ข่าวประชาสัมพันธ์

ลำดับ รหัส หัวข้อข่าว
ดาวน์โหลด
กลุ่มงาน
วันที่
1 [2606] สำรวจการจัดระบบการศึกษาทันตแพทยืเฉพาะทาง สายวิชาการ Academic Training ครั้งที่ 2
CHRO
5 ต.ค. 2565
2 [2605] การปรับปรุงแผนการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งในสายงานแพทย์และสายงานที่เกี่ยวข้อง
CHRO
4 ต.ค. 2565
3 [2603] การเปลี่ยนตำแหน่งของพนักงานราชการ
CHRO
3 ต.ค. 2565
4 [2602] การเกลี่ยอัตรากำลัง (การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน) เพิ่มเติม
CHRO
3 ต.ค. 2565
5 [2601] การเกลี่ยอัตรากำลัง (การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน)
CHRO
3 ต.ค. 2565
6 [2600] การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น
CHRO
3 ต.ค. 2565
7 [2599] ระงับการใช้อัตราว่างพนักงานราชการ
CHRO
3 ต.ค. 2565
8 [2598] การให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งอายุครบหบสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป
CHRO
3 ต.ค. 2565
9 [2597] ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การจราจร รอบที่ 2 ประจำปีการฝึกอบรม 2566
CHRO
29 ก.ย. 2565
10 [2596] ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านฯ รอบที่ 3
CHRO
29 ก.ย. 2565
11 [2595] ประชาสัมพันธ์ทุน Young Leaders’ Program (YLP) for 2023
CHRO
28 ก.ย. 2565
12 [2594] ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 3
CHRO
28 ก.ย. 2565
13 [2593] ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3
CHRO
28 ก.ย. 2565
14 [2590] ตารางเปล่า mapping Electronic เขตสุขภาพที่ 8 เดือน กันยายน 2565
CFO
27 ก.ย. 2565
15 [2588] ผลการประเมินต้นทุนบริการ Quick method เดือนสิงหาคม 2565
CFO
26 ก.ย. 2565
16 [2587] อนุมัติการขอใช้ตำแหน่งว่าง ครั้งที่ 11/2565
CHRO
23 ก.ย. 2565
17 [2586] ขอเชิญประชุมรายงานผลคะแนนการตรวจสอบคุณภาพบัญชี Electronic เดือน สิงหาคม 2565
CFO
23 ก.ย. 2565
18 [2585] การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านสาขาต่อยอด ประจำปีการศึกษา 2566
CHRO
23 ก.ย. 2565
19 [2582] ตารางวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 8 เดือน สิงหาคม 2565
CFO
19 ก.ย. 2565
20 [2580] การจัดสรรตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพสำหรับบรรจุผู้สำเร็จการศึกษาจากโครงการผลิตบุคลากรพยาบาลวิชาชีพเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า ปีงบประมาณ 2565
CHRO
15 ก.ย. 2565
21 [2579] ขอสำรวจรายชื่อแพทย์ที่จบการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
CHRO
15 ก.ย. 2565
22 [2578] การบริหารตำแหน่งว่างในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ถ่ายโอนภารกิจไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
CHRO
15 ก.ย. 2565
23 [2577] ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
CIO
15 ก.ย. 2565
24 [2576] ผลคะแนนการตรวจสอบคุณภาพบัญชีหน่วยบริการ Mapping Electronic เดือน สิงหาคม 2565
CFO
15 ก.ย. 2565
25 [2575] สรุปผลการส่งรายงานทางการเงิน รพสต.เดือนกรกฎาคม 2565
CFO
14 ก.ย. 2565
26 [2574] การจัดสรรเงินที่กันไว้ปรับเกลี่ยระดับประเทศ ปี 2565 ครั้งที่ 6 งวดสุดท้าย
CFO
12 ก.ย. 2565
27 [2573] ตารางการปรับเกลี่ยเงินกันระดับประเทศ ปี 2565 จัดสรรครั้งที่ 6 งวดสุดท้าย
CFO
10 ก.ย. 2565
28 [2572] แบบประเมินตนเอง เพื่อขอเปิดหน่วยไตเทียมใหม่ในจังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดสกลนคร
CSO
9 ก.ย. 2565
29 [2570] ผลงานวิชาการ วันที่ 13 กันยายน 2565 ณ จังหวัดนครพนม (Slide นำเสนอ)
CIO
9 ก.ย. 2565
30 [2569] หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมปฏิบัติการ การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการเงินการคลังสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 8
CFO
9 ก.ย. 2565
31 [2567] ผลงานวิชาการ วันที่ 13 กันยายน 2565 ณ จังหวัดนครพนม (เล่มฉบับเต็ม)
CIO
9 ก.ย. 2565
32 [2566] ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาช่วยเหลือคุ้มครองสิทธิ์ของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
CSO
7 ก.ย. 2565
33 [2565] แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษในการดำเนินการรับแพทย์ที่สำเร็จการศึกษามาจากวิทยาลัยเอกชนในประเทศและต่างประเทศที่ไม่ใช่ทุนรัฐบาล เพื่อเข้าร่วมโครงการเพิ่มพูนทักษาในโรงพยาบาล สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณ
CHRO
6 ก.ย. 2565
34 [2564] รายงานข้อมูลยา Refer back รพ.สกลนคร ไตรมาส 1-3 ปี 2565
CFO
6 ก.ย. 2565
35 [2563] แจ้งยอดยายืม คืน ระหว่างกันของโรงพยาบาลใน เขตสุขภาพที่ 8 ไตรมาสที่ 1-2 ปี 2565
CFO
6 ก.ย. 2565
36 [2561] ขอส่งข้อมูล Benchmarking การเงินการคลัง ณ สิ้นไตรมาสที่ 3/2565 และขอข้อมูลทั่วไป ข้อมูลผลงานบริการ ณ สิ้นไตรมาส 4/2565
CFO
2 ก.ย. 2565
37 [2560] ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านฯ รอบที่ 2
CHRO
2 ก.ย. 2565
38 [2559] รายงานผลการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มาบรรจุเข้ารับราชการ
CHRO
1 ก.ย. 2565
39 [2558] การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น สายงานพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน
CHRO
1 ก.ย. 2565
40 [2557] การเกลี่ยอัตรากำลัง (การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน) ฃ
CHRO
1 ก.ย. 2565
41 [2555] ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ "โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี" ประจำปีงบประมาณ 2566
CHRO
1 ก.ย. 2565
42 [2554] ข้อมูลหนี้ค้างชำระค่าน้ำประปา และค่าไฟฟ้า ของหน่วยบริการในเขต 8
CFO
26 ส.ค. 2565
43 [2553] ตารางเปล่าวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 8 เดือน สิงหาคม 2565
CFO
26 ส.ค. 2565
44 [2552] ตารางเปล่า Mapping Electronic เขตสุขภาพที่ 8 เดือน สิงหาคม 2565
CFO
26 ส.ค. 2565
45 [2551] ขอความร่วมมือประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 4 : 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)
CIO
26 ส.ค. 2565
46 [2550] ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 4 : 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)
CIO
26 ส.ค. 2565
47 [2549] การเพิ่มสายงานพยาบาลวิชาชีพ กลุ่มงานประกันสุขภาพ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
CHRO
26 ส.ค. 2565
