รายละเอียด


ขอปรับวิธีการจ่ายชดเชยค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 กรณีดูแลใน Home Isolation และ Community Isolation ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ผู้โพส : เขตสุขภาพที่ 8
วันที่ : 23 ก.ค. 2564