ข่าวประชาสัมพันธ์

ลำดับ รหัส หัวข้อข่าว
ดาวน์โหลด
กลุ่มงาน
วันที่
1 [2327] ขออนุมัติใช้ตำแหน่งว่างพนักงานราชการ
CHRO
18 พ.ค. 2565
2 [2325] หนังสือแจ้งการดำเนินงานระบบหมอพร้อม I Claim กับบริษัทประกันภัย ของโรงพยาบาลทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 8
CFO
18 พ.ค. 2565
3 [2324] File แบบสรุปข้อมูลการรับชำระค่ารักษาพยาบาล ให้ นพ.สสจ.ลงนาม
CFO
18 พ.ค. 2565
4 [2323] File แบบขอข้อมูลโรงพยาบาลของบริษัท FWD และ เมืองไทยประกันชีวิต
CFO
18 พ.ค. 2565
5 [2322] ตารางวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 8 เดือน เมษายน 2565
CFO
18 พ.ค. 2565
6 [2321] ขอเชิญผู้สนใจ นำเสนอผลงานวิชาการ เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 1/2565
CIO
18 พ.ค. 2565
7 [2320] เร่งรัดการชำระหนี้ค่าน้ำประปาค้างชำระ
CFO
17 พ.ค. 2565
8 [2318] สรุปผลคะแนน Mapping Electronic เกณฑ์ สปสธ. และเกณฑ์เขตสุขภาพที่ 8 เดือน เมษายน 2565
CFO
17 พ.ค. 2565
9 [2317] ขอส่งรายชื่อทีมตรวจราชการและนิเทศงานและเชิญประชุม ตรก.รอบที่ 2.65 การบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
CFO
11 พ.ค. 2565
10 [2315] การบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 ในเดือนเมษายน 2565
CSO
10 พ.ค. 2565
11 [2314] ตารางเปล่า วิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 8 เดือนเมษายน 2565
CFO
9 พ.ค. 2565
12 [2313] แก้ไขตารางวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 8 เดือน มีนาคม 2565
CFO
9 พ.ค. 2565
13 [2312] สถานการณ์การเงินการคลัง (กองเศรษฐกิจฯ) ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2565
CFO
9 พ.ค. 2565
14 [2309] ขอความอนุเคราะห์ทบทวนสัญญา
CFO
2 พ.ค. 2565
15 [2308] ตารางเปล่า Mapping Electronic เขตสุขภาพที่่ 8 เดือน เมษายน 2565
CFO
2 พ.ค. 2565
16 [2307] หนังสือ เรื่องปรับแนวทางการตรวจสอบคุณภาพบัญชีหน่วยบริการ เขตสุขภาพที่ 8 รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 256
CFO
29 เม.ย. 2565
17 [2306] ขอเชิญประชุม คกก. จัดหาราคาอ้างอิงวัสดุการแพทย์ทั่วไปและ X-RAY เขตสุขภาพที่ 8
CFO
29 เม.ย. 2565
18 [2304] แจ้งข้อสั่งการตามมติคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองุทนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขระดับประเทศ (๗x๗ ร่วม)
CFO
28 เม.ย. 2565
19 [2303] ขอให้ข้าราชการมารายานตัวเพื่อเข้าอบรม
CHRO
28 เม.ย. 2565
20 [2302] ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้ข้าราชการรับการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมนักบริหารการแพทย์ และสาธารณสุข รุ่นที่ 38 ปี 2565
CHRO
28 เม.ย. 2565
21 [2301] การจัดทำข้อมูลรายชื่อโรงพยาบาลที่มีความต้องการรับแพทย์ที่ไม่ใช่ทุนรัฐบาลเพื่อเข้าร่วมโครงการเพิ่มพูนทักษะ
CHRO
28 เม.ย. 2565
22 [2300] สำรวจจำนวนผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อประเมินบุคคลและผลงาน เลื่อนระดับชำนาญการพิเศษ และจำนวนผู้ที่จบปริญญาโท และปริญญาเอก เพื่อเป็นพี่เลี้ยงในการทำผลงานวิชาการ
CHRO
28 เม.ย. 2565
23 [2298] สสจ.หนองคาย การปรับปรุงตำแหน่ง (ทางการบริหาร)
CHRO
27 เม.ย. 2565
24 [2297] ขอข้อมูลทั่วไป และผลงานบริการ เพื่อประกอบการจัดทำข้อมูล ฺBenchmarking Data ณ สิ้นไตรมาส 2/2565
CFO
26 เม.ย. 2565
25 [2296] รายงานผลการตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดประกอบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
CFO
26 เม.ย. 2565
26 [2295] ขอความเห็นพื้นที่รองรับข้าราชการลาออกจากการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
CHRO
26 เม.ย. 2565
27 [2293] คำสั่งคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาสมุนไพร กัญชา กัญชง เพื่อเศรษฐกิจ เขตสุขภาพที่ 8
CSO
25 เม.ย. 2565
28 [2292] คำสั่งคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและอาหารปลอดภัย เขตสุขภาพที่ 8
CSO
25 เม.ย. 2565
29 [2291] คำสั่งคณะกรรมการศึกษาวิจัยและพัฒนาตำรับน้ำมันกัญชาขมิ้นทองเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 8
CSO
25 เม.ย. 2565
30 [2290] คำสั่งคณะกรรมการพัฒนาระบบเภสัชกรรม เขตสุขภาพที่ 8
CSO
25 เม.ย. 2565
31 [2289] คำสั่งคณะกรรมการคัดเลือกและรับรองผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีส่วนประกอบของกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติด เขตสุขภาพที่ 8
CSO
25 เม.ย. 2565
32 [2288] คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนเส้นทางการท่องเที่ยวสมุนไพร กัญชง กัญชา เพื่อเศรษฐกิจสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 8
CSO
25 เม.ย. 2565
33 [2287] สสจ.อุดรธานี ขอส่งหนังสืออนุมัติใช้กรอบอัตรากำลังขั้นสูง
CHRO
25 เม.ย. 2565
34 [2286] ขอความร่วมมือให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สถาบันพระบรมราชชนก ฝึกประสบการณ์ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)
CHRO
25 เม.ย. 2565
35 [2285] เพื่อคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่น ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565
CHRO
25 เม.ย. 2565
36 [2284] การกลี่ยอัตรากำลัง (การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน)
CHRO
25 เม.ย. 2565
37 [2282] ขอเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานกระทรวงและลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)
CHRO
25 เม.ย. 2565
38 [2281] ขอความเห็นเพื่อเตรียมดำเนินการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญ
CHRO
25 เม.ย. 2565
39 [2280] ติดตามการเลื่อนขั้นเงินเดือนและให้ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ ณ วันที่ 1 เม.ย. 65
CHRO
25 เม.ย. 2565
40 [2279] แจ้งประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอาสาสมัครสาธารรสุขประจำหมู่บ้าน อสม. เข้าศึกษาหลักสุตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลฯ
CHRO
25 เม.ย. 2565
41 [2277] แก้ไขตารางวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลัง เดือน มีนาคม 2565
CFO
23 เม.ย. 2565
42 [2274] ประชุมหารือแนวทางการบันทึกบัญชีฯ รายงานผลคุณภาพบัญชี เขตสุขภาพที่ 8 เดือนมีนาคม 2565
CFO
21 เม.ย. 2565
43 [2272] อนุมัติตำแหน่งว่าง ครั้งที่ 6/2565
CHRO
21 เม.ย. 2565
44 [2271] ส่งมติข้อสั่งการ ปช.EOC COVID และ คทง.วัคซีน เขต 8 วันที่ 1 เมษายน 2565 และ 8 เมษายน 2565
CFO
20 เม.ย. 2565
45 [2269] ผลคะแนนตรวจสอบคุณภาพบัญชีหน่วยบริการ Mapping Electronic เขตสุขภาพที่ 8 เดือน มีนาคม 2565
CFO
19 เม.ย. 2565
46 [2268] หนังสือเชิญประชุม คทง.EOC COVID และ คทง.วัคซีน COVID ครั้งที่ 8/2565
CFO
18 เม.ย. 2565
47 [2267] สรุปผลการส่งรายงานทางการเงิน รพสต.เดือน กุมภาพันธ์ 2565
CFO
12 เม.ย. 2565
48 [2265] ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรม นบส.สธ. รุ่นที่ 3 ปี 2565
CHRO
11 เม.ย. 2565
49 [2264] ประชุมพิจารณาเอกสารแนบท้ายสัญญารับบริการรักษาพยาบาลเป็นเงินเชื่อ กับบริษัทประกันชีวิตเอกชน ของโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 8
CFO
11 เม.ย. 2565
50 [2263] แจ้งเลื่อนประชุมเพื่อกำกับติดตาม ตรวจประเมินและพัฒนาศูนย์จัดเก็บรายได้คุณภาพของหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 8
CFO
8 เม.ย. 2565
51 [2262] รายละเอียดผลงาน Best practice Service plan ในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการ (Service Plan Sharing) ครั้งที่ 8
CSO
5 เม.ย. 2565
52 [2261] รพ.นครพนม การขอใช้ตำแหน่งว่าง
CHRO
5 เม.ย. 2565
53 [2260] รายงานผลการเรียกตัวผู้สอบแข่งันได้มาบรรจุเข้ารับราชการ
CHRO
5 เม.ย. 2565
54 [2259] แจ้งการจัดสรรโควตาผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาลหลักสูตร 1 ปี ประจำปีการศึกษา 2565
CHRO
5 เม.ย. 2565
55 [2258] เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อสนับสนุนการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ (สำหรับทันตแพทย์และทันตาภิบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข)
CHRO
5 เม.ย. 2565
56 [2257] ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกโครงการรางวัล "ศรีสวางควัฒน" ปีงบประมาณ 2565 (ระดับเขตสุขภาพ)
CHRO
5 เม.ย. 2565
57 [2256] การปรับปรุงและกำหนดตำแหน่ง
CHRO
5 เม.ย. 2565
58 [2255] ขอเชิญประชุมเพื่อกำกับ ติดตาม ตรวจประเมิน และพัฒนาศูนย์จัดเก็บรายได้คุณภาพของหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 8
CFO
5 เม.ย. 2565
59 [2254] แนวทางการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ New GFMIS Thai
CFO
1 เม.ย. 2565
60 [2253] หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ New GFMIS Thai
CFO
1 เม.ย. 2565
61 [2252] ตารางเปล่าวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลัง เดือน มีนาคม 2565
CFO
1 เม.ย. 2565
62 [2251] ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ
CSO
31 มี.ค. 2565
63 [2250] ตารางเปล่า Mapping Electronic เขตสุขภาพที่่ 8 เดือน มีนาคม 2565
CFO
31 มี.ค. 2565
64 [2249] ยืนยันพื้นที่เพื่อบรรจุผู้สำเร็จการศึกษาจากโครงการผลิตบุคลากรพยาบาลวิชาชีพเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า ประจำปีงบประมาณ 2565
CHRO
31 มี.ค. 2565
65 [2248] การให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบรืบูรณ์รับราชการต่อไป
CHRO
31 มี.ค. 2565
66 [2247] การเกลี่ยอัตรากำลัง (การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน)
CHRO
31 มี.ค. 2565
67 [2246] VTR ศูนย์กลางกัญชาโลกและศูนย์กลางสุขภาพลุ่มน้ำโขง R8
CIO
29 มี.ค. 2565
68 [2244] เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ งบกลาง ปี 2564 ค่าตอบแทนฉีดวัคซีนนอกสถานพยาบาล
CFO
24 มี.ค. 2565
69 [2243] ข้อสั่งการตามมติ 7x7 ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 8 มี.ค.65
CFO
22 มี.ค. 2565
70 [2242] รายงานสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 (ส่วนภูมิภาค) งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น ข้อมูล ณ 1 มีนาคม 2565
CFO
22 มี.ค. 2565
71 [2241] ขอเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป้นพนักงานราชการ ตำแหน่งเภสัชกร จากบัญชีของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
CHRO
22 มี.ค. 2565
72 [2240] ขออนุมัติใช้กรอบอัตรากำลังเกินขั้นสูง ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์
CHRO
22 มี.ค. 2565
73 [2238] อนุมัติตำแหน่งว่าง ของรพ.กุมภวาปี
CHRO
22 มี.ค. 2565
74 [2237] การบริหารอัตราว่างตำแหน่งเภสัชกร
CHRO
22 มี.ค. 2565
75 [2235] ตารางวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ 2565
CFO
21 มี.ค. 2565
76 [2233] ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 2
CHRO
22 มี.ค. 2565
77 [2232] นำเสนอแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) แผน 5 ปี เขตสุขภาพที่ 8
CSO
21 มี.ค. 2565
78 [2231] ขอเชิญประชุมชี้แจงการดำเนินงานระบบ I Claim กับบริษัทประกันชีวิตเอกชน
CFO
16 มี.ค. 2565
79 [2230] แก้ไขจำนวนเตียง รพ.กุมภวาปี
CFO
16 มี.ค. 2565
80 [2229] ผลการจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563
CHRO
15 มี.ค. 2565
81 [2228] อนุมัติใช้กรอบอัตรากำลังขั้นสูง ตำแหน่งนายแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และพยาบาลวิชาชีพ
CHRO
15 มี.ค. 2565
82 [2227] อนุมัติการขอใช้ตำแหน่งว่าง ครั้งที่ 5/2565
CHRO
15 มี.ค. 2565
