รายละเอียด


แนวปฏิบัติเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีผู้ป่วยในที่ไร้สิทธิการรักษา

ผู้โพส : เขตสุขภาพที่ 8
วันที่ : 11 พ.ค. 2564