ข่าวประชาสัมพันธ์

รหัส หัวข้อข่าว
ดาวน์โหลด
กลุ่มงาน
วันที่
[1538] การวิเคราะห์ข้อมูลการส่งต่อนอกเขต ...
CSO
1 ธ.ค. 2563
[1537] ข้อมูลสำรวจความต้องการสนับสนุนบริการและวิชาการตามความต้องการของเขตสุขภาพ ปี ๒๕๖๔...
CSO
1 ธ.ค. 2563
[1536] แนวทางการดำเนินงาน พัฒนาระบบการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน (Rational Drug Use Community : RD...
CSO
30 พ.ย. 2563
[1535] หนังสือ สรุปผลการประเมินต้นทุนหน่วยบริการแบบ Quick Method เดือนตุลาคม ปี 2563...
CFO
30 พ.ย. 2563
[1534] หนังสือ แจ้งดำเนินการปรับเกลี่ยงบประมาณค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข ปี 2564...
CFO
30 พ.ย. 2563
[1533] File Excel ตารางการปรับเกลี่ย ค่าตอบแทน ฉ 11-12 ปี 2564 (Sheetที่ 2. ปรับเกลี่ยค่าตอบแทน)...
CFO
27 พ.ย. 2563
[1532] ประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดทำคำขอและการขอรับการจัดสรรงปม.ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ป...
CHRO
27 พ.ย. 2563
รหัส หัวข้อข่าว
ดาวน์โหลด
กลุ่มงาน
วันที่
[1535] หนังสือ สรุปผลการประเมินต้นทุนหน่วยบริการแบบ Quick Method เดือนตุลาคม ปี 2563...
CFO
30 พ.ย. 2563
[1534] หนังสือ แจ้งดำเนินการปรับเกลี่ยงบประมาณค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข ปี 2564...
CFO
30 พ.ย. 2563
[1533] File Excel ตารางการปรับเกลี่ย ค่าตอบแทน ฉ 11-12 ปี 2564 (Sheetที่ 2. ปรับเกลี่ยค่าตอบแทน)...
CFO
27 พ.ย. 2563
[1530] เอกสารประกอบการประชุม หารือแนวทางการดำเนินงาน การพัฒนาประสิทธิภาพการเงินการคลัง เขตสุขภาพท...
CFO
26 พ.ย. 2563
[1527] กรอบการบันทึกบัญชีรายได้จากการไม่แลกเปลี่ยน (บันทึกบัญชีการรับเงินบริจาค)...
CFO
25 พ.ย. 2563
[1525] ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก รับ จ่าย เก็บรักษา และนำเงินส่งคลัง (ฉบับที่2) พ.ศ. 25...
CFO
24 พ.ย. 2563
[1524] รายงานการประชุม คทง.Auditor และรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพบัญชี...
CFO
24 พ.ย. 2563
รหัส หัวข้อข่าว
ดาวน์โหลด
กลุ่มงาน
วันที่
[1532] ประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดทำคำขอและการขอรับการจัดสรรงปม.ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ป...
CHRO
27 พ.ย. 2563
[1521] ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง รุ่นที...
CHRO
23 พ.ย. 2563
[1510] การดำเนินการจัดตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งตามการปรับระดับหน่วยงาน หรือเปิดหน่วยง...
CHRO
13 พ.ย. 2563
[1502] ปรับปรุงกำหนดตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์) ระดับเชี่ยวชาญ เป็นระดับชำนาญการพิเศษ...
CHRO
9 พ.ย. 2563
[1501] การประชุมชี้แจงการจัดทำแผนความก้าวหน้าและการประเมินค่างานสายงานพยาบาลวิชาชีพลักษณะตำแหน่ง...
CHRO
9 พ.ย. 2563
[1500] ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลปริมาณงานปี 2562 และข้อมูลบุคลากรตามปฏิบัติงานจริง ณ วันที่ 30 ต...
CHRO
9 พ.ย. 2563
[1499] ขอเปลี่ยนตำแหน่งว่างพนักงานราชการ...
CHRO
9 พ.ย. 2563
รหัส หัวข้อข่าว
ดาวน์โหลด
กลุ่มงาน
วันที่
[1538] การวิเคราะห์ข้อมูลการส่งต่อนอกเขต ...
CSO
1 ธ.ค. 2563
[1537] ข้อมูลสำรวจความต้องการสนับสนุนบริการและวิชาการตามความต้องการของเขตสุขภาพ ปี ๒๕๖๔...
CSO
1 ธ.ค. 2563
[1536] แนวทางการดำเนินงาน พัฒนาระบบการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน (Rational Drug Use Community : RD...
CSO
30 พ.ย. 2563
[1531] เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและฟื้นฟูองค์ความรู้ผู้รับผิดชอบระบบเฝ้าระวังการ...
CSO
26 พ.ย. 2563
[1529] การดำเนินโครงการบริจาคเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติและโครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิต ขั้นพื...
CSO
25 พ.ย. 2563
[1528] รูปเล่มหลักสูตรประกาศนียบัตร Aging ปรับ 26-10-63...
CSO
25 พ.ย. 2563
[1526] เอกสารรายงานการศึกษาวิจัย กองบริหารการสาธารณสุข...
CSO
24 พ.ย. 2563
รหัส หัวข้อข่าว
ดาวน์โหลด
กลุ่มงาน
วันที่
[1494] แบบฟอร์มขอข้อมูลเพื่อจัดทำทำเนียบผู้บริหารเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 8 ปี 2564...
COO
10 พ.ย. 2563
[1459] เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563...
COO
6 ต.ค. 2563
[1199] แบบฟอร์มสำหรับการส่งรายงาน Risk Com R8way...
COO
7 พ.ค. 2563
[1191] เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานเครือข่าย ปชส.และสื่อสารความเสี่ยง ปี 2563...
COO
22 เม.ย. 2563
[1174] แบบฟอร์มขอรายชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะทำงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารความเสี่ยง เขต 8...
COO
30 มี.ค. 2563
[1145] เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการสื่อสารความเสี่ยฯ 11-3-2563...
COO
11 มี.ค. 2563
[1094] โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่พัสดุ เขตสุขภาพที่ 8...
COO
25 ธ.ค. 2562

กิจกรรม

ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการส...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 2
ประชุมวิชาการ TAC สัญจร ครั้งท...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 6
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภ...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 10
การประชุมหารือแนวทางการบริหารจ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 3
ประชุมตำแหน่งว่าง เขตสุขภาพที่...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 22
แพทยสภาสำรวจความพร้อมของการจัด...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 19

ลิงก์อื่นๆ

แผนที่