รายละเอียด


ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉบับที่ 1 / 25 มีนาคม 63

ผู้โพส : เขตสุขภาพที่ 8
วันที่ : 26 มี.ค. 2563