48 [2544] แจ้งการจัดสรร และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณงบกลาง ค่าตอบแทนเสี่ยงภัยที่จัดสรรเพิ่มเติมส่วนที่ค้างจ่าย
CFO
24 ส.ค. 2565
49 [2543] แจ้งเน้นย้ำแนวปฏิบัติการขอรับสนับสนุนเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน กระทรวงสาธารณสุข
CFO
24 ส.ค. 2565
50 [2542] ผลการประเมินต้นทุนบริการ Quick method เดือนกรกฎาคม 2565
CFO
23 ส.ค. 2565
51 [2541] ลิ้งก์สมัครโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๘ เฉลิมพระเกียรติ “แผ่นดินไทยไร้สโตรค”
CIO
23 ส.ค. 2565
52 [2540] แผนการสำรวจครุภัณฑ์คำของบบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม ซื้อทดแทน) เพื่อสนับสนุนงาน Service Plan
CSO
22 ส.ค. 2565
53 [2539] เอกสารประกอบการประชุม รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพบัญชีหน่วยบริการ เดือน ก.ค.2565 (22 ส.ค.2565)
CFO
19 ส.ค. 2565
54 [2537] การปรับปรุงและกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น
CHRO
19 ส.ค. 2565
55 [2536] การบริหารตำแหน่งว่างเพื่อรองรับการจ้างงานนักเรียนทุนปีงบประมาณ 2565
CHRO
19 ส.ค. 2565
56 [2535] ข้อสั่งการตามมติ คณะกรรมการ 7x7 ครั้งที่ 8/2565 วันที่ 9 สิงหาคม 2565
CFO
18 ส.ค. 2565
57 [2533] การประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และคณะกรรมการประมาณผลการควบคุมภายใน สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
COO
17 ส.ค. 2565
58 [2532] ขอเชิญประชุมรายงานผลคะแนนการตรวจสอบคุณภาพบัญชี Electronic เขตสุขภาพที่ 8
CFO
16 ส.ค. 2565
59 [2531] ตารางวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 8 เดือน กรกฎาคม 2565
CFO
15 ส.ค. 2565
60 [2530] ผลคะแนนการตรวจสอบคุณภาพบัญชีหน่วยบริการ Mapping Electronic เดือน กรกฎาคม 2565
CFO
15 ส.ค. 2565
61 [2529] ขอสำรวจความต้องการรับการจัดสรร นร.ทุน พยาบาล และรังสีเทคนิค (นร.ทุน ปี 66 มี 2 สายงาน)
CHRO
15 ส.ค. 2565
62 [2524] ขอสำรวจรายชื่อโรงพยาบาลที่จะเข้าร่วมโครงการระบบหมอพร้อม I Claim ระยะที่ 2
CFO
15 ส.ค. 2565
63 [2523] ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบหมอพร้อม I Claim ในวันที่ 19 สิงหาคม 2565
CFO
15 ส.ค. 2565
64 [2520] กำหนดการฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ด้านพิธีการและประสานงานสำหรับประชุมระดับสูงเอเปคว่าด้วยสาธารณสุขและเศรษฐกิจ ครั้งที่ 12 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง
CHRO
11 ส.ค. 2565
65 [2519] คู่มือการใช้งาน ข่าวรอบรั้วเขต 8
CIO
11 ส.ค. 2565
66 [2516] การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการตามโครงการอบรม เผยแพร่ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในระดับจังหวัด (ครู ข)
CFO
10 ส.ค. 2565
67 [2515] แจ้งข้อสั่งการ 7x7 ครั้งที่ 7/2565 วันที่ 20 กรกฎาคม 2565
CFO
10 ส.ค. 2565
68 [2514] สรุปการนิเทศโรงพยาบาลที่ขาดสภาพคล่องทางการเงิน เขตสุขภาพที่ 8
CFO
10 ส.ค. 2565
69 [2513] ขอให้ดำเนินการสำรวจครุภัณฑ์และจัดทำคำของบบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม ซื้อทดแทน) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อสนับสนุนงาน Service Plan ระดับเขต
CSO
9 ส.ค. 2565
70 [2512] คำสั่งคณะกรรมการสืบค้นราคาร่วมวัสดุทันตกรรม ปี 2565
CFO
9 ส.ค. 2565
71 [2511] สรุปผลการส่งรายงานทางการเงินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตสุขภาพที่ 8 สำหรับเดือน มิถุนายน 2565
CFO
9 ส.ค. 2565
72 [2510] ขอเชิญนำเสนอผลงาน
CHRO
8 ส.ค. 2565
73 [2509] ตารางเปล่าวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 8 เดือน กรกฎาคม 2565
CFO
8 ส.ค. 2565
74 [2508] การเกลี่ยอัตรากำลัง (การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน)
CHRO
8 ส.ค. 2565
75 [2507] การเกลี่ยอัตรากำลัง (การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน)
CHRO
8 ส.ค. 2565
76 [2506] อนุมัติตำแหน่งว่าง ครั้งที่ 10/2565
CHRO
8 ส.ค. 2565
77 [2505] คุณธรรม และจริยธรรมในการทำงาน
COO
5 ส.ค. 2565
78 [2504] ขอส่งหนังสือ 4 ฉบับ
CHRO
5 ส.ค. 2565
79 [2502] แนวทางปฏิบัติการวินิจฉัย การดูแลรักษาและการป้องกันการติดเชื้อ กรณีโรคฝีดาษวานร (Monkeypox)
CSO
4 ส.ค. 2565
80 [2501] ประชาสัมพันธ์แบบลงข้อมูลผู้ป่วยที่มีภาวะพิษเฉียบพลันจากการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชา
CSO
2 ส.ค. 2565
81 [2500] อนุมัติต่อสัญญาจ้าง พรก เฉพาะกิจ
CHRO
2 ส.ค. 2565
82 [2499] ขอความอนุเคราะหฺ
CHRO
2 ส.ค. 2565
83 [2498] ขอความร่วมมือในการยกระดับการเฝ้าระวังและควบคุมโรคเมลิออยด์
CSO
2 ส.ค. 2565
84 [2497] ขอเชิญประชุม CFO ครั้งที่ 6/2565 วันที่ 16 ส.ค.65
CFO
1 ส.ค. 2565
85 [2496] ทุนสำหรับการเตรียมและพัฒนากำลังคนภาครัฐในระดับหน่วยงาน (Department-based) ทุนตามความต้องการของส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ (ส่วนกลางและภูมิภาค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยส่งเขตสุขภาพที่ 8 ภายในวันที่ 3
CHRO
1 ส.ค. 2565
86 [2495] ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และนำเสนอผลงานวิชาการและอภิปรายผลงาน เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 2/2565
CIO
1 ส.ค. 2565
87 [2494] แจ้งกำหนดการตรวจเมินการพัฒนาศุนย์จัดเก็บรายได้คุณภาพ และการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
CFO
1 ส.ค. 2565
88 [2493] ผลการประเมินต้นทุนบริการ Quick method ไตรมาส 3 /2565
CFO
1 ส.ค. 2565
89 [2492] การขยายอายุของผลิตภัณฑ์ยา วัคซีนป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Pfizer
CSO
1 ส.ค. 2565
90 [2491] รายงานถอดบทเรียน COVID19 เขตสุขภาพที่ 8 version2
CSO
28 ก.ค. 2565
91 [2490] ขอให้ทีม Auditor จังหวัด ตรวจสอบคุณภาพบัญชีของหน่วยบริการ ในเขตสุขภาพที่ 8
CFO
27 ก.ค. 2565
92 [2484] รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการเปิดการยกฐานะและขยายหน่วยบริการสุขภาพ ครั้งที่ 3/2565
CSO
27 ก.ค. 2565
93 [2481] ตารางเปล่า Mapping Electronic เขตสุขภาพที่ 8 เดือน กรกฎาคม 2565
CFO
24 ก.ค. 2565
94 [2479] สำรวจข้อมูลภาระงานสายงานแพทย์แผนจัน และข้อมูลบุคลากรที่มีวุฒิแพทย์แผนจีน
CHRO
22 ก.ค. 2565
95 [2478] อนุมัติโควตารับต้นสังกัดเข้าศึกษาอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2565 สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว กรณีพิเศษ
CHRO
22 ก.ค. 2565
96 [2477] ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน รอบที่ 1 และประกาศรับสมัครฯ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566
