ข่าวประชาสัมพันธ์

ลำดับ รหัส หัวข้อข่าว
ดาวน์โหลด
กลุ่มงาน
วันที่
1 [1644] แบบฟอร์ม PA ไตรมาส 2 ปี 2564
CIO
3 มี.ค. 2564
2 [1643] ตารางวิเคราะห์ Risk Score เดือน พ.ย. 2563 - มกราคม V. ปรับแก้ตามมติ คกก.CFO ( แก้ไขข้อมูลจัดสรร รพ.สต.สกลนคร และ เพิ่มข้อมูล OP Refer นอกจังหวัด )
CFO
1 มี.ค. 2564
3 [1642] แบบฟอร์มลงทะเบียนผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ
CIO
24 ก.พ. 2564
4 [1641] เชิญร่วมเปิดโครงการยกระดับหลักประกันสุขภาพ 30 บาทรักษาทุกที่ไม่มีใบส่งตัว
CFO
24 ก.พ. 2564
5 [1640] ขอรับการสนับสนุนทีมปฏิบัติการในการควบคุมการแร่ระบาดของ COVID-19 สมุทรสาคร
CFO
23 ก.พ. 2564
6 [1639] การยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ไม่มีใบส่งตัว
CFO
23 ก.พ. 2564
7 [1638] แจ้งคำสั่ง คณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2564
CFO
22 ก.พ. 2564
8 [1637] รายงานสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 (ส่วนภูมิภาค)
CFO
22 ก.พ. 2564
9 [1636] สรุป unitcost ไตรมาสที่ 1/2564
CFO
22 ก.พ. 2564
10 [1635] ขอเชิญประชุม การดำเนินงานโครงการ 30 บาทรักษาทุกที่ไม่มีใบส่งตัว
CFO
22 ก.พ. 2564
11 [1634] เอกสารประกอบการประชุม รายงานคะแนน Mapping R8 เดือน มกราคม 2564
CFO
22 ก.พ. 2564
12 [1633] คู่มือ แนวทางการตรวจคุณภาพบัญชี ของหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 8 ปี 2564
CFO
20 ก.พ. 2564
13 [1632] ข้อมูล Bench marking Data ไตรมาสที่ 1/2564
CFO
20 ก.พ. 2564
14 [1631] ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมอบรม จำนวน 6 หลักสูตร 
CHRO
19 ก.พ. 2564
15 [1630] 1. แนวทางการรับ - ส่งบุคลากรทางการแพทย์สำหรับการฝึกอบรมหรือปฏิบัติงานระหว่างสถานพยาบาลหรือหน่วยงานด้านการแพทย์ในสถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19
CHRO
19 ก.พ. 2564
16 [1629] เอกสารประกอบการประชุม 5X5 ครั้งที่ 2 /2564 เพิ่มเติม
CFO
18 ก.พ. 2564
17 [1627] เอกสารประกอบการประชุม5X5 ครั้ง 1/2564
CFO
18 ก.พ. 2564
18 [1626] กำกับติดตาม Planfin เดือน มค.2564
CFO
16 ก.พ. 2564
19 [1625] เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ CFO ครั้งที่ 3/2564
CFO
16 ก.พ. 2564
20 [1624] สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์และสื่อสารความเสี่ยง (ระดับหน่วยงาน) เขต ปี 2564
COO
17 ก.พ. 2564
21 [1623] ขอเชิญเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ CFO ครั้งที่ 3/2564
CFO
16 ก.พ. 2564
22 [1622] ประชุมเพื่อตรวจราชการและนิเทศงานเรื่องการเงินการคลัง จังหวัดเลย
CFO
16 ก.พ. 2564
23 [1621] การประชุมพิจารณาการขอปรับระดับและขยายเตียงหน่วยบริการ ปี 2564 เขตสุขภาพที่ 8
CSO
15 ก.พ. 2564
24 [1620] นโยบายกัญชาครัวเรือน 6 ต้น โนนมาลัย (VTR)
CIO
15 ก.พ. 2564
25 [1619] VTR คลินิกพิเศษเฉพาะทางโรคผู้สูงอายุ รพ.อุดรธานี / คลินิกผู้สูงอายุ รพ.หนองบัวลำภู / รพ.กุมภวาปี
CIO
15 ก.พ. 2564
26 [1618] โครงการญาติพาผู้สูงอายุไปหาหมอ (คลินิกผู้สูงอายุวันหยุดราชการ) เขตสุขภาพที่ 8
COO
11 ก.พ. 2564
27 [1617] ขอเชิญประชุมรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพบัญชี ทาง electronic เขตสุขภาพที่ 8
CFO
11 ก.พ. 2564
28 [1616] ขอส่งตารางการตรวจสอบคุณภาพบัญชี ทาง electronic สูตรเขตสุขภาพที่ 8 ปี 2564
CFO
11 ก.พ. 2564
29 [1615] แจ้งแนวทางในการประเมินศูนย์จัดเก็บรายได้คุณภาพ (4s 4C )
CFO
11 ก.พ. 2564
30 [1614]  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการพัฒนาศักยภาพนักโภชนาการ/โภชนากร การดูแลผู้ป่วยด้านโภชนบำบัดปีงบประมาณ 2564  
CHRO
10 ก.พ. 2564
31 [1613] แจ้งกำหนดการตรวจสอบคุณภาพบัญชี รอบที่ 1/2564
CFO
9 ก.พ. 2564
32 [1612] แจ้งแผนผังกระบวนการรายงานทางการเงินส่ง ให้กลุ่มงานบัญชี
CFO
9 ก.พ. 2564
33 [1611] สรุปผลการส่งรายงานทางการเงินของรพสต.เดือน ธันวาคม 2563
CFO
9 ก.พ. 2564
34 [1610] ขอเรียนเชิญคณะทำงานฯ (5X5 )ประชุม ครั้งที่ 2/2564
CFO
9 ก.พ. 2564
35 [1609] File ตาราง Mapping สูตร เขต 8 เดือน มค.2564
CFO
8 ก.พ. 2564
36 [1608] แจ้งมติและข้อสั่งการคณะทำงานฯ5X5 ครั้งที่ 1/2564
CFO
8 ก.พ. 2564
37 [1607] เชิญประชุมคณะอนุกรรมการจัดสรรและคัดเลือกแพทย์เข้าศึกษาหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2565 รอบนโยบาย  
CHRO
8 ก.พ. 2564
38 [1606] เอกสารประกอบการประชุมขับเคลื่อนนโยบายกัญชาทางการแพทย์วันที่ 5 กพ.ุ64
CSO
5 ก.พ. 2564
39 [1605] การให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ ปี 2564 รับราชการต่อไป
CHRO
5 ก.พ. 2564
40 [1604] การบริหารการจ้างงาน 
CHRO
29 ม.ค. 2564
41 [1603] ผลการอนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ด้านทันตกรรม (Motor Suction)
CSO
29 ม.ค. 2564
42 [1602] คำอธิบายการประเมินศูนย์จัดเก็บรายได้
CFO
29 ม.ค. 2564
43 [1601] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการ (ด้านเภสัชกรรมการผลิต) เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง
CHRO
28 ม.ค. 2564
44 [1600] ขอความร่วมมือการดำเนินการจัดอบรมตามแผนงานผลิตและพัฒนาแพทย์ปีงบประมาณ 2564
CHRO
28 ม.ค. 2564
45 [1599] เอกสารประกอบการ จัดทำคู่มือบัญชี ปี 2564
CFO
27 ม.ค. 2564
46 [1598] ประกาศแจ้งแนวทางขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564 (ฉบับเพิ่มเติม)
CFO
27 ม.ค. 2564
47 [1597] มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 เรื่องสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
CFO
26 ม.ค. 2564
48 [1596] ขอเชิญประชุมชี้แจงกำหนดการขั้นตอนการรับสมัครและคัดเลือกแพทยืเข้าศึกษาฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2565
CHRO
22 ม.ค. 2564
49 [1595] แจ้งกำหนดการส่งข้อมูลการเงินของหน่วยบริการ ในเขตสุขภาพที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2564
CFO
22 ม.ค. 2564
50 [1594] ครุภัณฑ์การแพทย์ด้านทันตกรรมและวัสดุการแพทย์ด้านทันตกรรม ตามโครงการเตรียมความพร้อมสถานพยาบาล (Healthcare Facilities Preparedness) ในการรับมือ COVID-19
CSO
22 ม.ค. 2564
51 [1593] การสำรวจข้อมูลแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางและความต้องการโควตาแพทย์ประจำบ้าน 2565
CHRO
20 ม.ค. 2564
52 [1592] สำรวจข้อมูลความต้องการและยืนยันข้อมูลเภสัชกร ผู้ทำสัญญา ปี 2564
CHRO
20 ม.ค. 2564
53 [1591] การสำรวจข้อมูลการให้บริการทางวิสัญญีวิทยาของรพ.ในสังกัดสป.
CHRO
20 ม.ค. 2564
54 [1590] ตารางรายงานการลงทุนด้วยเงินบำรุง ของหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 8
CFO
19 ม.ค. 2564
55 [1589] ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 
CHRO
19 ม.ค. 2564
56 [1588] กำกับติดตาม Planfin เดือน ธค.63
CFO
18 ม.ค. 2564
57 [1587] ตารางวิเคราะห์ Risk Score เดือน พ.ย. 2563 V.เพิ่มการวิเคราะห์กลุ่มเสี่ยง ทุกจังหวัดแล้ว
CFO
18 ม.ค. 2564
58 [1586] แผนยุทธศาสตร์ด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566
CSO
18 ม.ค. 2564
59 [1585] แนวทางการจัดสรรและใช้จ่ายงบประมาณค่าตอบแทนและบริหารจัดการงานนิติเวชและอื่นๆ
CFO
18 ม.ค. 2564
60 [1584] สรุปรายงานทางการเงินของ รพ.สต. เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2563 (เพิ่มเติม)
CFO
18 ม.ค. 2564
61 [1583] ติดตามผลการดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรายการบัญชีพักสินทรัพย์ และดำเนินการล้างบัญชีพักสินทรัพย์ ให้เสร็จสิ้นก่อนการยกยอดข้อมูลเข้าระบบ New GFMIS Thai
CFO
15 ม.ค. 2564
62 [1582] ขอเชิญ..นำเสนอผลงานวิชาการ ครั้งที่ 3/2564
CIO
13 ม.ค. 2564
63 [1581] คำสั่งพัฒนาคุณภาพพยาบาล และคำสั่งวิชาชีพนักโภชนาการ
CHRO
13 ม.ค. 2564
64 [1580] แจ้งประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการร่วมให้บริการสร้างเสริมสุขภาพฯ ตรวจคัดกรอง COVID-19
CFO
13 ม.ค. 2564
65 [1579] บทสรุปผู้บริหาร รพ.วิกฤติ 15 แห่ง
CFO
12 ม.ค. 2564
66 [1578] ขอเชิญประชุมพิจารณาประเมินผลงานวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ในวันที่ 29 มกราคม 2564 เวล
CHRO
12 ม.ค. 2564
67 [1577] ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวขศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์รอบ 2 ปี 2564
CHRO
12 ม.ค. 2564
68 [1576] ขอเรียนเชิญ อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร และพัฒนาแนวทางการตรวจสอบคุณภาพบัญชี ปี 2564
CFO
12 ม.ค. 2564
69 [1575] สรุปผลการประเมินต้นทุนบริการ Unit Cost Quick Method เดือน พย 63
CFO
12 ม.ค. 2564
70 [1574] ขอเลื่อนโครงการประชุมวิชาการพัฒนาศักยภาพนักโภชนาการ/โภชนากรการดูแลผู้ป่วยด้านโภชนบำบัดปีงบประมาณ2564 
CHRO
8 ม.ค. 2564
71 [1573] ตาราง Mapping R8 ปี 2564 (เพิ่มส่วนปรับลดค่าแรง)
CFO
7 ม.ค. 2564
72 [1572] เอกสารรูปแบบการจัดทำแผนและซ้อมแผน BCP
CSO
7 ม.ค. 2564
73 [1571] สรุปข้อมูลต้นทุนบริการ Unit Cost สำหรับเดือน พฤศจิกายน 2563
CFO
7 ม.ค. 2564
74 [1570] เอกสารประกอบการประชุม คทง.5x5 ครั้งที่ 1/64
CFO
7 ม.ค. 2564
75 [1569] แบบฟอร์มขอรายชื่อคณะทำงานฯสื่อสารความเสี่ยง เขต 8 ปี 2564
COO
6 ม.ค. 2564
76 [1568] สรุปรายงานทางการเงิน รพ.สต. เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2563
CFO
6 ม.ค. 2564
77 [1567] ขอเรียนเชิญ คกก. CFO เขตสุขภาพที่ 8 เข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 2/2564
CFO
6 ม.ค. 2564
78 [1566] ขอความร่วมมือเป็นแหล่งฝึก เป้นอาจารย์นิเทศภาคปฏิบัติ และลงนามในหนังสือยินยอมเพื่อขอรับรองหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน จากสภาการพยาบาล
CHRO
6 ม.ค. 2564
79 [1565] หนังสือเชิญ ปช.คทง.5x5 ครั้งที่ 1/2564
CFO
5 ม.ค. 2564
80 [1564] แจ้งแผนปฏิบัติการทีม MERT ทีม CDCU และรถ ALS เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานฯ จังหวัดสมุทรสาคร
CFO
5 ม.ค. 2564
81 [1563] ขอความร่วมมือเป้นแหล่งฝึก เป็นอาจารย์นิเทศภาคปฏิบัติ
CHRO
4 ม.ค. 2564
82 [1562] ขอเชิญประชุมติดตามการจัดทำแผนบริหารกรอบอัตรากำลังหน่วยงานในสังกัด
CHRO
4 ม.ค. 2564
83 [1561] การประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ เขตสุขภาพที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
CIO
27 ธ.ค. 2563
84 [1560] รายละเอียดงบประมาณค่าตอบแทนฯ ฉ 11 ฉ 12 โอนงวดที่ 2 ปีงบประมาณ 2564
CFO
26 ธ.ค. 2563
85 [1559] แจ้งกำหนดการส่งข้อมูลการเงิน และข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินการคลัง ปี 2564 (ฉบับแก้ไข)
CFO
25 ธ.ค. 2563
86 [1558] การกำหนดหมวดหมู่ของเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
CFO
25 ธ.ค. 2563
87 [1557] ประชุมมอบนโยบายและตรวจเยี่ยมงานสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8
CIO
25 ธ.ค. 2563
88 [1556] โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 8
CSO
23 ธ.ค. 2563
89 [1555] กำกับติดตาม Planfin แผน 1-4 เดือน ตุลาคม 2563
CFO
23 ธ.ค. 2563
90 [1554] ผลการกำกับติดตาม Planfin แผนที่ 1-4 เดือน พ.ย. 2563
CFO
23 ธ.ค. 2563
91 [1553] ตารางวิเคราะห์ Risk Score เดือน พ.ย. 2563
CFO
23 ธ.ค. 2563
92 [1552] คู่มือรายงานข้อมูลการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาของหน่วยงานภาครัฐ
CFO
23 ธ.ค. 2563
93 [1550] การจัดสรรตำแหน่งเพื่อจ้างนักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษา ปี2564 