83 [2225] ขอความร่วมมือประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2 : 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)
CIO
15 มี.ค. 2565
84 [2223] รายงานผลคะแนนคุณภาพบัญชี Mapping Electronic เกณฑ์ MOPH และR8 เดือน กุมภาพันธ์ 2565
CFO
14 มี.ค. 2565
85 [2222] สรุปผลการส่งรายงานทางการเงิน รพสต.เดือน มกราคม 2565
CFO
14 มี.ค. 2565
86 [2221] ขอเชิญประชุมชี้แจงการสนับสนุนระบบการรับชำระเงินผ่านระบบ Online ด้วย K Plus
CFO
11 มี.ค. 2565
87 [2220] ขอเชิญประชุมเพื่อกำกับ ติดตาม ตรวจประเมิน และพัฒนาศูนย์จัดเก็บรายได้คุณภาพของหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 8
CFO
9 มี.ค. 2565
88 [2219] คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 8
CSO
9 มี.ค. 2565
89 [2218] คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสอบขึ้นทะเบียนผู้สั่งใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 8
CSO
9 มี.ค. 2565
90 [2217] แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาแม่และเด็ก เขตสุขภาพที่ 8 ปี 2565 - 2569
CSO
8 มี.ค. 2565
91 [2216] การเกลี่ยอัตรากำลัง (การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน)
CHRO
7 มี.ค. 2565
92 [2215] ข้อมูลบุคลากรในการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการ สาขาไต เขตสุขภาพที่ 8
CSO
7 มี.ค. 2565
93 [2214] ข้อมูลสถานพยาบาลที่รับส่งต่อผู้ป่วยยาเสพติดตามดุลยพินิจของศาลและการส่งต่อผู้ป่วย ไปยังสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เขตสุขภาพที่ 8
CSO
7 มี.ค. 2565
94 [2213] กค 0410.3/ว.160 แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ GFMIS ปี 2565
CFO
7 มี.ค. 2565
95 [2212] กรอบการบันทึกบัญชีระบบเกณฑ์คงค้าง สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565 ประเภท เงินงบประมาณ งบเงินกู้ COVID-19
CFO
7 มี.ค. 2565
96 [2211] ตารางเปล่าวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลัง เดือน กุมภาพันธ์ 2565
CFO
7 มี.ค. 2565
97 [2210] การจัดสรรเงินที่กันไ้ว้ปรับเกลี่ยนระดับประเทศ ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2
CFO
2 มี.ค. 2565
98 [2209] ประชาสัมพันธ์ นบส. รุ่นที่ 38
CHRO
2 มี.ค. 2565
99 [2206] ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้น "เวชสาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฏิบัติงานในคลินิกหมอครอบครัว" รุ่นที่19 ปี พ.ศ.2565
CHRO
1 มี.ค. 2565
100 [2205] ตารางเปล่า Mapping Electronic เขตสุขภาพที่่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ 2565
CFO
28 ก.พ. 2565
101 [2204] ติดตามการสำรวจการจัดระบบการศึกษาทันตแพทย์เฉพาะทาง สายวิชาการ (Academic Training)
CHRO
28 ก.พ. 2565
102 [2203] ประชุมหารือแนวทางการจัดบริการด้านสุขภาพผ่านระบบ R8-หมอพร้อม
CIO
28 ก.พ. 2565
103 [2202] การเปลี่ยนตำแหน่งและสถานที่ปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
CHRO
24 ก.พ. 2565
104 [2201] การปรับปรุงการกำหนดตำแแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น
CHRO
24 ก.พ. 2565
105 [2200] ขอเปลี่ยนตำแหน่งพกส.และลจช.เงินบำรุง (รายเดือน)
CHRO
24 ก.พ. 2565
106 [2199] การปรับปรุงและกำหนดตำแหน่ง
CHRO
24 ก.พ. 2565
107 [2198] แจ้งผลการอนุมัติการขอทบทวนการกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการเพื่อรองรับการทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการ เมื่อสิ้นปี พ.ศ. 2561 - 2562
CHRO
24 ก.พ. 2565
108 [2197] การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข (นบส.สธ) รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565
CHRO
24 ก.พ. 2565
109 [2196] ทบทวนและปรับปรุงข้อมูลบุคลากรในการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการ สาขาไต
CSO
23 ก.พ. 2565
110 [2195] ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลสถานพยาบาลที่รับส่งต่อผู้ป่วยยาเสพติดตามดุลยพินิจของศาลและการส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
CSO
23 ก.พ. 2565
111 [2194] การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารรสุขระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข (นบส.สธ.) รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565
CHRO
22 ก.พ. 2565
112 [2193] สำเนาคำสั่งคกก.พัฒนางานวิจัย R2R/KM กระทรวงสาธารณสุข
CHRO
18 ก.พ. 2565
113 [2192] การขอให้ข้าราชการที่มีอายุครบ 60 ปี รับราชการต่อไป
CHRO
18 ก.พ. 2565
114 [2191] อนุมัติใช้กรอบขั้นสูง สสจ.บึงกาฬ
CHRO
18 ก.พ. 2565
115 [2190] อนุมัติใช้กรอบขั้นสูง รพ.สกลนคร
CHRO
18 ก.พ. 2565
116 [2189] อนุมัติใช้กรอบขั้นสูง รพ.หนองคาย
CHRO
18 ก.พ. 2565
117 [2188] อนุมัติใช้กรอบขั้นสูง สสจ.อุดรธานี สสจ.นครพนม รพ.หนองคาย
CHRO
18 ก.พ. 2565
118 [2187] อนุมัติใช้กรอบขั้นสูง สสจ.อุดรธานี สสจ.สกลนคร
CHRO
18 ก.พ. 2565
119 [2186] อนุมัติใช้กรอบขั้นสูง สสจ.อุดรธานี
CHRO
18 ก.พ. 2565
120 [2184] เชิญประชุม อวช.ตำแหน่งทันตแพทย์ชำนาญการ (ด้านทันตสาธารณสุข)
CHRO
17 ก.พ. 2565
121 [2183] เชิญประชุม อวช.ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการ (ด้านเภสัชกรรมคลินิก)
CHRO
17 ก.พ. 2565
122 [2182] เชิญประชุมอวช.ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
CHRO
17 ก.พ. 2565
123 [2180] รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 8 เดือนมกราคม 2565
CFO
17 ก.พ. 2565
124 [2179] ตารางวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 8 เดือน มกราคม 2565
CFO
17 ก.พ. 2565
125 [2178] ผลคะแนนตรวจสอบคุณภาพบัญชีหน่วยบริการ Mapping Electronic เขตสุขภาพที่ 8 เดือน มกราคม 2565
CFO
17 ก.พ. 2565
126 [2174] ขอให้รายงานผลการจ้างงานคนพิการประจำปี 2565
CHRO
9 ก.พ. 2565
127 [2173] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชนแนวใหม่ ครั้งที่ 2
CHRO
9 ก.พ. 2565
128 [2172] ขอความอนุเคราะห์ในการให้บริการตรวจสุขภาพและอนามัยสำหรับนักเรียนทุนรัฐบาล
CHRO
8 ก.พ. 2565
129 [2171] สรุปผลการส่งรายงานทางการเงิน รพสต.เดือน ธันวาคม 2564
CFO
4 ก.พ. 2565
130 [2170] แจ้งประชาสัมพันธ์การต่ออายุใบประกาศนียบัตรในการขึ้นทะเบียนผู้สั่งใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์
CSO
4 ก.พ. 2565
131 [2169] ประชุมรายงานผลคุณภาพบัญชี Mapping Electronic เขตสุขภาพที่ 8 เดือนธันวาคม 2564
CFO
3 ก.พ. 2565
132 [2168] การรับแพทย์เพื่อเข้าร่วมโครงการเพิ่มพูนทักษะในโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
CHRO
3 ก.พ. 2565
133 [2167] ขอสำรวจและรายงานรายชื่อแพทย์ใบประกาศนียบัตรใกล้หมดอายุ
CHRO
3 ก.พ. 2565
134 [2166] ตารางเปล่า Mapping Electronic เขตสุขภาพที่่ 8 เดือน มกราคม 2565
CFO
3 ก.พ. 2565
135 [2165] ผลการกำกับติดตาม Planfin ประจำเดือน ธันวาคม 2564
CFO
2 ก.พ. 2565
136 [2164] การบริหารตำแหน่งว่างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) เพื่อรองรับการจ้างงานนักเรียนทุนปีงบประมาณ พ.ศ.2565
CHRO
1 ก.พ. 2565
137 [2163] แจ้งการดำเนินการพัฒนาระบบดิจิทัลสุขภาพ
CFO
1 ก.พ. 2565
138 [2161] สื่อการเรียนรู้ด้านระบดวิทยาภาคสนาม (E-Learning) 3 ภาษา
CSO
28 ม.ค. 2565
139 [2160] สธ 0233.02_246 ติดตาม การจัดทำแผนรายรับ - รายจ่าย เงินบำรุง ปี 2565
CFO
28 ม.ค. 2565
140 [2158] ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบดิจิทัล เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2565
CIO
27 ม.ค. 2565
141 [2157] ขอเชิญประชุมรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพบัญชี ทาง electronic ครั้งที่ 1/2565
CFO
26 ม.ค. 2565
142 [2156] คำสั่งคณะกรรมการดิจิทัลสุขภาพ (Chief Digital Office) เขตสุขภาพที่ 8
CIO
26 ม.ค. 2565
143 [2155] คำสั่ง คณะกรรมการซื้อร่วม ปี2565
CFO
25 ม.ค. 2565
144 [2153] การเกลี่ยอัตรากำลัง (การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน)
CHRO
13 ม.ค. 2565
145 [2152] ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Basic Course Of Family Medicine for Primary Care Doctor
CHRO
13 ม.ค. 2565
146 [2151] ขอเชิญเป็นวิทยากรอบรมหลักสูตร Basic Course Of Family Medicine for Primary Care Doctor
CHRO
14 ม.ค. 2565
147 [2150] ขอเชิญประชุมรับฟังการชี้แจงตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขในวันที่ 14 ม.ค. 65
CHRO
13 ม.ค. 2565
148 [2149] สรุปผลการส่งรายงานทางการเงิน รพสต.เดือน กันยายน และเดือน ตุลาคม 2564
CFO
13 ม.ค. 2565
149 [2148] สรุปผลการส่งรายงานทางการเงิน รพสต.เดือน พฤศจิกายน 2564
CFO
13 ม.ค. 2565
150 [2147] ที่ สธ 0205.08-2 ลว.10 มค.65 แจ้งข้อสั่งการ คทง.5x5 ครั้งที่ 6.64
CFO
12 ม.ค. 2565
151 [2146] ประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ เขตสุขภาพที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
CIO
12 ม.ค. 2565
152 [2145] การสำรวจข้อมูลแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางและความต้องการโควตาแพทย์ประจำบ้าน ปี 2566
CHRO
12 ม.ค. 2565
153 [2143] แก้ไขคู่มือแนวทางการตรวจสอบคุณภาพบัญชีหน่วยบริการ เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2565 (Version 9)
CFO
12 ม.ค. 2565
154 [2142] คำสั่ง Service Plan ปีงบประมาณ 2565
CSO
11 ม.ค. 2565
155 [2139] แก้ไขตาราง Mapping Electronic เขตสุขภาพที่ 8 เดือน ธันวาคม 2564
CFO
10 ม.ค. 2565
156 [2138] การบริหารตำแหน่งว่าง
CHRO
10 ม.ค. 2565
157 [2137] ประชาสัมพันธ์เชิญอบรมหลักสูตรเฉพาะทางในงานบริการโลหิต
CHRO
10 ม.ค. 2565
158 [2136] การจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563
CHRO
10 ม.ค. 2565
159 [2135] ขอเชิญประชุมชี้แจงกำหนดการขั้นตอนการรับสมัครและคัดเลือกแพทย์เข้าศึกษาฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2566
CHRO
10 ม.ค. 2565
160 [2134] หนังสือแจ้งประเมินศูนย์จัดเก็บรายได้ 4S4C ประจำปี 2565
CFO
10 ม.ค. 2565
161 [2133] อนุมัติการขอใช้ตำแหน่งว่าง ครั้งที่ 3/2565
CHRO
7 ม.ค. 2565
162 [2131] หนังสือแจ้งรายชื่อทีมตรวจราชการและนิเทศงาน ประเด็นที่ 6 หัวข้อ ธรรมมาภิบาล เขตสุขภาพที่ 8 รอบที่ 1 ประจำปี 2565
CFO
13 ม.ค. 2565
163 [2127] ุรพ.หนองคาย อนุมัติใช้กรอบอัตรากำลังขั้นสูง
CHRO
7 ม.ค. 2565
164 [2126] รพ.กุมภวาปี อนุมัติใช้กรอบอัตรากำลังขั้นสูง ตำแหน่งเภสัชกร
CHRO
7 ม.ค. 2565
165 [2125] การปรับปรุงและกำหนดตำแหน่ง
CHRO
7 ม.ค. 2565
166 [2124] รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนยุทธศาสร์พัฒนาประเทศ (Strategy-based) ประจำปี 2564
CHRO
7 ม.ค. 2565
167 [2122] รพ.สกลนคร อนุมัติใช้ตำแหน่งว่างพนักงานราชการ
CHRO
7 ม.ค. 2565
168 [2121] รพ.สกลนคร แจ้งอนุมัติใช้กรอบอัตรากำลังขั้นสูง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
CHRO
7 ม.ค. 2565
169 [2120] จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณค่าตอบแทนฉีดวัคซีนโควิด 19 ค่าใช้จ่ายเดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2564
CFO
6 ม.ค. 2565
170 [2119] ราคาอ้างอิงวัสดุทันตกรรม เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2565
CFO
6 ม.ค. 2565
171 [2118] ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้น "เวชสาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฏิบัติในคลินิกหมอครอบครัว" รุ่นที่ 18 ปี 2565
CHRO
5 ม.ค. 2565
172 [2116] รายงานการประชุมคณะทำงานทบทวนหลักเกณฑ์การสนับสนุนต้นทุนคงที่ Fixed cost รพ.สต.