CHRO
22 ก.ค. 2565
97 [2475] แจ้งให้ทุกกลุ่มงานถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 และตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 อย่างเคร่งครัด
COO
21 ก.ค. 2565
98 [2474] ประชุมวิชาการหัวข้อ Traditional medicine with Long COVID
CSO
21 ก.ค. 2565
99 [2473] ประกาศคำแนะนำการใช้กัญชาทางการแพทย์
CSO
21 ก.ค. 2565
100 [2472] สสจ.อุดรธานี อนุมัติใช้ตำแหน่งว่าง
CHRO
20 ก.ค. 2565
101 [2471] อนุมัติใช้ตำแหน่งว่าง ครั้งที่ 9/2564
CHRO
20 ก.ค. 2565
102 [2470] สสจ.นครพนม อนุมัติใช้กรอบขั้นสูง
CHRO
20 ก.ค. 2565
103 [2469] รพ.สกลนคร อนุมัติใช้กรอบขั้นสูง
CHRO
20 ก.ค. 2565
104 [2467] แจ้งการดำเนินการจัดทำสัญญารับบริการรักษาพยาบาลเป็นเงินเชื่อกับบริษัทประกันภัย
CFO
19 ก.ค. 2565
105 [2466] ประกาศสำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
COO
19 ก.ค. 2565
106 [2463] งบทดลองตรวจสอบคุณภาพบัญชีหน่วยบริการ เขตสุขภาพที่ 8 เดือนมิถุนายน
CFO
18 ก.ค. 2565
107 [2462] เอกสารแบบ รช 1 , รช 2 และข้อมูลโรงพยาบาลคู่สัญญา 23 แห่งในเขต 8
CFO
18 ก.ค. 2565
108 [2461] ขอความอนุเคราะห์พิจารณาเสนอรายชื่อบุคลากรที่มีคุณสมบัติในการปฎิบัติหน้าที่การประชุมระดับสูงครั้งที่ 12 และการประชุมอื่นช่วงประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ เอเปค ปี2565
CHRO
18 ก.ค. 2565
109 [2460] ตารางวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 8 เดือน มิถุนายน 2565
CFO
17 ก.ค. 2565
110 [2459] โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ
CIO
16 ก.ค. 2565
111 [2458] ผลคะแนนการตรวจสอบคุณภาพบัญชีหน่วยบริการ Mapping Electronic เดือน มิถุนายน 2565
CFO
14 ก.ค. 2565
112 [2456] ขอเชิญประชุมผลคะแนนคุณภาพบัญชี Electronic เดือน มิ.ย.65
CFO
12 ก.ค. 2565
113 [2454] สรุปผลการส่งรายงานทางการเงิน รพสต.เดือน พฤษภาคม 2565
CFO
11 ก.ค. 2565
114 [2453] สรุปมติการประชุม คกก. CFO เขต ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2565
CFO
11 ก.ค. 2565
115 [2452] การปรับเกลี่ยและรับรองข้อมูลค่าแรงเพื่อใช้ประกอบการจัดสรรงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รายการ Basic payment ปีงบประมาณ 2566
CFO
11 ก.ค. 2565
116 [2451] ขออนุมัติใช้กรอบอัตราขั้นสูง รพ.พังโคน
CHRO
8 ก.ค. 2565
117 [2450] ขออนุมัติใช้กรอบอัตราขั้นสูง
CHRO
8 ก.ค. 2565
118 [2449] ขออนุมัติใช้ตำแหน่งว่างพนักงานราชการ
CHRO
8 ก.ค. 2565
119 [2448] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหารือ พิจารณาการแก้ไข/เพิ่มเติม แบบ รช.2 วันที่ 11 กรกฎาคม 2565
CFO
8 ก.ค. 2565
120 [2446] การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน Medical Hub
CIO
8 ก.ค. 2565
121 [2445] ขอให้ทบทวนและตรวจสอบความมีอยู่จริงของลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลคงเหลือ ตั้งแต่ปี 2564 ลงไป
CFO
7 ก.ค. 2565
122 [2443] ขอให้หน่วยบริการทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 8 จัดทำแผนบริหารจัดการหนี้เดือนมิถุนายน - กันยายน 2565
CFO
7 ก.ค. 2565
123 [2442] รับสมัครแพทย์ประจำบ้านรอบ 3 ปีการศึกษา 2566
CHRO
7 ก.ค. 2565
124 [2441] รับสมัครทันตแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2566
CHRO
7 ก.ค. 2565
125 [2440] การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านฯ รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566
CHRO
6 ก.ค. 2565
126 [2439] ตารางเปล่าวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 8 เดือน มิถุนายน 2565
CFO
6 ก.ค. 2565
127 [2438] การบริหารตำแหน่งว่างเพื่อรองรับการจ้างงานนักเรียนทุนปีงบประมาณ 2565
CHRO
6 ก.ค. 2565
128 [2437] ประชาสัมพันธ์เข้ารับการอบรมหลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการระยะสั้น การพยาบาลศัลยกรรมมะเร็ง
CHRO
6 ก.ค. 2565
129 [2434] ให้ข้าราชการตำแหน่งนายแพทย์ไปปฏิบัติราชการชดใช้ทุนยที่รพ.อุดรธานี
CHRO
4 ก.ค. 2565
130 [2433] สสจ.สกลนคร การจ้างงานลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)
CHRO
4 ก.ค. 2565
131 [2432] ผลการพิจารณาคัดเลือกคัดเลือกแพทย์ให้ต้นสังกัดเขตุสุขภาพที่ 8 เข้าศึกษาอบรมแพทย์ประจำบ้าน 66 รอบ 1
CHRO
4 ก.ค. 2565
132 [2431] การปรับปรุงและกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น
CHRO
4 ก.ค. 2565
133 [2429] ขอความเห็นเพื่อเตรียมดำเนินการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญ
CHRO
4 ก.ค. 2565
134 [2428] ตารางเปล่า Mapping Electronic เกณฑ์เขตสุขภาพที่ 8 เดือน มิถุนายน 2565
CFO
1 ก.ค. 2565
135 [2427] ผลการตรวจราชการและประเด็นข้อเสนอแนะที่สำคัญจากการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 1 และแนวทางการรายงานผลการตรวจราชการ รอบที่ 2
CIO
1 ก.ค. 2565
136 [2426] หนังสือแจ้งแนวทางกระบวนการรับรู้ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลและรูปแบบการรายงานฯ เสนอผู้บริหาร
CFO
1 ก.ค. 2565
137 [2425] ขออนุมัติใช้กรอบอัตราขั้นสูง
CHRO
30 มิ.ย. 2565
138 [2424] การเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานราชการและสถานที่ปฏิบัติงาน
CHRO
30 มิ.ย. 2565
139 [2423] รายงานผลการเรียกตัวผู้แข่งขันได้มาบรรจุข้าราชการ
CHRO
30 มิ.ย. 2565
140 [2421] ขออนุมัีติใช้ตำแหน่งว่างพนักงานราชการ
CHRO
30 มิ.ย. 2565
141 [2420] ระงับความเคลื่อนไหวอัตรว่าง เภสัชกร
CHRO
30 มิ.ย. 2565
142 [2419] ขอเชิญเสนอรายชื่อนักการสาธารณสุขดีเด่น ชัยนาทนเรนทร ปี 65
CHRO
30 มิ.ย. 2565
143 [2418] ขอเชิญเสนอรายชื่อนักการสาธารณสุขดีเด่น ชัยนาทนเรนทร ปี 65
CHRO
30 มิ.ย. 2565
144 [2417] การขอปรับปรุงและกำหนดตำแหน่ง
CHRO
30 มิ.ย. 2565
145 [2416] ขออนุมัติใช้กรอบอัตราขั้นสูง
CHRO
30 มิ.ย. 2565
146 [2415] สรุปผลการประเมินต้นทุนหน่วยบริการแบบ Quick Method พ.ค. 2565
CFO
28 มิ.ย. 2565
147 [2414] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 58 ของคณะแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์ สภากาชาติไทย MDCU congress 2022
CHRO
28 มิ.ย. 2565
148 [2412] การดำเนินการของโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะประจำปี 2565
CHRO
27 มิ.ย. 2565
149 [2411] ประชุมรายงานผลคะแนนการตรวจสอบคุณภาพบัญชี เขตสุขภาพที่ 8 เดือน พฤษภาคม 2565
CFO
27 มิ.ย. 2565
150 [2408] หนังสือแจ้งการบริหารจัดการหนี้สิน หน่วยบริการในสังกัด สปสธ.
