ข่าวประชาสัมพันธ์

รหัส หัวข้อข่าว
ดาวน์โหลด
กลุ่มงาน
วันที่
[2614] คู่มือการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมคุณภาพสำหรับศูนย์พักพิงชั่วคราว...
CSO
6 ต.ค. 2565
[2613] ขอแจ้งบัญชีรายการสิ่งก่อสร้างสำหรับของบประมาณรายจ่ายประจำปี...
CIO
6 ต.ค. 2565
[2612] แจ้งมติข้อสั่งการ คกก. 7x7 ครั้งที่ 9/2565 วันที่ 20 ก.ย. 65...
CFO
6 ต.ค. 2565
[2611] แนวทางการสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์สาธารณภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในภาวะฉุกเฉิน...
CSO
6 ต.ค. 2565
[2610] การจัดทำสัญญารับเงินสนับสนุนค่าลงทะเบียนการศึกษาต่อและอบรมระยะสั้น (หลักสูตร 4 เดือน ) สำห...
CHRO
6 ต.ค. 2565
[2609] แนวทางปฏิบัติในการฝึกอบรมแพทย์เพิ่มพูนทักษะ...
CHRO
6 ต.ค. 2565
[2606] สำรวจการจัดระบบการศึกษาทันตแพทยืเฉพาะทาง สายวิชาการ Academic Training ครั้งที่ 2 ...
CHRO
5 ต.ค. 2565
รหัส หัวข้อข่าว
ดาวน์โหลด
กลุ่มงาน
วันที่
[2608] เอกสารประกอบการประชุม คกก.CFO ครั้งที่ 8/2565 วันที่ 6 ตุลาคม 2565...
CFO
5 ต.ค. 2565
[2607] ขอเรียนเชิญคณะทำงาน 5X5 เข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 4/2565...
CFO
5 ต.ค. 2565
[2604] ขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารจัดการและพัฒนาประสิทธิภาพการเงินการคลัง ประชุมครั้งที่ 8/2565...
CFO
3 ต.ค. 2565
[2592] ขอเชิญประเมินคกกตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ...
CHRO
28 ก.ย. 2565
[2591] ขอเชิญประชุมประเมินผลงานตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ (ด้านเภสัชสาธารณสุข) ของเขตสุขภาพ ...
CHRO
28 ก.ย. 2565
[2589] ขอเชิญประชุมพิจารณาประเมินผลงานวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งพยาบ...
CHRO
26 ก.ย. 2565
[2584] เชิญประชุมตำแหน่งว่าง ครั้งที่ 12/2565...
CHRO
22 ก.ย. 2565

กิจกรรม

รับศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรีย...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 10
การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 10
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒ...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 26
การประชุมวิชาการและเปลี่ยนเรีย...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 30
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 27
การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรีย...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 62

รอบรั้วเขต 8

จิตเวชนครพนมฯ จัดกิจกรรม Clinical T...
 • โพสโดย รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์

 • 26
จิตเวชนครพนมฯ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนัก...
 • โพสโดย รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์

 • 23
จิตเวชนครพนม ฯ ร่วมกับ จิตเวชนครราช...
 • โพสโดย รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์

 • 18

ลิงก์อื่นๆ

แผนที่