ข่าวประชาสัมพันธ์

รหัส หัวข้อข่าว
ดาวน์โหลด
กลุ่มงาน
วันที่
[0806] ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานประกันสังคม เรื่องการขอแก้ไขระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินท...
CFO
20 มี.ค. 2562
[0805] เอกสารประชุมพิจารณากลั่นกรองการปรับระดับและขยายเตียงหน่วยบริการสุขภาพ วันที่ 19 มีนาคม 256...
CSO
18 มี.ค. 2562
[0804] แผนการประเมินโรงพยาบาลตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital ระดับดีมาก Plus ปี 2562 เขตสุขภาพท...
CSO
18 มี.ค. 2562
[0803] ขอสนับสนุนเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2562 งบปรับเกี่ยระดับเขต ที่กันไว้ 15%...
CFO
14 มี.ค. 2562
[0801] แจ้งกำหนดการตรวจสอบคุณภาพบัญชีหน่วยบริการ เขตสุขภาพที่ 8 รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2562...
CFO
13 มี.ค. 2562
[0800] ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลงบลงทุนของหน่วยบริการ (ที่เป็นค่าซ่อมแซม, ต่อเติม, และจ้างเหมา)...
CFO
12 มี.ค. 2562
[0799] ไฟล์ประชุมพิจารณากลั่นกรองการปรับระดับและขยายเตียงหน่วยบริการสุขภาพ...
CSO
8 มี.ค. 2562
รหัส หัวข้อข่าว
ดาวน์โหลด
กลุ่มงาน
วันที่
[0785] เอกสารประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ออบแบบระบบบริหารจัดการเลขรหัสครุภัณฑ์การแพทย์ระดับหน่วยบริ...
CIO
28 ก.พ. 2562
[0782] เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคคลากร ด้านสุขภาพแรงงานต่างด้าวและการค้าม...
CIO
27 ก.พ. 2562
[0781] แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ (PA) ปีงบ 2562 รอบ 6 เดือน (Focal poi...
CIO
26 ก.พ. 2562
[0780] แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ (PA) ปีงบ 2562 รอบ 6 เดือน (สสจ.ทุกแ...
CIO
26 ก.พ. 2562
[0773] เอกสารประกอบการประชุมบูรณาการร่วมกับศูนย์วิชาการครั้งที่ 3-2562 (6 มีนาคม 2562)...
CIO
20 ก.พ. 2562
[0739] แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ (PA) ปีงบ 2562 รอบ 3 เดือน (สสจ.ทุกแห...
CIO
8 ม.ค. 2562
[0738] แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ (PA) ปีงบ 2562 รอบ 3 เดือน (Focal poi...
CIO
8 ม.ค. 2562
รหัส หัวข้อข่าว
ดาวน์โหลด
กลุ่มงาน
วันที่
[0806] ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานประกันสังคม เรื่องการขอแก้ไขระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินท...
CFO
20 มี.ค. 2562
[0803] ขอสนับสนุนเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2562 งบปรับเกี่ยระดับเขต ที่กันไว้ 15%...
CFO
14 มี.ค. 2562
[0801] แจ้งกำหนดการตรวจสอบคุณภาพบัญชีหน่วยบริการ เขตสุขภาพที่ 8 รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2562...
CFO
13 มี.ค. 2562
[0800] ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลงบลงทุนของหน่วยบริการ (ที่เป็นค่าซ่อมแซม, ต่อเติม, และจ้างเหมา)...
CFO
12 มี.ค. 2562
[0798] สรุปผลการส่งรายงานทางการเงินของ รพ.สต. เขต 8 ม.ค. 2562...
CFO
8 มี.ค. 2562
[0797] แก้ไขเอกสารประกอบการประชุมเเชิงปฏิบัติการฯ นักบัญชี เขต 8 วันที่ 25 - 27ก.พ.62...
CFO
7 มี.ค. 2562
[0795] แจ้งการจัดระบบงาน และการส่งรายงานการเงินการคลังให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา...
CFO
6 มี.ค. 2562
รหัส หัวข้อข่าว
ดาวน์โหลด
กลุ่มงาน
วันที่
[0805] เอกสารประชุมพิจารณากลั่นกรองการปรับระดับและขยายเตียงหน่วยบริการสุขภาพ วันที่ 19 มีนาคม 256...
CSO
18 มี.ค. 2562
[0804] แผนการประเมินโรงพยาบาลตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital ระดับดีมาก Plus ปี 2562 เขตสุขภาพท...
CSO
18 มี.ค. 2562
[0799] ไฟล์ประชุมพิจารณากลั่นกรองการปรับระดับและขยายเตียงหน่วยบริการสุขภาพ...
CSO
8 มี.ค. 2562
[0794] เอกสารประชุมพิจารณากลั่นกรองการปรับระดับและขยายเตียงหน่วยบริการสุขภาพ ระดับเขต...
CSO
5 มี.ค. 2562
[0769] แจ้งแนวทางปฏิบัติในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน กา...
CSO
18 ก.พ. 2562
[0756] โครงการพระสงฆ์ เขตสุขภาพที่ ๘...
CSO
11 ก.พ. 2562
[0746] ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญร่วมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ และการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผ...
CSO
21 ม.ค. 2562

กิจกรรม

 • 19 มี.ค. 2562
ประชุมพิจารณาปรับระดับและขยายเตียงห...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 4
 • 13 มี.ค. 2562
ประชุมการบริหารตำแหน่งว่าง เขตสุขภา...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 17
 • 7 มี.ค. 2562
ประชุมคณะทำงานตรวจประเมินโรงพยาบาลต...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 13
 • 7 มี.ค. 2562
ประชุมพิจารณากลั่นกรองการปรับระดับแ...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 17
 • 5 มี.ค. 2562
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการและพัฒน...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 19
 • 1 มี.ค. 2562
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาเครือข่ายกา...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 19

ลิงก์อื่นๆ

แผนที่