CFO
23 มิ.ย. 2565
151 [2404] ข้อมูลการตรวจความไวต่อยา (Antibiogram) เขตสุขภาพที่ 8
CSO
21 มิ.ย. 2565
152 [2402] ขอเชิญประชาสัมพันธ์เชิญผู้บริหารเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตร Grid Public 2022
CHRO
20 มิ.ย. 2565
153 [2401] ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมและตรวจสุขภาพก่อนเข้ารับการศึกษา
CHRO
17 มิ.ย. 2565
154 [2400] ขออนุมัติใช้กรอบอัตรากำลังขั้นสูง
CHRO
17 มิ.ย. 2565
155 [2399] แพทย์เข้าร่วมโครงการปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปีการฝึกอบรม พ.ศ.2565
CHRO
17 มิ.ย. 2565
156 [2398] อนุมัติการขอใช้ตำแหน่งว่าง ครั้งที่ 8/2565 ในวันที่ 30 พ.ค. 65
CHRO
17 มิ.ย. 2565
157 [2397] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการในงานมหกรรมการจัดการความรู้จากบทเรียนโควิด 19
CHRO
17 มิ.ย. 2565
158 [2396] ผลคะแนนการตรวจสอบคุณภาพบัญชีหน่วยบริการ Mapping Electronic เดือน พฤษภาคม 2565
CFO
17 มิ.ย. 2565
159 [2395] ขอเชิญศูนย์วิชาการ ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานฝึกซ้อมและถอดบทเรียนการดำเนินงาน EOC
CSO
16 มิ.ย. 2565
160 [2394] การประกวดรางวัลบุคลากรสาธารณสุขดีเด่น คนดีศรีปฐมภูมิ ประจำปี พ.ศ.256
CHRO
15 มิ.ย. 2565
161 [2393] ส่งคำสั่งคณะกรรมการประเมินผลงาน
CHRO
15 มิ.ย. 2565
162 [2392] การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น
CHRO
15 มิ.ย. 2565
163 [2391] ประกาศรับสมัครเลือกตั้งกรรมการแพทยสภาวาระ พ.ศ.2566 - 2568
CHRO
15 มิ.ย. 2565
164 [2390] การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค. พ.ศ.2565
CHRO
15 มิ.ย. 2565
165 [2389] ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกซ้อมและถอดบทเรียนการดำเนินงานจัดการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 ประจำปี 2565
CSO
15 มิ.ย. 2565
166 [2388] สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานวิเคราะห์ บทบาทภารกิจ สายงาน ตำแหน่ง และโครงสร้างและกรอบอัตรากำลัง ของหน่วยงานในสังกัดเขตสุขภาพที่ 8
CHRO
14 มิ.ย. 2565
167 [2387] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการทันตแพทย์เพื่อรับต้นสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สมัครสอบเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร (ทันตแพทย์ประจำบ้าน) เขตสุขภาพที่ 8
CHRO
14 มิ.ย. 2565
168 [2382] ตารางวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 8 เดือน พฤษภาคม 2565
CFO
13 มิ.ย. 2565
169 [2381] แจ้งคำสั่งคณะกรรมการ CFO เขตสุขภาพที่ 8
CFO
13 มิ.ย. 2565
170 [2380] ขอความร่วมมือประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน (ไตรมาส 3 : 1 ตุลาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565)
CIO
10 มิ.ย. 2565
171 [2379] ขอความอนุเคราะห์ในการดำเนินการสรรหาแพทย์ผู้สมควรได้รับรางวัลและทุนต่างๆ ของแพทย์สมาคมฯ
CHRO
10 มิ.ย. 2565
172 [2378] ขอเชิญเสนอชื่อแพทย์รับการคัดเลือกเป็นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดีเด่น รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณอวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2565
CHRO
10 มิ.ย. 2565
173 [2376] รายงานผลการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มาบรรจุเข้ารับราชการ
CHRO
8 มิ.ย. 2565
174 [2375] อนุมัติเกลี่ยกรอบอัตรากำลัง และเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานราชการเฉพาะกิจ
CHRO
8 มิ.ย. 2565
175 [2374] แจ้งผลการจัดสรรโควตาพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร
CHRO
8 มิ.ย. 2565
176 [2373] ประกาศรับสมัครแพทย์เข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ของสป.รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566
CHRO
8 มิ.ย. 2565
177 [2372] ประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอผลงานวิชาการและอภิปรายผลงาน เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 1/ 2565
CIO
8 มิ.ย. 2565
178 [2371] ตารางเปล่าตรวจสอบคุณภาพบัญชี Mapping Electronic เกณฑ์เขตสุขภาพที่ 8 เดือน พฤษภาคม 2565
CFO
6 มิ.ย. 2565
179 [2370] นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กระทรวงสาธารณสุข และแนวทางปฏิบัติเขตสุขภาพที่ 8
CIO
6 มิ.ย. 2565
180 [2369] ตารางเปล่า วิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2565
CFO
2 มิ.ย. 2565
181 [2368] แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ปี 2566 - 2570 เขตสุขภาพที่ 8
CSO
8 มิ.ย. 2565
182 [2367] ขอเชิญเข้าร่วมการปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน โรงพยาบาลราชวิถี ประจำปีงปม. 2565
CHRO
31 พ.ค. 2565
183 [2366] ขอเชิญเข้าร่วมการปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน โรงพยาบาลราชวิถี ประจำปีงปม. 2565
CHRO
31 พ.ค. 2565
184 [2365] ขอส่งกำหนดการพิธีเปิดการศึกษา และสัมมนาหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน ปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
CHRO
31 พ.ค. 2565
185 [2364] การอนุมัติให้ใช้ตำแหน่งว่างสายงานนายแพทย์และทันตแพทย์ของเขตสุขภาพ
CHRO
31 พ.ค. 2565
186 [2363] ย้ายข้าราชการรายนายฐาปนัท สิงห์ไพบูลย์
CHRO
31 พ.ค. 2565
187 [2362] การอนุมัติให้ใช้ตำแหน่งว่างสายงานนายแพทย์และทันตแพทย์ของเขตสุภาพ
CHRO
31 พ.ค. 2565
188 [2361] อนุมัติปรับปรุงและกำหนดตำแหน่ง
CHRO
31 พ.ค. 2565
189 [2360] เปลี่ยนชื่อเว็บไชว์ของกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักปรtกันสุขภาพ
CFO
31 พ.ค. 2565
190 [2357] การเกลี่ยอัตรากำลัง (การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน)
CHRO
31 พ.ค. 2565
191 [2356] การกำหนดรูปแบบการจ้างงาน อัตราค่าจ้างและค่าตอบแทนสำหรับการรับแพทย์ที่ไม่ใช่ทุนรัฐบาล เพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกเพิ่มพูนทักษะในรพ.สังกัดสป.
