รายละเอียด


หนังสือกรมบัญชีกลาง ขอตกลงเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุมและรักษาผู้ป่วย COVID 19

ผู้โพส : เขตสุขภาพที่ 8
วันที่ : 30 มี.ค. 2563