ข่าวประชาสัมพันธ์

รหัส หัวข้อข่าว
ดาวน์โหลด
กลุ่มงาน
วันที่
[0665] ไฟล์นำเสนอ ผู้ตรวจราชการ UNICEF 16 - 17 ต.ค. 2561...
CIO
17 ต.ค. 2561
[0664] ขอเชิญคณะกรรมการCFO เขตสุขภาพที่ 8 เข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 3/2561...
CFO
16 ต.ค. 2561
[0663] ขอเชิญประชุมหารือแนวทางการจัดทำหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการปฏิบัติงานด้านบัญชีฯ...
CFO
16 ต.ค. 2561
[0662] รายงานสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2561 ส่วนภูมิภาค...
CFO
16 ต.ค. 2561
[0661] รายงานข้อมูลแผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ปีงประมาณ 2562...
CFO
16 ต.ค. 2561
[0660] ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ การจ่ายค่าตอบแทน ฉ.11...
CFO
12 ต.ค. 2561
[0659] แจ้งแนวทางการจัดทำแผนทางการเงิน(Planfin) ประจำปี 2562...
CFO
12 ต.ค. 2561
รหัส หัวข้อข่าว
ดาวน์โหลด
กลุ่มงาน
วันที่
[0664] ขอเชิญคณะกรรมการCFO เขตสุขภาพที่ 8 เข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 3/2561...
CFO
16 ต.ค. 2561
[0663] ขอเชิญประชุมหารือแนวทางการจัดทำหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการปฏิบัติงานด้านบัญชีฯ...
CFO
16 ต.ค. 2561
[0662] รายงานสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2561 ส่วนภูมิภาค...
CFO
16 ต.ค. 2561
[0661] รายงานข้อมูลแผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ปีงประมาณ 2562...
CFO
16 ต.ค. 2561
[0660] ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ การจ่ายค่าตอบแทน ฉ.11...
CFO
12 ต.ค. 2561
[0659] แจ้งแนวทางการจัดทำแผนทางการเงิน(Planfin) ประจำปี 2562...
CFO
12 ต.ค. 2561
[0658] เอกสารประกอบการประชุมการชี้แจงแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ฉบับที่ 11 ของหน่วยบริการใ...
CFO
11 ต.ค. 2561
รหัส หัวข้อข่าว
ดาวน์โหลด
กลุ่มงาน
วันที่
[0643] แจ้งการจัดสรรงบประมาณสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคระดับเขต ปี 2562...
CSO
2 ต.ค. 2561
[0642] แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2558...
CSO
2 ต.ค. 2561
[0641] สรุปโครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ ๘ ...
CSO
2 ต.ค. 2561
[0640] สรุปผลการพิจารณาแผนคำขอการจัดตั้งและปรับระดับศักยภาพหน่วยบริการสุขภาพ ระยะ 5 ปี (2561-2565...
CSO
2 ต.ค. 2561
[0639] ขอความร่วมมือ Focal point ส่งข้อมูลการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๖๒ ...
CSO
2 ต.ค. 2561
[0595] ไฟล์ประชุมคณะทำงานเภสัชกรรมปฐมภูมิเขตสุขภาพที่ 8 ปี 2561 (29-30 ส.ค.61)...
CSO
24 ส.ค. 2561
[0594] ไฟล์นำเสนองานประชุมวิชาการ RDU AMR เขตสุขภาพที่ 8 (24 กค.61 ณ เซนทาราแกรนด์ ฯ อุดรธานี )...
CSO
22 ส.ค. 2561

กิจกรรม

 • 19 ต.ค. 2561
ประชุมชี้แจงแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนฯ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 8
 • 10 ก.ย. 2561
ประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการใช้จ่าย...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 29
 • 9 ก.ย. 2561
ประชุมสรุปผลการตรวจสอบคุณภาพบัญชีหน...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 21
 • 31 ส.ค. 2561
การประชุมวิชาการ และติดตามผลการดำเน...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 30
 • 31 ส.ค. 2561
การประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทำงาน ด...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 36
 • 10 ส.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภ...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 27

ลิงก์อื่นๆ

แผนที่