CHRO
22 ธ.ค. 2563
94 [1549] เอกสารนำเสนอ CFO จ.หนองบัวลำภู 17 ธค 63
CFO
17 ธ.ค. 2563
95 [1548] ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ อบรม CFO หนองบัวลำภู
CFO
16 ธ.ค. 2563
96 [1547] สรุปรายงานทางการเงินของ รพ.สต. เดือนกันยายน 2563
CFO
9 ธ.ค. 2563
97 [1546] ผลการประเมินวิกฤติทางการเงินของหน่วยบริการสังกัด สป.สธ. ณ สิ้นไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2563
CFO
9 ธ.ค. 2563
98 [1545] ข้อสั่งการตามมติ คกก.7x7 ครั้งที่ 10/2563 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
CFO
9 ธ.ค. 2563
99 [1543] ICD for hearing screenig
CSO
4 ธ.ค. 2563
100 [1542] คำสั่งคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan ปีงบประมาณ 2560-61
CSO
4 ธ.ค. 2563
101 [1541] รายละเอียดตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ปี 2564
CFO
3 ธ.ค. 2563
102 [1540] ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต"
CIO
2 ธ.ค. 2563
103 [1539] ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต"
COO
2 ธ.ค. 2563
104 [1538] การวิเคราะห์ข้อมูลการส่งต่อนอกเขต
CSO
1 ธ.ค. 2563
105 [1537] ข้อมูลสำรวจความต้องการสนับสนุนบริการและวิชาการตามความต้องการของเขตสุขภาพ ปี ๒๕๖๔
CSO
1 ธ.ค. 2563
106 [1536] แนวทางการดำเนินงาน พัฒนาระบบการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน (Rational Drug Use Community : RDU Community)
CSO
30 พ.ย. 2563
107 [1535] หนังสือ สรุปผลการประเมินต้นทุนหน่วยบริการแบบ Quick Method เดือนตุลาคม ปี 2563
CFO
30 พ.ย. 2563
108 [1534] หนังสือ แจ้งดำเนินการปรับเกลี่ยงบประมาณค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข ปี 2564
CFO
30 พ.ย. 2563
109 [1533] File Excel ตารางการปรับเกลี่ย ค่าตอบแทน ฉ 11-12 ปี 2564 (Sheetที่ 2. ปรับเกลี่ยค่าตอบแทน) และ ข้อมูลประกอบการปรับเกลี่ย ค่าตอบแทน ฉ 11-12
CFO
27 พ.ย. 2563
110 [1532] ประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดทำคำขอและการขอรับการจัดสรรงปม.ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ปีงปม. 2565
CHRO
27 พ.ย. 2563
111 [1531] เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและฟื้นฟูองค์ความรู้ผู้รับผิดชอบระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ IS Online (Injury Surveillance Online) ในเขตสุขภาพที่ 8
CSO
26 พ.ย. 2563
112 [1530] เอกสารประกอบการประชุม หารือแนวทางการดำเนินงาน การพัฒนาประสิทธิภาพการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 8 ปี 2564
CFO
26 พ.ย. 2563
113 [1529] การดำเนินโครงการบริจาคเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติและโครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิต ขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนในโครงการจิตอสา CPR เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
CSO
25 พ.ย. 2563
114 [1528] รูปเล่มหลักสูตรประกาศนียบัตร Aging ปรับ 26-10-63
CSO
25 พ.ย. 2563
115 [1527] กรอบการบันทึกบัญชีรายได้จากการไม่แลกเปลี่ยน (บันทึกบัญชีการรับเงินบริจาค)
CFO
25 พ.ย. 2563
116 [1526] เอกสารรายงานการศึกษาวิจัย กองบริหารการสาธารณสุข
CSO
24 พ.ย. 2563
117 [1525] ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก รับ จ่าย เก็บรักษา และนำเงินส่งคลัง (ฉบับที่2) พ.ศ. 2563
CFO
24 พ.ย. 2563
118 [1524] รายงานการประชุม คทง.Auditor และรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพบัญชี
CFO
24 พ.ย. 2563
119 [1523] รายงานแผนและผลการเบิกจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563-2564
CFO
24 พ.ย. 2563
120 [1522] ประมาณการรายรับเงิน UC สำหรับหน่วยบริการสังกัด สป.สธ. ปีงบประมาณ 2564 หลังปรับลดค่าแรง
CFO
24 พ.ย. 2563
121 [1521] ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง รุ่นที่ 37 ประจำปี 2564
CHRO
23 พ.ย. 2563
122 [1520] ขอเรียนเชิญ ประชุมเพื่อหารือ เรื่องแนวทางการบริหารจัดการ และพัฒนาประสิทธิภาพการเงินการคลัง
CFO
18 พ.ย. 2563
123 [1519] หนังสือ แจ้งประมาณการรายรับเงินกองทุน UC สำหรับหน่วยบริการสังกัด สป.สธ. ปี 2564 หลังปรับลดค่าแรง
CFO
18 พ.ย. 2563
124 [1518] คู่มือ/แนวทางเวชปฏิบัติ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข
CSO
17 พ.ย. 2563
125 [1517] สรุปมติการประชุม คกก. CFO ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564
CFO
17 พ.ย. 2563
126 [1516] การขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่าไม้ พ.ศ. 2558
CSO
16 พ.ย. 2563
127 [1515] แบบฟอร์มรายชื่ออบรม SSM Program
CSO
16 พ.ย. 2563
128 [1514] สรุปรายงานมูลค่าการจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ไตรมาส 4 ปี 2563
CFO
16 พ.ย. 2563
129 [1513] สรุป Unitcost เดือนกันยายน ปี 2563
CFO
16 พ.ย. 2563
130 [1512] ระเบียบจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 และซักซ้อมความเข้าใจการจำหน่ายพัสดุ
CFO
13 พ.ย. 2563
131 [1511] เชิญประชุมศูนย์วิชาการ ครั้งที่ 2/2564
CIO
13 พ.ย. 2563
132 [1510] การดำเนินการจัดตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งตามการปรับระดับหน่วยงาน หรือเปิดหน่วยงานใหม่หรือจัดตั้งกลุ่มงานใหม่ หรือเปลี่ยนชื่อกลุ่มงาน/ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
CHRO
13 พ.ย. 2563
133 [1509] รายงานการกันเงินไว้เบิกเหลี่ยมปี 2563
CFO
13 พ.ย. 2563
134 [1508] การบันทึกบัญชีรายได้จากรายการไม่แลกเปลี่ยนตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 23
CFO
12 พ.ย. 2563
135 [1507] หนังสือแจ้งการสืบค้นราคาอ้างอิงวัสดุทันตกรรม เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2564
CFO
11 พ.ย. 2563
136 [1506] เชิญประชุมศูนย์วิชาการ ปี 2564
CIO
11 พ.ย. 2563
137 [1505] ข้อมูล Bench marking Data ไตรมาสที่ 4/2563
CFO
10 พ.ย. 2563
138 [1503] แจ้งผลการสิบค้นราคาอ้างอิงวัสดุทันตกรรม เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2564
CFO
9 พ.ย. 2563
139 [1502] ปรับปรุงกำหนดตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์) ระดับเชี่ยวชาญ เป็นระดับชำนาญการพิเศษ
CHRO
9 พ.ย. 2563
140 [1501] การประชุมชี้แจงการจัดทำแผนความก้าวหน้าและการประเมินค่างานสายงานพยาบาลวิชาชีพลักษณะตำแหน่งสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
CHRO
9 พ.ย. 2563
141 [1500] ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลปริมาณงานปี 2562 และข้อมูลบุคลากรตามปฏิบัติงานจริง ณ วันที่ 30 ต.ค. 2563
CHRO
9 พ.ย. 2563
142 [1499] ขอเปลี่ยนตำแหน่งว่างพนักงานราชการ
CHRO
9 พ.ย. 2563
143 [1498] มติ คกก.7x7 ครั้งที่ 1/2563
CFO
6 พ.ย. 2563
144 [1497] รายงานผลการวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลัง เดือน กันยายน 2563
CFO
5 พ.ย. 2563
145 [1496] ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลโรคหัวใจและหลอดเลือด  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้    จึ
CHRO
5 พ.ย. 2563
146 [1495] เอกสารประกอบการประชุม CFO ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 5 พย.63
CFO
4 พ.ย. 2563
147 [1494] แบบฟอร์มขอข้อมูลเพื่อจัดทำทำเนียบผู้บริหารเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 8 ปี 2564
COO
10 พ.ย. 2563
148 [1492] เล่มแนวทางพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำรับผู้ต้องขังในเรือนจำ ปี 62
CSO
7 ธ.ค. 2563
149 [1491] ตารางรายงานข้อมูลรายได้กองทุน UC -OP และ P&P Basic Service เหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ ของโรงพยาบาล และ รพ.สต. ปีงบประมาณ 2564
CFO
10 พ.ย. 2563
150 [1490] ตารางสำรวจข้อมูลงบลงทุนด้วยเงินบำรุง ของ รพ. เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2564
CFO
2 พ.ย. 2563
151 [1489] ขอความเห็นชอบพื้นที่รองรับข้าราชการลาออกจากการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
CHRO
2 พ.ย. 2563
152 [1488] แจ้งรายละเอียดแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติม งวด 2 ปี 2563
CFO
30 ต.ค. 2563
153 [1486] เอกสารคู่มือแนวทางการตรวจสอบคุณภาพบัญชีหน่วยบริการ ปี 2563
CFO
28 ต.ค. 2563
154 [1485] เอกสารประกอบ การประชุมโครงการพัฒนาเครือข่าย Spirometry เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 2
CSO
27 ต.ค. 2563
155 [1484] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ
CHRO
26 ต.ค. 2563
156 [1483] ขอเชิญผู้รับผิดชอบ ประชุมพิจารณาประเมินผลงานวิชาการ ตำแหน่งนวก.สธ.ชนพ. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ชนพ. และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชนก. เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง
CHRO
26 ต.ค. 2563
157 [1482] ขอเชิญคณะกรรมการ ประชุมพิจารณาประเมินผลงานวิชาการ ตำแหน่งนวก.สธ.ชนพ. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ชนพ. และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชนก.
CHRO
26 ต.ค. 2563
158 [1481] ขอควkมอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจข้อมูลการเปิดบริการห้องผ่าตัดใหญ่ในโรงพยาบาลชุมชน   
CHRO
22 ต.ค. 2563
159 [1480] ทบทวนการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป และลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)
CHRO
22 ต.ค. 2563
160 [1479] การจับคู่ผังบัญชีเกณฑ์คงค้าง (GL) สป.สธ. และ ผังบัญชีมาตรฐานสำหรับหน่วยงานภาครัฐ (GFMIS) Version 2560 ปีงบประมาณ 2564
CFO
22 ต.ค. 2563
161 [1478] เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบัญชี เขต8 และรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพบัญชี วันที่ 26-27 ต.ค. 2563
CFO
26 ต.ค. 2563
162 [1477] แจ้งนโยบายการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก ที่มุ่งเน้นการเข้าถึงบริการบางกลุ่มวัยเป็นการจำเพาะ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
CSO
22 ต.ค. 2563
163 [1476] ขอส่งข้อมูลการตรวจความไวต่อยา (Antibiogram) เขตสุขภาพที่ 8
CSO
22 ต.ค. 2563
164 [1475] ผลการกำกับติดดตาม Planfin เดือนกันยายน 2563
CFO
22 ต.ค. 2563
165 [1474] ตารางตรวจสอบงบทดลองหน่วยบริการ เดือนกันยายน 2563
CFO
22 ต.ค. 2563
166 [1473] ตารางวิเคราะห์ Risk Score 7 เขตสุขภาพที่ 8 เดือน กันยายน 2563
CFO
22 ต.ค. 2563
167 [1472] การจัดประชุมใหญ่เครืิอข่ายคลินิกโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย ครั้งที่ 16
CSO
19 ต.ค. 2563
168 [1471] ขอเชิญคณะทำงานพัฒนาระบบบัญชีเข้าร่วมประชุม
CFO
19 ต.ค. 2563
169 [1470] ขอเชิญเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ CFO ครั้งที่ 1/2564
CFO
19 ต.ค. 2563
170 [1469] แจ้งเวียนประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
CSO
16 ต.ค. 2563
171 [1468] แจ้งการดำเนินการทางบัญชีของหน่วยบริการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
CFO
16 ต.ค. 2563
172 [1467] งบลงทุน พรบ.รายจ่ายประจำปี 2565 ระดับเขต (SP+7จังหวัด) ส่ง กบรส ฉบับ Final(Edit-ไฟล์ก่อสร้าง)
CIO
19 ต.ค. 2563
173 [1466] ขอให้เสนอชื่อแพทย์เพื่อรับรางวัลแพทย์ดีเด่นกองทุนนายแพทย์กนกศุกดิ์ พลูเกสร ประจำปี 2564 
CHRO
15 ต.ค. 2563
174 [1465] การดำเนินการทางบัญชี ของหน่วยบริการในสังกัด สป.สธ.