CHRO
31 พ.ค. 2565
192 [2355] การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น
CHRO
31 พ.ค. 2565
193 [2354] สอบถามความต้องการจ้างงาน
CHRO
31 พ.ค. 2565
194 [2353] ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและการท่องเที่ยวและแขนงเวชศาสตร์การจราจร รอบที่ 1 ประจำปีการฝึกอบรม 2566
CHRO
31 พ.ค. 2565
195 [2352] สรุปผลการส่งรายงานทางการเงิน รพสต.เดือน เมษายน 2565
CFO
31 พ.ค. 2565
196 [2351] หนังสือแจ้งการประมวลผลส่วนบุคคล
CIO
30 พ.ค. 2565
197 [2350] ขอส่งข้อมูล Benchmarking การเงินการคลัง ณ สิ้นไตรมาสที่ 2/2565 และขอข้อมูลทั่วไป ข้อมูลผลงานบริการ ณ สิ้นไตรมาส 3/2565
CFO
29 พ.ค. 2565
198 [2348] การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น (ตำแหน่งผอ.รพ.สต. หรือผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ เป็นระดับชำนาญการพิเศษ หรืออาวุโส)
CHRO
25 พ.ค. 2565
199 [2347] ขอเชิญประชุมตำแหน่งว่าง ครั้งที่ 8/2565
CHRO
25 พ.ค. 2565
200 [2346] อนุมัติตำแหน่งว่าง ครั้งที่ 7/2565
CHRO
25 พ.ค. 2565
201 [2345] อนุมัติเปลี่ยนแปลงสาขารับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2565 กรณีพิเศษ
CHRO
25 พ.ค. 2565
202 [2344] ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น "การพัฒนาแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ป้องกันแขนงสาธารณสุขศาสตร์" ปีงบประมาณ 2565
CHRO
25 พ.ค. 2565
203 [2343] ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2566 รอบนโยบายพิเศษ
CHRO
25 พ.ค. 2565
204 [2342] อนุมัติเปลี่ยนแปลงสาขารับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2565 กรณีพิเศษ
CHRO
25 พ.ค. 2565
205 [2341] ประชุมชี้แจงแนวทางกระบวนการรับรู้ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล และรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพบัญชี เขตสุขภาพที่ 8
CFO
25 พ.ค. 2565
206 [2339] ขอเชิญประชุมหารือการตรวจเอกสารการจัดทำสัญญารับบริการรักษาพยาบาลเป็นเงินเชื่อกับบริษัทประกันภัย
CFO
25 พ.ค. 2565
207 [2338] ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการในงานมหกรรมการจัดการความรู้จากบทเรียนโควิด 19 และโครงการประชุมวิชาการ ปี 2565
CHRO
24 พ.ค. 2565
208 [2337] ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรนักกายภาพบำบัดผู้สูงอายในชุมน ประจำปี 2565
CHRO
24 พ.ค. 2565
209 [2336] ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในวันที่ 25 - 27 พ.ค. 65 รูปแบบออนไลน์
CHRO
24 พ.ค. 2565
210 [2335] ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในวันที่ 25 - 27 พ.ค. 65 รูปแบบออนไลน์
CHRO
24 พ.ค. 2565
211 [2333] ทำเนียบสถานบริการสุขภาพสังกัด สป. ปีงบประมาณ 2565_update 20 เม.ย.65
CSO
24 พ.ค. 2565
212 [2332] ขอเชิญประชุมวิชาการ "สถานการณ์และแนวโน้ม COVID 19 ในเด็กเมื่อเข้าสู่โรคประจำถิ่น
CSO
24 พ.ค. 2565
213 [2331] ผลการจัดหาราคาอ้างอิงวัสดุการแพทย์ทั่วไปและวัสดุเอ็กซเรย์ เขตสุขภาพที่ 8
CFO
23 พ.ค. 2565
214 [2330] แก้ไขตารางวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 8 เดือน เมษายน 2565
CFO
20 พ.ค. 2565
215 [2329] แจ้งคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมเครือข่ายสถาบันการผลิตกำลังคนด้านแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 37 และสัมมนาวิชาการนานาชาติการแพทย์พื้นบ้านลุ่มน้ำโขง ประจำปี 2565
CHRO
19 พ.ค. 2565
216 [2327] ขออนุมัติใช้ตำแหน่งว่างพนักงานราชการ
CHRO
18 พ.ค. 2565
217 [2325] หนังสือแจ้งการดำเนินงานระบบหมอพร้อม I Claim กับบริษัทประกันภัย ของโรงพยาบาลทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 8
CFO
18 พ.ค. 2565
218 [2324] File แบบสรุปข้อมูลการรับชำระค่ารักษาพยาบาล ให้ นพ.สสจ.ลงนาม
CFO
18 พ.ค. 2565
219 [2323] File แบบขอข้อมูลโรงพยาบาลของบริษัท FWD และ เมืองไทยประกันชีวิต
CFO
18 พ.ค. 2565
220 [2322] ตารางวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 8 เดือน เมษายน 2565
CFO
18 พ.ค. 2565
221 [2321] ขอเชิญผู้สนใจ นำเสนอผลงานวิชาการ เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 1/2565
CIO
18 พ.ค. 2565
222 [2320] เร่งรัดการชำระหนี้ค่าน้ำประปาค้างชำระ
CFO
17 พ.ค. 2565
223 [2318] สรุปผลคะแนน Mapping Electronic เกณฑ์ สปสธ. และเกณฑ์เขตสุขภาพที่ 8 เดือน เมษายน 2565
CFO
17 พ.ค. 2565
224 [2317] ขอส่งรายชื่อทีมตรวจราชการและนิเทศงานและเชิญประชุม ตรก.รอบที่ 2.65 การบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
CFO
11 พ.ค. 2565
225 [2315] การบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 ในเดือนเมษายน 2565
CSO
10 พ.ค. 2565
226 [2314] ตารางเปล่า วิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 8 เดือนเมษายน 2565
CFO
9 พ.ค. 2565
227 [2313] แก้ไขตารางวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 8 เดือน มีนาคม 2565
CFO
9 พ.ค. 2565
228 [2312] สถานการณ์การเงินการคลัง (กองเศรษฐกิจฯ) ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2565
CFO
9 พ.ค. 2565
229 [2309] ขอความอนุเคราะห์ทบทวนสัญญา
CFO
2 พ.ค. 2565
230 [2308] ตารางเปล่า Mapping Electronic เขตสุขภาพที่่ 8 เดือน เมษายน 2565
CFO
2 พ.ค. 2565
231 [2307] หนังสือ เรื่องปรับแนวทางการตรวจสอบคุณภาพบัญชีหน่วยบริการ เขตสุขภาพที่ 8 รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 256
CFO
29 เม.ย. 2565
232 [2306] ขอเชิญประชุม คกก. จัดหาราคาอ้างอิงวัสดุการแพทย์ทั่วไปและ X-RAY เขตสุขภาพที่ 8
CFO
29 เม.ย. 2565
233 [2304] แจ้งข้อสั่งการตามมติคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองุทนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขระดับประเทศ (๗x๗ ร่วม)
CFO
28 เม.ย. 2565
234 [2303] ขอให้ข้าราชการมารายานตัวเพื่อเข้าอบรม
CHRO
28 เม.ย. 2565
235 [2302] ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้ข้าราชการรับการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมนักบริหารการแพทย์ และสาธารณสุข รุ่นที่ 38 ปี 2565
CHRO
28 เม.ย. 2565
236 [2301] การจัดทำข้อมูลรายชื่อโรงพยาบาลที่มีความต้องการรับแพทย์ที่ไม่ใช่ทุนรัฐบาลเพื่อเข้าร่วมโครงการเพิ่มพูนทักษะ
CHRO
28 เม.ย. 2565
237 [2300] สำรวจจำนวนผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อประเมินบุคคลและผลงาน เลื่อนระดับชำนาญการพิเศษ และจำนวนผู้ที่จบปริญญาโท และปริญญาเอก เพื่อเป็นพี่เลี้ยงในการทำผลงานวิชาการ
CHRO
28 เม.ย. 2565
238 [2298] สสจ.หนองคาย การปรับปรุงตำแหน่ง (ทางการบริหาร)
CHRO
27 เม.ย. 2565
239 [2297] ขอข้อมูลทั่วไป และผลงานบริการ เพื่อประกอบการจัดทำข้อมูล ฺBenchmarking Data ณ สิ้นไตรมาส 2/2565
CFO
26 เม.ย. 2565
240 [2296] รายงานผลการตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดประกอบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
