รายละเอียดวาระการประชุม1.1 ข้อสั่งการจากกระทรวงสาธารณสุข1.2 ผลการฉีดวัคซีนภาพรวมเขต 8 และแผนการฉีดวัคซีน กลุ่มเป้าหมาย 608 และบุคลากรสาธารณสุข2. รับรองรายงานการประชุม3.1 การปรับเกลี่ยวัคซีน Sinovac คงเหลือ ของแต่ละจังหวัด และการจัดสรรรอบจัดสรรวันที่ 9-15 สค 644.2 แผนการฉีดวัคซีนจังหวัดอุดรธานี4.2 แผนการฉีดวัคซีนจังหวัดสกลนคร4.2 แผนการฉีดวัคซีนจังหวัดนครพนม4.2 แผนการฉีดวัคซีนจังหวัดเลย4.2 แผนการฉีดวัคซีนจังหวัดหนองคาย4.2 แผนการฉีดวัคซีนจังหวัดบึงกาฬ4.3 สรุปการประชุม Service Plan สาขากุมารเวชกรรม การเตรียมสำรวจข้อมูลกลุ่มเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป ที่มีโรคเรื้อรัง เพื่อขอรับวัคซีน3.3 การดำเนินการฉีดวัคซีนผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง


การประชุม EOC เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 43/2564 และ คทง.วัคซีน ครั้งที่ 31/2564 วันที่ 10 สิงหาคม 2564

ผู้โพส : เขตสุขภาพที่ 8
วันที่ : 10 ส.ค. 2564