ข่าวประชาสัมพันธ์

รหัส หัวข้อข่าว
ดาวน์โหลด
กลุ่มงาน
วันที่
[1741] ขอให้ส่งรายชื่อ จนท.ผู้ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงติดเชื้อ COVID -19 เพื่อขอรับกรมธรรม์ประกั...
CFO
7 พ.ค. 2564
[1740] แบบฟอร์มส่งรายชื่อบุคลากรเพื่อขอรับมอบกรรมธรรม์คุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-...
CFO
7 พ.ค. 2564
[1739] เชิญประชุมคณะกรรมการ CFO เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 5/2564 ...
CFO
7 พ.ค. 2564
[1735] แจ้งมติข้อสั่งการ คณะทำงานฯ 5x5 ครั้งที่ 3/2564 ...
CFO
3 พ.ค. 2564
[1734] รายงานสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 (ส่วนภูมิภาค) งบดำเนินงาน งบเงิน...
CFO
3 พ.ค. 2564
[1733] สรุปผลการประเมินต้นทุนหน่วยบริการแบบ Quick Method ไตรมาส 2 ปี 2564...
CFO
3 พ.ค. 2564
[1732] จัดสรรงบประมาณงบดำเนินงานส่วนภูมิภาค สำหรับดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของ สสจ/ สสอ. งวดที่ 2...
CFO
3 พ.ค. 2564
รหัส หัวข้อข่าว
ดาวน์โหลด
กลุ่มงาน
วันที่
[1736] ขอเชิญประชุมเตรียมแผนเพื่อรองรับการรายงานตัวปฏิบัติราชการชดใช้ทุนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และ...
CHRO
3 พ.ค. 2564
[1724] เรียนศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 อุดรธานี เลื่อนการอบรมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติการรักษาโรคเบื...
CHRO
29 เม.ย. 2564
[1723] เลื่อนการอบรมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น...
CHRO
29 เม.ย. 2564
[1720] ขอส่งแนวทางปฏิบัติของกำลังคนสายงานแพทย์ในภาวะวิกฤติของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-1...
CHRO
23 เม.ย. 2564
[1718] ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัว ปี 2563-2564 Family medicine in challen...
CHRO
22 เม.ย. 2564
[1717] ขอส่งประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่องการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรม...
CHRO
22 เม.ย. 2564
[1716] ขอเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างขั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ...
CHRO
22 เม.ย. 2564
รหัส หัวข้อข่าว
ดาวน์โหลด
กลุ่มงาน
วันที่
[1678] ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "WSO ANGELS AWARDS"...
CSO
30 มี.ค. 2564
[1677] ขอเชิญเข้าอบรมโครงการ “เสริมสร้างพลังทีมผู้บริบาลผู้เป็นเบาหวานและอาสาสมัครสาธารณสุข” (Emp...
CSO
30 มี.ค. 2564
[1660] คำสั่งคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan ปีงบประมาณ 2564...
CSO
19 มี.ค. 2564
[1658] เอกสารประกอบการประชุมการดำเนินงานให้บริการวัคซีนโควิด-19 เขตสุขภาพที่ 8 วันที่ 25 มีนาคม 2...
CSO
25 มี.ค. 2564
[1645] Medical Hub อีสานเหนือ เขตสุขภาพที่ 8...
CSO
7 มี.ค. 2564
[1621] การประชุมพิจารณาการขอปรับระดับและขยายเตียงหน่วยบริการ ปี 2564 เขตสุขภาพที่ 8...
CSO
15 ก.พ. 2564
[1606] เอกสารประกอบการประชุมขับเคลื่อนนโยบายกัญชาทางการแพทย์วันที่ 5 กพ.ุ64...
CSO
5 ก.พ. 2564
รหัส หัวข้อข่าว
ดาวน์โหลด
กลุ่มงาน
วันที่
[1738] คู่มือวัคซีนสู้โควิดสำหรับประชาชน...
COO
6 พ.ค. 2564
[1729] ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ...
COO
30 เม.ย. 2564
[1712] ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (รอบ 2 ณ วันที่ 21 เมษายน 2564)...
COO
21 เม.ย. 2564
[1711] ประกาศ การสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์...
COO
21 เม.ย. 2564
[1705] ประกาศ รายชื่อผู้มิสิทธิ์สอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ...
COO
19 เม.ย. 2564
[1697] รวมมาตรการการเดินทางเข้า-ออก 7 จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 8...
COO
16 เม.ย. 2564
[1688] ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ...
COO
5 เม.ย. 2564

กิจกรรม

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 9
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 5
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 7
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 6
ประชุมคณะทำงานจัดทำแนวทาง หลัก...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 12
การประชุมหารือการดำเนินการโครง...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 41

ลิงก์อื่นๆ

แผนที่