รายละเอียด


แนวทางการให้บริการวัคซีนโควิด-19 (PFIZER) สำหรับนักเรียน/นักศึกษา อายุ 12 ปี ขึ้นไป ที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

ผู้โพส : เขตสุขภาพที่ 8
วันที่ : 1 ต.ค. 2564