CFO
26 เม.ย. 2565
241 [2295] ขอความเห็นพื้นที่รองรับข้าราชการลาออกจากการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
CHRO
26 เม.ย. 2565
242 [2293] คำสั่งคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาสมุนไพร กัญชา กัญชง เพื่อเศรษฐกิจ เขตสุขภาพที่ 8
CSO
25 เม.ย. 2565
243 [2292] คำสั่งคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและอาหารปลอดภัย เขตสุขภาพที่ 8
CSO
25 เม.ย. 2565
244 [2291] คำสั่งคณะกรรมการศึกษาวิจัยและพัฒนาตำรับน้ำมันกัญชาขมิ้นทองเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 8
CSO
25 เม.ย. 2565
245 [2290] คำสั่งคณะกรรมการพัฒนาระบบเภสัชกรรม เขตสุขภาพที่ 8
CSO
25 เม.ย. 2565
246 [2289] คำสั่งคณะกรรมการคัดเลือกและรับรองผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีส่วนประกอบของกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติด เขตสุขภาพที่ 8
CSO
25 เม.ย. 2565
247 [2288] คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนเส้นทางการท่องเที่ยวสมุนไพร กัญชง กัญชา เพื่อเศรษฐกิจสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 8
CSO
25 เม.ย. 2565
248 [2287] สสจ.อุดรธานี ขอส่งหนังสืออนุมัติใช้กรอบอัตรากำลังขั้นสูง
CHRO
25 เม.ย. 2565
249 [2286] ขอความร่วมมือให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สถาบันพระบรมราชชนก ฝึกประสบการณ์ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)
CHRO
25 เม.ย. 2565
250 [2285] เพื่อคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่น ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565
CHRO
25 เม.ย. 2565
251 [2284] การกลี่ยอัตรากำลัง (การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน)
CHRO
25 เม.ย. 2565
252 [2282] ขอเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานกระทรวงและลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)
CHRO
25 เม.ย. 2565
253 [2281] ขอความเห็นเพื่อเตรียมดำเนินการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญ
CHRO
25 เม.ย. 2565
254 [2280] ติดตามการเลื่อนขั้นเงินเดือนและให้ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ ณ วันที่ 1 เม.ย. 65
CHRO
25 เม.ย. 2565
255 [2279] แจ้งประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอาสาสมัครสาธารรสุขประจำหมู่บ้าน อสม. เข้าศึกษาหลักสุตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลฯ
CHRO
25 เม.ย. 2565
256 [2277] แก้ไขตารางวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลัง เดือน มีนาคม 2565
CFO
23 เม.ย. 2565
257 [2274] ประชุมหารือแนวทางการบันทึกบัญชีฯ รายงานผลคุณภาพบัญชี เขตสุขภาพที่ 8 เดือนมีนาคม 2565
CFO
21 เม.ย. 2565
258 [2272] อนุมัติตำแหน่งว่าง ครั้งที่ 6/2565
CHRO
21 เม.ย. 2565
259 [2271] ส่งมติข้อสั่งการ ปช.EOC COVID และ คทง.วัคซีน เขต 8 วันที่ 1 เมษายน 2565 และ 8 เมษายน 2565
CFO
20 เม.ย. 2565
260 [2269] ผลคะแนนตรวจสอบคุณภาพบัญชีหน่วยบริการ Mapping Electronic เขตสุขภาพที่ 8 เดือน มีนาคม 2565
CFO
19 เม.ย. 2565
261 [2268] หนังสือเชิญประชุม คทง.EOC COVID และ คทง.วัคซีน COVID ครั้งที่ 8/2565
CFO
18 เม.ย. 2565
262 [2267] สรุปผลการส่งรายงานทางการเงิน รพสต.เดือน กุมภาพันธ์ 2565
CFO
12 เม.ย. 2565
263 [2265] ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรม นบส.สธ. รุ่นที่ 3 ปี 2565
CHRO
11 เม.ย. 2565
264 [2264] ประชุมพิจารณาเอกสารแนบท้ายสัญญารับบริการรักษาพยาบาลเป็นเงินเชื่อ กับบริษัทประกันชีวิตเอกชน ของโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 8
CFO
11 เม.ย. 2565
265 [2263] แจ้งเลื่อนประชุมเพื่อกำกับติดตาม ตรวจประเมินและพัฒนาศูนย์จัดเก็บรายได้คุณภาพของหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 8
CFO
8 เม.ย. 2565
266 [2262] รายละเอียดผลงาน Best practice Service plan ในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการ (Service Plan Sharing) ครั้งที่ 8
CSO
5 เม.ย. 2565
267 [2261] รพ.นครพนม การขอใช้ตำแหน่งว่าง
CHRO
5 เม.ย. 2565
268 [2260] รายงานผลการเรียกตัวผู้สอบแข่งันได้มาบรรจุเข้ารับราชการ
CHRO
5 เม.ย. 2565
269 [2259] แจ้งการจัดสรรโควตาผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาลหลักสูตร 1 ปี ประจำปีการศึกษา 2565
CHRO
5 เม.ย. 2565
270 [2258] เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อสนับสนุนการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ (สำหรับทันตแพทย์และทันตาภิบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข)
CHRO
5 เม.ย. 2565
271 [2257] ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกโครงการรางวัล "ศรีสวางควัฒน" ปีงบประมาณ 2565 (ระดับเขตสุขภาพ)
CHRO
5 เม.ย. 2565
272 [2256] การปรับปรุงและกำหนดตำแหน่ง
CHRO
5 เม.ย. 2565
273 [2255] ขอเชิญประชุมเพื่อกำกับ ติดตาม ตรวจประเมิน และพัฒนาศูนย์จัดเก็บรายได้คุณภาพของหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 8
CFO
5 เม.ย. 2565
274 [2254] แนวทางการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ New GFMIS Thai
CFO
1 เม.ย. 2565
275 [2253] หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ New GFMIS Thai
CFO
1 เม.ย. 2565
276 [2252] ตารางเปล่าวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลัง เดือน มีนาคม 2565
CFO
1 เม.ย. 2565
277 [2251] ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ
CSO
31 มี.ค. 2565
278 [2250] ตารางเปล่า Mapping Electronic เขตสุขภาพที่่ 8 เดือน มีนาคม 2565
CFO
31 มี.ค. 2565
279 [2249] ยืนยันพื้นที่เพื่อบรรจุผู้สำเร็จการศึกษาจากโครงการผลิตบุคลากรพยาบาลวิชาชีพเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า ประจำปีงบประมาณ 2565
CHRO
31 มี.ค. 2565
280 [2248] การให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบรืบูรณ์รับราชการต่อไป
CHRO
31 มี.ค. 2565
281 [2247] การเกลี่ยอัตรากำลัง (การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน)
CHRO
31 มี.ค. 2565
282 [2246] VTR ศูนย์กลางกัญชาโลกและศูนย์กลางสุขภาพลุ่มน้ำโขง R8
CIO
29 มี.ค. 2565
283 [2244] เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ งบกลาง ปี 2564 ค่าตอบแทนฉีดวัคซีนนอกสถานพยาบาล
CFO
24 มี.ค. 2565
284 [2243] ข้อสั่งการตามมติ 7x7 ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 8 มี.ค.65
CFO
22 มี.ค. 2565
285 [2242] รายงานสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 (ส่วนภูมิภาค) งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น ข้อมูล ณ 1 มีนาคม 2565
CFO
22 มี.ค. 2565
286 [2241] ขอเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป้นพนักงานราชการ ตำแหน่งเภสัชกร จากบัญชีของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