CFO
5 ม.ค. 2565
173 [2115] แจ้งกำหนดการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานประกอบการจัดทำข้อเสนอการจัดสรรงบกองทุน UCและงบประมาณรายการอื่น ปี 2566
CFO
5 ม.ค. 2565
174 [2114] แจ้งยอดยายืม คืน ระหว่างกันของโรงพยาบาลใน เขตสุขภาพที่ 8 ไตรมาสที่ 2-3 ปี 2564
CFO
5 ม.ค. 2565
175 [2113] ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบคุณภาพบัญชีหน่วยบริการ เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2565
CFO
4 ม.ค. 2565
176 [2112] รพ.อุดรธานี และรพ.หนองคาย อนุมัติใช้กรอบอัตรากำลัง
CHRO
30 ธ.ค. 2564
177 [2111] สสจ.อุดรธานี และรพ.นครพนม แจ้งผลการอนุมัติกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการเพื่อรองรับการทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563
CHRO
30 ธ.ค. 2564
178 [2108] แจ้งดำเนินการปรับเกลี่ยเงินกัน ระดับประเทศ สปสธ. ปี 2565 ครั้งที่ 1
CFO
27 ธ.ค. 2564
179 [2106] สสจ.สกลนคร ขอความเห็นพื้นที่รองรับข้าราชการลาออกจากการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
CHRO
27 ธ.ค. 2564
180 [2105] แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกสำนักงานทะเบียนจังหวัดดีเด่น และผู้ช่วยนายทะเบียนจังหวัดดีเด่นฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (Wisdom Awards) ร
CHRO
27 ธ.ค. 2564
181 [2104] แจ้งกำหนดการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลของสาธารณสุขนิเทศก์
CHRO
27 ธ.ค. 2564
182 [2103] การสำรวจข้อมูลและความต้องการเภสัชกร ประจำปี พ.ศ.2565
CHRO
27 ธ.ค. 2564
183 [2101] ขอความร่วมมือประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 3 เดือน (ไตรมาส 1 : 1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564)
CIO
24 ธ.ค. 2564
184 [2100] ประชุมคณะกรรมการ 5x5 ครั้งที่ 6/2564
CFO
23 ธ.ค. 2564
185 [2099] VDO การประชุม เอกสารและคู่มือประกอบการประชุม R8Anywhere และการติดตั้ง HISSYNC วันที่ 20-22 ธันวาคม 2564
CIO
23 ธ.ค. 2564
186 [2098] ข้าราชการรายงานตัวปฏิบัติราชการ ราย นายสุรชัย รสโสดา
CHRO
22 ธ.ค. 2564
187 [2097] แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565
CIO
22 ธ.ค. 2564
188 [2096] ยกเลิกการตรวจเยี่ยมด่านศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านภาวะฉุกเฉิน EOC ด้านอุบัติเหตุบนถนน
CHRO
21 ธ.ค. 2564
189 [2095] สสจ.อุดรธานี การเกลี่ยอัตรากำลัง
CHRO
21 ธ.ค. 2564
190 [2094] ผลงาน Service Plan 2564 แยกรายจังหวัด
CSO
11 ม.ค. 2565
191 [2091] เอกสารประกอบการประชุม R8Anywhere วันที่ 20-22 ธันวาคม 2564
CFO
17 ธ.ค. 2564
192 [2090] อนุมัติใช้กรอบขั้นสูง
CHRO
21 ธ.ค. 2564
193 [2089] การเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานราชการและสถานที่ปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
CHRO
21 ธ.ค. 2564
194 [2088] การเกลี่ยอัตรากำลัง (การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน)
CHRO
16 ธ.ค. 2564
195 [2087] อนุมัติการขอใช้ตำแหน่งว่าง ครั้งที่ 2/2565
CHRO
16 ธ.ค. 2564
196 [2086] สำรวจชื่อตำแหน่งสายงานเพื่อรองรับการทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566
CHRO
16 ธ.ค. 2564
197 [2085] ขอเชิญประชุม คกก.สืบค้นราคาร่วมวัสดุทันตกรรม
CFO
16 ธ.ค. 2564
198 [2084] แนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดที่60และประเด็นการตรวจราชการประทรวงสาธารณสุข ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ตัวชี้วัดร้อยละของบุคลากรที่มีความพร้อมรองรับการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นได้รับการพัฒนา
CHRO
15 ธ.ค. 2564
199 [2083] แนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดที่60และประเด็นการตรวจราชการประทรวงสาธารณสุข ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ตัวชี้วัดร้อยละของบุคลากรที่มีความพร้อมรองรับการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นได้รับการพัฒนา
CHRO
15 ธ.ค. 2564
200 [2082] ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์เข้าร่วมโครงการปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปีการฝึกอบรม พ.ศ.2565 รอบที่ 1
CHRO
15 ธ.ค. 2564
201 [2081] รพ.หนองคาย รพ.หนองบัว รพร.สว่างแดนดิน แจ้งอนุมัติใช้กรอบอัตรากำลังขั้นสูง
CHRO
14 ธ.ค. 2564
202 [2080] เรียนนายแพทย์จังหวัดหนองคาย อนุมัติใช้กรอบขั้นสูง
CHRO
14 ธ.ค. 2564
203 [2079] การปรับปรุงและกำหนดตำแหน่ง
CHRO
14 ธ.ค. 2564
204 [2078] ติดตามการดำเนินการเกี่ยวกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป และลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ให้เป็นปัจจุบัน
CHRO
14 ธ.ค. 2564
205 [2076] .ส่งสำเนาคำสั่งคกก.กำลังคนด้านสุขภาพกำลังคนด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2565
CHRO
14 ธ.ค. 2564
206 [2075] ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ R8Anywhere และการติดตั้ง HISSYNC
CFO
14 ธ.ค. 2564
207 [2074] ขออนุมัติใช้กรอบอัตราขั้นสูง
CHRO
9 ธ.ค. 2564
208 [2073] การรับสมัครหรือเสนอชืื่อแพทย์ดีเด่นแพทยสภา ประจำปี 2565
CHRO
9 ธ.ค. 2564
209 [2072] ส่งสำเนาคำสั่ง สุรชัย รสโสดา
CHRO
9 ธ.ค. 2564
210 [2071] การเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)
CHRO
9 ธ.ค. 2564
211 [2070] ขอเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)
CHRO
9 ธ.ค. 2564
212 [2069] การบริหารตำแหน่งพนักงานราชการ
CHRO
9 ธ.ค. 2564
213 [2068] การประชุมราชการชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ เขตสุขภาพที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 9 ธันวาคม 2564
CIO
8 ธ.ค. 2564
214 [2067] ขอความร่วมมือจัดประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
CSO
8 ธ.ค. 2564
215 [2066] ขอส่งรายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แก้ไขครั้งที่ 1
CIO
7 ธ.ค. 2564
216 [2065] แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงหน่วยงานรับโอนเงินงบประมาณจากสนข.8ไป สสจ.บึงกาฬ
CFO
3 ธ.ค. 2564
217 [2064] แจ้งแนวทางการจำหน่ายยาในบัญชียาหลักแห่งชาติที่องค์การเภสัชกรรมผลิต
CFO
2 ธ.ค. 2564
218 [2063] ติดตามผลการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาปี 64 และอนุมัติแผนปฏิบัติการปี 65
CFO
2 ธ.ค. 2564
219 [2061] ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่งสมัครรางวัลบริการภาครัฐและรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบออนไลน์
CHRO
30 พ.ย. 2564
220 [2059] การประเมินความสุขของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข Happinometer และการประเมินสุขภาวะองค์กร ( HPI)
CHRO
30 พ.ย. 2564
221 [2058] แจ้งมติข้อสั่งการ คกก. 7x7 ครั้งที่ 12/2564 วันที่ 9 พ.ย. 64
CFO
29 พ.ย. 2564
222 [2056] แจ้งการจัดสรรเงินค่าตอบแทน ฉ.11 ฉ.12(แก้ไขเอกสารแนบ)
CFO
29 พ.ย. 2564
223 [2055] แบบสำรวจวิเคราะห์ข้อมูล 6 Building Blocks
CSO
25 พ.ย. 2564
224 [2054] ขออนุมัติใช้กรอบอัตราขั้นสูง กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด สสจ.บึงกาฬ
CHRO
19 พ.ย. 2564
225 [2053] ขอแจ้งการเปิดการใช้งานเว็บไซต์ Happy moph
CHRO
19 พ.ย. 2564
226 [2052] แจ้งประชาสัมพันธ์สอบขึ้้นทะเบียนผู้สั่งใช้กัญชาทางการแพทย์
CSO
19 พ.ย. 2564
227 [2051] การตรวจสุขภาพทางร่างกายและจิตใจสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป
CHRO
18 พ.ย. 2564
228 [2050] อนุมัติใช้กรอบอัตรากำลังขั้นสูง สสจ.อุดรธานี
CHRO
18 พ.ย. 2564
229 [2045] ขออนุมัติใช้ตำแหน่งว่างพนักงานราชการ
CHRO
17 พ.ย. 2564
230 [2043] ประชาสัมพันธ์หลักสูตร "การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ประจำปีงบประมาณ 2565 "
CHRO
17 พ.ย. 2564
231 [2042] ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Basic Course Of Family Medicine for Primary Care Doctor
CHRO
17 พ.ย. 2564
232 [2041] ขอส่งรายงานการประเมินสถานภาพการใช้ Health Application ของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการสื่อสารด้านสุขภาพ
CIO
16 พ.ย. 2564
233 [2038] ทบทวนคำสั่ง/ปรับปรุงคำสั่ง
CHRO
12 พ.ย. 2564
234 [2037] รายงานการประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทำข้อเสนอการบริหารจัดการจัดสรรกองทุนฯ ปี 2566
CFO
12 พ.ย. 2564
235 [2036] อนุมัติตำแหน่งว่าง ครั้งที่1/2565 เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 64
CHRO
11 พ.ย. 2564
236 [2034] การเกลี่ยอัตรากำลัง (การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน)
CHRO
11 พ.ย. 2564
237 [2033] ขอความอนุเคราะห์แจ้งแพทย์ใช้ทุนชั้นปีที่ 1 และ 2 ช่วยตอบแบบสอบถาม
CHRO
10 พ.ย. 2564
238 [2031] แนวทางการกำหนดตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ) ระดับเชี่ยวชาญ)
CHRO
9 พ.ย. 2564
239 [2030] ขอความร่วมมือสำรวจความต้องการเข้ารับการอบรมหลักสุตรเฉพาะทาง
CHRO
9 พ.ย. 2564
240 [2029] ปรับปรุงและกำหนดตำแหน่ง
CHRO
9 พ.ย. 2564
241 [2028] แจ้งผลการอนุมัติการกำหนดตำแหน่งพรก. เพื่อทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการ ปีงบประมาณ 2564 - 2562
CHRO
5 พ.ย. 2564
242 [2027] อนุมัติจัดสรรกรอบอัตรากำลังตำแหน่งพรก.เฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019
CHRO
5 พ.ย. 2564
243 [2026] การบริหารตำแหน่งพนักงานราชการ
CHRO
5 พ.ย. 2564
244 [2025] ประกาศผลการคัดเลือกคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพที่ 8
CIO
3 พ.ย. 2564
245 [2024] ขอเชิญร่วมกิจกรรมเสวนา Dinner talk หัวข้อ มุมมองและโอกาสผู้ประกอบการไมซ์บนเส้นทาง R3A กับ การท่องเที่ยวริมแม่น้ำโขง กระต้นการท่องเที่ยวต่างชาติ และขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน Business Matching
CSO
1 พ.ย. 2564
246 [2023] สสจ.นครพนม อนุมัติใช้ตำแหน่งพนักงานราชการ
CHRO
28 ต.ค. 2564
247 [2022] เลย บึงกาฬ การเกลี่ยอัตรากำลัง การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน
CHRO
28 ต.ค. 2564
248 [2021] รพ.เลย การขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้ตำแหน่งว่าง
CHRO
28 ต.ค. 2564
249 [2020] สสจ.อุดรธานี แจ้งผลการอนุมัติกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ
CHRO
28 ต.ค. 2564
250 [2019] รพ.หนองคาย แจ้งผลการอนุมัติกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ
CHRO
28 ต.ค. 2564
251 [2018] การเกลี่ยอัตรากำลัง (การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน)
CHRO
28 ต.ค. 2564
252 [2017] ประชาสัมพันธ์หลักสูตร PT046 HA journey for Quality Movement ปีงบประมาณ 2565
CHRO
28 ต.ค. 2564
253 [2016] ประกาศโควตารับสมัครแพทย์เข้าฝึกอบรมแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ ประจำปี 2565
CHRO
28 ต.ค. 2564
254 [2015] อนุมัติตำแหน่งว่าง ครั้งที่ 8/2564
CHRO
28 ต.ค. 2564
255 [2013] ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพพยาบาลผู้ประสานงานด้านการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งตามโครงการ Cancer anywhere (หลักสูตรฟื้นฟู 2 วัน
CHRO
26 ต.ค. 2564
256 [2012] วิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลัง ของหน่วยบริการ เดือน กันยายน 2564
CFO
29 ต.ค. 2564
257 [2010] อนุมัติใช้กรอบขั้นสูง สสจ.อุดรธานี
CHRO
20 ต.ค. 2564
258 [2009] เผยแพร่ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายการงบลงทุน
CIO
19 ต.ค. 2564
259 [2008] ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม หารือประเด็นกาาตรวจราชการฯ ประเด็นที่ 6 ระบบธรรมาภิบาล ปี 2565
CFO
18 ต.ค. 2564
260 [2007] การขอใช้ตำแหน่งว่าง โรงพยาบาลนครพนม
CHRO
18 ต.ค. 2564
261 [2006] การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น
CHRO
18 ต.ค. 2564
262 [2004] ขอรับค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันโควิด และส่งขอรับชดเชยความเสียหาย
CFO
18 ต.ค. 2564
263 [2003] ขอสนับสนุนบุคลากรในการตรวจราชการและนิเทศงาน ประเด้นที่ 6 เรื่องระบบธรรมาภิบาล ปี 65
CFO
18 ต.ค. 2564
264 [2002] การบริหารกรอบอัตรากำลังหน่วยานในราชการส่วนภูมิภาค
CHRO
15 ต.ค. 2564
265 [2001] คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู็ติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.) แบบระบบบังคับบำบัด ปี 2564
CSO
14 ต.ค. 2564
266 [1994] แจ้งดำเนินการปรับเกลี่ยค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข ฉ.11 ฉ.12 ประจำปี 2565
CFO
12 ต.ค. 2564
267 [1993] หนังสือแจ้งแนวทาง และกำหนดการจัดทำแผน Planfin และแผนรายรับ-รายจ่าย เงินบำรุงหน่วยบริการ ปี 2565
CFO
11 ต.ค. 2564
268 [1992] ข้อมูลและตารางการปรับเกลี่ยค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (ตามประกาศฯ ฉบับที่ 11 และ 12) ปีงบประมาณ 2565
CFO
11 ต.ค. 2564
269 [1991] การดำเนินการของโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะประจำปี พ.ศ.2564
CHRO
8 ต.ค. 2564
270 [1990] รายงานผลการดำเนินงานร้อยละผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพที่ให้หน่วยงานต่างๆ นำไปใช้ประโยชน์ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 9 เดือน)
CHRO
8 ต.ค. 2564
271 [1989] WorkSheetPlanfin2565 V3 แก้ไขวันที่ 8 ตุลาคม 2564
CFO
8 ต.ค. 2564
272 [1986] การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ กรณีผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
CHRO
7 ต.ค. 2564
273 [1985] ขออนุมัติใช้ตำแหน่งว่างพนักงานราชการ
CHRO
7 ต.ค. 2564
274 [1984] ขออนุมัติใช้ตำแหน่งว่างพนักงานราชการ
CHRO
7 ต.ค. 2564
275 [1983] การปรับขนาดและบรืหารกรอบอัตรากำลัง รพ.สต.
CHRO
7 ต.ค. 2564
276 [1982] โครงการสนับสนุนการศึกษาสายงานพยาบาล เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร
CHRO
7 ต.ค. 2564
277 [1981] แจ้งคำสั่งคกก.ประเมินผลงาน คำสั่งที่ 42-47/2564 ลงวันที่ 13 ก.ย. 64
CHRO
7 ต.ค. 2564
278 [1980] ส่งเสริมให้โรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลักระทรวงสาธารณสุขมีแพทย์อายุรศาสตร์ โรคติดเชื้อและแพทย์กุมารศาสตร์โรคติดเชื้อเพิ่มขึ้น
CHRO
7 ต.ค. 2564
279 [1979] ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านฯ รอบที่ 3
CHRO
7 ต.ค. 2564
280 [1978] ตารางเปล่า Mapping Electronic เขตสุขภาพที่่ 8 เดือน กันยายน 2564
CFO
7 ต.ค. 2564
281 [1977] ขอเชิญประชุมพิจารณาจัดสรรตำแหน่งพนักงานราชการเฉพาะกิจ เขตสุขภาพที่ 8
CHRO
6 ต.ค. 2564
282 [1976] ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอแผนงานหรือโครงการที่ต้งการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕ จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
CSO
6 ต.ค. 2564
283 [1974] เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการจัดทำแผน Planfin ปี 2564
CFO
5 ต.ค. 2564
284 [1973] เอกสารประกอบการประชุม คกก.CFO ครั้งที่ 13/2564 วันที่ 6 กย 64
CFO
5 ต.ค. 2564
285 [1972] ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาการรับสมัครและเสนอชื่อนักการสาธารณศุขดีเด่น รางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี 2564 ประเภท ผู้นำชุมชน และประเภท ประชาชน
CHRO
5 ต.ค. 2564
286 [1971] คัดเลือกคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2565
CIO
5 ต.ค. 2564
287 [1970] ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2565
CIO
5 ต.ค. 2564
288 [1969] สรุปผลการส่งรายงานทางการเงินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตสุขภาพที่ 8 สำหรับเดือน สิงหาคม 2564
CFO
5 ต.ค. 2564
289 [1966] ขอเรียนเชิญ คกก.CFO เข้าร่วมประชุมครั้งที่ 13.2564
CFO
4 ต.ค. 2564
290 [1965] ขอเรียนเชิญ ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผน Planfin และแผนเงินบำรุง ปี 2565
CFO
4 ต.ค. 2564
291 [1964] ขอส่งรายชื่อบุคลากร ที่ผ่านการเห็นชอบจากท่าน ผตร.เขต 8 เพื่อเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ COVID มีค-กย.63
CFO
4 ต.ค. 2564
292 [1963] แนวทางปฏิบัติการผ่าตัดหรือทำหัตถการผู้ป่วย หลังการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
CSO
4 ต.ค. 2564
293 [1962] ตารางเปล่าวิเคราะห์ Risk Score ระดับ 7 และ Unit Cost เขตสุขภาพที่ 8 เดือน กันยายน 2564
CFO
4 ต.ค. 2564
294 [1961] แนวทางปฏิบัติ ตามการบริการทันตกรรมวิถีใหม่ เพื่อการรักษาทางทันตกรรม ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
CSO
4 ต.ค. 2564
295 [1959] เอกสารข้อมูลเงินเพิ่มพิเศษ COVID-19 รายเดือน ของหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 8 ข้อมูลเดือน มีค-กย.63 (2/2)
CFO
1 ต.ค. 2564
296 [1958] เอกสารข้อมูลเงินเพิ่มพิเศษ COVID-19 รายเดือน ของหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 8 ข้อมูลเดือน มีค-กย.63 (1/2)
CFO
1 ต.ค. 2564
297 [1957] การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธาณสุขศาสตร์ รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
CHRO
30 ก.ย. 2564
298 [1956] ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาตร์ป้องกัน แขนงศาสตร์การจราจรรอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565
CHRO
30 ก.ย. 2564
299 [1955] ประชุมรายงานผลคุณภาพบัญชี Mapping Electronic เขตสุขภาพที่ 8 เดือนสิงหาคม 2564
CFO
28 ก.ย. 2564
300 [1954] สรุปผลการตรวจราชการ รอบ 2-64 เสนอ สป.