CFO
15 ต.ค. 2563
175 [1464] แนวทางการปรับปรุงบัญชีปี 2563
CFO
14 ต.ค. 2563
176 [1463] เชิญประชุมเพื่อเตรียมปิดงวดบัญชี ปีงบประมาณ 2563
CFO
12 ต.ค. 2563
177 [1462] ขอเชิญประชุม คกก.สืบค้นราคาร่วมวัสดุทันตกรรม
CFO
9 ต.ค. 2563
178 [1461] แจ้งกำหนดการจัดทำแผน Planfin ประจำปี 2564 ของหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 8
CFO
7 ต.ค. 2563
179 [1460] รายงานมูลค่าซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ไตรมาส 4 ปี งปม. 2563 และรายงานข้อมูลแผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ปี งปม. 64
CFO
6 ต.ค. 2563
180 [1459] เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
COO
6 ต.ค. 2563
181 [1458] ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของส่วนราชการ
CFO
6 ต.ค. 2563
182 [1457] New Normal in Clinical Laboratory : แนวปฏิบัติใหม่เพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
CFO
6 ต.ค. 2563
183 [1456] เรียงรายการ งบลงทุน พรบ.รายจ่ายประจำปี 2565 ระดับเขต (SP+7จังหวัด) วันที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 00.30
CIO
5 ต.ค. 2563
184 [1455] เรียนสสจ.เลย เรื่องขอเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานราชการ
CHRO
5 ต.ค. 2563
185 [1454] ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อหน่วยบริการที่ให้บริการนอกเวลาราชการที่เป็นความจำเป็นของผู้มีสิทธิ พ.ศ. 2563
CFO
5 ต.ค. 2563
186 [1453] ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง กำหนดกรณีที่มีเหตุสมควรและอัตราค่าใช้จ่ายที่หน่วยบริการมีสิทธิได้รับ พ.ศ. 2563
CFO
5 ต.ค. 2563
187 [1452] รายงานผลสำรวจการดำเนินการจ่าย การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)
CFO
5 ต.ค. 2563
188 [1451] แนวทางการเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา
CFO
5 ต.ค. 2563
189 [1450] หนังสือตอบข้อหารือการดำเนินงานตามประกาศ สธ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับเงิน การจ่ายเงิน การรักษาเงิน และรายการของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธาร
CFO
2 ต.ค. 2563
190 [1448] ผังการบันทึกบัญชี ปี 2564
CFO
2 ต.ค. 2563
191 [1447] การขอกำหนดตำแหน่งเลขที่และเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง รายเดือน
CHRO
2 ต.ค. 2563
192 [1446] ประกาศคัดเลือกแพทย์รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 3
CHRO
2 ต.ค. 2563
193 [1445] สรุปผลการส่งรายงานทางการเงิน ของ รพ.สต. สำหรับเดือนสิงหาคม ปี 2563
CFO
2 ต.ค. 2563
194 [1444] ตารางวิเคราะห์ รพ.สต. เดือนสิงหาคม 2563
CFO
30 ก.ย. 2563
195 [1443] รายงานการประชุมผลการตรวจสอบคุณภาพบัญชี ทาง Elcetronic เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 18 ก.ย. 63
CFO
30 ก.ย. 2563
196 [1442] แจ้งมติและข้อสั่งการ คทง 5x5 เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 5/2563
CFO
29 ก.ย. 2563
197 [1441] หนังสือ รายงานผลการวิเคราะห์การเงินการคลัง เดือนสิงหาคม 2563
CFO
28 ก.ย. 2563
198 [1440] เอกสารการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองงบลงทุน ปีงบประมาณ 2565
CIO
28 ก.ย. 2563
199 [1439] หนังสือแจ้งการดำเนินการปรับเกลี่ยเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564 ของหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8
CFO
25 ก.ย. 2563
200 [1438] สรุป Unitcost สำหรับเดือนสิงหาคม2563
CFO
25 ก.ย. 2563
201 [1436] Mapping เขตสุขภาพที่ 8
CSO
21 ก.ย. 2563
202 [1435] การนำเสนอผลงาน ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการแลกเปลี่ยนความรู้ และนำเสนอผลงานวิชาการและอภิปรายงาน เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 2/2563
CIO
21 ก.ย. 2563
203 [1434] เอกสารประกอบการประชุม คทง.5x5 ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 21 กย 2563
CFO
21 ก.ย. 2563
204 [1433] ตารางข้อมูลผลการวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลัง เดือนสิงหาคม 2563
CFO
18 ก.ย. 2563
205 [1432] เอกสารประกอบการประชุมรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพบัญชี ทาง Elcetronic เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 3/2563
CFO
17 ก.ย. 2563
206 [1431] เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อสนับสนุนพัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสีย ฯ ปีงบประมาร พ.ศ.2562 ใช้ไปพลางก่อน และปีงบประมาณ พ.ศ.2563
CFO
17 ก.ย. 2563
207 [1430] ผลการกำกับติดตาม Planfin เดือน ส.ค. 2563
CFO
16 ก.ย. 2563
208 [1429] ขอเชิญเป็นวิทยากร โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์พยาบาลด้านการประเมินผล วิจัย พัฒนาและนวัตกรรม เขตสุขภาพที่ 8
CHRO
14 ก.ย. 2563
209 [1428] ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์พยาบาลด้านการประเมินผล วิจัย พัฒนาและนวัตกรรม เขตสุขภาพที่ 8
CHRO
14 ก.ย. 2563
210 [1427] เอกสารประกอบการประชุม CFO ครั้งที่ 7/2563 วันที่ 14 กย.63
CFO
13 ก.ย. 2563
211 [1426] ขออนุมัติใช้กรอบอัตรากำลังขั้นสูง สสจ.หนองคาย
CHRO
11 ก.ย. 2563
212 [1425] ขออนุมัติใช้กรอบอัตรากำลังขั้นสูง รพ.หนองคาย
CHRO
11 ก.ย. 2563
213 [1424] เชิญประชุมรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพบัญชี ทาง Elcetronic เขตสุขภาพที่ 8
CFO
11 ก.ย. 2563
214 [1423] เอกสารการงบลงทุน ประชุมวันที่ 11 ก.ย.63
CIO
11 ก.ย. 2563
215 [1422] เชิญประชุมคกก.พัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล เขต 8 ครั้งที่ 4/2563
CHRO
10 ก.ย. 2563
216 [1421] ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ 49
CHRO
10 ก.ย. 2563
217 [1420] หนังสือเชิญประชุม คทง.5x5 ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 21 กันยายน 2563
CFO
10 ก.ย. 2563
218 [1419] คู่มือการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2564
CFO
10 ก.ย. 2563
219 [1418] การกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ เพื่อทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการ ปีงบประมาณ 2561 - 2562
CHRO
8 ก.ย. 2563
220 [1417] ส่งรายงานการประชุมทางไกล ( Video Conference) เพื่อทบทวนปฏิบัติการตอบโต้ COVID-19
CFO
8 ก.ย. 2563
221 [1416] ขอเรียนเชิญ คกก. CFO เขตสุขภาพที่ 8 เข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 7/2563
CFO
8 ก.ย. 2563
222 [1415] ผลการดำเนินการจัดหาราคาอ้างอิงวัสดุการแพทย์ทั่วไปและวัสดุเอ็กเรย์ เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2564
CFO
3 ก.ย. 2563
223 [1414] แผนปฏิบัติการกลุ่มวัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2563 - 2564
CSO
3 ก.ย. 2563
224 [1413] สรุปรายงานมูลค่าการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เขต 8 ณ สิ้นไตรมาส 3/2563
CFO
3 ก.ย. 2563
225 [1410] แจ้งยอดหนี้ค้างปีงบประมาณ 2558-2559 ของเขต 8
CFO
3 ก.ย. 2563
226 [1409] สรุปรายงานทางการเงิน รพ.สต.เดือนกรกฎาคม 2563
CFO
3 ก.ย. 2563
227 [1408] หนังสือ รายงานผลการวิเคราะห์การเงินการคลัง เดือนมิถุนายน 2563
CFO
3 ก.ย. 2563
228 [1407] หนังสือ รายงานผลการวิเคราะห์การเงินการคลัง เดือนกรกรฎาคม 2563
CFO
3 ก.ย. 2563
229 [1406] แบบฟอร์ม PA ไตรมาส 4 ปี 2563
CIO
3 ก.ย. 2563
230 [1405] ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อจัดตั้งกลุ่มงานกายภาพบำบัด ภายใต้ภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ รพศ.รพท. สังกัดสป.
CHRO
2 ก.ย. 2563
231 [1404] ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2
CHRO
2 ก.ย. 2563
232 [1403] รายงานผลการดำเนินงานร้อยละผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพที่หน่วยงานต่างๆ นำไปใช้ประโยชน์
CHRO
2 ก.ย. 2563
233 [1402] ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครทันตแพทย์เข้าฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร (ทันตแพทย์ประจำบ้าน) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564
CHRO
2 ก.ย. 2563
234 [1401] รายงานการประชุมผลการตรวจสอบคุณภาพบัญชี ทาง Elcetronic เขตสุขภาพที่ 8 วันที่ 26 ส.ค. 63
CFO
2 ก.ย. 2563
235 [1400] ตารางวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลัง เดือนมิถุนายน 2563
CFO
2 ก.ย. 2563
236 [1399] ตารางวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลัง เดือนกรกฎาคม 2563
CFO
2 ก.ย. 2563
237 [1398] หนังสือเชิญนำเสนอผลงานวิชาการ เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 2/2563
CIO
2 ก.ย. 2563
238 [1397] แก้ไขตารางตรวจสอบงบทดลอง เดือน ก.ค.63 ณ วันที่ 27 สค. 63
CFO
1 ก.ย. 2563
239 [1396] เรื่งการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินบำรุง) กรณีนักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกาาปี 2563
CHRO
27 ส.ค. 2563
240 [1395] เอกสารนำเสนอ ประชุมรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพบัญชี ทาง Elcetronic เขต8 วันที่ 26 สค. 63
CFO
26 ส.ค. 2563
241 [1394] ขอส่งสรุป ข้อมูล Bench marking Data ไตรมาสที่ 3/2563 และขอข้อมูลผลงานบริการ ไตรมาสที่ 4/2563
CFO
25 ส.ค. 2563
242 [1391] สรุป Unitcost สำหรับเดือนกรกฎาคม 2563
CFO
25 ส.ค. 2563
243 [1390] ผลการกำกับติดตาม Planfin เดือน ก.ค 2563
CFO
21 ส.ค. 2563
244 [1389] ประชุมและมอบรางวัลประจำปี 2563
CSO
19 ส.ค. 2563
245 [1388] เชิญประชุมรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพบัญชี ทาง Elcetronic เขตสุขภาพที่ 8
CFO
19 ส.ค. 2563
246 [1387] ขอส่งข้อมูล Benchmarking การเงินการคลัง ณ สิ้นไตรมาสที่ 3/2563 และขอข้อมูลผลงานบริการ ณ สิ้นไตรมาสที่ 4/2563
CFO
19 ส.ค. 2563
247 [1386] เผยแพร่หนังสือสรุปผลการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เขตสุขภาพที่ 8
CIO
19 ส.ค. 2563
248 [1385] ใบเกียรติบัตร R2R ผู้ส่งผลงานระดับเขต
CHRO
17 ส.ค. 2563
249 [1384] แจ้งการปรับเกลี่ยเงิน CF ระดับประเทศ ปีงบประมาณ 2563 ส่วนที่เขตปรับเกลี่ย
CFO
17 ส.ค. 2563
250 [1383] เอกสารประกอบการประชุม คกก CFO เขต 8 ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 14 สิงหาคม 2563
CFO
13 ส.ค. 2563
251 [1382] ขอเชิญ คณะกรรมการ CFO ระดับเขต สุขภาพที่ 8 เข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 6/2563
CFO
13 ส.ค. 2563
252 [1381] หนังสือเชิญประชุม คกก. CFO ครั้งที่ 6/2563
CFO
13 ส.ค. 2563
253 [1380] คะแนน TPS New Version ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 2563
CFO
12 ส.ค. 2563
254 [1379] เชิญประชุม คกก.จัดหาราคาอ้างอิงวัสดุการแพทย์ทั่วไปและวัสดุ X-ray เขตสุขภาพที่ 8 เพื่อร่วมการเปิดซองจัดหาราคาอ้างอิง
CFO
10 ส.ค. 2563
255 [1378] ประกาศจัดหาราคาอ้างอิงวัสดุการแพทย์ทั่วไป เขตสุขภาพที่ 8
CFO
10 ส.ค. 2563
256 [1377] การจัดสรรค่าตอบแทนกำลังคน ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ
CHRO
10 ส.ค. 2563
257 [1376] 4 สายวิชาชีพ ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ
CHRO
10 ส.ค. 2563
258 [1375] สรุปผลการส่งรายงานทางการเงิน ของ รพ.สต. เดือน มิถุนายน 2563
CFO
10 ส.ค. 2563
259 [1374] ข้อมูล Bench marking Data ไตรมาสที่ 3/2563
CFO
10 ส.ค. 2563
260 [1373] ขอความร่วมมือสำรวจความต้องการเข้ารับการอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง
CHRO
5 ส.ค. 2563
261 [1372] เรียนสสจ.เลย เรื่อง ขออนุมัติใช้ตำแหน่งว่างพนักงานราชการ
CHRO
5 ส.ค. 2563
262 [1371] เรียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เรื่อง ขออนุมัติใช้ตำแหน่งว่างพนักงานราชการ
CHRO
5 ส.ค. 2563
263 [1370] เรียนสสจ.อุดรธานี เรื่องขออนุมัติใช้ตำแหน่งว่าง
CHRO
3 ส.ค. 2563
264 [1369] เรียน ผอ.รพ. เลย เรื่องเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานราชการ ตำแหน่งเลขที่ 10720 
CHRO
3 ส.ค. 2563
265 [1368] เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ การพัฒนาระบบบริการชาวต่างชาติ เขตสุขภาพที่ 8
CIO
3 ส.ค. 2563
266 [1367] ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน IT เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2563
CIO
29 ก.ค. 2563
267 [1366] แจ้งข้อสั่งการ คทง. 5x5 ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 16 กรกฎาคม 2563
CFO
22 ก.ค. 2563
268 [1365] แจ้งประกาศรายชื่อทันตแพทย์รับต้นสังกัดสำนักงานสป. เข้าฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร (ทันตแพทย์ประจำบ้าน) ประจำปี 2563
CHRO
22 ก.ค. 2563
269 [1364] รายงานการเข้าร่วมโครงการของแพทย์ที่ยังสอบไม่ผ่านใบประกอบวิชาชีพ
CHRO
22 ก.ค. 2563
270 [1363] กำกับติดตาม Planfin เดือน มิย. 2563 (แผนที่ 1)
CFO
22 ก.ค. 2563
271 [1362] ขอส่งเอกสารประกอบการพิจารณาการกำหนดตำแหน่งเลขที่พนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เพิ่มเติม
CHRO
21 ก.ค. 2563
272 [1361] ขอส่งรายละเอียดตำแหน่งว่างที่ได้รับการยืนยันเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
CHRO
17 ก.ค. 2563
273 [1360] ขอแจ้งหนังสือการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
CHRO
17 ก.ค. 2563
274 [1359] ขอแจ้งอนุมัติใช้กรอบอัตรากำลังขั้นสูง
CHRO
17 ก.ค. 2563
275 [1358] ประชุมนำเสนอผลงาน Service Plan รอบ ๙ เดือน (ตุลาคม-มิถุนายน ๒๕๖๓)
CSO
16 ก.ค. 2563
276 [1357] การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอผลงานวิชาการ เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 1/ 2563
CIO
16 ก.ค. 2563
277 [1356] เอกสารประกอบการประชุม คทง.5x5 ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 16 ก.ค. 2563
CFO
15 ก.ค. 2563
278 [1355] คู่มือการดูแลรักษาพยาบาลและการส่งต่อทารกแรกเกิด เขตบริการสุขภาพที่ 8
CSO
15 ก.ค. 2563
279 [1354] ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการการประชุมวิชาการนานาชาติไวรัสโคโรนา Covid-19
CHRO
14 ก.ค. 2563
280 [1353] เอกสารประกอบการประชุม CFO ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 14 กค.63
CFO
14 ก.ค. 2563
281 [1352] ยกเลิกระงับความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับพรก. พกส. และลจช.
CHRO
13 ก.ค. 2563
282 [1351] ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัด สป.