CHRO
22 มี.ค. 2565
287 [2240] ขออนุมัติใช้กรอบอัตรากำลังเกินขั้นสูง ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์
CHRO
22 มี.ค. 2565
288 [2238] อนุมัติตำแหน่งว่าง ของรพ.กุมภวาปี
CHRO
22 มี.ค. 2565
289 [2237] การบริหารอัตราว่างตำแหน่งเภสัชกร
CHRO
22 มี.ค. 2565
290 [2235] ตารางวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ 2565
CFO
21 มี.ค. 2565
291 [2233] ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 2
CHRO
22 มี.ค. 2565
292 [2232] นำเสนอแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) แผน 5 ปี เขตสุขภาพที่ 8
CSO
21 มี.ค. 2565
293 [2231] ขอเชิญประชุมชี้แจงการดำเนินงานระบบ I Claim กับบริษัทประกันชีวิตเอกชน
CFO
16 มี.ค. 2565
294 [2230] แก้ไขจำนวนเตียง รพ.กุมภวาปี
CFO
16 มี.ค. 2565
295 [2229] ผลการจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563
CHRO
15 มี.ค. 2565
296 [2228] อนุมัติใช้กรอบอัตรากำลังขั้นสูง ตำแหน่งนายแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และพยาบาลวิชาชีพ
CHRO
15 มี.ค. 2565
297 [2227] อนุมัติการขอใช้ตำแหน่งว่าง ครั้งที่ 5/2565
CHRO
15 มี.ค. 2565
298 [2225] ขอความร่วมมือประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2 : 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)
CIO
15 มี.ค. 2565
299 [2223] รายงานผลคะแนนคุณภาพบัญชี Mapping Electronic เกณฑ์ MOPH และR8 เดือน กุมภาพันธ์ 2565
CFO
14 มี.ค. 2565
300 [2222] สรุปผลการส่งรายงานทางการเงิน รพสต.เดือน มกราคม 2565
CFO
14 มี.ค. 2565
301 [2221] ขอเชิญประชุมชี้แจงการสนับสนุนระบบการรับชำระเงินผ่านระบบ Online ด้วย K Plus
CFO
11 มี.ค. 2565
302 [2220] ขอเชิญประชุมเพื่อกำกับ ติดตาม ตรวจประเมิน และพัฒนาศูนย์จัดเก็บรายได้คุณภาพของหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 8
CFO
9 มี.ค. 2565
303 [2219] คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 8
CSO
9 มี.ค. 2565
304 [2218] คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสอบขึ้นทะเบียนผู้สั่งใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 8
CSO
9 มี.ค. 2565
305 [2217] แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาแม่และเด็ก เขตสุขภาพที่ 8 ปี 2565 - 2569
CSO
8 มี.ค. 2565
306 [2216] การเกลี่ยอัตรากำลัง (การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน)
CHRO
7 มี.ค. 2565
307 [2215] ข้อมูลบุคลากรในการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการ สาขาไต เขตสุขภาพที่ 8
CSO
7 มี.ค. 2565
308 [2214] ข้อมูลสถานพยาบาลที่รับส่งต่อผู้ป่วยยาเสพติดตามดุลยพินิจของศาลและการส่งต่อผู้ป่วย ไปยังสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เขตสุขภาพที่ 8
CSO
7 มี.ค. 2565
309 [2213] กค 0410.3/ว.160 แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ GFMIS ปี 2565
CFO
7 มี.ค. 2565
310 [2212] กรอบการบันทึกบัญชีระบบเกณฑ์คงค้าง สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565 ประเภท เงินงบประมาณ งบเงินกู้ COVID-19
CFO
7 มี.ค. 2565
311 [2211] ตารางเปล่าวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลัง เดือน กุมภาพันธ์ 2565
CFO
7 มี.ค. 2565
312 [2210] การจัดสรรเงินที่กันไ้ว้ปรับเกลี่ยนระดับประเทศ ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2
CFO
2 มี.ค. 2565
313 [2209] ประชาสัมพันธ์ นบส. รุ่นที่ 38
CHRO
2 มี.ค. 2565
314 [2206] ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้น "เวชสาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฏิบัติงานในคลินิกหมอครอบครัว" รุ่นที่19 ปี พ.ศ.2565
CHRO
1 มี.ค. 2565
315 [2205] ตารางเปล่า Mapping Electronic เขตสุขภาพที่่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ 2565
CFO
28 ก.พ. 2565
316 [2204] ติดตามการสำรวจการจัดระบบการศึกษาทันตแพทย์เฉพาะทาง สายวิชาการ (Academic Training)
CHRO
28 ก.พ. 2565
317 [2203] ประชุมหารือแนวทางการจัดบริการด้านสุขภาพผ่านระบบ R8-หมอพร้อม
CIO
28 ก.พ. 2565
318 [2202] การเปลี่ยนตำแหน่งและสถานที่ปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
CHRO
24 ก.พ. 2565
319 [2201] การปรับปรุงการกำหนดตำแแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น
CHRO
24 ก.พ. 2565
320 [2200] ขอเปลี่ยนตำแหน่งพกส.และลจช.เงินบำรุง (รายเดือน)
CHRO
24 ก.พ. 2565
321 [2199] การปรับปรุงและกำหนดตำแหน่ง
CHRO
24 ก.พ. 2565
322 [2198] แจ้งผลการอนุมัติการขอทบทวนการกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการเพื่อรองรับการทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการ เมื่อสิ้นปี พ.ศ. 2561 - 2562
CHRO
24 ก.พ. 2565
323 [2197] การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข (นบส.สธ) รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565
CHRO
24 ก.พ. 2565
324 [2196] ทบทวนและปรับปรุงข้อมูลบุคลากรในการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการ สาขาไต
CSO
23 ก.พ. 2565
325 [2195] ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลสถานพยาบาลที่รับส่งต่อผู้ป่วยยาเสพติดตามดุลยพินิจของศาลและการส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
CSO
23 ก.พ. 2565
326 [2194] การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารรสุขระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข (นบส.สธ.) รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565
CHRO
22 ก.พ. 2565
327 [2193] สำเนาคำสั่งคกก.พัฒนางานวิจัย R2R/KM กระทรวงสาธารณสุข
CHRO
18 ก.พ. 2565
328 [2192] การขอให้ข้าราชการที่มีอายุครบ 60 ปี รับราชการต่อไป
CHRO
18 ก.พ. 2565
329 [2191] อนุมัติใช้กรอบขั้นสูง สสจ.บึงกาฬ
CHRO
18 ก.พ. 2565
330 [2190] อนุมัติใช้กรอบขั้นสูง รพ.สกลนคร
CHRO
18 ก.พ. 2565
331 [2189] อนุมัติใช้กรอบขั้นสูง รพ.หนองคาย
CHRO
18 ก.พ. 2565
332 [2188] อนุมัติใช้กรอบขั้นสูง สสจ.อุดรธานี สสจ.นครพนม รพ.หนองคาย
CHRO
18 ก.พ. 2565
333 [2187] อนุมัติใช้กรอบขั้นสูง สสจ.อุดรธานี สสจ.สกลนคร
CHRO
18 ก.พ. 2565
334 [2186] อนุมัติใช้กรอบขั้นสูง สสจ.อุดรธานี
CHRO
18 ก.พ. 2565
335 [2184] เชิญประชุม อวช.ตำแหน่งทันตแพทย์ชำนาญการ (ด้านทันตสาธารณสุข)
CHRO
17 ก.พ. 2565
336 [2183] เชิญประชุม อวช.ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการ (ด้านเภสัชกรรมคลินิก)
CHRO
17 ก.พ. 2565
337 [2182] เชิญประชุมอวช.ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
CHRO
17 ก.พ. 2565
338 [2180] รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 8 เดือนมกราคม 2565
CFO
17 ก.พ. 2565
339 [2179] ตารางวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 8 เดือน มกราคม 2565
CFO
17 ก.พ. 2565
