รายละเอียด


ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

ผู้โพส : เขตสุขภาพที่ 8
วันที่ : 7 มี.ค. 2563