CHRO
13 ก.ค. 2563
283 [1350] การให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป ปีงบประมาณ 2564
CHRO
13 ก.ค. 2563
284 [1349] ผลการกำกับติดตาม Planfin เดือน มิย. 2563 แผนที่ 2-4 (แก้ไข จ.หนองคาย)
CFO
22 ก.ค. 2563
285 [1348] แจ้งยกเลิกแผนการตรวจสอบคุณภาพบัญชีหน่วยบริการ เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2563
CFO
10 ก.ค. 2563
286 [1347] ขอเชิญนำเสนอผลงานวิชาการ เขตสุขภาพที่ ๘ ครั้งที่ 1/2563 พร้อมแบบตอบรับ
CIO
10 ก.ค. 2563
287 [1346] ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอผลงานวิชาการ เขตสุขภาพที่ ๘ ครั้งที่ 1/2563
CIO
10 ก.ค. 2563
288 [1345] กติกาการนาเสนอผลงานวิชาการ เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 1/ 2563
CIO
10 ก.ค. 2563
289 [1344] หนังสือเชิญ ปช. คทง.5x5 ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 16 กค 2563
CFO
9 ก.ค. 2563
290 [1343] หนังสือเชิญ ประชุม คกก.CFO ครั้งที่ 5/2563
CFO
9 ก.ค. 2563
291 [1342] เอกสาร blueprint 63
CSO
9 ก.ค. 2563
292 [1341] สรุปผลการส่งรายงานทางการเงิน ของ รพ.สต. เดือน พฤษภาคม 2563
CFO
3 ก.ค. 2563
293 [1340] เอกสารการประชุมการเตรียมความพร้อมทรพยากรทางการแพทย์กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563
CSO
3 ก.ค. 2563
294 [1339] ขอเชิญประชุมและส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตระดับนานาชาติ ครั้งที่ 19 ปี 2563
CHRO
2 ก.ค. 2563
295 [1338] แจ้งอนุมัติใช้ตำแหน่งว่างจากการเกษียณอายุราชการพลเรือน ปีงบประมาณ 2563
CHRO
2 ก.ค. 2563
296 [1337] เรียนนพ.สสจ.บึงกาฬ ขอแจ้งอนุมัติใช้กรอบขั้นสูงตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
CHRO
2 ก.ค. 2563
297 [1336] เรียนผอ.รพ.อุดรธานี เรื่องขอใช้ตำแหน่งญการพิเศษ
CHRO
2 ก.ค. 2563
298 [1335] ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมและเครื่องโสตทัศนูปกรณ์
CHRO
2 ก.ค. 2563
299 [1334] รายงานผลการวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลัง เดือน พฤษภาคม 2563
CFO
1 ก.ค. 2563
300 [1333] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการ (ด้านเภสัชกรรมคลินิก)
CHRO
1 ก.ค. 2563
301 [1332] ข้อมูลพื้นฐาน รพ. ณ มิถุนายน 2563
CIO
30 มิ.ย. 2563
302 [1331] เรียนสสจ.เลย เรื่องการขอใช้ตำแหน่งว่างที่มีชื่อทางการบริหาร
CHRO
26 มิ.ย. 2563
303 [1330] เรียนรพ.สกลนคร เรื่องการขอใช้ตำแหน่งว่างระดับชำนาญการพิเศษ
CHRO
26 มิ.ย. 2563
304 [1329] เรียนรพ.เลย การขอใช้ตำแหน่งว่างในระดับชำนาญการพิเศษ
CHRO
26 มิ.ย. 2563
305 [1328] เรียนสสจนครพนม เรื่องการขอใช้ตำแหน่งว่างในระดับชำนาญการพิเศษ
CHRO
26 มิ.ย. 2563
306 [1327] เรียนนพ.สสจ.อุดรธานี อนุมัติการขอใช้ตำแหน่งว่าง
CHRO
26 มิ.ย. 2563
307 [1326] การคัดเลือกผลงานนำเสนอในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพ(นวัตกรรม IT)
CIO
25 มิ.ย. 2563
308 [1325] คำสั่งคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan ปีงบประมาณ 2563
CSO
10 ก.ค. 2563
309 [1324] เอกสารประกอบการ ประชุมสรุปผลงาน Service Plan รอบ ๙ เดือน (ตุลาคม-มิถุนายน ๒๕๖๓)
CSO
24 มิ.ย. 2563
310 [1323] เรียนสสจ.สกลนคร ขออนุมัติใช้กรอบขั้นสูง
CHRO
22 มิ.ย. 2563
311 [1322] เรียนผอ.รพ.หนองบัวลำภู ขอแจ้งอนุมัติใช้กรอบอัตรากำลังขั้นสูง
CHRO
22 มิ.ย. 2563
312 [1321] ขอแจ้งอนุมัติใช้กรอบอัตรากำลังขั้นสูง ตำแหน่งเภสัชกรรม
CHRO
22 มิ.ย. 2563
313 [1320] ขอแจ้งการกระจายตำแหน่งตามโควตา ตำแหน่งแพทย์แผนไทย
CHRO
22 มิ.ย. 2563
314 [1319] ขอเชิญประชุมคณะกรรมประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
CHRO
22 มิ.ย. 2563
315 [1318] รวมข้อมูลวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลัง เดือน พ.ค.63
CFO
22 มิ.ย. 2563
316 [1317] สรุปรายงานมูลค่าการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เขตสุขภาพที่ 8 สิ้นไตรมาส 2/2563
CFO
22 มิ.ย. 2563
317 [1316] ข้อมูลการปรับระดับและขยายเตียงสถานบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 8 (ณ 1/10/2562) เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบจำนวนเตียง ในการจัดสรรงบ UC
CFO
22 มิ.ย. 2563
318 [1315] เรียนสสจ.เลย ข้าราชการตำแหน่งนายแพทย์ไป ปฏิบัติราชการชดใช้ทุนที่โรงพยาบาลเลย
CHRO
18 มิ.ย. 2563
319 [1314] เรียน สสจ.สกลนคร และรพ.สกลนคร
CHRO
18 มิ.ย. 2563
320 [1313] เรียนสสจ.สกลนคร ขอส่งหนังสือให้ข้าราชการตำแหน่งนายแพทย์ไปปฏิบัติราชการชดใช้ทุน
CHRO
18 มิ.ย. 2563
321 [1312] เลื่อนการจัดอมรมหลักสูตรการพัมนาสมรรถนะนักสาธารณสุขเพื่อปฏิบัติงานในระบบสุขภาพปฐมภูมิ
CHRO
18 มิ.ย. 2563
322 [1311] การตรวจสอบและยืนยันข้อมูลหน่วยบริการ จำนวนเตียง และประชากร UC สำหรับการจัดสรรงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และงบอื่นที่เกี่ยวข้อง ปีงบประมาณ 2564
CFO
17 มิ.ย. 2563
323 [1310] ขอเชิญประชุมพิจารณาจัดสรรตำแหน่งข้าราชการ วิชาชีพแพทย์แผนไทย
CHRO
16 มิ.ย. 2563
324 [1309] คำของบประมาณรายจ่ายประำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และจัดงบประมาณงบดำเนินงานรายจ่ายขั้นต่ำที่จำเป็น
CFO
16 มิ.ย. 2563
325 [1308] แจ้งการจัดสรรเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ งบปรับเกลี่ยระดับเขต ส่วนที่กัน 15% จัดสรรครั้งที่ 2 ปี 2563
CFO
16 มิ.ย. 2563
326 [1298] วิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลัง Risk Score 7 เดือน พ.ค.63
CFO
16 มิ.ย. 2563
327 [1297] File Excel ข้อมูลจำนวนเตียง และจำนวน ปชก UC เพื่อให้ ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล เพื่อใช้ประกอบการจัดสรรเงิน UC ปี 2564
CFO
16 มิ.ย. 2563
328 [1295] สรุปUnit cost ประจำเดือนพฤษภาคม ปี2563
CFO
16 มิ.ย. 2563
329 [1293] แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัด PA ไตรมาส 3
CIO
12 มิ.ย. 2563
330 [1292] ขอเชิญประชุมพิจารณาการประเมินผลงาน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และนักวิชาการสาธารณสุข
CHRO
12 มิ.ย. 2563
331 [1291] เรียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ขอส่งหนังสือเรื่องการขอใช้ตำแหน่งว่าง
CHRO
12 มิ.ย. 2563
332 [1290] ขอเชิญประชุมคกก.ประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ชำนาญการ เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง
CHRO
12 มิ.ย. 2563
333 [1289] ข้อมูลการจับคู่ทุนสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บันฑิต (รังสีเทคนิค) ชั้นปีการศึกษา 2561 และ 2562
CHRO
12 มิ.ย. 2563
334 [1288] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวางแผนจัดอบรมหลักสุตร Basic Course Of Family Medicine for Primary Care Doctor เขตสุขภาพที่ 8
CHRO
12 มิ.ย. 2563
335 [1287] การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านฯ รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564
CHRO
12 มิ.ย. 2563
336 [1286] เอกสารประกอบการประชุม CFO ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 12 มิย.63
CFO
12 มิ.ย. 2563
337 [1285] แจ้งผู้สำเร็จการศึกษาโครงการผลิตบุคลากรพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า
CHRO
11 มิ.ย. 2563
338 [1284] แจ้งการบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS
CFO
11 มิ.ย. 2563
339 [1283] แจ้งการปรับแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)
CFO
11 มิ.ย. 2563
340 [1282] การตรวจสอบและยืนยันข้อมูลการปรับลดค่าแรงสำหรับการจัดสรรงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และงบอื่นที่เกี่ยวข้อง ปีงบประมาณ 2564
CFO
11 มิ.ย. 2563
341 [1281] กำกับติดตาม Planfin เดือน พ.ค. 2563 แผนที่ 1 - 4
CFO
16 มิ.ย. 2563
342 [1280] ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล เขตสุขภาพที่ 8
CHRO
10 มิ.ย. 2563
343 [1279] เรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลสกลนคร เรื่องการขอใช้ตำแหน่งว่าง
CHRO
10 มิ.ย. 2563
344 [1278] เรียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เรื่องการขอใช้ตำแหน่งว่าง
CHRO
10 มิ.ย. 2563
345 [1277] เรียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เรื่องการขอใช้ตำแหน่งว่าง
CHRO
10 มิ.ย. 2563
346 [1276] ขอเลื่อนการประชุม
CFO
9 มิ.ย. 2563
347 [1275] รายงานผลการวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลัง สำหรับเดือน เมษายน 2563
CFO
9 มิ.ย. 2563
348 [1273] KPI Template Service Plan เขตสุขภาพที่ 8 ปี 63
CSO
8 มิ.ย. 2563
349 [1270] การกำกับ ติดตาม การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏบัติงานในการเฝ้าระวัง COVID 19
CFO
8 มิ.ย. 2563
350 [1268] ขอเชิญ คณะกรรมการ CFO ระดับเขต สุขภาพที่ 8 เข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 4/2563
CFO
8 มิ.ย. 2563
351 [1267] ขอเชิญประชุมคกก.ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการ ด้านเภสัชสาธารณสุข
CHRO
5 มิ.ย. 2563
352 [1266] ขอแจ้งการประชุมและขออนุมัติแพทย์ผู้สมัครรับทุน เข้าร่วมกลั่นกรองผู้สมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาจักษุวิทยา
CHRO
5 มิ.ย. 2563
353 [1265] การรับสมัครเข้าฝึกอบรมแพทย์ปฏิบัติการตวิทยา หลักสุตร 2 ปี
CHRO
5 มิ.ย. 2563
354 [1264] ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านฯ
CHRO
5 มิ.ย. 2563
355 [1263] ขอเชิญ ผู้แทน คทง. Auditor เข้าร่วมประชุม วันที่ 5 มิถุนายน 2563
CFO
4 มิ.ย. 2563
356 [1262] ขอเชิญประชุม เพื่อตรวจราชการและนิเทศงานเรื่องการเงินการคลัง จ.อุดรธานี
CFO
4 มิ.ย. 2563
357 [1261] ขอเชิญประชุมตำแหน่งว่าง ครั้งที่ 6/2563
CHRO
1 มิ.ย. 2563
358 [1260] การขอใช้ตำแหน่งว่างและปรับปรุงกำหนดตำแหน่ง
CHRO
1 มิ.ย. 2563
359 [1259] สรุปผลการส่งรายงานทางการเงิน ของ รพ.สต.สำหรับเดือน เมษายน 2563
CFO
29 พ.ค. 2563
360 [1258] แนวทางการปรับปรุงบัญชีจากการจัดสรรคืนเงินค่าบริการทางการแพทย์ กรณีค่าใช้จ่ายสูงกองทุนประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว
CFO
29 พ.ค. 2563
361 [1257] การจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เงินบำรุง กรณีนักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษา ปี 2563
CHRO
29 พ.ค. 2563
362 [1256] การขอใช้ตำแหน่งว่างจากการเกษียณอายุราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ปี 2563
CHRO
29 พ.ค. 2563
363 [1255] ขอเชิญประชุมซักซ้อมขั้นตอนการดำเนินการประเมินผลงานทางวิชาการ
CHRO
29 พ.ค. 2563
364 [1254] หนังสือจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระยะที่ 1 โครงการ พปง. ของ รพร.ธาตุพนม
CFO
28 พ.ค. 2563
365 [1253] แจ้งมติและข้อสั่งการ คทง.5x5 เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 3/2563
CFO
28 พ.ค. 2563
366 [1252] รายงานผลสำรวจการดำเนินการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)
CFO
28 พ.ค. 2563
367 [1250] แจ้งแนวทางการดำเนินงานและการพิจารณาจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2563
CSO
27 พ.ค. 2563
368 [1249] ขอความร่วมมือในการจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) รหัส J44 เพื่อรับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2563
CSO
27 พ.ค. 2563
369 [1247] การเปลี่ยนชื่อตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สสจ.สกลนคร
CHRO
26 พ.ค. 2563
370 [1246] ขอใช้ตำแหน่งว่างพนักงานราชการ
CHRO
26 พ.ค. 2563
371 [1245] กำกับติดตาม Planfin เดือน เม.ย. 2563
CFO
26 พ.ค. 2563
372 [1244] แผน Service Plan ๕ ปี (๒๕๖๓ - ๒๕๖๗)
CSO
24 พ.ค. 2563
373 [1243] เอกสารประกอบการประชุม คทง.5x5 ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 22 พค 2563
CFO
22 พ.ค. 2563
374 [1242] การจัดตั้งโรพยาบาลศูนย์เป็นหน่วยรวบรวมและกระจายสารสกัดกัญชาทางการแพทย์ประจำเขตสุขภาพ
CSO
26 พ.ค. 2563
375 [1241] ประชุมคัดเลือกข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่ง นพ.สสจ. ผอ.รพศ.รพท.