CFO
28 ก.ย. 2564
301 [1953] หนังสือแจ้งข้อสั่งการ คทง.5x5 ครั้งที่ 5.64 วันที่ 17 กย 2564
CFO
28 ก.ย. 2564
302 [1950] รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 8 เดือน สิงหาคม 2564
CFO
27 ก.ย. 2564
303 [1949] เอกสารประกอบการประชุม แผน Planfin และแผนเงินบำรุง ปี 2565
CFO
27 ก.ย. 2564
304 [1948] หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุงเพื่อจัดซื้อจัดจ้างในการผลิตหรือจำหน่าย ผลิตภัณฑ์กัญชา ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และยาแผนโบราณ ปี 2564
CSO
23 ก.ย. 2564
305 [1947] Template การปรับเกลี่ยรายรับ UC ปี 2565 ให้หน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 8
CFO
22 ก.ย. 2564
306 [1946] แก้ไขตารางวิเคราะห์ Risk Score ระดับ 7 และ Unit Cost เขตสุขภาพที่ 8 เดือน สิงหาคม 2564
CFO
27 ก.ย. 2564
307 [1945] ประชุมแผนปฏิบัติการเขตสุขภาพที่ 8 ณ วันที่ 20 กันยายน 2564
CIO
17 ก.ย. 2564
308 [1944] เอกสารประกอบการประชุม คทง.5x5 ครั้งที่ 5.64 วันที่ 17 กันยายน 2564
CFO
17 ก.ย. 2564
309 [1943] รายงานผลคะแนนคุณภาพบัญชี Mapping Electronic เกณฑ์ MOPH และR8 เดือน สิงหาคม 2564
CFO
15 ก.ย. 2564
310 [1942] File วิเคราะห์ ผลการกำกับติดตาม Planfin เดือน สิงหาคม 2564
CFO
15 ก.ย. 2564
311 [1941] เอกสารประกอบการประชุม CFO ครั้งที่ 12/2564 วันที่ 17 กันยายน 2564
CFO
15 ก.ย. 2564
312 [1940] ไฟล์นำเสนอผลงานวิชาการและอภิปรายผลงาน เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 5/2564
CIO
14 ก.ย. 2564
313 [1939] เอกสารสรุปตรวจราชการ รอบที่ 2 ปี 2564 ประเด็นที่ 6 ระบบธรรมาภิบาล
CFO
14 ก.ย. 2564
314 [1938] แจ้งสรุปมติการประชุม คกก.CFO ครั้งที่ 10.64 _ วันที่ 10 กันยายน 2564
CFO
13 ก.ย. 2564
315 [1937] เชิญ ประชุม คทง.5x5 ครั้งที่ 5.64 วันที่ 17 กย 64
CFO
10 ก.ย. 2564
316 [1936] หนังสือเชิญประชุม คกก.CFO ครั้งที่ 12/2564
CFO
10 ก.ย. 2564
317 [1935] หนังสือแจ้งจัดสรรเงิน CF ระดับประเทศ ปี 2564 วงเงิน 5 ล้านบาท
CFO
10 ก.ย. 2564
318 [1934] เอกสารประกอบการประชุม คกก.CFO ครั้งที่ 11/2564 วันที่ 10 กันยายน 2564
CFO
10 ก.ย. 2564
319 [1933] เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2565
CIO
10 ก.ย. 2564
320 [1932] ขอเรียนเชิญ เข้าร่วมประชุม คกก.CFO ครั้งที่ 11.64 วันที่ 10 กย 64
CFO
9 ก.ย. 2564
321 [1931] อนุมัติโควตารับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2564
CHRO
9 ก.ย. 2564
322 [1930] อนุมัติโควตารับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2564 สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว กรณีพิเศษ
CHRO
9 ก.ย. 2564
323 [1928] แจ้งผลการพิจารณาการขอให้รับรองเป็นสถาบันที่ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะประจำปี 2565
CHRO
9 ก.ย. 2564
324 [1927] ขอเชิญประชุมพัฒนาเครือข่ายนักจิตวิทยา นักจิตวิทยาคลินิก ในวันที่ 13 กย 64 เวลา 09.00-16.00 ผ่านระบบ Zoom
CHRO
6 ก.ย. 2564
325 [1926] สำรวจข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์ด้านออร์โธปิติกส์ ปีงบประมาณ 2564
CHRO
6 ก.ย. 2564
326 [1925] ขอเชิญประชุมบริหารตำแหน่งว่าง ในวันที่ 17 กย. 64 ครั้งที่ 8/2564 ่ผ่านทางระบบ Zoom
CHRO
6 ก.ย. 2564
327 [1924] ประชุม SP กัญชาแผนไทย เตรียมแผนปี 2565
CSO
6 ก.ย. 2564
328 [1923] เอกสารการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานของระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ กรมบัญชีกลาง วันที่ 6 กย.2564
CFO
6 ก.ย. 2564
329 [1922] ตารางเปล่าวิเคราะห์ Risk Score ระดับ 7 เดือน สิงหาคม 2564
CFO
4 ก.ย. 2564
330 [1921] ตารางเปล่า Mapping Electronic เขตสุขภาพที่่ 8 เดือน สิงหาคม 2564
CFO
4 ก.ย. 2564
331 [1920] องค์การเภสัชกรรมจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2563
CSO
3 ก.ย. 2564
332 [1919] เอกสารการใช้งานระบบข้อมูลการติดตามอาการผู้ป่วยที่ใช้น้ำมันกัญชาขมิ้นทอง ในเขตสุขภาพที่ 8
CSO
3 ก.ย. 2564
333 [1918] สรุปผลการส่งรายงานทางการเงิน รพสต.เดือน กรกฎาคม 2564
CFO
2 ก.ย. 2564
334 [1917] ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน AI X-ray ที่ได้รับการสนับสนุนค่าเชื่อมต่อระบบจากงบปรับเกลี่ยระดับเขต
CFO
2 ก.ย. 2564
335 [1916] เอกสารประกอบการประชุม CFO ครั้งที่ 10/2564 วันที่ 2 กันยายน 2564
CFO
1 ก.ย. 2564
336 [1915] ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเศรษฐกิจสุขภาพใหม่ และการจัดการโรงพยาบาล
CFO
31 ส.ค. 2564
337 [1914] ขอความร่วมมือประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564 รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 4 : 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)
CIO
31 ส.ค. 2564
338 [1913] แจ้งผลการอนุมัติกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการเพื่อรองรับการทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
CHRO
31 ส.ค. 2564
339 [1912] หนังสือเชิญประชุม คกก.CFO ครั้งที่ 10/2564
CFO
31 ส.ค. 2564
340 [1911] เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564
CIO
30 ส.ค. 2564
341 [1910] รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 8 เดือน กรกฎาคม 2564
CFO
30 ส.ค. 2564
342 [1909] รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 8 เดือน มิถุนายน 2564
CFO
30 ส.ค. 2564
343 [1908] แนวทางการให้วัคซีนโควิด19 ในสถานการณ์การระบาดปี 2564 ในประเทศไทย ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2
CSO
30 ส.ค. 2564
344 [1907] อนุมัติตำแหน่งว่าง ครั้งที่ 7/2564
CHRO
27 ส.ค. 2564
345 [1906] ขอเชิญร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงานโครงการ (นำร่อง) พัฒนาศักยภาพการจัดบริการปฐมภูมิด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขตสุขภาพที่ 8
CHRO
27 ส.ค. 2564
346 [1905] สรุปตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ เขตสุขภาพที่ 8 รอบที่ 2/2564
CIO
26 ส.ค. 2564
347 [1904] ตารางวิเคราะห์ Risk Score ระดับ 7 และ Unit Cost เขตสุขภาพที่ 8 เดือน กรกฎาคม 2564
CFO
24 ส.ค. 2564
348 [1902] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์ และจัดทำห้องประชุม Smart EOC
COO
24 ส.ค. 2564
349 [1901] แจ้งดำเนินการปรับเกลี่ยเงินกันระดับประเทศ เขต 8 วงเงิน 10 ลบ. ประจำปี 2564
CFO
20 ส.ค. 2564
350 [1900] ผลการกำกับติดตาม Planfin ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
CFO
20 ส.ค. 2564
351 [1899] กำกับติดตาม Planfin ประจำเดือน มิถุนายน 2564 (V.แก้ไข 18.08.64)
CFO
20 ส.ค. 2564
352 [1898] เอกสารประกอบการประชุม คกก.CFO ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 20 สิงหาคม 2564
CFO
20 ส.ค. 2564
353 [1897] ขอเรียนเชิญ คกก.CFO ระดับเขตสุขภาพที่ 8 ประชุม ครั้งที่ 9.2564 วันที่ 20 สิงหาคม 2564
CFO
19 ส.ค. 2564
354 [1896] แจ้งยกเลิกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาวะผู้นำในระบบสุขภาพปฐมภูมิ
CHRO
19 ส.ค. 2564
355 [1895] แจ้งดำเนินการปรับเกลี่ยเงินค่าตอบแทนกำลังคน (ฉ.11 ฉ.12) ที่ได้รับเพิ่มเติม
CFO
18 ส.ค. 2564
356 [1894] ขอเปลี่ยนแปลงตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน)
CHRO
18 ส.ค. 2564
357 [1893] แจ้งแนวทางการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564
CFO
18 ส.ค. 2564
358 [1892] เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและขอให้ส่งผลการดำเนินงานยาเสพติด 1 ต.ค. 63 -31 ก.ค. 64
CFO
18 ส.ค. 2564
359 [1891] แจ้งแพทย์สิ้นสุดการฝึกอบรมโครงการปฏิบัติงาน เพื่อการสอบวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ประจำปีการศึกษา 2561
CHRO
17 ส.ค. 2564
360 [1890] ขอเชิญแพทย์ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2565 เข้าร่วมการคัดเลือก
CHRO
17 ส.ค. 2564
361 [1889] ประชุมรายงานผลคะแนนคุณภาพบัญชี Mapping Electronic เขตสุขภาพที่ 8 เดือน กรกฎาคม 2564
CFO
17 ส.ค. 2564
362 [1887] ประชุม คกก. CFO ระดับเขต ครั้งที่ 8/2564 วันที่ 18 สิงหาคม 2564
CFO
17 ส.ค. 2564
363 [1886] รายงานผลคะแนนการตรวจสอบคุณภาพบัญชี Mapping Electronic MOPH และR8waY เดือน กรกฎาคม 2564
CFO
17 ส.ค. 2564
364 [1885] แจ้งข้อสั่งการ 7x7
CFO
16 ส.ค. 2564
365 [1884] ขอส่งข้อมูล Benchmarking Data ไตรมาสที่ 3.64
CFO
16 ส.ค. 2564
366 [1883] ขอส่งข้อมูลวิเคราะห์ Benchmarking Data ไตรมาสที่ 3.64
CFO
16 ส.ค. 2564
367 [1882] ตารางเปล่าวิเคราะห์ Risk Score ระดับ 7 เดือน กรกฎาคม 2564
CFO
9 ส.ค. 2564
368 [1881] หนังสือเรื่องกำหนดรหัสบัญชีย่อยและรหัสบัญชีแยกประเภทที่ใช้ในการขอเบิกจ่ายจากคลังค่าใข้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐฯ
CFO
9 ส.ค. 2564
369 [1880] สรุปประเด็นจากการประชุม ตรวจคุณภาพบัญชี
CFO
6 ส.ค. 2564
370 [1879] ตารางวิเคราะห์ Benchmarking DATA ไตรมาสที่ 3/2564
CFO
5 ส.ค. 2564
371 [1878] ขอรับค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันโควิด และส่งขอรับชดเชยความเสียหาย
CFO
4 ส.ค. 2564
372 [1877] คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนระดับเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 8
CHRO
4 ส.ค. 2564
373 [1876] ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์ (ร่าง)
COO
10 ส.ค. 2564
374 [1875] สรุปผลการส่งรายงานทางการเงิน รพสต.เดือน มิถุนายน 2564
CFO
3 ส.ค. 2564
375 [1873] ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกองค์กรดีเด่น รับรางวัล "ศรีสวางควัฒน" ปีงบประมาณ 2564
CHRO
2 ส.ค. 2564
376 [1872] ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านฯ รอบที่ 1 และประกาศรับสมัคร ฯ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565
CHRO
2 ส.ค. 2564
377 [1871] รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 8 เดือน มิถุนายน 2564
CFO
30 ก.ค. 2564
378 [1870] แจ้งรายชื่อผู้แทน ตรวจราชการและนิเทศงาน (แก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็นการเงินการคลังฯ กองเศรษฐกิจฯ
CFO
29 ก.ค. 2564
379 [1869] แจ้งคำสั่ง คทง.พระอุปัฐากพระภิกษุอาพาธ เงินบริจาคฯ เขต 8
CFO
29 ก.ค. 2564
380 [1868] แจ้งการจัดสรรเงิน พตส.งวดที่ 4 ปี 2564
CFO
27 ก.ค. 2564
381 [1867] แจ้งสรุปมติและข้องสั่งการ คกก.7x7 ครั้งที่ 7.2564
CFO
27 ก.ค. 2564
382 [1866] ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสุตรระยะสั้นทางการพยาบาล : การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (หลักสูตร 1 เดือน)
CHRO
23 ก.ค. 2564
383 [1865] แจ้งสรุปมติการประชุม คกก.CFO เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 7.2564
CFO
22 ก.ค. 2564
384 [1864] สำรวจแผนขอรับการจัดสรรนักศึกษาหลักสุตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขารังสีเทคนิค เพื่อเข้าศึกษาในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ปี 2565 - 2569
CHRO
21 ก.ค. 2564
385 [1863] ขอเชิญประชุมการบริหารตำแหน่งว่าง ครั้งที่ 6/2564 เขตสุขภาพที่ 8
CHRO
19 ก.ค. 2564
386 [1862] กรอบการบันทึกบัญชีระบบเกณฑ์คงค้าง สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 ประเภท เงินงบประมาณ งบเงินกู้ COVID-19
CFO
16 ก.ค. 2564
387 [1861] การปรับปรุงกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น
CHRO
13 ก.ค. 2564
388 [1860] กำกับติดตาม Planfin ข้อมูลเดือน มิถุนายน 2564
CFO
12 ก.ค. 2564
389 [1859] เอกสารประกอบการประชุม คกก.CFO ครั้งที่ 7/2564 วันที่ 13 กรกฎาคม 2564
CFO
12 ก.ค. 2564
390 [1858] รายงานข้อมูลยา Refer back รพ.สกลนคร
CFO
12 ก.ค. 2564
391 [1857] เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและขอให้ส่งผลการดำเนินงานยาเสพติด
CFO
12 ก.ค. 2564
392 [1856] แจ้งยอดยายืมระหว่างกัน ไตรมาส 1 ปี 2564
CFO
12 ก.ค. 2564
393 [1855] รายงานผลคะแนนตรวจสอบงบทดลอง Mapping Electronic เดือน มิถุนายน 2564
CFO
12 ก.ค. 2564
394 [1854] ประชุมรายงานผลคะแนนการตรวจสอบคุณภาพบัญชี Mapping Electronic เขตสุขภาพที่ 8 เดือนมิถุนายน 2564
CFO
12 ก.ค. 2564
395 [1853] ขอเรียนเชิญ คกก. CFO เข้าร่วมประชุมครั้งที่ 7/2564 วันที่ 13 กรกฎาคม 2564
CFO
12 ก.ค. 2564
396 [1851] คำสั่ง ICS เขตสุขภาพที่ 8 356_64 ลว.070764
CSO
11 ก.ค. 2564
397 [1850] การเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานราชการจังหวัดเลย
CHRO
8 ก.ค. 2564
398 [1849] อนุมัติตำแหน่งว่าง ครั้งที่ 5/2564
CHRO
8 ก.ค. 2564
399 [1848] อนุมัติใช้กรอบขั้นสูง สสจ.อุดรธานี
CHRO
8 ก.ค. 2564
