รายละเอียด


จำนวนเตียงรองรับผู้ป่วย COVID-19

ผู้โพส : เขตสุขภาพที่ 8
วันที่ : 28 มี.ค. 2563