CHRO
20 พ.ค. 2563
376 [1240] แก้ไขข้อมูลการจัดสรรเงินกันระดับเขตส่วนที่เหลือ 15% จัดสรรครั้งที่ 1
CFO
20 พ.ค. 2563
377 [1238] หนังสือขอข้อมูลค่าใช้จ่ายผู้ป่วย COVID
CFO
20 พ.ค. 2563
378 [1237] เรียนนพ.สสจ.สกลนคร เรื่องการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งและหน่วยงานลูกจ้างชั่วคราว
CHRO
20 พ.ค. 2563
379 [1236] เรียนนพ.สสจ.สกลนคร เรื่องการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งและหน่วยงานลูกจ้างชั่วคราว
CHRO
20 พ.ค. 2563
380 [1235] TPS 2563Q2 Ket8
CFO
19 พ.ค. 2563
381 [1234] แจ้งยกเลิกการอบรม
CHRO
19 พ.ค. 2563
382 [1232] หนังสือเชิญ ปช.คทง.5x5 ครั้งที่ 3/2563
CFO
18 พ.ค. 2563
383 [1230] ขอเชิญประชุมชี้แจงการจัดทำกรอบอัตรากำลังตามการจัดบริการ Blueprint HR
CHRO
18 พ.ค. 2563
384 [1229] ประชาสัมพันธ์โครงการ Frontline Stays ของ Airbnb
CFO
17 พ.ค. 2563
385 [1228] รายงานผลการวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลัง สำหรับเดือน มีนาคม 2563
CFO
17 พ.ค. 2563
386 [1227] การบรรจุบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเข้ารับราชการตามอัตราข้าราชการตั้งใหม่ตามมติคณะรัฐมนตรี
CHRO
16 พ.ค. 2563
387 [1225] เชิญเข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการใช้โปรแกรม Accoung on cloud - R8 ERP
CFO
15 พ.ค. 2563
388 [1224] คำสั่งคัดเลือก นพ.สสจ.ผอ.รพศ.รพท. ปี 2563
CHRO
15 พ.ค. 2563
389 [1223] การขอใช้ตำแหน่งว่าง
CHRO
15 พ.ค. 2563
390 [1222] การเปลี่ยนชื่อตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาะารณสุข สสจ.นครพนม
CHRO
15 พ.ค. 2563
391 [1221] สอบถามความต้องการนักเรียนทุนตำแหน่งแพทย์แผนไทย
CHRO
15 พ.ค. 2563
392 [1220] การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าร่วมเป้นคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ กสจ.
CHRO
15 พ.ค. 2563
393 [1219] ขอความร่วมมือทบทวนและปรับเกลี่ยนกรอบอัตรากำลัง ตามแผนกำลังคนตามการจัดระบบบริการ
CHRO
15 พ.ค. 2563
394 [1218] เอกสารประกอบการประชุม คกก.CFO เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 3/2563 15 พค 63
CFO
15 พ.ค. 2563
395 [1217] ปรับเปลี่ยนการพิจารณาจัดสรรโควตาแพทย์ประจำบ้าน ประจำีการศึกษา 2564
CHRO
15 พ.ค. 2563
396 [1216] ขอสอบถามความต้องการแพทย์เฉพาะทาง สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์
CHRO
15 พ.ค. 2563
397 [1215] จัดสรรเงินงบอุดหนุนพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับ Service Plan ประจำปีงบประมาณ 2563
CFO
15 พ.ค. 2563
398 [1214] เชิญประชุม คกก.CFO ครั้งที่ 3/2563
CFO
14 พ.ค. 2563
399 [1213] สำรวจความต้องการนักศึกษาและการให้ทุนแก่นักศึกษาในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ปี 2564
CHRO
14 พ.ค. 2563
400 [1212] ประชุมทางไกล Service Plan สาขาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและโรคหืด ครั้งที่ 2/๒๕๖3 ผ่านระบบ Application ZOOM
CSO
13 พ.ค. 2563
401 [1211] การพัฒนาสุขภาพชาวต่างชาติ
CIO
13 พ.ค. 2563
402 [1207] การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี งบประมาณ 2563
CHRO
12 พ.ค. 2563
403 [1206] หนังสือขอส่ง ข้อมูล Benchmarking data ไตรมาสที่ 2/2563
CFO
12 พ.ค. 2563
404 [1205] แนวทางการดำเนินงานให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2563
CSO
12 พ.ค. 2563
405 [1204] ผลการกำกับติดตาม Planfin เดือน มี.ค 2563 แผนที่ 2-4
CFO
12 พ.ค. 2563
406 [1203] หนังสือ ส่งรายงานการตรวจรับแอลกอฮอล์ ตามโครงการ “พลังงานร่วมใจสู้ภัยโควิด-19”
CFO
10 พ.ค. 2563
407 [1202] TPS 2563Q2 Ket8
CFO
8 พ.ค. 2563
408 [1201] สนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ. 2563 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ตัวชี้วัดระดับเขต
CFO
8 พ.ค. 2563
409 [1200] เอกสารประกอบการประชุม EOC สนง.เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 8 วันที่ 8 พฤษภาคม 2563
CFO
7 พ.ค. 2563
410 [1199] แบบฟอร์มสำหรับการส่งรายงาน Risk Com R8way
COO
7 พ.ค. 2563
411 [1198] หนังสือแจ้ง ขอติดตามการเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลและสถานพยาบาลอื่นเพื่อรองรับผู้ป่วย COVID 19
CFO
7 พ.ค. 2563
412 [1197] ข้อมูล Benchmarking data ไตรมาสที่ 2.63
CFO
1 พ.ค. 2563
413 [1196] สรุปผลการส่งรายงานทางการเงินของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตสุขภาพที่ 8 เดือน มีนาคม 2563
CFO
30 เม.ย. 2563
414 [1195] ขอความร่วมมือสรุปผลงาน (Service Plan) รอบ 6 เดือน
CSO
29 เม.ย. 2563
415 [1194] หลักเกณฑ์ และอัตราค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
CFO
29 เม.ย. 2563
416 [1193] แบบคำของบกลางกรณี Covid-19
CIO
24 เม.ย. 2563
417 [1192] แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานจังหวัด
CIO
23 เม.ย. 2563
418 [1191] เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานเครือข่าย ปชส.และสื่อสารความเสี่ยง ปี 2563
COO
22 เม.ย. 2563
419 [1190] ตารางเปล่าวิเคราะห์ Risk Score 7 เขตสุขภาพที่ 8 เดือน เม.ย. - ก.ย. 2563
CFO
20 เม.ย. 2563
420 [1187] รายงานผลการวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลัง สำหรับเดือน มีนาคม 2563
CFO
17 เม.ย. 2563
421 [1186] เอกสารประกอบการประชุม EOC สนง.เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 4 วันที่ 17 เมษายน 2563
CFO
16 เม.ย. 2563
422 [1185] ข้อสั่งการการดำเนินงานด้านการใช้กัญชาทางการแพทย์ในสถานบริการสุขภาพ รอบที่ 5
CSO
13 เม.ย. 2563
423 [1184] สำเนาหนังสือกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
CSO
13 เม.ย. 2563
424 [1182] ข้อมูล ประกอบการปรับแผนฯ Planfin ปี 2563 ครึ่งปี
CFO
10 เม.ย. 2563
425 [1181] แจ้งยกเลิกแผนการตรวจสอบคุณภาพบัญชีหน่วยบริการ เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1
CFO
7 เม.ย. 2563
426 [1180] คู่มือ/แนวทางเวชปฏิบัติ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข
CSO
3 เม.ย. 2563
427 [1179] สรุปผลการส่งรายงานทางการเงิน ของ รพ.สต. เดือน กุมภาพันธ์ 2563
CFO
3 เม.ย. 2563
428 [1175] รายงานผลการิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลัง สำหรับเดือน กุมภาพันธ์ 2563
CFO
1 เม.ย. 2563
429 [1174] แบบฟอร์มขอรายชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะทำงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารความเสี่ยง เขต 8
COO
30 มี.ค. 2563
430 [1173] แจ้งข้อสั่งการ คทง. 5x5 ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 19 มีนาคม 2563
CFO
26 มี.ค. 2563
431 [1170] ข้อมูลวิเคราะห์ ค่าใช้จ่ายบุคลากร ของหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 8 (ปรับเพิ่มแหล่งที่มาข้อมูล)
CFO
24 มี.ค. 2563
432 [1169] รายงานผลการวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลัง สำหรับเดือน กุมภาพันธ์ 2563
CFO
24 มี.ค. 2563
433 [1168] ส่งรายชื่อบุคลากรที่มีความเสี่ยง ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)
CFO
24 มี.ค. 2563
434 [1166] แบบฟอร์มส่งรายชื่อบุคลากรทางการแพทย์เพื่อขอรับมอบกรรมธรรม์คุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
CFO
24 มี.ค. 2563
435 [1165] ขอให้ส่งแผนปฏิบัติการเพื่อเสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณในการ ป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
CFO
23 มี.ค. 2563
436 [1164] แจ้งแผนการตรวจคุณภาพบัญชีหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2563
CFO
23 มี.ค. 2563
437 [1162] แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการเพื่อเสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการควบคุม ป้องกัน(COVID-19)
CFO
20 มี.ค. 2563
438 [1160] หนังสือแจ้งการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัย COVID-19
CFO
19 มี.ค. 2563
439 [1159] แบบรายงานการเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน COVID-19 เขตสุขภาพที่ 8
CSO
21 มี.ค. 2563
440 [1158] เอกสารประกอบการประชุม Web Conference คณะทำงาน 5X5 เขตสุขภาพที่ 8 วันที่ 19 มีนาคม 2563
CFO
19 มี.ค. 2563
441 [1155] สรุปมติการประชุม คกก. CFO ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563
CFO
18 มี.ค. 2563
442 [1154] หนังสือขอให้ส่งรายชื่อบุคลากรทางการแพทย์เพื่อขอรับมอบกรรมธรรม์คุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
CFO
17 มี.ค. 2563
443 [1153] ตาราง การวิเคราะห์ ค่าใช้จ่ายบุคลากรของหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 8 (จากการ ปช.คกก.CFO ครั้งที่ 2/2563)
CFO
17 มี.ค. 2563
444 [1151] คู่มืออัตราค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สำหรับคนไทยและต่างประเทศ พ.ศ.2562
CIO
16 มี.ค. 2563
445 [1150] หนังสือเชิญ ปช.คทง.5x5 ครั้งที่ 2/2563
CFO
16 มี.ค. 2563
446 [1149] ประชุม VDO Conference คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ ๘
CSO
15 มี.ค. 2563
447 [1148] เอกสารประกอบการประชุม CFO ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 13 มีค.63
CFO
12 มี.ค. 2563
448 [1146] แจ้งรายชื่อหน่วยบริการปฐมภูมิที่แพทย์ประจำครอบครัว เพื่อขอรับเงินค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติม ปี งปม. 2563
CFO
12 มี.ค. 2563
449 [1145] เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการสื่อสารความเสี่ยฯ 11-3-2563
COO
11 มี.ค. 2563
450 [1144] รายงานผลการวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลัง สำหรับเดือน ธันวาคม 2562
CFO
10 มี.ค. 2563
451 [1143] รายงานผลการวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลัง สำหรับเดือน มกราคม 2563
CFO
10 มี.ค. 2563
452 [1142] หนังสือขอเลื่อนการประชุม คกก. CFO เข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 2/2562
CFO
9 มี.ค. 2563
453 [1141] ข้อมูล วิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงิน เดือน ตุลาคม 2562
CFO
4 มี.ค. 2563
454 [1140] ข้อมูลวิเคราะ์สถานการณ์ทางการเงินเดือนพฤศจิกายน 2562
CFO
4 มี.ค. 2563
455 [1139] ข้อมูล วิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงิน เดือน มกราคม 2563
CFO
4 มี.ค. 2563
456 [1138] ข้อมูล วิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงิน เดือน ธันวาคม 2562
CFO
4 มี.ค. 2563
457 [1135] หนังสือ ขอเรียนเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริหารจัดการการเงินการคลังและพัฒนาประสิทธิภาพการเงินการคลัง (CFO) ครั้งที่ 2/2563
CFO
3 มี.ค. 2563
458 [1134] แนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
CIO
2 มี.ค. 2563
459 [1133] แบบฟอร์มประเมินผล PA ไตรมาส 2 และตัวชี้วัดเขตสุขภาพที่ 8 ปี 2563
CIO
28 ก.พ. 2563
460 [1132] หนังสือขอส่ง ข้อมูล Benchmarking data ไตรมาสที่ 1/2563
CFO
26 ก.พ. 2563
461 [1127] เอกสารประชุม R8-506 Dashboard วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
CIO
24 ก.พ. 2563
462 [1126] การสื่อสารแนวทางการเฝ้าระวังและคำแนะนำสำหรับประชาชน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
CSO
24 ก.พ. 2563
463 [1125] คู่มือการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ปี 2563
CSO
24 ก.พ. 2563
464 [1124] รายงานสถานการณ์และการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณ๊ฝุ่นละอองขนาดเล็ก
CSO
24 ก.พ. 2563
465 [1123] แจ้งข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี โรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID19)
CSO
24 ก.พ. 2563
466 [1122] แจ้งการดำเนินการตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลพื้นฐานเพื่อประกอบการจัดทำข้อเสนอฯ ปีงบประมาณ 2564
CFO
21 ก.พ. 2563
467 [1121] แจ้งยอดยายืมระหว่างกันของ รพ.ในเขตสุขภาพที่ 8 ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2562
CFO
1 ก.ย. 2563
468 [1120] รายงานข้อมูลยา Refer back โรงพยาบาลสกลนคร
CFO
20 ก.พ. 2563
469 [1119] รายงานข้อมูลแผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ปี งปม.2563 และรายงานมูลค่าซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ไตรมาส 3 ปี งปม. 2563
CFO
20 ก.พ. 2563
470 [1118] หนังสือแจ้งกำหนดการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานประกอบการจัดทำข้อเสนอการจัดสรรงบ UC ปี 2564
CFO
18 ก.พ. 2563
471 [1117] เอกสารประชุมชี้แจงคู่มือแนวทางการตรวจสอบคุณภาพบัญชีหน่วยบริการ ปี 2563 วันที่ 11 ก.พ.63 ค่ะ
CFO
11 ก.พ. 2563
472 [1116] แจ้งมติและข้อสั่งการ คทง.5x5 เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 1/2563
CFO
7 ก.พ. 2563
473 [1115] เอกสารประชุม R8-IBMS วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
CIO
7 ก.พ. 2563
474 [1114] ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพที่ 8
CIO
4 ก.พ. 2563
475 [1113] ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบคุณภาพบัญชีหน่วยบริการฯ ประจำปี 2563
CFO
31 ม.ค. 2563
476 [1112] สรุปผลการส่งรายงานทางการเงิน ของ รพ.สต. เดือน ธันวาคม 2562
CFO
31 ม.ค. 2563
477 [1111] ประกาศวาระแห่งชาติด้านสุขภาพของประเทศไทย
CSO
24 ม.ค. 2563
478 [1110] File นำเสนอ คทง. 5X5 วาระที่ 3.3 ร่าง ผลการประเมินประสิทธิภาพของจังหวัดในการรับปรับเกลี่ยเงินกันระดับเขต 15% ปี 2562
CFO
23 ม.ค. 2563
479 [1109] File Excel การคำนวณคะแนนประเมินประสิทธิภาพจังหวัดในการรับปรับเกลี่ยเงินกันระดับเขต 15% ปี 2562
CFO
23 ม.ค. 2563
480 [1108] เอกสารประกอบการประชุม คทง.5x5 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 23 มกราคม 2563
CFO
22 ม.ค. 2563
481 [1107] ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เขตสุขภาพที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2563
CIO
21 ม.ค. 2563
482 [1106] รายงานผลการวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลัง สำหรับเดือน พฤศจิกายน 2562
CFO
20 ม.ค. 2563
483 [1105] เอกสารการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ และการกำกับดูแลการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ระหว่างวันที่ 22 – 23 มกราคม 2563
CSO
20 ม.ค. 2563
484 [1103] เอกสารประกอบการประชุม CFO ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 20 มค.63
CFO
19 ม.ค. 2563
485 [1102] หนังสือเชิญประชุม คทง.5x5 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 23 มกราคม 2563
CFO
14 ม.ค. 2563
486 [1101] หนังสือเชิญประชุม คกก. CFO ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 20 มกราคม 2563
CFO
14 ม.ค. 2563
487 [1100] สรุปผลการส่งรายงานทางการเงิน ของ รพ.สต. เดือน ตุลาคม 2562 และเดือน พฤศจิกายน 2562
CFO
13 ม.ค. 2563
488 [1099] คัดเลือกคณะกรรมการอำนวยการ เขตสุขภาพที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2563
CIO
10 ม.ค. 2563
489 [1098] เอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในปี 2563 เพื่อใช้ประกอบการจัดทำคู่มือตรวจสอบคุณภาพบัญชี เขต 8 ปี 2563
CFO
6 ม.ค. 2563
490 [1097] File นำเสนอการประชุม Auditor เขต 8 วันที่ 6 มกราคม 2563
CFO
6 ม.ค. 2563
491 [1096] ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการเปิด การยกฐานะและการขยายหน่วยบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 8
CSO
26 ธ.ค. 2562
492 [1095] แจ้งรายการ+วงเงิน คำขอ ปี 63 final
CIO
25 ธ.ค. 2562
493 [1094] โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่พัสดุ เขตสุขภาพที่ 8
COO
25 ธ.ค. 2562
494 [1093] หนังสือแจ้งข้อสั่งการคณะทำงานกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ ระดับเขต (5x5) ครั้งที่ 7/2562
CFO
25 ธ.ค. 2562
495 [1092] ไฟล์นำเสนอประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Service Plan เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2563
CSO
24 ธ.ค. 2562
496 [1091] คำของบลงทุนปี 2564 (งบประมาณรายจ่ายประจำปี ) ส่ง กบรส.