400 [1847] ขอส่งหนังสือข้าราชการรายงานตัวปฏิบัติราชการ
CHRO
7 ก.ค. 2564
401 [1846] ขอแจ้งปรับทีมการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ปี64
CFO
7 ก.ค. 2564
402 [1845] ขอส่งรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดสรรและคัดเลือกแพทย์เข้าศึกษาหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2565
CHRO
6 ก.ค. 2564
403 [1844] สำรวจข้อมุลความต้องการและยืนยันข้อมูลทันตแพทย์ ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี 2565
CHRO
6 ก.ค. 2564
404 [1843] หนังสือแจ้งสรุปมติและข้อสั่งการ คทง.5x5 ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564
CFO
6 ก.ค. 2564
405 [1842] ตารางเปล่าวิเคราะห์ Risk Score 7 เขตสุขภาพที่ 8 เดือน มิถุนายน 2564
CFO
6 ก.ค. 2564
406 [1840] ตารางเปล่า ตรวจสอบงบทดลอง Mapping Electronic เขตสุขภาพที่ 8 เดือน มิถุนายน 2564
CFO
5 ก.ค. 2564
407 [1839] ขอแจ้งสรุปมติการประชุม คกก.CFO ครั้งที่ 6.64 วันที่ 14 มิย 2564
CFO
2 ก.ค. 2564
408 [1838] สรุปผลการส่งรายงานทางการเงิน รพสต.เดือน พฤษภาคม 2564
CFO
1 ก.ค. 2564
409 [1837] รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2564
CFO
1 ก.ค. 2564
410 [1836] การจัดการบริการศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม เขตสุขภาพที่ 8 ปี 2564
CSO
30 มิ.ย. 2564
411 [1835] ขอเชิญประชุม EOC เขต8 ครั้งที่ 21/2564 และเชิญประชุม คทง.วัคซีน 9/2564
CFO
29 มิ.ย. 2564
412 [1833] แจ้งการจัดสรรเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เงินกัน 12% เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานระบบ AI X-ray
CFO
28 มิ.ย. 2564
413 [1832] รายงานสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 (ส่วนภูมิภาค) งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น ข้อมูล ณ 1 มิถุนายน 2564
CFO
24 มิ.ย. 2564
414 [1831] สรุปมติและข้อสั่งการจากการประชุม 7x7 ครั้งที่ 6/2564
CFO
24 มิ.ย. 2564
415 [1830] แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินศูนย์จัดเก็บรายได้คุณภาพ 4s4c และกำหนดการส่งผลการประเมิน
CFO
24 มิ.ย. 2564
416 [1829] สรุปผลการประเมินต้นทุนหน่วยบริการแบบ Quick Method สำหรับเดือนพฤษภาคม ปี 2564
CFO
23 มิ.ย. 2564
417 [1828] ขอเชิญประชุมชี้แจงการใช้งานโปรแกรมบริหารตัดการค่าตอบแทนกำลังคนของหน่วยบริการ
CFO
23 มิ.ย. 2564
418 [1827] รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายและผลการดำเนินงาน
CFO
22 มิ.ย. 2564
419 [1826] ขอความอนุเคราะห์เร่งรัดติดตามหนี้ค้างชำระราชการส่วนภูมิภาค ปี 2559-2563 (หนี้องค์การเภสัชกรรม)
CFO
22 มิ.ย. 2564
420 [1824] ประชุมรายงานผลคะแนนการตรวจสอบคุณภาพบัญชี Mapping Electronic เขตสุขภาพที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2564
CFO
20 มิ.ย. 2564
421 [1823] รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 8 เดือนเมษายน 2564
CFO
17 มิ.ย. 2564
422 [1822] แจ้งการจัดสรรเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ งบปรับเกลี่ยระดับเขต ส่วนที่กัน 10% จัดสรรครั้งที่ 2
CFO
17 มิ.ย. 2564
423 [1821] ตาราง Excel คำนวณจัดสรรเงินกันระดับเขต ครั้งที่ 2
CFO
16 มิ.ย. 2564
424 [1820] คะแนน Mapping Electronic MOPH เดือน พฤษภาคม 2564
CFO
16 มิ.ย. 2564
425 [1819] ตาราง Mapping Electronic งบทดลอง เขตสุขภาพที่ 8 เดือน พฤษภาคม 2564
CFO
16 มิ.ย. 2564
426 [1818] ผลการกำกับติดตาม Planfin เดือน พ.ค. 2564
CFO
16 มิ.ย. 2564
427 [1816] ขอส่งหนังสือการกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ เพือรองรับการทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2563 
CHRO
15 มิ.ย. 2564
428 [1815] เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานฯ 5X5 ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 15 มิถุนายน 2564
CFO
14 มิ.ย. 2564
429 [1813] คะแนน TPS New Version (V2) ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2564
CFO
14 มิ.ย. 2564
430 [1812] หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินบริจาคโครงการอุปัฏฐากภิกษุอาพาธ
CFO
14 มิ.ย. 2564
431 [1811] เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการ CFO ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 14 มิถุนายน 2564
CFO
13 มิ.ย. 2564
432 [1810] แจ้งผลการจัดสรรงปม. รายการเงินอุดหนุนพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับ Service Plan  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2
CHRO
11 มิ.ย. 2564
433 [1809] ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงศาสตร์
CHRO
11 มิ.ย. 2564
434 [1808] แนวทางปฏิบัติงานในการสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน สปฉ.(Emergency Support Function ESF)
CSO
10 มิ.ย. 2564
435 [1807] เอกสาร/ข้อมูลยกระดับ ขยายเตียง
CSO
9 มิ.ย. 2564
436 [1806] ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564
COO
9 มิ.ย. 2564
437 [1805] แจ้งการเปลี่ยนหลักสูตรของผู้ได้รับสนับสนุนค่าลงทะเบียนการศึกษาต่อและอบรมระยะสั้น (หลักสูตร 4 เดือน) สำหรับพัฒนาศักยภาพทันตสาธารณสุข ประจำปีงปม. 2564
CHRO
8 มิ.ย. 2564
438 [1804] การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน
CHRO
8 มิ.ย. 2564
439 [1803] เลื่อนการจัดอบรมหลักสูตรการอบรมระยะสั้น (4 เดือน) ทันตสาธารณสุข (ทันตกรรมครอบครัว)
CHRO
8 มิ.ย. 2564
440 [1802] การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ (สำนักงาน กกพ.)
CHRO
8 มิ.ย. 2564
441 [1801] เรื่อง ขอเชิญประชุมทบทวนแนวทางการวินิจฉัยอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
CSO
7 มิ.ย. 2564
442 [1797] ขอเรียนเชิญคณะทำงาน 5x5 เข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 4.64 วันที่ 15 มิย 64
CFO
4 มิ.ย. 2564
443 [1796] ขอเรียนเชิญ คกก. CFO เขตสุขภาพที่ 8 เข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 6/2564
CFO
4 มิ.ย. 2564
444 [1795] สรุปการส่ง รายงานทางการเงิน รพ.สต. เดือน เมย 2564
CFO
4 มิ.ย. 2564
445 [1794] การส่งรายงานผลการประเมินศูนย์จัดเก็บรายได้ 4S 4C
CFO
4 มิ.ย. 2564
446 [1792] ขอแจ้งแนวทางการดำเนินงานและแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับนมโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔
CSO
4 มิ.ย. 2564
447 [1791] แก้ไขตารางเปล่าตรวจสอบ Mapping Electronic เขตสุขภาพที่ 8
CFO
4 มิ.ย. 2564
448 [1790] แจ้งมติข้อสั่งการ คกก. 7x7 ครั้งที่ 5/2564
CFO
4 มิ.ย. 2564
449 [1789] แนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขประเภทบริการผู้ป่วยนอกกรณีมีเหตุสมควร เขตภาคอิสาน ปี 2564
CFO
1 มิ.ย. 2564
450 [1788] สรุปผลการประเมินต้นทุนหน่วยบริการแบบ Quick Method สำหรับเดือนเมษายน ปี 2564
CFO
31 พ.ค. 2564
451 [1786] ประกาศรับสมัครแพทย์เข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรอบที่ 1 ปี 2565 
CHRO
31 พ.ค. 2564
452 [1785] แจ้งรายชื่อเข้าอบรมหลักสุตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 30/1 
CHRO
31 พ.ค. 2564
453 [1784] การประกวดรางวัลบุคลากรสาธารณสุขดีเด่น "คนดีศรีปฐมภูมิ" ประจำปี พ.ศ.2564  
CHRO
31 พ.ค. 2564
454 [1783] ขอส่งหนังสือข้าราชการรายงานตัวปฏิบัติราชการ
CHRO
31 พ.ค. 2564
455 [1782] โควตารับสมัครแพทย์เข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 เขตสุขภาพที่ 8
CHRO
31 พ.ค. 2564
456 [1781] แจ้งผลการอนุมัติกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ
CHRO
28 พ.ค. 2564
457 [1780] ขอเชิญประชุมการบริหารตำแหน่ง เขตสุขภาพที่ 8
CHRO
28 พ.ค. 2564
458 [1779] เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานอำนวยการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 1/2564
CSO
28 พ.ค. 2564
459 [1777] ขอเชิญเข้าร่วมการปฐมนิเทศประจำบ้าน กรมการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2564
CHRO
27 พ.ค. 2564
460 [1776] ให้ข้าราชการกลับไปปฏิบัติราชการที่ต้นสังกัดเดิม
CHRO
27 พ.ค. 2564
461 [1775] ขอส่งสรุปข้อมูล Bench marking Data ไตรมาสที่ 2/2564 และขอข้อมูลผลงานบริการ ไตรมาสที่ 3/2564
CFO
27 พ.ค. 2564
462 [1774] ขอแจ้งการตรวจราชการ และนิเทศงานรอบที่ 2/2564 ประเด็นที่ 6 เรื่องระบบธรรมาภิบาล การเงินการคลัง
CFO
27 พ.ค. 2564
463 [1773] ขอส่งสรุปแจ้งมติ คกก.CFO ครั้งที่ 5.2564 วันที่ 17 พค 64 แก้ไข 25.05.64
CFO
25 พ.ค. 2564
464 [1772] คำสั่ง 2 คำสั่ง
CHRO
24 พ.ค. 2564
465 [1771] แจ้งการจัดสรรเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ งบปรับเกลี่ย ส่วนที่กัน 12% จัดสรรครั้งที่ 1
CFO
21 พ.ค. 2564
466 [1770] ขอข้อมูลเพื่อพิจารณาสนับสนันการจัดทำ AI X-rays
CFO
21 พ.ค. 2564
467 [1769] เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและขอให้ส่งผลการดำเนินงาน
CFO
20 พ.ค. 2564
468 [1768] รายงานสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 (ส่วนภูมิภาค) งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น ข้อมูล ณ 3 พฤษภาคม 2564
CFO
20 พ.ค. 2564
469 [1767] โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.2564 งบดำเนินงานขั้นต่ำ ครั้งที่ 3/2564
CFO
20 พ.ค. 2564
470 [1766] กำกับติดตาม Planfin ข้อมูลเดือน เมษายน 2564 ( หลังปรับแผนฯ ครึ่งปี 2564 )
CFO
19 พ.ค. 2564
471 [1765] ประชุมรายงานผลคะแนนการตรวจสอบคุณภาพบัญชี Mapping Electronic เขตสุขภาพที่ 8 เดือนเมษายน 2564
CFO
19 พ.ค. 2564
472 [1764] ประกาศ ผลการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
COO
19 พ.ค. 2564
473 [1763] ตารางสำรวจข้อมูล เพื่อใช้ทำข้อมูล AI X-ray ของหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 8
CFO
18 พ.ค. 2564
474 [1762] ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือในการดำเนินการประชาสัมพันธ์ สรรหาและเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลบุคคลและองค์กรดีเด่นการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564
CHRO
18 พ.ค. 2564
475 [1761] ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน รอบนโยบายพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565 
CHRO
18 พ.ค. 2564
476 [1760] คะแนน Mapping Electronic R8way เมษายน 2564
CFO
17 พ.ค. 2564
477 [1759] คะแนน Mapping Electronic MOPH เดือน เมษายน 2564
CFO
17 พ.ค. 2564
478 [1758] ตารางวิเคราะห์ Risk Score 7 เขตสุขภาพที่ 8 เดือน เมษายน 2564
CFO
17 พ.ค. 2564
479 [1757]  ขอเชิญประชุมการบริหารตำแหน่งว่าง เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่4ปี2564 วันที่  19 พ.ค. 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น. ผ่านระบบ ZOOM 
CHRO
17 พ.ค. 2564
480 [1756] ขอเชิญประชุมพัฒนาเครือข่ายวิชาชีพนักกายภาพบำบัด เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 1
CHRO
17 พ.ค. 2564
481 [1755] อนุมัติใช้ตำแหน่งว่าง ครั้งที่ 3/2564
CHRO
17 พ.ค. 2564
482 [1754] เอกสารประกอบการประชุม CFO ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 17 พค 64
CFO
16 พ.ค. 2564
483 [1753] คะแนน TPS ไตรมาสที่ 2/2564
CFO
16 พ.ค. 2564
484 [1752] ข้อมูล Bench marking Data ไตรมาสที่ 2/2564
CFO
14 พ.ค. 2564
485 [1751] รายงานการเบิกจ่าย งบบรรเทาสาธารณภัยฯ งบกลาง COVID-19 ข้อมูล I วันที่ 7 พฤษภาคม 2564
CFO
12 พ.ค. 2564
486 [1750] แก้ไขตารางเปล่าวิเคราะห์ Risk Score 7 เขตสุขภาพที่ 8 เดือน เมษายน - กันยายน 2564
CFO
12 พ.ค. 2564
487 [1748] รายงานผลการวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลัง เดือน มีนาคม 2564
CFO
12 พ.ค. 2564
488 [1746] ขอความร่วมมือแถลงข่าวการลงทะเบียนจองวัคซีน สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปและกลุ่มผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง เขตสุขภาพ 8
CHRO
11 พ.ค. 2564
489 [1745] การจ้างงานหนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินบำรุง ) กรณีนักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษาปี 2564
CHRO
11 พ.ค. 2564
490 [1744] รายงานการดำเนินการตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญและชำนาญการพิเศษที่จะว่างกรณีเกษียณอายุ วันที่ 1 ต.ค. 64
CHRO
11 พ.ค. 2564
491 [1743] แจ้งผลการคัดเลือกผู้สมัครรับเงินสนับสนุนค่าลงทะเบียนการศึกษาต่อและอบรมระยะสั้น (หลักสูตร 4 เดือน) สำหรับพัฒนาศักยภาพทันตสาธารณสุข ปี 2564
CHRO
11 พ.ค. 2564
492 [1742] รายงานผลการเบิกจ่ายและซํกซ้อมความเข้าใจแนวทางการจ่ายเงิน พตส.
