รายละเอียด


ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉิน COVID19

ผู้โพส : เขตสุขภาพที่ 8
วันที่ : 9 เม.ย. 2563