รายละเอียด


หนังสือแจ้ง สสจ ทุกแห่ง การเบิกจ่ายเงินงบกลาง COVID 19 ตามหนังสือที่ สธ 0206.09.7/ว 183 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563

ผู้โพส : เขตสุขภาพที่ 8
วันที่ : 30 มี.ค. 2563