CFO
11 พ.ค. 2564
493 [1741] ขอให้ส่งรายชื่อ จนท.ผู้ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงติดเชื้อ COVID -19 เพื่อขอรับกรมธรรม์ประกันภัย
CFO
7 พ.ค. 2564
494 [1740] แบบฟอร์มส่งรายชื่อบุคลากรเพื่อขอรับมอบกรรมธรรม์คุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
CFO
7 พ.ค. 2564
495 [1739] เชิญประชุมคณะกรรมการ CFO เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 5/2564
CFO
7 พ.ค. 2564
496 [1738] คู่มือวัคซีนสู้โควิดสำหรับประชาชน
COO
6 พ.ค. 2564
497 [1736] ขอเชิญประชุมเตรียมแผนเพื่อรองรับการรายงานตัวปฏิบัติราชการชดใช้ทุนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี พ.ศ. 2564
CHRO
3 พ.ค. 2564
498 [1735] แจ้งมติข้อสั่งการ คณะทำงานฯ 5x5 ครั้งที่ 3/2564
CFO
3 พ.ค. 2564
499 [1734] รายงานสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 (ส่วนภูมิภาค) งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น ข้อมูล ณ 1 เมษายน 2564
CFO
3 พ.ค. 2564
500 [1733] สรุปผลการประเมินต้นทุนหน่วยบริการแบบ Quick Method ไตรมาส 2 ปี 2564
CFO
3 พ.ค. 2564
501 [1732] จัดสรรงบประมาณงบดำเนินงานส่วนภูมิภาค สำหรับดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของ สสจ/ สสอ. งวดที่ 2 ปี 2564
CFO
3 พ.ค. 2564
502 [1731] สรุปผลการส่งรายงานทางการเงินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตสุขภาพที่ 8 สำหรับเดือน มีนาคม 2564
CFO
30 เม.ย. 2564
503 [1729] ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
COO
30 เม.ย. 2564
504 [1728] ทบทวนข้อมูลการจัดสรรเงินรายได้กองทุน UC -OP & PP เหมาจ่ายรายหัวต่อผู้มีสิทธิฯ ที่จะสนับสนุนให้ รพ.สต. ปีงบประมาณ 2564
CFO
29 เม.ย. 2564
505 [1725] แจ้งยกเลิกแผนการตรวจสอบคุณภาพบัญชีหน่วยบริการ เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที 1 ปีงบประมาณ 2564
CFO
29 เม.ย. 2564
506 [1724] เรียนศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 อุดรธานี เลื่อนการอบรมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น
CHRO
29 เม.ย. 2564
507 [1723] เลื่อนการอบรมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น
CHRO
29 เม.ย. 2564
508 [1722] หนังสือรายงานผลการเบิกจ่ายงบกลาง ค่าใช้จ่ายบรรเทาสาธารณภัยฯ COVID - 19
CFO
28 เม.ย. 2564
509 [1721] หนังสือ สธ ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าบริการจากผู้มีสิทธิ UC
CFO
25 เม.ย. 2564
510 [1720] ขอส่งแนวทางปฏิบัติของกำลังคนสายงานแพทย์ในภาวะวิกฤติของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19
CHRO
23 เม.ย. 2564
511 [1719] ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อตรวจสอบข้อมูลการจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน สำหรับบุคลากร (COVID-19)
CFO
23 เม.ย. 2564
512 [1718] ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัว ปี 2563-2564 Family medicine in challenging Time และส่งผลงานวิจัย/วิชาการ
CHRO
22 เม.ย. 2564
513 [1717] ขอส่งประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่องการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำการศึกษา 2564 การรับแบบ Admissions
CHRO
22 เม.ย. 2564
514 [1716] ขอเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างขั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)
CHRO
22 เม.ย. 2564
515 [1714] ประชุมรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพบัญชี Electronic เขตสุขภาพที่ 8 เดือน มีนาคม 2564
CFO
22 เม.ย. 2564
516 [1713] ปรับแก้ไข WorkSheet Planfin ครึ่งปี 2564 วันที่ 21.04.64
CFO
21 เม.ย. 2564
517 [1712] ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (รอบ 2 ณ วันที่ 21 เมษายน 2564)
COO
21 เม.ย. 2564
518 [1711] ประกาศ การสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
COO
21 เม.ย. 2564
519 [1710] ตารางเปล่าวิเคราะห์ Risk Score 7 เขตสุขภาพที่ 8 เดือน เม.ย. - ก.ย. 2564
CFO
21 เม.ย. 2564
520 [1709] เอกสารประกอบการประชุม ซักซ้อมึวามเข้าใจการเบิกจ่ายงบ COVID -19 วันที่ 21 เมษายน 2564
CFO
21 เม.ย. 2564
521 [1708] ขอเรียนเชิญ เข้าร่วม ปช.เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ การเบิกจ่ายงบค่าตอบแทนเสี่ยงภัย และ เงินเพิ่มพิเศษ COVID
CFO
20 เม.ย. 2564
522 [1707] ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมกายภาพบำบัดผู้สูงอายุในชุมชน
CHRO
20 เม.ย. 2564
523 [1706] แจ้งบัญชีจัดสรรตำแหน่งว่างเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเพิ่มเติม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้      
CHRO
20 เม.ย. 2564
524 [1705] ประกาศ รายชื่อผู้มิสิทธิ์สอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
COO
19 เม.ย. 2564
525 [1704] เอกสารประกอบการประชุม คทง.5x5 ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 19 เมษายน 2564
CFO
19 เม.ย. 2564
526 [1703] WorkSheetPlanfin 2564 ปรับแผนครึ่งปี แก้ไข 16.04.64
CFO
21 เม.ย. 2564
527 [1702] ตารางวิเคราะห์ Risk Score 7 เขตสุขภาพที่ 8 เดือน มีนาคม 2564
CFO
21 เม.ย. 2564
528 [1701] คะแนน Mapping Electronic R8way มีนาคม 2564
CFO
16 เม.ย. 2564
529 [1700] คะแนน Mapping Electronic MOPH เดือน มีนาคม 2564
CFO
16 เม.ย. 2564
530 [1698] ผลการกำกับติดตาม Planfin เดือน มี.ค 2564
CFO
16 เม.ย. 2564
531 [1697] รวมมาตรการการเดินทางเข้า-ออก 7 จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 8
COO
16 เม.ย. 2564
532 [1696] ขอเรียนเชิญเข้าร่วม ปช.คทง.5x5 ครั้งที่ 3/2564
CFO
9 เม.ย. 2564
533 [1695] สรุปผลการประเมินต้นทุนหน่วยบริการแบบ Quick Method สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2564
CFO
8 เม.ย. 2564
534 [1694] รายงานสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 (ส่วนภูมิภาค) งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น
CFO
8 เม.ย. 2564
535 [1693] แจ้งการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2564 งบกลาง ค่าใช้จ่ายในการบรรเทาแก้ปัญหาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
CFO
8 เม.ย. 2564
536 [1692] เอกสารประกอบการประชุม คกก.CFO ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 8 เมษายน 2564
CFO
8 เม.ย. 2564
537 [1691] ตาราง Excel รายงานการกำกับติดตามหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติการเงิน ส่งกระทรวงทุกวันที่ 17 ของทุกเดือน
CFO
7 เม.ย. 2564
538 [1690] ตารางเปล่าวิเคราะห์ Risk Score 7 เขตสุขภาพที่ 8 เดือน มีนาคม 2564
CFO
7 เม.ย. 2564
539 [1689] แจ้งการจัดสรรงบประมาณสำหรับการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
CFO
5 เม.ย. 2564
540 [1688] ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
COO
5 เม.ย. 2564
541 [1687] ขอเรียนเชิญ คกก. CFO ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 8 เมษายน 2564
CFO
5 เม.ย. 2564
542 [1686] แจ้งกำหนดการปรับแผนทางการเงิน(Planfin) ของหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 8
CFO
5 เม.ย. 2564
543 [1685] เร่งรัดการชำระหนี้ค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปาค้างชำระ
CFO
2 เม.ย. 2564
544 [1684] สรุปผลการส่งรายงานทางการเงิน ของ รพ.สต. เดือน กุมภาพันธ์ 2564(เพิ่มเติม)
CFO
2 เม.ย. 2564
545 [1683] File Excel การคำนวณจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษ COVID 19 ให้ สสจ. รพศ. รพท. ในเขตสุขภาพที่ 8 (ตามหนังสือที่ สธ 0205.08/215 ลว 1 เมย 64)
CFO
2 เม.ย. 2564
546 [1682] แจ้งคำสั่ง คกก.CFO และ คทง.Auditor เขตสุขภาพที่ 8 ปี 2564
CFO
2 เม.ย. 2564
547 [1681] สรุปผลการส่งรายงานทางการเงิน ของ รพ.สต. เดือน กุมภาพันธ์ 2564
CFO
1 เม.ย. 2564
548 [1680] . ขอเชิญประชุมจัดสรรโควตาวิสัญญีพยาบาล
CHRO
31 มี.ค. 2564
549 [1679] ประชาสัมพันธ์การอบรมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น
CHRO
31 มี.ค. 2564
550 [1678] ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "WSO ANGELS AWARDS"
CSO
30 มี.ค. 2564
551 [1677] ขอเชิญเข้าอบรมโครงการ “เสริมสร้างพลังทีมผู้บริบาลผู้เป็นเบาหวานและอาสาสมัครสาธารณสุข” (Empowerment DM team and health care volunteers)
CSO
30 มี.ค. 2564
552 [1676] ส่งสรุปการประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน 30 บาท รักษาทุกที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
CFO
30 มี.ค. 2564
553 [1674] ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการจัดสรรและคัดเลือกแพทย์เข้าศึกษาหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2565 เขตสุขภาพที่ 8
CHRO
29 มี.ค. 2564
554 [1673] ขอเชิญประชุมพิจารณาจัดสรรแพทย์ ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี พ.ศ. 25654 เขตสุขภาพที่ 8
CHRO
29 มี.ค. 2564
555 [1672] คู่มือการให้โภชนบำบัดในผู้ป่วยโรคมะเร็ง
CHRO
25 มี.ค. 2564
556 [1670] เอกสารประกอบการประชุม คกก.CFO ครั้งที่ 3/2564 (กองเศรษฐกิจสุขภาพ) 25 มีค 64
CFO
25 มี.ค. 2564
557 [1669] ส่งยุทธศาสตร์การจัดการการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่
CFO
25 มี.ค. 2564
558 [1668] สำเนาคำสั่ง แต่งตั้งคกก.ประเมินผลงานตำแหน่งนายแพทย์ และสำเนาคำสั่งแต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ สายงานแพทย์
CHRO
24 มี.ค. 2564
559 [1667] แจ้งการโอนเงินจัดสรรเงินงบประมาณ ปี พ.ศ.2564 (งบเงินอุดหนุน) พัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
CHRO
24 มี.ค. 2564
560 [1666] เอกสารประกอบการประชุม รายงานคุณภาพบัญชี เดือน กุมภาพันธ์ 2564
CFO
24 มี.ค. 2564
561 [1665] กำกับติดตาม Planfin เดือน กุมภาพันธ์ 2564
CFO
22 มี.ค. 2564
562 [1664] ตารางวิเคราะห์ Risk Score เดือน กุมภาพันธ์ 2564 เพิ่ม OP Refer
CFO
22 มี.ค. 2564
563 [1663] รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ
CHRO
22 มี.ค. 2564
564 [1661] เอกสารประกอบการ อบรมพัฒนาศักยภาพนักบริหารการเงินการคลัง (CFO) ระดับเขต ระดับจังหวัด 22 - 23 มีค 64
CFO
21 มี.ค. 2564
565 [1660] คำสั่งคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan ปีงบประมาณ 2564
CSO
19 มี.ค. 2564
566 [1658] เอกสารประกอบการประชุมการดำเนินงานให้บริการวัคซีนโควิด-19 เขตสุขภาพที่ 8 วันที่ 25 มีนาคม 2564
CSO
25 มี.ค. 2564
567 [1657] ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพนักบริหารการเงินการคลัง (CFO) ระดับเขต ระดับจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2564
CFO
15 มี.ค. 2564
568 [1656] แจ้งมติและข้อสั่งการ คทง 5x5 เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 2/2564
CFO
15 มี.ค. 2564
569 [1655] ข้อมูล TPS ไตรมาสที่ 1/2564
CFO
11 มี.ค. 2564
570 [1654] สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพการเงินการคลัง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม
CFO
10 มี.ค. 2564
571 [1653] ขอข้อมูลค่าใช้จ่ายของผู้สูงอายุที่มารับบริการ ในโครงการญาตพาผู้สูงอายุไปหาหมอ
CFO
10 มี.ค. 2564
572 [1652] สรุปผลการประเมินต้นทุนหน่วยบริการ Unitcost สำหรับเดือน มกราคม 2564
CFO
10 มี.ค. 2564
573 [1651] แจ้งคำสั่ง
CFO
9 มี.ค. 2564
574 [1650] สรุปผลการส่งรายงานทางการเงินของ รพ.สต.ในเขตสุขภาพที่ 8 สำหรับเดือนมกราคม 2564(เพิ่มเติม)
CFO
9 มี.ค. 2564
575 [1649] แบบฟอร์ม หนังสือแสดงความยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Consent form)
CFO
8 มี.ค. 2564
576 [1648] แบบรายงานค่าใช้จ่ายผู้รับบริการคลินิกผู้สูงอายุ ข้อมูลวันที่ 7 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2564
CFO
8 มี.ค. 2564
577 [1647] สรุปผลการส่งรายงานทางการเงินของ รพ.สต.ในเขตสุขภาพที่ 8 สำหรับเดือนมกราคม 2564
CFO
9 มี.ค. 2564
578 [1646] ตารางเปล่า Mapping R8 เดือน กุมภาพันธ์ 2564 (เพิ่มส่วนปรับลดค่าแรง IP)
CFO
8 มี.ค. 2564
579 [1645] Medical Hub อีสานเหนือ เขตสุขภาพที่ 8
CSO
7 มี.ค. 2564
580 [1643] ตารางวิเคราะห์ Risk Score เดือน พ.ย. 2563 - มกราคม V. ปรับแก้ตามมติ คกก.CFO ( แก้ไขข้อมูลจัดสรร รพ.สต.สกลนคร และ เพิ่มข้อมูล OP Refer นอกจังหวัด )
CFO
1 มี.ค. 2564
581 [1641] เชิญร่วมเปิดโครงการยกระดับหลักประกันสุขภาพ 30 บาทรักษาทุกที่ไม่มีใบส่งตัว
CFO
24 ก.พ. 2564
582 [1640] ขอรับการสนับสนุนทีมปฏิบัติการในการควบคุมการแร่ระบาดของ COVID-19 สมุทรสาคร
CFO
23 ก.พ. 2564
583 [1639] การยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ไม่มีใบส่งตัว
CFO
23 ก.พ. 2564
584 [1638] แจ้งคำสั่ง คณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2564
CFO
22 ก.พ. 2564
585 [1637] รายงานสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 (ส่วนภูมิภาค)
CFO
22 ก.พ. 2564