CIO
23 ธ.ค. 2562
497 [1090] เอกสารการประชุมถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 8 ปี 2562
CSO
22 ธ.ค. 2562
498 [1087] เชิญประชุมจัดทำคู่มือบัญชี
CFO
18 ธ.ค. 2562
499 [1086] รายงานสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2563 ส่วนภูมิภาค
CFO
18 ธ.ค. 2562
500 [1085] ส่งสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ สัญญาที่ ข028-ข029
CFO
18 ธ.ค. 2562
501 [1084] แบบสอบประวัติการเข้ารับการอบรม 5 ปีย้อนหลังและความต้องการพัฒนาศักยภาพด้าน Soft Skill
COO
17 ธ.ค. 2562
502 [1083] File VDO การประชุม พัฒนาศักยภาพ CFO วันที่ 12 ธค 62
CFO
17 ธ.ค. 2562
503 [1082] ทิศทางการทำงานและนโยบายเขตสุขภาพที่ 8 โดย นพ.ชาญวิทย์ ทรเทพ
CIO
18 ธ.ค. 2562
504 [1081] เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการด้านการให้บริการสิทธิประกันสุขภาพส่วนบุคคล
CFO
13 ธ.ค. 2562
505 [1079] ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2563
CIO
13 ธ.ค. 2562
506 [1078] เอกสารประกอบการอบรมพัฒนาศักยภาพ CFO วันที่ 12-13 ธค.
CFO
12 ธ.ค. 2562
507 [1077] สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
CFO
6 ธ.ค. 2562
508 [1076] สรุปผลการส่งรายงานทางการเงิน ของ รพ.สต. เดือนกันยายน 2562
CIO
6 ธ.ค. 2562
509 [1075] รายงานผลการวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลัง สำหรับเดือน ตุลาคม 2562
CIO
6 ธ.ค. 2562
510 [1074] เอกสารประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO) เขตสุขภาพที่ 8
CSO
5 ธ.ค. 2562
511 [1073] โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่พัสดุเขตสุขภาพที่ 8 ปี 2563
COO
2 ธ.ค. 2562
512 [1072] ขอความร่วมมือดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันจากเชื้อไวรัส
CSO
29 พ.ย. 2562
513 [1071] สรุปสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพที่สำคํญ ประจำสัปดาห์ที่ 40
CSO
29 พ.ย. 2562
514 [1069] เชิญอบรมพัฒนาศักยภาพนักบริหารจัดการการเงินการคลัง (CFO) ระดับโรงพยาบาลและระดับจังหวัด
CFO
29 พ.ย. 2562
515 [1068] ประชุมงบลงทุน ครั้งที่ 2/2562
CIO
28 พ.ย. 2562
516 [1067] รายงานข้อมูลยาrefer back เขตสุขภาพที่8 ไตรมาส3 ปี 2562
CFO
28 พ.ย. 2562
517 [1066] แจ้งยอดยา ยืมระหว่างกันของโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 8 ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2562
CFO
28 พ.ย. 2562
518 [1065] บัญชีรายการครุภัณฑ์ (Shoping List) สำหรับ PCC งบ 2564
CIO
28 พ.ย. 2562
519 [1064] บัญชีรายการก่อสร้าง อ้างอิงข้อมูลจากกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ Update 18 พ.ย 62
CIO
28 พ.ย. 2562
520 [1063] ขอเชิญบุคลากรเป็นวิทยากร
CFO
27 พ.ย. 2562
521 [1062] ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามความก้าวหน้าการใช้งานโปรแกรม Accounting on cloud-R8 ERP ของหน่วยบริการที่นำรองในเขตสุขภาพที่ 8
CFO
27 พ.ย. 2562
522 [1061] สรุปผลการประเมินต้นทุนหน่วยบริการแบบ Quick Method เดือนตุลาคม ปี งปม.2563
CFO
25 พ.ย. 2562
523 [1060] แจ้งดำเนินการปรับเกลี่ยงบประมาณค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
CFO
25 พ.ย. 2562
524 [1059] ข้อมูลค่าตอบแทนกำลังคนปี 2563 และตารางให้จังหวัดปรับเกลี่ย
CFO
25 พ.ย. 2562
525 [1058] เอกสารประกอบการประชุม คทง.5x5 ครั้งที่ 7/2562 วันที่ 22 พย.62
CFO
21 พ.ย. 2562
526 [1057] สำรวจข้อมูลการจัดสรรเงินรายได้กองทุน UC-OP และ P&P Basic Service ปีงบประมาณ 2563
CFO
21 พ.ย. 2562
527 [1056] สำรวจข้อมูลรายงานผลการเบิกจ่าย ตามแผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง ของหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2563
CFO
21 พ.ย. 2562
528 [1055] สรุปรายงานมูลค่าการจัดซื้อ ยา วชย. เขตสุขภาพที่ 8 ไตรมาสที่ 4/2562
CFO
20 พ.ย. 2562
529 [1054] ข้อมูล Bench marking Data ไตรมาสที่ 4/2562
CFO
20 พ.ย. 2562
530 [1053] ไฟล์เอกสารการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ การใช้สมุนไพรกัญชาและกัญชง เขตสุขภาพที่ 8
CSO
19 พ.ย. 2562
531 [1050] แจ้งการสนับสนุนเงินบำรุงจากโรงพยาบาลอุดรธานี
CFO
14 พ.ย. 2562
532 [1049] ตอบข้อทักท้วงหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาร 2563
CFO
14 พ.ย. 2562
533 [1048] ประชาสัมพันธ์ ประชุมวิชาการ CNF 12 th เชื่อมประสานสายธารแห่งคุณค่า พัฒนางานหัวใจ ไทยยั่งยืน
CSO
14 พ.ย. 2562
534 [1047] หนังสือเชิญประชุม คทง.5x5 ครั้งที่ 7/2562
CFO
14 พ.ย. 2562
535 [1045] Time line ประชุมศูนย์ วิชาการ ประจำปี 2563
CIO
7 พ.ย. 2562
536 [1044] เอกสารประกอบการประชุม CFO ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 7 พ.ย. 2562
CFO
6 พ.ย. 2562
537 [1043] สรุปผลงาน Service Plan ปีงบประมาณ 2562
CSO
6 พ.ย. 2562
538 [1042] สรุปผลงาน Service Plan ปีงบประมาณ 2560
CSO
6 พ.ย. 2562
539 [1041] สรุปสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพที่สำคํญ ประจำสัปดาห์ที่ 38
CSO
6 พ.ย. 2562
540 [1040] สรุปผลการประเมินตุนทุนหน่วยบริการแบบ Quick Method ณ สิ้นไตรมาส 4 ปี 2562
CFO
6 พ.ย. 2562
541 [1039] ขอส่งผลการกำกับติดตามแผน Planfin ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562
CFO
6 พ.ย. 2562
542 [1038] รายงานผลคะแนนการส่งงบทดลองจากระบบอิเล็กทรอนิกสื ตามเกณฑ์ของ สป.สธ. เดือน ก.ย. 2562
CFO
4 พ.ย. 2562
543 [1037] รายงานผลคะแนนการตรวจสอบงบทดลอง Electronic หน่วยบริการ ในเขตสุขภาพที่ 8 สำหรับเดือน กันยายน 2562
CFO
4 พ.ย. 2562
544 [1036] รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการเงินการคลัง สำหรับเดือน กันยายน 2562
CFO
4 พ.ย. 2562
545 [1035] ขอเรียนเชิญ คกก. CFO เข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 6/2562
CFO
1 พ.ย. 2562
546 [1034] รายละเอียดตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563
CIO
31 ต.ค. 2562
547 [1033] ตาราง Mapping Electronic งบทดลอง เขตสุขภาพที่ 8 เดือน กันยายน 2562
CFO
31 ต.ค. 2562
548 [1032] เอกสารประกอบการ ปช.การลงทุนด้วยเงิน บร.เกิน 20%
CFO
30 ต.ค. 2562
549 [1031] File วิเคราะห์การลงทุน ให้ รพ 6 แห่ง ที่ทำแผนลงทุนด้วยเงินบำรุง มากกว่า 20%ของ EBITDA
CFO
30 ต.ค. 2562
550 [1030] ตารางวิเคราะห์ Risk Score 7 เขตสุขภาพที่ 8 เดือน กันยายน 2562
CFO
29 ต.ค. 2562
551 [1028] แจ้งแนวทางการตรวจสอบการจัดทำแผนทางการเงิน Planfin ประจำปี 2563 ของหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 8
CFO
21 ต.ค. 2562
552 [1027] แก้ไข File Excel - FM เขต 8 เพื่อประกอบการตรวจสอบการจัดทำ Planfin 2563
CFO
19 ต.ค. 2562
553 [1026] รายละเอียดการปรับ WorkSheetPlanfinPlus2563 V.2 เป็น V. 3 Update วันที่ 18 ตค 62
CFO
18 ต.ค. 2562
554 [1025] สรุปผลการเปรียบเทียบ กำกับติดตามผลการดำเนินงาน รายการที่มีความต่างเกิน 5%
CFO
17 ต.ค. 2562
555 [1023] เอกสารประกอบการประชุม VDO Conference การจัดทำ Planfin 2563 และแนวทางการบริหารการเงินการคลัง
CFO
17 ต.ค. 2562
556 [1019] รายงานสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 (ส่วนภูมิภาค) งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น
CFO
15 ต.ค. 2562
557 [1018] รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของ รพ.ในโครงการ พปง. เขต8
CFO
10 ต.ค. 2562
558 [1016] แจ้งกำหนดการส่งข้อมูลงบการเงินของหน่วยบริการ ในเขตสุขภาพที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2563
CFO
8 ต.ค. 2562
559 [1015] สรุปผลการประเมินต้นทุนหน่วยบริการแบบ Quick Method สำหรับเดือน สิงหาคม 2562
CFO
8 ต.ค. 2562
560 [1013] File ประกอบการจัดทำ Planfin ปี 2563 ( แก้ไข WorkSheetPlanfinPlus2563 Version2 )
CFO
4 ต.ค. 2562
561 [1012] ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562
CFO
2 ต.ค. 2562
562 [1011] แจ้งข้อสั่งการ คทง. 5x5 ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 20 ก.ย. 2562
CFO
2 ต.ค. 2562
563 [1010] เอกสารนโยบายเร่งรัดปีงบประมาณ 2563 ประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการ
CIO
3 ต.ค. 2562
564 [1009] รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการเงินการคลัง สำหรับเดือน สิงหาคม 2562
CFO
1 ต.ค. 2562
565 [1008] สรุปผลการส่งรายงานทางการเงิน ของ รพ.สต. เขต 8 เดือน สิงหาคน 2562
CFO
1 ต.ค. 2562
566 [1007] รายงานผลคะแนนการส่งงบทดลองจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามเกณฑ์ของ สป.สธ. เดือน สิงหาคม 2562
CFO
1 ต.ค. 2562
567 [1006] รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพบัญชีหน่วยบริการ เขต 8 รอบ 3 ปีงบประมาณ 2562
CFO
1 ต.ค. 2562
568 [1005] ตารางวิเคราะห์ Risk score 7 เดือน สิงหาคม 2562
CFO
26 ก.ย. 2562
569 [1004] ตารางวิเคราะห์ Mapping งบทดลอง เดือน สิงหาคม 2562
CFO
26 ก.ย. 2562
570 [1003] File ประกอบการจัดทำ Planfin ปี 2563
CFO
25 ก.ย. 2562
571 [1002] แจ้งการดำเนินการปรับเกลี่ยเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2563 ของหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8
CFO
25 ก.ย. 2562
572 [1001] รายงานผลคะแนนการตรวจสอบงบทดลอง Electronic หน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 8
CFO
24 ก.ย. 2562
573 [1000] แจ้งเวียนข้อสั่งการตามมติ 7x7 ครั้งที่ 6/2562
CFO
24 ก.ย. 2562
574 [0999] ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดการอภิปรายเรื่อง Dengue Management
CSO
24 ก.ย. 2562
575 [0998] ขอส่งสรุปสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพที่สำคํญ ประจำสัปดาห์ที่ 35
CSO
24 ก.ย. 2562
576 [0997] ขอส่งสรุปสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพที่สำคัญ ประจำสัปดาห์ที่ 34
CSO
24 ก.ย. 2562
577 [0996] ผลการกำกับติดตาม Planfin เดือน ส.ค. 2562
CFO
24 ก.ย. 2562
578 [0995] แบบฟอร์มรายงานผลงานPA รอบ 12 เดือน 2562 เขตฯ 8 (Focal point)
CIO
23 ก.ย. 2562
579 [0994] แบบฟอร์มรายงานผลงานPA รอบ 12 เดือน 2562 เขตฯ 8 (สสจ.-รพศ-รพท.)
