ข่าวประชาสัมพันธ์

รหัส หัวข้อข่าว
ดาวน์โหลด
กลุ่มงาน
วันที่
[0549] สรุปสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพที่สำคัญทางระบาดวิทยาประจำสัปดาห์ที่ 18...
CSO
20 มิ.ย. 2561
[0548] ตารางเปล่าใช้ในการวิเคราะห์ Risk Score เขตสุขภาพที่ 8 ครึ่งปีหลัง...
CFO
19 มิ.ย. 2561
[0547] ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปีราชวิทยาลัยศํลยแพทย์ ครั้งที่ ๔๓ ปี ๒๕๖๑...
CSO
15 มิ.ย. 2561
[0546] สรุปสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพที่สำคัญทางระบาดวิทยาประจำสัปดาห์ที่ 17 ...
CSO
20 มิ.ย. 2561
[0545] สรุปข้อสั่งการปารประชุมทางไกล VDO Conference การติดตามการดำเนินงานตามมาตรการป้องก้นควบคุมโ...
CSO
13 มิ.ย. 2561
[0544] บทสรุปผู้บริหารและข้อสั่งการมาตรการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ...
CSO
11 มิ.ย. 2561
[0543] ตารางวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 8 เดือน เมษายน 2561 (เปลี่ยนแปลงการจ...
CFO
11 มิ.ย. 2561
รหัส หัวข้อข่าว
ดาวน์โหลด
กลุ่มงาน
วันที่
[0518] ขอความร่วมมือให้ข้อมูลเพื่อปรับกรอบอัตรากำลังบุคลากรสายวิชาชีพแพทย์...
CHRO
10 พ.ค. 2561
[0514] แจ้งคำสั่งคณะอนุกรรมการ จำนวน 4 คณะ...
CHRO
7 พ.ค. 2561
[0513] การสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่...
CHRO
7 พ.ค. 2561
[0512] ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการและเข้าร่วมการประชุมวิชาการ และมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุ...
CHRO
7 พ.ค. 2561
[0510] การรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานตัวชีวัด ปี 2561 ร้อยละของหน่วยงานที่มีการนำดัชนีความสุขของคน...
CHRO
4 พ.ค. 2561
[0509] ขอความร่วมมือส่งผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมอบรมปฐมนิเทศและเลือกสถานที่ปฏิบัติงานแพทย์ ทันตแพทย์ ...
CHRO
4 พ.ค. 2561
[0501] ขอเชิญประชุม 4 thNational Palliative and Hospice Care Conference...
CHRO
2 พ.ค. 2561
รหัส หัวข้อข่าว
ดาวน์โหลด
กลุ่มงาน
วันที่
[0549] สรุปสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพที่สำคัญทางระบาดวิทยาประจำสัปดาห์ที่ 18...
CSO
20 มิ.ย. 2561
[0547] ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปีราชวิทยาลัยศํลยแพทย์ ครั้งที่ ๔๓ ปี ๒๕๖๑...
CSO
15 มิ.ย. 2561
[0546] สรุปสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพที่สำคัญทางระบาดวิทยาประจำสัปดาห์ที่ 17 ...
CSO
20 มิ.ย. 2561
[0545] สรุปข้อสั่งการปารประชุมทางไกล VDO Conference การติดตามการดำเนินงานตามมาตรการป้องก้นควบคุมโ...
CSO
13 มิ.ย. 2561
[0544] บทสรุปผู้บริหารและข้อสั่งการมาตรการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ...
CSO
11 มิ.ย. 2561
[0542] เอกสารสรุปการประชุมสัมมนาสร้งความเข้มแข็งเครือข่ายบริการและวิชาการทางการแพทย์ระหว่างกรมการ...
CSO
11 มิ.ย. 2561
[0541] สไลด์นำเสนอ Service Plan งานประชุมสัมมนาสร้งความเข้มแข็งเครือข่ายบริการและวิชาการทางการแพท...
CSO
11 มิ.ย. 2561

กิจกรรม

 • 11 มิ.ย. 2561
ประชุมสัมมนาสร้งความเข้มแข็งเครือข่...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 9
 • 5 มิ.ย. 2561
ประชุมคณะทำงานจัดทำแนวทางการเบิกจ่า...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 49
 • 4 มิ.ย. 2561
ประชุมคณะอนุกรรมการจัดสรรคัดเลือกแพ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 27
 • 9 พ.ค. 2561
เขตสุขภาพที่ 4,5,13 ศึกษาดูงานการบร...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 47
 • 4 พ.ค. 2561
ประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการใช้จ่าย...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 28
 • 4 พ.ค. 2561
โครงการสำรวจเชิงตรวจสอบร่วมกับภาคเอ...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 30

ลิงก์อื่นๆ

แผนที่