586 [1636] สรุป unitcost ไตรมาสที่ 1/2564
CFO
22 ก.พ. 2564
587 [1635] ขอเชิญประชุม การดำเนินงานโครงการ 30 บาทรักษาทุกที่ไม่มีใบส่งตัว
CFO
22 ก.พ. 2564
588 [1634] เอกสารประกอบการประชุม รายงานคะแนน Mapping R8 เดือน มกราคม 2564
CFO
22 ก.พ. 2564
589 [1633] คู่มือ แนวทางการตรวจคุณภาพบัญชี ของหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 8 ปี 2564
CFO
20 ก.พ. 2564
590 [1632] ข้อมูล Bench marking Data ไตรมาสที่ 1/2564
CFO
20 ก.พ. 2564
591 [1631] ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมอบรม จำนวน 6 หลักสูตร 
CHRO
19 ก.พ. 2564
592 [1630] 1. แนวทางการรับ - ส่งบุคลากรทางการแพทย์สำหรับการฝึกอบรมหรือปฏิบัติงานระหว่างสถานพยาบาลหรือหน่วยงานด้านการแพทย์ในสถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19
CHRO
19 ก.พ. 2564
593 [1629] เอกสารประกอบการประชุม 5X5 ครั้งที่ 2 /2564 เพิ่มเติม
CFO
18 ก.พ. 2564
594 [1627] เอกสารประกอบการประชุม5X5 ครั้ง 1/2564
CFO
18 ก.พ. 2564
595 [1626] กำกับติดตาม Planfin เดือน มค.2564
CFO
16 ก.พ. 2564
596 [1625] เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ CFO ครั้งที่ 3/2564
CFO
16 ก.พ. 2564
597 [1624] สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์และสื่อสารความเสี่ยง (ระดับหน่วยงาน) เขต ปี 2564
COO
17 ก.พ. 2564
598 [1623] ขอเชิญเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ CFO ครั้งที่ 3/2564
CFO
16 ก.พ. 2564
599 [1622] ประชุมเพื่อตรวจราชการและนิเทศงานเรื่องการเงินการคลัง จังหวัดเลย
CFO
16 ก.พ. 2564
600 [1621] การประชุมพิจารณาการขอปรับระดับและขยายเตียงหน่วยบริการ ปี 2564 เขตสุขภาพที่ 8
CSO
15 ก.พ. 2564
601 [1618] โครงการญาติพาผู้สูงอายุไปหาหมอ (คลินิกผู้สูงอายุวันหยุดราชการ) เขตสุขภาพที่ 8
COO
11 ก.พ. 2564
602 [1617] ขอเชิญประชุมรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพบัญชี ทาง electronic เขตสุขภาพที่ 8
CFO
11 ก.พ. 2564
603 [1616] ขอส่งตารางการตรวจสอบคุณภาพบัญชี ทาง electronic สูตรเขตสุขภาพที่ 8 ปี 2564
CFO
11 ก.พ. 2564
604 [1615] แจ้งแนวทางในการประเมินศูนย์จัดเก็บรายได้คุณภาพ (4s 4C )
CFO
11 ก.พ. 2564
605 [1614]  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการพัฒนาศักยภาพนักโภชนาการ/โภชนากร การดูแลผู้ป่วยด้านโภชนบำบัดปีงบประมาณ 2564  
CHRO
10 ก.พ. 2564
606 [1613] แจ้งกำหนดการตรวจสอบคุณภาพบัญชี รอบที่ 1/2564
CFO
9 ก.พ. 2564
607 [1612] แจ้งแผนผังกระบวนการรายงานทางการเงินส่ง ให้กลุ่มงานบัญชี
CFO
9 ก.พ. 2564
608 [1611] สรุปผลการส่งรายงานทางการเงินของรพสต.เดือน ธันวาคม 2563
CFO
9 ก.พ. 2564
609 [1610] ขอเรียนเชิญคณะทำงานฯ (5X5 )ประชุม ครั้งที่ 2/2564
CFO
9 ก.พ. 2564
610 [1609] File ตาราง Mapping สูตร เขต 8 เดือน มค.2564
CFO
8 ก.พ. 2564
611 [1608] แจ้งมติและข้อสั่งการคณะทำงานฯ5X5 ครั้งที่ 1/2564
CFO
8 ก.พ. 2564
612 [1607] เชิญประชุมคณะอนุกรรมการจัดสรรและคัดเลือกแพทย์เข้าศึกษาหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2565 รอบนโยบาย  
CHRO
8 ก.พ. 2564
613 [1606] เอกสารประกอบการประชุมขับเคลื่อนนโยบายกัญชาทางการแพทย์วันที่ 5 กพ.ุ64
CSO
5 ก.พ. 2564
614 [1605] การให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ ปี 2564 รับราชการต่อไป
CHRO
5 ก.พ. 2564
615 [1604] การบริหารการจ้างงาน 
CHRO
29 ม.ค. 2564
616 [1603] ผลการอนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ด้านทันตกรรม (Motor Suction)
CSO
29 ม.ค. 2564
617 [1602] คำอธิบายการประเมินศูนย์จัดเก็บรายได้
CFO
29 ม.ค. 2564
618 [1601] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการ (ด้านเภสัชกรรมการผลิต) เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง
CHRO
28 ม.ค. 2564
619 [1600] ขอความร่วมมือการดำเนินการจัดอบรมตามแผนงานผลิตและพัฒนาแพทย์ปีงบประมาณ 2564
CHRO
28 ม.ค. 2564
620 [1599] เอกสารประกอบการ จัดทำคู่มือบัญชี ปี 2564
CFO
27 ม.ค. 2564
621 [1598] ประกาศแจ้งแนวทางขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564 (ฉบับเพิ่มเติม)
CFO
27 ม.ค. 2564
622 [1597] มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 เรื่องสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
CFO
26 ม.ค. 2564
623 [1596] ขอเชิญประชุมชี้แจงกำหนดการขั้นตอนการรับสมัครและคัดเลือกแพทยืเข้าศึกษาฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2565
CHRO
22 ม.ค. 2564
624 [1595] แจ้งกำหนดการส่งข้อมูลการเงินของหน่วยบริการ ในเขตสุขภาพที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2564
CFO
22 ม.ค. 2564
625 [1594] ครุภัณฑ์การแพทย์ด้านทันตกรรมและวัสดุการแพทย์ด้านทันตกรรม ตามโครงการเตรียมความพร้อมสถานพยาบาล (Healthcare Facilities Preparedness) ในการรับมือ COVID-19
CSO
22 ม.ค. 2564
626 [1593] การสำรวจข้อมูลแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางและความต้องการโควตาแพทย์ประจำบ้าน 2565
CHRO
20 ม.ค. 2564
627 [1592] สำรวจข้อมูลความต้องการและยืนยันข้อมูลเภสัชกร ผู้ทำสัญญา ปี 2564
CHRO
20 ม.ค. 2564
628 [1591] การสำรวจข้อมูลการให้บริการทางวิสัญญีวิทยาของรพ.ในสังกัดสป.
CHRO
20 ม.ค. 2564
629 [1590] ตารางรายงานการลงทุนด้วยเงินบำรุง ของหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 8
CFO
19 ม.ค. 2564
630 [1589] ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 
CHRO
19 ม.ค. 2564
631 [1588] กำกับติดตาม Planfin เดือน ธค.63
CFO
18 ม.ค. 2564
632 [1587] ตารางวิเคราะห์ Risk Score เดือน พ.ย. 2563 V.เพิ่มการวิเคราะห์กลุ่มเสี่ยง ทุกจังหวัดแล้ว
CFO
18 ม.ค. 2564
633 [1586] แผนยุทธศาสตร์ด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566
CSO
18 ม.ค. 2564
634 [1585] แนวทางการจัดสรรและใช้จ่ายงบประมาณค่าตอบแทนและบริหารจัดการงานนิติเวชและอื่นๆ
CFO
18 ม.ค. 2564
635 [1584] สรุปรายงานทางการเงินของ รพ.สต. เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2563 (เพิ่มเติม)
CFO
18 ม.ค. 2564
636 [1583] ติดตามผลการดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรายการบัญชีพักสินทรัพย์ และดำเนินการล้างบัญชีพักสินทรัพย์ ให้เสร็จสิ้นก่อนการยกยอดข้อมูลเข้าระบบ New GFMIS Thai
CFO
15 ม.ค. 2564
637 [1581] คำสั่งพัฒนาคุณภาพพยาบาล และคำสั่งวิชาชีพนักโภชนาการ
CHRO
13 ม.ค. 2564
638 [1580] แจ้งประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการร่วมให้บริการสร้างเสริมสุขภาพฯ ตรวจคัดกรอง COVID-19
CFO
13 ม.ค. 2564
639 [1579] บทสรุปผู้บริหาร รพ.วิกฤติ 15 แห่ง
CFO
12 ม.ค. 2564
640 [1578] ขอเชิญประชุมพิจารณาประเมินผลงานวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ในวันที่ 29 มกราคม 2564 เวล
CHRO
12 ม.ค. 2564
641 [1577] ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวขศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์รอบ 2 ปี 2564
CHRO
12 ม.ค. 2564
642 [1576] ขอเรียนเชิญ อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร และพัฒนาแนวทางการตรวจสอบคุณภาพบัญชี ปี 2564
CFO
12 ม.ค. 2564
643 [1575] สรุปผลการประเมินต้นทุนบริการ Unit Cost Quick Method เดือน พย 63
CFO
12 ม.ค. 2564
644 [1574] ขอเลื่อนโครงการประชุมวิชาการพัฒนาศักยภาพนักโภชนาการ/โภชนากรการดูแลผู้ป่วยด้านโภชนบำบัดปีงบประมาณ2564 
CHRO
8 ม.ค. 2564
645 [1573] ตาราง Mapping R8 ปี 2564 (เพิ่มส่วนปรับลดค่าแรง)
CFO
7 ม.ค. 2564
646 [1572] เอกสารรูปแบบการจัดทำแผนและซ้อมแผน BCP
CSO
7 ม.ค. 2564
647 [1571] สรุปข้อมูลต้นทุนบริการ Unit Cost สำหรับเดือน พฤศจิกายน 2563
CFO
7 ม.ค. 2564
648 [1570] เอกสารประกอบการประชุม คทง.5x5 ครั้งที่ 1/64
CFO
7 ม.ค. 2564
649 [1569] แบบฟอร์มขอรายชื่อคณะทำงานฯสื่อสารความเสี่ยง เขต 8 ปี 2564
COO
6 ม.ค. 2564
650 [1568] สรุปรายงานทางการเงิน รพ.สต. เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2563
CFO
6 ม.ค. 2564
651 [1567] ขอเรียนเชิญ คกก. CFO เขตสุขภาพที่ 8 เข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 2/2564
CFO
6 ม.ค. 2564
652 [1566] ขอความร่วมมือเป็นแหล่งฝึก เป้นอาจารย์นิเทศภาคปฏิบัติ และลงนามในหนังสือยินยอมเพื่อขอรับรองหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน จากสภาการพยาบาล
CHRO
6 ม.ค. 2564
653 [1565] หนังสือเชิญ ปช.คทง.5x5 ครั้งที่ 1/2564
CFO
5 ม.ค. 2564
654 [1564] แจ้งแผนปฏิบัติการทีม MERT ทีม CDCU และรถ ALS เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานฯ จังหวัดสมุทรสาคร
CFO
5 ม.ค. 2564
655 [1563] ขอความร่วมมือเป้นแหล่งฝึก เป็นอาจารย์นิเทศภาคปฏิบัติ
CHRO
4 ม.ค. 2564
656 [1562] ขอเชิญประชุมติดตามการจัดทำแผนบริหารกรอบอัตรากำลังหน่วยงานในสังกัด
CHRO
4 ม.ค. 2564
657 [1561] การประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ เขตสุขภาพที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
CIO
27 ธ.ค. 2563
658 [1560] รายละเอียดงบประมาณค่าตอบแทนฯ ฉ 11 ฉ 12 โอนงวดที่ 2 ปีงบประมาณ 2564
CFO
26 ธ.ค. 2563
659 [1559] แจ้งกำหนดการส่งข้อมูลการเงิน และข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินการคลัง ปี 2564 (ฉบับแก้ไข)
CFO
25 ธ.ค. 2563
660 [1558] การกำหนดหมวดหมู่ของเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
CFO
25 ธ.ค. 2563
661 [1557] ประชุมมอบนโยบายและตรวจเยี่ยมงานสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8
CIO
25 ธ.ค. 2563
662 [1556] โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 8
CSO
23 ธ.ค. 2563
663 [1555] กำกับติดตาม Planfin แผน 1-4 เดือน ตุลาคม 2563
CFO
23 ธ.ค. 2563
664 [1554] ผลการกำกับติดตาม Planfin แผนที่ 1-4 เดือน พ.ย. 2563
CFO
23 ธ.ค. 2563
665 [1553] ตารางวิเคราะห์ Risk Score เดือน พ.ย. 2563
CFO
23 ธ.ค. 2563
666 [1552] คู่มือรายงานข้อมูลการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาของหน่วยงานภาครัฐ
CFO
23 ธ.ค. 2563
667 [1550] การจัดสรรตำแหน่งเพื่อจ้างนักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษา ปี2564 
CHRO
22 ธ.ค. 2563
668 [1549] เอกสารนำเสนอ CFO จ.หนองบัวลำภู 17 ธค 63
CFO
17 ธ.ค. 2563
669 [1548] ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ อบรม CFO หนองบัวลำภู
CFO
16 ธ.ค. 2563
670 [1547] สรุปรายงานทางการเงินของ รพ.สต. เดือนกันยายน 2563
CFO
9 ธ.ค. 2563
671 [1546] ผลการประเมินวิกฤติทางการเงินของหน่วยบริการสังกัด สป.สธ. ณ สิ้นไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2563
CFO
9 ธ.ค. 2563
672 [1545] ข้อสั่งการตามมติ คกก.7x7 ครั้งที่ 10/2563 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
CFO
9 ธ.ค. 2563
673 [1543] ICD for hearing screenig
CSO
4 ธ.ค. 2563
674 [1542] คำสั่งคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan ปีงบประมาณ 2560-61
CSO
4 ธ.ค. 2563
675 [1541] รายละเอียดตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ปี 2564
CFO
3 ธ.ค. 2563
676 [1539] ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต"
COO
2 ธ.ค. 2563
677 [1538] การวิเคราะห์ข้อมูลการส่งต่อนอกเขต
CSO
1 ธ.ค. 2563
678 [1537] ข้อมูลสำรวจความต้องการสนับสนุนบริการและวิชาการตามความต้องการของเขตสุขภาพ ปี ๒๕๖๔
CSO
1 ธ.ค. 2563
679 [1536] แนวทางการดำเนินงาน พัฒนาระบบการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน (Rational Drug Use Community : RDU Community)
CSO
30 พ.ย. 2563
680 [1535] หนังสือ สรุปผลการประเมินต้นทุนหน่วยบริการแบบ Quick Method เดือนตุลาคม ปี 2563
CFO
30 พ.ย. 2563
681 [1534] หนังสือ แจ้งดำเนินการปรับเกลี่ยงบประมาณค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข ปี 2564
CFO
30 พ.ย. 2563
682 [1533] File Excel ตารางการปรับเกลี่ย ค่าตอบแทน ฉ 11-12 ปี 2564 (Sheetที่ 2. ปรับเกลี่ยค่าตอบแทน) และ ข้อมูลประกอบการปรับเกลี่ย ค่าตอบแทน ฉ 11-12
CFO
27 พ.ย. 2563
683 [1532] ประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดทำคำขอและการขอรับการจัดสรรงปม.ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ปีงปม. 2565
CHRO
27 พ.ย. 2563
684 [1531] เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและฟื้นฟูองค์ความรู้ผู้รับผิดชอบระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ IS Online (Injury Surveillance Online) ในเขตสุขภาพที่ 8
CSO
26 พ.ย. 2563
685 [1530] เอกสารประกอบการประชุม หารือแนวทางการดำเนินงาน การพัฒนาประสิทธิภาพการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 8 ปี 2564
CFO
26 พ.ย. 2563
686 [1529] การดำเนินโครงการบริจาคเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติและโครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิต ขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนในโครงการจิตอสา CPR เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
