani Hospital *last update 19 April 2020
28 เม.ย. 2563
78 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) เกี่ยวกับกิจกรรมทางศาสนาอิสลามตามแนวทางที่สักนักจุฬาราชมนตรีกำหนด
27 เม.ย. 2563
79 การประเมินทางไวรัสวิทยาของโรงพยาบาล ผู้ป่วยที่มี COVID-2019
27 เม.ย. 2563
80 Antibody responses to SARS
27 เม.ย. 2563
81 แนวทางการจัดทำ Cohort ward ฉบับวันที่ 23 มีนาคม 2563
27 เม.ย. 2563
82 แนวทางการปฏิบัติการจัดการน้ำเสียกรณีใช้โรงแรมเป็นสถานพักฟื้นผู้ป่วยติดเชื้อ
27 เม.ย. 2563
83 แบบปรับปรุงห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ Modified Airborne Infection Isolation Room
27 เม.ย. 2563
84 กรมควบคุมโอค คำแนะนำการใช้อุปกรณ์ส่วนบุคคลป้องกันการติดเชื้อ (Personal Protective Equipment, PPe) ฉบับวันที่ 20 เมษายน 2563
27 เม.ย. 2563
85 OR case screening scenario
27 เม.ย. 2563
86 การใช้ระบบรายงานโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
27 เม.ย. 2563
87 การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ
27 เม.ย. 2563
88 การเตรียมความพร้อม ด้นการรักษาพยาบาล และ ป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล COVID-19
27 เม.ย. 2563
89 ชี้แจงหลักเกณฑ์ แลเงื่อนไขการจ่ายการดูแล ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CB VID-19) ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
27 เม.ย. 2563
90 นิยามผู้สงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patient Under Investigation : PUI) และแนวทางเฝ้าระวัง ส่งตัวอย่าง และรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 13 เมษายน
27 เม.ย. 2563
91 แนวทางการทำความสะอาดฆ่าเชื้อในสถานที่ทีไม่ใช่สถานพยาบาลกรณีสงสัยแปดเปื้อน
27 เม.ย. 2563
92 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข การประเมิน Hospitel
27 เม.ย. 2563
93 ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยวิกฤต Covid19
27 เม.ย. 2563
94 รายชื่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบทางเดินหายใจ เขตสุขภาพที่ 8
27 เม.ย. 2563
95 แนวทางและวิธีการจัดการศพมุสลิมที่เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19
20 เม.ย. 2563
96 เผยแพร่แนวทางการจัดการศพที่ติดเชื้อหรือสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
20 เม.ย. 2563
97 การบันทึกข้อมูลผู้ป่วย, กลุ่มเสี่ยง(PUI), COVID-19 และการติดตาม HQ
16 เม.ย. 2563
98 ไฟล์นำเสนอ ประชุม Case Conference COVID-19 วันที่ 15 เมษายน 2563
15 เม.ย. 2563
99 การออก Code Lab / 8 เมษายน 2563
14 เม.ย. 2563
100 แบบฟอร์มการขอใช้ยา Favipiravir 200 mg tablet
12 เม.ย. 2563
101 Second Siriraj Expereince Critical COVID-19
10 เม.ย. 2563
102 ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยวิกฤต Covid19
10 เม.ย. 2563
103 แนวทางเวชปฏิบัติ ฉบับปรับปรุง วันที่ 8 เมษายน 63_COVID-19
9 เม.ย. 2563
104 รายงานข้อมูล ผู้ป่วย COVID วันที่ 5 เม.ย. 63
5 เม.ย. 2563
105 รายงานข้อมูล ผู้ป่วย COVID วันที่ 4 เม.ย. 63
5 เม.ย. 2563
106 รายงานข้อมูล ผู้ป่วย COVID วันที่ 3 เม.ย. 63
5 เม.ย. 2563
107 แบบฟอร์มการขอใช้ยา Favipiravir 200 mg tablet
5 เม.ย. 2563
108 แนวทางปฏิบัติราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์ Covid19
5 เม.ย. 2563
109 แนวทางการจัดทำ cohort ward_total
5 เม.ย. 2563
110 การดูแลทารกแรกเกิดจากมารดาที่สงสัยหรือยืนยันเป็นโรค COVID-19
5 เม.ย. 2563
111 ผลการวิจัยการฆ่าเชื้อด้วยการ อบร้อน และฉายรังสี UV-C เพื่อนำหน้ากาก N95 และหน้ากากอนามัย กลับมาใช้ซ้ำ
5 เม.ย. 2563
112 สรุปรายละเอียด PPE+N95
5 เม.ย. 2563
113 Surviving Sepsis Campaign Guidelines on the 95707
1 เม.ย. 2563
114 แนวทางเวชปฏิบัติ(ฉบับปรับปรุง1)30มีค63_COVID-19
1 เม.ย. 2563
115 Lab Practice for PUI COVID19
1 เม.ย. 2563
116 การแปลผลทางห้องปฏิบัติการและข้อบ่งชี้
1 เม.ย. 2563
117 คู่มือ MCATT COVID19 วันที่ 1 เมษายน 63
1 เม.ย. 2563
118 แนวทางการดำเนินงาน MCATT
1 เม.ย. 2563
119 Guidance CPR COVID19_31mar
1 เม.ย. 2563
120 แนวทางการรักษาผู้ป่วยวิกฤติ COVID
1 เม.ย. 2563
121 jamainternal wu 2020 oi200022
1 เม.ย. 2563
122 แนวทางปฏิบัติในการดูแลรักษาผู้โควิด 19 ชนิดรุนแรง ฉบับวันที่ 22 มีนาคม 2563
1 เม.ย. 2563
123 Severe COVID 19 Chiang Mai Guideline 23032020
1 เม.ย. 2563
124 การรักษาผู้ป่วยเด็ก
1 เม.ย. 2563
125 หนังสือแนวทางการเฝ้าระวังป้องกัน COVID 19
1 เม.ย. 2563