CIO
23 ก.ย. 2562
580 [0993] เอกสารประกอบการประชุม คทง.5x5 ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 20 ก.ย. 2562
CFO
20 ก.ย. 2562
581 [0992] ตารางวิเคราะห์ Mapping งบทดลอง เดือน สิงหาคม 2562
CFO
19 ก.ย. 2562
582 [0991] แจ้งเกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการที่รับส่งต่อเฉพาะด้านการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยวิธีการผ่าตัด พ.ศ. 2562
CSO
19 ก.ย. 2562
583 [0990] สรุปรายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปผลงานการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรคไข้เลือดออก เขตสุขภาพที่ 8
CSO
19 ก.ย. 2562
584 [0989] รายงานสถานะการใช้จ่ายเงิน งปม 2562 (ส่วนภูมิภาค) งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น
CFO
19 ก.ย. 2562
585 [0986] แนวทางการสร้างแรงจูงใจแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ
CFO
19 ก.ย. 2562
586 [0984] ไฟล์นำเสนอ ต้อนรับศึกษาดูงานเขตสุขภาพที่ 3
CIO
17 ก.ย. 2562
587 [0983] รับสมัครคัดเลืิอกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง จำนวน 3 ตำแหน่ง
CHRO
16 ก.ย. 2562
588 [0982] สรุปผลการประเมินต้นทุนหน่วยบริการแบบ Quick Method สำหรับเดือน กรกฎาคม 2562
CFO
13 ก.ย. 2562
589 [0981] แจ้งการจัดสรรเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ งบปรับเกลี่ยระดับประเทศ ปีงบประมาณ 2562 ให้จังหวัดปรับเกลี่ยส่งภายในวันที่ 10 กย 62
CFO
9 ก.ย. 2562
590 [0980] เอกสารประกอบการประชุม CFO ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 6 กย.62
CFO
5 ก.ย. 2562
591 [0979] เอกสารประกอบการประชุม คกก.CFO เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 5/2562 วันที่ื 6 กย..2562
CFO
5 ก.ย. 2562
592 [0978] เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานพัฒนาระบบธรรมาภิบาล เขตสุขภาพที่ 8
COO
4 ก.ย. 2562
593 [0977] เอกสารประชุมโครงการพัฒนาระบบข้อมูลทางจักษุ การใช้โปรแกรม Vision2020 เขตสุขภาพที่ 8
CSO
4 ก.ย. 2562
594 [0976] เอกสารประชุมฯทบทวนแผนปฏิบัติราชการ เขตสุขภาพที่ 8 ปี 2563
CIO
3 ก.ย. 2562
595 [0975] ใบเกียรติบัตรผู้ส่งผลงานR2R ระดับเขตสุขภาพ ปี2562
CHRO
3 ก.ย. 2562
596 [0974] แบบฟอร์มส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ปี 2563
CIO
30 ส.ค. 2562
597 [0973] รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการเงินการคลัง สำหรับเดือน กรกฎาคม 2562
CFO
29 ส.ค. 2562
598 [0972] รายงานผลคะแนนการส่งงบทดลองจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามเกณฑ์ของ สป.สธ. เดือน ก.ค. 2562
CFO
29 ส.ค. 2562
599 [0971] รายงานผลคะแนนการตรวจสอบงบทดลอง Electronic หน่วยบริการ ในเขต 8 เดือน ก.ค. 62
CFO
29 ส.ค. 2562
600 [0970] แก้ไข สรุปผลการส่งรายงานทางการเงินของ รพ.สต. สำหรับเดือน กรกฎาคม 2562
CFO
29 ส.ค. 2562
601 [0969] ตารางวิเคราะห์ Mapping งบทดลอง เดือน กรกฎาคม 2562
CFO
27 ส.ค. 2562
602 [0968] ตารางวิเคราะห์ Risk Score 7 เดือน กรกฎาคม 2562
CFO
27 ส.ค. 2562
603 [0967] ขอเชิญประชุมสรุปผลการตรวจสอบคุณภาพบัญชีหน่วยบริการ เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2562
CFO
26 ส.ค. 2562
604 [0966] ข้อสั่งการ คทง. 5x5 ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562
CFO
21 ส.ค. 2562
605 [0965] ขอส่งผลการกำกับติดตามแผน Planfin ข้อมูลวันที่ 31 กรกฎาคม 2562
CFO
21 ส.ค. 2562
606 [0964] เอกสารประกอบการประชุม คทง.5x5 ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 14 สค. 2562 (แก้ไข) วาระที่ 5.1
CFO
21 ส.ค. 2562
607 [0962] ข้อมูล Benchmarking การเงินการคลัง ณ สิ้นไตรมาสที่ 3/2562 และขอข้อมูลผลงานบริการ ณ สิ้นไตรมาสที่ 4/2562
CFO
21 ส.ค. 2562
608 [0961] เอกสารประกอบการประชุม สรุปผลการดำเนินงานจัดการข้อมูลสารสนเทศสุขภาพ ปีงบประมาณ 2562
CIO
20 ส.ค. 2562
609 [0960] ประกาศจัดหาราคาอ้างอิงวัสดุการแพทย์ทั่วไป และวัสดุ X-ray เขตสุขภาพที่ 8
CFO
19 ส.ค. 2562
610 [0959] ข้อมูล Benchmarking data Q3 Y62
CFO
17 ส.ค. 2562
611 [0958] สไลด์นำเสนอการประชุมสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพกลุ่มวัย เขตสุขภาพที่ 8_15 ส.ค.62
CSO
17 ส.ค. 2562
612 [0957] สไลด์นำเสนอการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO) เขตสุขภาพที่ 8_14 ส.ค.62
CSO
17 ส.ค. 2562
613 [0956] เอกสารประกอบการประชุม คทง.5x5 ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 14 สค. 2562
CFO
16 ส.ค. 2562
614 [0955] ตารางวิเคราะห์ Mapping งบทดลอง เดือน มิถุนายน 2562
CFO
14 ส.ค. 2562
615 [0954] สรุปผลการประเมินต้นทุนหน่วยบริการแบบ Quick Method ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 2562
CFO
13 ส.ค. 2562
616 [0953] คำขอก่อสร้างครุภัณ ปี 2563
CIO
13 ส.ค. 2562
617 [0952] สรุปข้อมูล สำนักงบประมาณ ปี 2563
CIO
13 ส.ค. 2562
618 [0951] เอกสารประกอบการประชุม CFO ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 13 สค.62
CFO
12 ส.ค. 2562
619 [0948] สรุปผลการส่งรายงานทางเงิน รพ.สต. เดือน มิถุนายน 2562
CFO
5 ส.ค. 2562
620 [0947] หนังสือเชิญประชุม คกก. CFO ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 13 สิงหาคม 2562
CFO
5 ส.ค. 2562
621 [0946] ข้อมูลประมาณการจัดสรรเงิน พตส. งวดที่ 4/2562
CFO
5 ส.ค. 2562
622 [0945] รายงานผลการวิเคราะห์ Risk Score เดือน มิถุนายน 2562
CFO
5 ส.ค. 2562
623 [0943] รายงานผลคะแนนการตรวจสอบงบทดลอง Electronic เดือน มิถุนายน 2562
CFO
5 ส.ค. 2562
624 [0942] รายงานผลคะแนนการส่งงบทดลองจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามเกณฑ์ สปสธ เดือน มิย 62
CFO
5 ส.ค. 2562
625 [0941] ตรวจสอบข้อมูลจำนวนและขนาด รพ.สต. เพื่อประกอบการจัดสรรเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2563
CFO
5 ส.ค. 2562
626 [0940] ข้อมูลการปรับลดเงินเดือน ในการจัดสรรเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2563
CFO
5 ส.ค. 2562
627 [0939] การตรวจสอบข้อมูลจำนวนเตียงเพื่อประกอบการจัดสรรเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2563
CFO
5 ส.ค. 2562
628 [0938] แก้ไขเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย เรื่องการรายงานข้อมูลผลงานบริการฯ ประเมินแบบ Quick Method
CFO
31 ก.ค. 2562
629 [0937] ขอความร่วมมือบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายผลงานบริการ P&P Basic Service จ่ายแบบ Fee Schedule ปี 2562
CFO
31 ก.ค. 2562
630 [0935] ตารางวิเคราะห์ Risk score 7 เดือน มิถุนายน 2562
CFO
30 ก.ค. 2562
631 [0934] สรุปรายงานการประชุม ประชุมครู ก. การพัฒนาระบบ Real time cold chain monitoring and alert
CIO
30 ก.ค. 2562
632 [0933] ขอส่งผลการกำกับติดตาม แผน Planfin ประจำเดือน มิ.ย. 2562 (V. ล่าสุด)
CFO
26 ก.ค. 2562
633 [0930] การรายงานข้อมูลผลงานบริการของหน่วยบริการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินต้นทุนหน่วยบริการแบบ Quick Method ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
CFO
23 ก.ค. 2562
634 [0929] การพัฒนาระบบงานตาม Service Blue Print ด้านเภสัชกร ประเด็น Realtime Cold Chain Monitoring and Alert
CIO
30 ก.ค. 2562
635 [0928] แจ้งยอดยายืมระหว่างกันของโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 8 ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2562
CFO
19 ก.ค. 2562
636 [0927] รายงานข้อมูลยา Refer back โรงพยาบาลสกลนคร
CFO
19 ก.ค. 2562
637 [0926] เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณแผนบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและจัดการมลพิษฯ ปีงบประมาณ 2562
CFO
19 ก.ค. 2562
638 [0925] สรุปผลการประเมินต้นทุนหน่วยบริการแบบ Quick Method ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
CFO
18 ก.ค. 2562
639 [0924] สรุปผลการส่งรายงานทางการเงินของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตสุขภาพที่ 8 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
CFO
18 ก.ค. 2562
640 [0923] ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการตรวจสุขและประกันแรงงานต่างด้าว 2562
CIO
12 ก.ค. 2562
641 [0922] เอกสารประกอบการประชุม คกก.CFO เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 3/2562 วันที่ื 1 กค.2562
CFO
29 มิ.ย. 2562
642 [0921] ขอส่งผลการกำกับติดตาม แผน Planfin ประจำเดือน พ.ค. 2562
CFO
27 มิ.ย. 2562
643 [0919] คำสั่งคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan เขตสุขภาพที่ 8
CSO
27 มิ.ย. 2562
644 [0917] ตารางวิเคราะห์ Risk score 7 เดือน พฤษภาคม 2562
CFO
26 มิ.ย. 2562
645 [0916] แก้ไขรายงาน Mapping Electronic งบทดลอง เดือน พ.ค.62
CFO
26 มิ.ย. 2562
646 [0915] แบบฟอร์มรายงาน PA รอบ 9 เดือน ไตรมาส 3-2562 ( สสจ.)