CSO
25 พ.ย. 2563
687 [1528] รูปเล่มหลักสูตรประกาศนียบัตร Aging ปรับ 26-10-63
CSO
25 พ.ย. 2563
688 [1527] กรอบการบันทึกบัญชีรายได้จากการไม่แลกเปลี่ยน (บันทึกบัญชีการรับเงินบริจาค)
CFO
25 พ.ย. 2563
689 [1526] เอกสารรายงานการศึกษาวิจัย กองบริหารการสาธารณสุข
CSO
24 พ.ย. 2563
690 [1525] ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก รับ จ่าย เก็บรักษา และนำเงินส่งคลัง (ฉบับที่2) พ.ศ. 2563
CFO
24 พ.ย. 2563
691 [1524] รายงานการประชุม คทง.Auditor และรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพบัญชี
CFO
24 พ.ย. 2563
692 [1523] รายงานแผนและผลการเบิกจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563-2564
CFO
24 พ.ย. 2563
693 [1522] ประมาณการรายรับเงิน UC สำหรับหน่วยบริการสังกัด สป.สธ. ปีงบประมาณ 2564 หลังปรับลดค่าแรง
CFO
24 พ.ย. 2563
694 [1521] ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง รุ่นที่ 37 ประจำปี 2564
CHRO
23 พ.ย. 2563
695 [1520] ขอเรียนเชิญ ประชุมเพื่อหารือ เรื่องแนวทางการบริหารจัดการ และพัฒนาประสิทธิภาพการเงินการคลัง
CFO
18 พ.ย. 2563
696 [1519] หนังสือ แจ้งประมาณการรายรับเงินกองทุน UC สำหรับหน่วยบริการสังกัด สป.สธ. ปี 2564 หลังปรับลดค่าแรง
CFO
18 พ.ย. 2563
697 [1518] คู่มือ/แนวทางเวชปฏิบัติ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข
CSO
17 พ.ย. 2563
698 [1517] สรุปมติการประชุม คกก. CFO ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564
CFO
17 พ.ย. 2563
699 [1516] การขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่าไม้ พ.ศ. 2558
CSO
16 พ.ย. 2563
700 [1515] แบบฟอร์มรายชื่ออบรม SSM Program
CSO
16 พ.ย. 2563
701 [1514] สรุปรายงานมูลค่าการจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ไตรมาส 4 ปี 2563
CFO
16 พ.ย. 2563
702 [1513] สรุป Unitcost เดือนกันยายน ปี 2563
CFO
16 พ.ย. 2563
703 [1512] ระเบียบจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 และซักซ้อมความเข้าใจการจำหน่ายพัสดุ
CFO
13 พ.ย. 2563
704 [1511] เชิญประชุมศูนย์วิชาการ ครั้งที่ 2/2564
CIO
13 พ.ย. 2563
705 [1510] การดำเนินการจัดตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งตามการปรับระดับหน่วยงาน หรือเปิดหน่วยงานใหม่หรือจัดตั้งกลุ่มงานใหม่ หรือเปลี่ยนชื่อกลุ่มงาน/ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
CHRO
13 พ.ย. 2563
706 [1509] รายงานการกันเงินไว้เบิกเหลี่ยมปี 2563
CFO
13 พ.ย. 2563
707 [1508] การบันทึกบัญชีรายได้จากรายการไม่แลกเปลี่ยนตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 23
CFO
12 พ.ย. 2563
708 [1507] หนังสือแจ้งการสืบค้นราคาอ้างอิงวัสดุทันตกรรม เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2564
CFO
11 พ.ย. 2563
709 [1506] เชิญประชุมศูนย์วิชาการ ปี 2564
CIO
11 พ.ย. 2563
710 [1505] ข้อมูล Bench marking Data ไตรมาสที่ 4/2563
CFO
10 พ.ย. 2563
711 [1503] แจ้งผลการสิบค้นราคาอ้างอิงวัสดุทันตกรรม เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2564
CFO
9 พ.ย. 2563
712 [1502] ปรับปรุงกำหนดตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์) ระดับเชี่ยวชาญ เป็นระดับชำนาญการพิเศษ
CHRO
9 พ.ย. 2563
713 [1501] การประชุมชี้แจงการจัดทำแผนความก้าวหน้าและการประเมินค่างานสายงานพยาบาลวิชาชีพลักษณะตำแหน่งสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
CHRO
9 พ.ย. 2563
714 [1500] ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลปริมาณงานปี 2562 และข้อมูลบุคลากรตามปฏิบัติงานจริง ณ วันที่ 30 ต.ค. 2563
CHRO
9 พ.ย. 2563
715 [1499] ขอเปลี่ยนตำแหน่งว่างพนักงานราชการ
CHRO
9 พ.ย. 2563
716 [1498] มติ คกก.7x7 ครั้งที่ 1/2563
CFO
6 พ.ย. 2563
717 [1497] รายงานผลการวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลัง เดือน กันยายน 2563
CFO
5 พ.ย. 2563
718 [1496] ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลโรคหัวใจและหลอดเลือด  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้    จึ
CHRO
5 พ.ย. 2563
719 [1495] เอกสารประกอบการประชุม CFO ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 5 พย.63
CFO
4 พ.ย. 2563
720 [1494] แบบฟอร์มขอข้อมูลเพื่อจัดทำทำเนียบผู้บริหารเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 8 ปี 2564
COO
10 พ.ย. 2563
721 [1492] เล่มแนวทางพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำรับผู้ต้องขังในเรือนจำ ปี 62
CSO
7 ธ.ค. 2563
722 [1491] ตารางรายงานข้อมูลรายได้กองทุน UC -OP และ P&P Basic Service เหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ ของโรงพยาบาล และ รพ.สต. ปีงบประมาณ 2564
CFO
10 พ.ย. 2563
723 [1490] ตารางสำรวจข้อมูลงบลงทุนด้วยเงินบำรุง ของ รพ. เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2564
CFO
2 พ.ย. 2563
724 [1489] ขอความเห็นชอบพื้นที่รองรับข้าราชการลาออกจากการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
CHRO
2 พ.ย. 2563
725 [1488] แจ้งรายละเอียดแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติม งวด 2 ปี 2563
CFO
30 ต.ค. 2563
726 [1486] เอกสารคู่มือแนวทางการตรวจสอบคุณภาพบัญชีหน่วยบริการ ปี 2563
CFO
28 ต.ค. 2563
727 [1485] เอกสารประกอบ การประชุมโครงการพัฒนาเครือข่าย Spirometry เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 2
CSO
27 ต.ค. 2563
728 [1484] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ
CHRO
26 ต.ค. 2563
729 [1483] ขอเชิญผู้รับผิดชอบ ประชุมพิจารณาประเมินผลงานวิชาการ ตำแหน่งนวก.สธ.ชนพ. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ชนพ. และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชนก. เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง
CHRO
26 ต.ค. 2563
730 [1482] ขอเชิญคณะกรรมการ ประชุมพิจารณาประเมินผลงานวิชาการ ตำแหน่งนวก.สธ.ชนพ. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ชนพ. และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชนก.
CHRO
26 ต.ค. 2563
731 [1481] ขอควkมอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจข้อมูลการเปิดบริการห้องผ่าตัดใหญ่ในโรงพยาบาลชุมชน   
CHRO
22 ต.ค. 2563
732 [1480] ทบทวนการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป และลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)
CHRO
22 ต.ค. 2563
733 [1479] การจับคู่ผังบัญชีเกณฑ์คงค้าง (GL) สป.สธ. และ ผังบัญชีมาตรฐานสำหรับหน่วยงานภาครัฐ (GFMIS) Version 2560 ปีงบประมาณ 2564
CFO
22 ต.ค. 2563
734 [1478] เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบัญชี เขต8 และรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพบัญชี วันที่ 26-27 ต.ค. 2563
CFO
26 ต.ค. 2563
735 [1477] แจ้งนโยบายการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก ที่มุ่งเน้นการเข้าถึงบริการบางกลุ่มวัยเป็นการจำเพาะ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
CSO
22 ต.ค. 2563
736 [1476] ขอส่งข้อมูลการตรวจความไวต่อยา (Antibiogram) เขตสุขภาพที่ 8
CSO
22 ต.ค. 2563
737 [1475] ผลการกำกับติดดตาม Planfin เดือนกันยายน 2563
CFO
22 ต.ค. 2563
738 [1474] ตารางตรวจสอบงบทดลองหน่วยบริการ เดือนกันยายน 2563
CFO
22 ต.ค. 2563
739 [1473] ตารางวิเคราะห์ Risk Score 7 เขตสุขภาพที่ 8 เดือน กันยายน 2563
CFO
22 ต.ค. 2563
740 [1472] การจัดประชุมใหญ่เครืิอข่ายคลินิกโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย ครั้งที่ 16
CSO
19 ต.ค. 2563
741 [1471] ขอเชิญคณะทำงานพัฒนาระบบบัญชีเข้าร่วมประชุม
CFO
19 ต.ค. 2563
742 [1470] ขอเชิญเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ CFO ครั้งที่ 1/2564
CFO
19 ต.ค. 2563
743 [1469] แจ้งเวียนประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
CSO
16 ต.ค. 2563
744 [1468] แจ้งการดำเนินการทางบัญชีของหน่วยบริการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
CFO
16 ต.ค. 2563
745 [1467] งบลงทุน พรบ.รายจ่ายประจำปี 2565 ระดับเขต (SP+7จังหวัด) ส่ง กบรส ฉบับ Final(Edit-ไฟล์ก่อสร้าง)
CIO
19 ต.ค. 2563
746 [1466] ขอให้เสนอชื่อแพทย์เพื่อรับรางวัลแพทย์ดีเด่นกองทุนนายแพทย์กนกศุกดิ์ พลูเกสร ประจำปี 2564 
CHRO
15 ต.ค. 2563
747 [1465] การดำเนินการทางบัญชี ของหน่วยบริการในสังกัด สป.สธ.
CFO
15 ต.ค. 2563
748 [1464] แนวทางการปรับปรุงบัญชีปี 2563
CFO
14 ต.ค. 2563
749 [1463] เชิญประชุมเพื่อเตรียมปิดงวดบัญชี ปีงบประมาณ 2563
CFO
12 ต.ค. 2563
750 [1462] ขอเชิญประชุม คกก.สืบค้นราคาร่วมวัสดุทันตกรรม
CFO
9 ต.ค. 2563
751 [1461] แจ้งกำหนดการจัดทำแผน Planfin ประจำปี 2564 ของหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 8
CFO
7 ต.ค. 2563
752 [1460] รายงานมูลค่าซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ไตรมาส 4 ปี งปม. 2563 และรายงานข้อมูลแผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ปี งปม. 64
CFO
6 ต.ค. 2563
753 [1459] เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
COO
6 ต.ค. 2563
754 [1458] ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของส่วนราชการ
CFO
6 ต.ค. 2563
755 [1457] New Normal in Clinical Laboratory : แนวปฏิบัติใหม่เพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
CFO
6 ต.ค. 2563
756 [1456] เรียงรายการ งบลงทุน พรบ.รายจ่ายประจำปี 2565 ระดับเขต (SP+7จังหวัด) วันที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 00.30
CIO
5 ต.ค. 2563
757 [1455] เรียนสสจ.เลย เรื่องขอเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานราชการ
CHRO
5 ต.ค. 2563
758 [1454] ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อหน่วยบริการที่ให้บริการนอกเวลาราชการที่เป็นความจำเป็นของผู้มีสิทธิ พ.ศ. 2563
CFO
5 ต.ค. 2563
759 [1453] ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง กำหนดกรณีที่มีเหตุสมควรและอัตราค่าใช้จ่ายที่หน่วยบริการมีสิทธิได้รับ พ.ศ. 2563
CFO
5 ต.ค. 2563
760 [1452] รายงานผลสำรวจการดำเนินการจ่าย การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)
CFO
5 ต.ค. 2563
761 [1451] แนวทางการเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา
CFO
5 ต.ค. 2563
762 [1450] หนังสือตอบข้อหารือการดำเนินงานตามประกาศ สธ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับเงิน การจ่ายเงิน การรักษาเงิน และรายการของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธาร
CFO
2 ต.ค. 2563
763 [1448] ผังการบันทึกบัญชี ปี 2564
CFO
2 ต.ค. 2563
764 [1447] การขอกำหนดตำแหน่งเลขที่และเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง รายเดือน
CHRO
2 ต.ค. 2563
765 [1446] ประกาศคัดเลือกแพทย์รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 3
CHRO
2 ต.ค. 2563
766 [1445] สรุปผลการส่งรายงานทางการเงิน ของ รพ.สต. สำหรับเดือนสิงหาคม ปี 2563
CFO
2 ต.ค. 2563
767 [1444] ตารางวิเคราะห์ รพ.สต. เดือนสิงหาคม 2563
CFO
30 ก.ย. 2563
768 [1443] รายงานการประชุมผลการตรวจสอบคุณภาพบัญชี ทาง Elcetronic เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 18 ก.ย. 63
CFO
30 ก.ย. 2563
769 [1442] แจ้งมติและข้อสั่งการ คทง 5x5 เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 5/2563
CFO
29 ก.ย. 2563
770 [1441] หนังสือ รายงานผลการวิเคราะห์การเงินการคลัง เดือนสิงหาคม 2563
CFO
28 ก.ย. 2563
771 [1440] เอกสารการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองงบลงทุน ปีงบประมาณ 2565
CIO
28 ก.ย. 2563
772 [1439] หนังสือแจ้งการดำเนินการปรับเกลี่ยเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564 ของหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8
CFO
25 ก.ย. 2563
773 [1438] สรุป Unitcost สำหรับเดือนสิงหาคม2563
CFO
25 ก.ย. 2563
774 [1436] Mapping เขตสุขภาพที่ 8
CSO
21 ก.ย. 2563
775 [1435] การนำเสนอผลงาน ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการแลกเปลี่ยนความรู้ และนำเสนอผลงานวิชาการและอภิปรายงาน เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 2/2563
CIO
21 ก.ย. 2563
776 [1434] เอกสารประกอบการประชุม คทง.5x5 ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 21 กย 2563
CFO
21 ก.ย. 2563
777 [1433] ตารางข้อมูลผลการวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลัง เดือนสิงหาคม 2563
CFO
18 ก.ย. 2563
778 [1432] เอกสารประกอบการประชุมรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพบัญชี ทาง Elcetronic เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 3/2563
CFO
17 ก.ย. 2563