CIO
24 มิ.ย. 2562
647 [0909] รายงานผลคะแนนการตรวจสอบงบทดลอง Electronic หน่วยบริการ เขต 8 เดือน พ.ค. 2562
CFO
24 มิ.ย. 2562
648 [0908] รายงานผลคะแนนการส่งงบทดลองจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามเกณฑ์ของ สป.สธ. เดือน พ.ค.2562
CFO
24 มิ.ย. 2562
649 [0906] ตารางวิเคราะห์ Mapping งบทดลอง เดือน พฤษภาคม 2562
CFO
20 มิ.ย. 2562
650 [0905] รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพบัญชีหน่วยบริการ เขตสุขภาพที่ 8 รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2562
CFO
20 มิ.ย. 2562
651 [0903] ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว พ.ศ.2562
CFO
20 มิ.ย. 2562
652 [0902] ขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารการเงินการคลังและพัฒนาประสิทธิภาพฯ ประชุมครั้งที่ 3.2562
CFO
20 มิ.ย. 2562
653 [0901] กำกับติดตามการเบิก-จ่ายงบประมาณแทนกัน
CFO
14 มิ.ย. 2562
654 [0900] การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบเฝ้าระวังแม่และเด็ก (นวตกรรมเขตสุขภาพที่ 8)
CIO
11 มิ.ย. 2562
655 [0899] ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม คทง.5x5 ครั้งที่ 4/2562
CFO
11 มิ.ย. 2562
656 [0898] แบบฟอร์มขอข้อมูลประชากรทะเบียนราษฏร์ ราย รพ.สต.(ณ 30-9-2561)
CIO
10 มิ.ย. 2562
657 [0897] เอกสารประการประชุมแผน Blueprint of Health Service
CSO
7 มิ.ย. 2562
658 [0896] สรุปผลการส่งรายงานทางการเงินของ รพ.สต. ในเขตสุขภาพที่ 8 เดือน เมษายน 2562
CFO
7 มิ.ย. 2562
659 [0895] สรุปผลการประเมินต้นทุนหน่วยบริการแบบ Quick Method ประจำเดือน เมษายน 2562
CFO
7 มิ.ย. 2562
660 [0894] ขอส่งรายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน
CFO
7 มิ.ย. 2562
661 [0893] ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ เขตสุขภาพที่ 8 รอบที่ 2 ปี 2562 จังหวัดนครพนม
CFO
4 มิ.ย. 2562
662 [0892] เอกสารการประชุมงบค่าเสื่อม สปสช. 2563
CIO
31 พ.ค. 2562
663 [0891] ข้อมูลผลการกำกับติดตาม Plannfin ประจำเดือน เมษายน 2562
CFO
31 พ.ค. 2562
664 [0890] ข้อมูล Benchmarking data Q2 Y62
CFO
31 พ.ค. 2562
665 [0889] รายงานผลคะแนนการส่งงบทดลองจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามเกณฑ์ของ สป.สธ. เดือน เม.ย. 2562
CFO
31 พ.ค. 2562
666 [0888] แจ้งกำหนดการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการจัดทำระบบ Back office on cloud ด้วยโปรแกรม BK-ERP
CFO
31 พ.ค. 2562
667 [0887] จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระยะที่ 1 โครงการ พปง. ปี 2562
CFO
31 พ.ค. 2562
668 [0886] รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการเงิน ข้อมูลเดือน เมษายน 2562
CFO
29 พ.ค. 2562
669 [0885] รายงานข้อมูลยา Refer back โรงพยาบาลสกลนคร
CFO
29 พ.ค. 2562
670 [0884] แจ้งข้อสั่งการ คทง. 5x5 ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 13 พ.ค. 2562
CFO
29 พ.ค. 2562
671 [0882] ข้อมูล Benchmarking data Q2 Y62
CFO
29 พ.ค. 2562
672 [0881] แจ้งกำหนดการออกตรวจประเมินผลการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ และ รพ.ในโครงการ พปง. เขต 8 ปีงบประมาณ 2562
CFO
27 พ.ค. 2562
673 [0879] แจ้งยอดยา ยืมระหว่างกันของโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 8 ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2562
CFO
27 พ.ค. 2562
674 [0878] ตารางวิเคราะห์ Risk score 7 เดือนเมษายน 2562
CFO
27 พ.ค. 2562
675 [0877] การตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ ๒ PMQA
CIO
27 พ.ค. 2562
676 [0875] รายงานผลคะแนนการตรวจสอบงบทดลอง Electronic หน่วยบริการ เขตสุขภาพที่ 8 เดือน เมษายน 2562
CFO
24 พ.ค. 2562
677 [0874] แจ้งการปรับแผนการตรวจสอบคุณภาพบัญชีหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2562
CFO
24 พ.ค. 2562
678 [0872] เอกสารประกอบการประชุม คทง.พัฒนาคุณภาพ มิติด้านงบการเงินตามระบบควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/2562
CFO
22 พ.ค. 2562
679 [0871] ขอเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ 18 ประจำปี 2562
CSO
22 พ.ค. 2562
680 [0870] สรุปสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพที่สำคัญทางระบาดวิทยาประจำสัปดาห์ที่ 10 ระหว่างวันที่ 11 -17 มีนาคม 2562
CSO
22 พ.ค. 2562
681 [0869] ตารางวิเคราะห์ Mapping งบทดลอง เดือน เมษายน 2562
CFO
22 พ.ค. 2562
682 [0868] ขอเรียนเชิญ คทง.พัฒนาคุณภาพ มิติด้านงบการเงินตามระบบควบคุมภายใน ของหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 8 เข้าร่วมประชุมครั้งที่ 1/2562
CFO
17 พ.ค. 2562
683 [0867] แจ้งกำหนดการตรวจประเมินผลการใช้จ่ายเงิน UC และการจัดทำรายงานบัญชีเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี ที่มีอายุงานต่ำกว่า 2 ปี ในเขตสุขภาพที่ 8
CFO
17 พ.ค. 2562
684 [0865] ขอติดตาม การแก้ไขตามข้อทักท้วงและข้อเสนอแนะ จากการตรวจสอบงบการเงินของหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 8
CFO
17 พ.ค. 2562
685 [0864] แจ้งกำหนดการและเชิญร่วมตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ เขตสุขภาพที่ 8 รอบที่ 2 ปี 2562 คณะ 3 เรื่องการบริหารการเงินการคลังอย่างมีประสิทธิภาพ
CFO
17 พ.ค. 2562
686 [0863] สรุปรายงานมูลค่าการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เขตสุขภาพที่ 8 ณ สิ้นไตรมาส 2/2562
CFO
17 พ.ค. 2562
687 [0862] แจ้งการจัดสรรงบปรับเกลี่ยระดับเขต15%ครั้งที่1จำนวน25ล้านบาท
CFO
17 พ.ค. 2562
688 [0859] สไลด์นำเสนอ ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน Service Plan รอบ 6 เดือน
CSO
16 พ.ค. 2562
689 [0858] เอกสารประกอบการประชุม คทง.5x5 ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 13 พ.ค. 2562 (ฉบับแก้ไข)
CFO
14 พ.ค. 2562
690 [0849] แบบฟอร์มรายงานผลงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 8 (ไตรมาส 2-2562)
CIO
10 พ.ค. 2562
691 [0848] สรุปผลการส่งรายงานทางการเงิน ของ รพ.สต. ในเขตสุขภาพที่ 8 ประจำเดือน มีนาคม 2562
CFO
7 พ.ค. 2562
692 [0846] เอกสารประกอบการประชุม CFO ครั้งที่2/2562
CFO
6 พ.ค. 2562
693 [0845] รายละเอียดการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ พัฒนาคุณภาพบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ระ
CIO
3 พ.ค. 2562
694 [0844] สรุปผลการประเมินต้นทุนหน่วยบริการแบบ Quick Method ประจำเดือน มีนาคม ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2562
CFO
3 พ.ค. 2562
695 [0843] เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายและแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
CFO
2 พ.ค. 2562
696 [0842] รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการเงิน ข้อมูลเดือน มีนาคม 2562
CFO
2 พ.ค. 2562
697 [0841] รายงานผลคะแนนการตรวจสอบงบทดลอง Electronic หน่วยบริการ เขต8 เดือน มีนาคม 2562
CFO
2 พ.ค. 2562
698 [0840] ขอเรียนเชิญ คกก. CFO เข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 2/2562
CIO
1 พ.ค. 2562
699 [0839] ตารางวิเคราะห์ Mapping งบทดลอง เดือน มีนาคม 2562
CFO
1 พ.ค. 2562
700 [0838] ขอความร่วมมือในการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกก่อนเปิดภาคการศึกษา 2562
CSO
1 พ.ค. 2562
701 [0837] ความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ราชการ(รถพยาบาล) กระทรวงสาธารณสุข
CSO
30 เม.ย. 2562
702 [0836] ตารางวิเคราะห์ Risk score 7 เดือนมีนาคม 2562 แก้ไข
CFO
29 เม.ย. 2562
703 [0835] ประชุม IBMS 29 เมษายน 2562
CIO
29 เม.ย. 2562
704 [0833] ขอเรียนเชิญคณะทำงานกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับเขต ประชุมครั้งที่ 3/2562
CFO
25 เม.ย. 2562
705 [0832] แบบฟอร์มกรอกข้อมูล Health KPI ไตรมาส 2/ 2562
CIO
24 เม.ย. 2562
706 [0830] รายงานสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 (ส่วนภูมิภาค) งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่นๆ
CFO
22 เม.ย. 2562
707 [0829] เอกสารประกอบการประชุมบูรณาการแผนร่วมกับศูนย์วิชาการครั้งที่ 4-2562 (26 เมษายน 2562)
CIO
17 เม.ย. 2562
708 [0828] หนังสือ ขอความร่วมมือเผยแพร่ประเด็นการขับเคลื่อนงานมหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต
CSO
17 เม.ย. 2562
709 [0827] ข้อมูลประกอบการปรับแผน Plannfin ปี 2562
CFO
10 เม.ย. 2562
710 [0826] สรุปผลการส่งรายงานทางการเงิน ของ รพ.สต. ในเขตสุขภาพที่ 8 ประจำเดือน ก.พ. 2562
CFO
10 เม.ย. 2562
711 [0825] ทิศทางการทำงานของท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์ชาญวิทย์ ทระเทพ)
CIO
9 เม.ย. 2562
712 [0824] ขอเชิญประชุมจัดทำระบบและลงโปรแกรม ระบบ Back office on cloud ของหน่วยบริการที่นำร่องในเขตสุขภาพที่ 8
CFO
23 เม.ย. 2562
713 [0823] เอกสารประกอบการประชุมทีมสอบสวนการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจราจรทางถนน เขตสุขภาพที่ 8 (9 เม.ย.62)
CSO
9 เม.ย. 2562
714 [0822] สรุปผลการประเมินต้นทุนหน่วยบริการแบบ Quick Method ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2562
CFO
4 เม.ย. 2562
715 [0821] สรุปผลการประเมินต้นทุนหน่วยบริการแบบ Quick Method ประจำเดือน มกราคม ปี 2562
CFO
4 เม.ย. 2562
716 [0819] เอกสารประกอบการประชุม คทง.5x5 ครั้งที่2/2562 วันที่ 26 มีนาคม 2562
CFO
26 มี.ค. 2562
717 [0818] รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการเงิน ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ 2562
CFO
26 มี.ค. 2562
718 [0817] แบบฟอร์มส่งรายชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะทำงานพัฒนานวตกรรมเขตุสขภาพที่ 8 ประจำปี 2562
CIO
26 มี.ค. 2562
719 [0814] ผลการวิเคราะห์ Risk Score 7 เดือน ก.พ.62 เขตสุขภาพที่ 8
CFO
25 มี.ค. 2562
720 [0813] สรุปผลการประเมินต้นทุนหน่วยบริการแบบ Quick Method ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 2562
CFO
25 มี.ค. 2562
721 [0812] รายงานผลคะแนนการตรวจสอบงบทดลอง Electronic หน่วยบริการ เขตสุขภาพที่ 8 เดือน ก.พ. 62
CFO
25 มี.ค. 2562
722 [0811] แบบฟอร์มประเมินคุณภาพบัญชีหน่วยบริการ เขตสุตขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2562
CFO
22 มี.ค. 2562
723 [0810] ผลการวิเคราะห์ Mapping Electronic งบทดลอง เดือน ก.พ.62
CFO
22 มี.ค. 2562
724 [0809] สรุปรายงานการประชุมพิจารณากลั่นกรองปรับระดับและขยายเตียงหน่วยบริการสุขภาพ ระดับเขต
CSO
22 มี.ค. 2562
725 [0808] เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผนบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม และแผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพดี ประจำปี 2562
CFO
21 มี.ค. 2562
726 [0807] เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายและแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562
CFO
21 มี.ค. 2562
727 [0806] ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานประกันสังคม เรื่องการขอแก้ไขระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินทดแทนค่าวัคซีนและอิมมูโนโกบูลินโรคพิษสุนัขบ้า ของกระทรวงสาธารณสุข
CFO
20 มี.ค. 2562
728 [0805] เอกสารประชุมพิจารณากลั่นกรองการปรับระดับและขยายเตียงหน่วยบริการสุขภาพ วันที่ 19 มีนาคม 2562
CSO
18 มี.ค. 2562
729 [0804] แผนการประเมินโรงพยาบาลตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital ระดับดีมาก Plus ปี 2562 เขตสุขภาพที่ 8
CSO
18 มี.ค. 2562
730 [0803] ขอสนับสนุนเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2562 งบปรับเกี่ยระดับเขต ที่กันไว้ 15%
CFO
14 มี.ค. 2562
731 [0801] แจ้งกำหนดการตรวจสอบคุณภาพบัญชีหน่วยบริการ เขตสุขภาพที่ 8 รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2562
CFO
13 มี.ค. 2562
732 [0800] ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลงบลงทุนของหน่วยบริการ (ที่เป็นค่าซ่อมแซม, ต่อเติม, และจ้างเหมา) ปีงบประมาณ 2562 (ข้อมูลเดือน ต.ค. 61 - ก.พ. 62)
CFO
12 มี.ค. 2562
733 [0799] ไฟล์ประชุมพิจารณากลั่นกรองการปรับระดับและขยายเตียงหน่วยบริการสุขภาพ
CSO
8 มี.ค. 2562
734 [0798] สรุปผลการส่งรายงานทางการเงินของ รพ.สต. เขต 8 ม.ค. 2562
CFO
8 มี.ค. 2562
735 [0797] แก้ไขเอกสารประกอบการประชุมเเชิงปฏิบัติการฯ นักบัญชี เขต 8 วันที่ 25 - 27ก.พ.62
CFO
7 มี.ค. 2562
736 [0795] แจ้งการจัดระบบงาน และการส่งรายงานการเงินการคลังให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา
CFO
6 มี.ค. 2562
737 [0794] เอกสารประชุมพิจารณากลั่นกรองการปรับระดับและขยายเตียงหน่วยบริการสุขภาพ ระดับเขต
CSO
5 มี.ค. 2562
738 [0793] เอกสารประกอบการประชุม คกก.CFO เขต 8 ครั้งที่1/2562 วันที่ 5 มีนาคม 2562
CFO
5 มี.ค. 2562
739 [0792] ขอส่งข้อมูล Benchmarking การเงินการคลัง ณ สิ้นไตรมาสที่ 1/2562 และขอข้อมูลผลงานบริการ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2/2562
CFO
4 มี.ค. 2562
740 [0791] รายงานผลคะแนนการตรวจสอบงบทดลอง Electronic หน่วยบริการ เขต8 เดือน ม.ค. 62
CFO
4 มี.ค. 2562
741 [0790] รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการเงิน ข้อมูลเดือน มกราคม 2562
CFO
4 มี.ค. 2562
742 [0789] ตารางเปล่าวิเคราะห์ Risk Score 7 เขต 8 เดือน ก.พ. - ก.ย.62
CFO
1 มี.ค. 2562
743 [0788] ตารางวิเคราะห์ Mapping งบทดลอง เดือน มกราคม 2562
CFO
28 ก.พ. 2562
744 [0786] ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงิน Risk Score 7 เดือน มกราคม 2562
CFO
28 ก.พ. 2562
745 [0785] เอกสารประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ออบแบบระบบบริหารจัดการเลขรหัสครุภัณฑ์การแพทย์ระดับหน่วยบริการ
CIO
28 ก.พ. 2562
746 [0784] เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายและแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 2
CFO
27 ก.พ. 2562
747 [0782] เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคคลากร ด้านสุขภาพแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
CIO
27 ก.พ. 2562
748 [0781] แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ (PA) ปีงบ 2562 รอบ 6 เดือน (Focal point ส่งสำนักงานเขตฯ)
CIO
26 ก.พ. 2562
749 [0780] แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ (PA) ปีงบ 2562 รอบ 6 เดือน (สสจ.ทุกแห่งส่งสำนักงานเขตฯ)
CIO
26 ก.พ. 2562
750 [0779] Benchmarking data Q1 Y62
CFO
26 ก.พ. 2562
751 [0778] แจ้งการจัดระบบงาน และการส่งรายงานการเงินการคลังให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา
CFO
21 ก.พ. 2562
752 [0777] เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี ในเขตสุขภาพที่ 8 ระหว่างวันที ่25-27 ก.พ.62
CFO
21 ก.พ. 2562
753 [0776] แก้ไขตาราง Mapping Electronic งบทดลอง (ใช้ตรวจสอบก่อนส่งงบขึ้นเวป HFO) 20.2.62
CFO
21 ก.พ. 2562
754 [0773] เอกสารประกอบการประชุมบูรณาการร่วมกับศูนย์วิชาการครั้งที่ 3-2562 (6 มีนาคม 2562)
CIO
20 ก.พ. 2562
755 [0772] เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายและแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
CFO
20 ก.พ. 2562
756 [0771] สรุปรายงานมูลค่าการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เขตสุขภาพที่ 8 สิ้นไตรมาส 1/2562
CFO
20 ก.พ. 2562
757 [0769] แจ้งแนวทางปฏิบัติในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน การแพทย์ฉุกเฉินของเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินและขับเคลื่อนงานการแพทย์ฉุกเฉินระดับพื้นที่
CSO
18 ก.พ. 2562
758<