340 [2178] ผลคะแนนตรวจสอบคุณภาพบัญชีหน่วยบริการ Mapping Electronic เขตสุขภาพที่ 8 เดือน มกราคม 2565
CFO
17 ก.พ. 2565
341 [2174] ขอให้รายงานผลการจ้างงานคนพิการประจำปี 2565
CHRO
9 ก.พ. 2565
342 [2173] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชนแนวใหม่ ครั้งที่ 2
CHRO
9 ก.พ. 2565
343 [2172] ขอความอนุเคราะห์ในการให้บริการตรวจสุขภาพและอนามัยสำหรับนักเรียนทุนรัฐบาล
CHRO
8 ก.พ. 2565
344 [2171] สรุปผลการส่งรายงานทางการเงิน รพสต.เดือน ธันวาคม 2564
CFO
4 ก.พ. 2565
345 [2170] แจ้งประชาสัมพันธ์การต่ออายุใบประกาศนียบัตรในการขึ้นทะเบียนผู้สั่งใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์
CSO
4 ก.พ. 2565
346 [2169] ประชุมรายงานผลคุณภาพบัญชี Mapping Electronic เขตสุขภาพที่ 8 เดือนธันวาคม 2564
CFO
3 ก.พ. 2565
347 [2168] การรับแพทย์เพื่อเข้าร่วมโครงการเพิ่มพูนทักษะในโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
CHRO
3 ก.พ. 2565
348 [2167] ขอสำรวจและรายงานรายชื่อแพทย์ใบประกาศนียบัตรใกล้หมดอายุ
CHRO
3 ก.พ. 2565
349 [2166] ตารางเปล่า Mapping Electronic เขตสุขภาพที่่ 8 เดือน มกราคม 2565
CFO
3 ก.พ. 2565
350 [2165] ผลการกำกับติดตาม Planfin ประจำเดือน ธันวาคม 2564
CFO
2 ก.พ. 2565
351 [2164] การบริหารตำแหน่งว่างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) เพื่อรองรับการจ้างงานนักเรียนทุนปีงบประมาณ พ.ศ.2565
CHRO
1 ก.พ. 2565
352 [2163] แจ้งการดำเนินการพัฒนาระบบดิจิทัลสุขภาพ
CFO
1 ก.พ. 2565
353 [2161] สื่อการเรียนรู้ด้านระบดวิทยาภาคสนาม (E-Learning) 3 ภาษา
CSO
28 ม.ค. 2565
354 [2160] สธ 0233.02_246 ติดตาม การจัดทำแผนรายรับ - รายจ่าย เงินบำรุง ปี 2565
CFO
28 ม.ค. 2565
355 [2158] ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบดิจิทัล เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2565
CIO
27 ม.ค. 2565
356 [2157] ขอเชิญประชุมรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพบัญชี ทาง electronic ครั้งที่ 1/2565
CFO
26 ม.ค. 2565
357 [2156] คำสั่งคณะกรรมการดิจิทัลสุขภาพ (Chief Digital Office) เขตสุขภาพที่ 8
CIO
26 ม.ค. 2565
358 [2155] คำสั่ง คณะกรรมการซื้อร่วม ปี2565
CFO
25 ม.ค. 2565
359 [2153] การเกลี่ยอัตรากำลัง (การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน)
CHRO
13 ม.ค. 2565
360 [2152] ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Basic Course Of Family Medicine for Primary Care Doctor
CHRO
13 ม.ค. 2565
361 [2151] ขอเชิญเป็นวิทยากรอบรมหลักสูตร Basic Course Of Family Medicine for Primary Care Doctor
CHRO
14 ม.ค. 2565
362 [2150] ขอเชิญประชุมรับฟังการชี้แจงตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขในวันที่ 14 ม.ค. 65
CHRO
13 ม.ค. 2565
363 [2149] สรุปผลการส่งรายงานทางการเงิน รพสต.เดือน กันยายน และเดือน ตุลาคม 2564
CFO
13 ม.ค. 2565
364 [2148] สรุปผลการส่งรายงานทางการเงิน รพสต.เดือน พฤศจิกายน 2564
CFO
13 ม.ค. 2565
365 [2147] ที่ สธ 0205.08-2 ลว.10 มค.65 แจ้งข้อสั่งการ คทง.5x5 ครั้งที่ 6.64
CFO
12 ม.ค. 2565
366 [2146] ประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ เขตสุขภาพที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
CIO
12 ม.ค. 2565
367 [2145] การสำรวจข้อมูลแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางและความต้องการโควตาแพทย์ประจำบ้าน ปี 2566
CHRO
12 ม.ค. 2565
368 [2143] แก้ไขคู่มือแนวทางการตรวจสอบคุณภาพบัญชีหน่วยบริการ เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2565 (Version 9)
CFO
12 ม.ค. 2565
369 [2142] คำสั่ง Service Plan ปีงบประมาณ 2565
CSO
11 ม.ค. 2565
370 [2139] แก้ไขตาราง Mapping Electronic เขตสุขภาพที่ 8 เดือน ธันวาคม 2564
CFO
10 ม.ค. 2565
371 [2138] การบริหารตำแหน่งว่าง
CHRO
10 ม.ค. 2565
372 [2137] ประชาสัมพันธ์เชิญอบรมหลักสูตรเฉพาะทางในงานบริการโลหิต
CHRO
10 ม.ค. 2565
373 [2136] การจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563
CHRO
10 ม.ค. 2565
374 [2135] ขอเชิญประชุมชี้แจงกำหนดการขั้นตอนการรับสมัครและคัดเลือกแพทย์เข้าศึกษาฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2566
CHRO
10 ม.ค. 2565
375 [2134] หนังสือแจ้งประเมินศูนย์จัดเก็บรายได้ 4S4C ประจำปี 2565
CFO
10 ม.ค. 2565
376 [2133] อนุมัติการขอใช้ตำแหน่งว่าง ครั้งที่ 3/2565
CHRO
7 ม.ค. 2565
377 [2131] หนังสือแจ้งรายชื่อทีมตรวจราชการและนิเทศงาน ประเด็นที่ 6 หัวข้อ ธรรมมาภิบาล เขตสุขภาพที่ 8 รอบที่ 1 ประจำปี 2565
CFO
13 ม.ค. 2565
378 [2127] ุรพ.หนองคาย อนุมัติใช้กรอบอัตรากำลังขั้นสูง
CHRO
7 ม.ค. 2565
379 [2126] รพ.กุมภวาปี อนุมัติใช้กรอบอัตรากำลังขั้นสูง ตำแหน่งเภสัชกร
CHRO
7 ม.ค. 2565
380 [2125] การปรับปรุงและกำหนดตำแหน่ง
CHRO
7 ม.ค. 2565
381 [2124] รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนยุทธศาสร์พัฒนาประเทศ (Strategy-based) ประจำปี 2564
CHRO
7 ม.ค. 2565
382 [2122] รพ.สกลนคร อนุมัติใช้ตำแหน่งว่างพนักงานราชการ
CHRO
7 ม.ค. 2565
383 [2121] รพ.สกลนคร แจ้งอนุมัติใช้กรอบอัตรากำลังขั้นสูง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
CHRO
7 ม.ค. 2565
384 [2120] จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณค่าตอบแทนฉีดวัคซีนโควิด 19 ค่าใช้จ่ายเดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2564
CFO
6 ม.ค. 2565
385 [2119] ราคาอ้างอิงวัสดุทันตกรรม เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2565
CFO
6 ม.ค. 2565
386 [2118] ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้น "เวชสาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฏิบัติในคลินิกหมอครอบครัว" รุ่นที่ 18 ปี 2565
CHRO
5 ม.ค. 2565
387 [2116] รายงานการประชุมคณะทำงานทบทวนหลักเกณฑ์การสนับสนุนต้นทุนคงที่ Fixed cost รพ.สต.
CFO
5 ม.ค. 2565
388 [2115] แจ้งกำหนดการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานประกอบการจัดทำข้อเสนอการจัดสรรงบกองทุน UCและงบประมาณรายการอื่น ปี 2566
CFO
5 ม.ค. 2565
389 [2114] แจ้งยอดยายืม คืน ระหว่างกันของโรงพยาบาลใน เขตสุขภาพที่ 8 ไตรมาสที่ 2-3 ปี 2564
CFO
5 ม.ค. 2565
390 [2113] ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบคุณภาพบัญชีหน่วยบริการ เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2565
CFO
4 ม.ค. 2565
391 [2112] รพ.อุดรธานี และรพ.หนองคาย อนุมัติใช้กรอบอัตรากำลัง
CHRO
30 ธ.ค. 2564
392 [2111] สสจ.อุดรธานี และรพ.นครพนม แจ้งผลการอนุมัติกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการเพื่อรองรับการทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563
CHRO
30 ธ.ค. 2564
393 [2108] แจ้งดำเนินการปรับเกลี่ยเงินกัน ระดับประเทศ สปสธ. ปี 2565 ครั้งที่ 1
CFO
27 ธ.ค. 2564
394 [2106] สสจ.สกลนคร ขอความเห็นพื้นที่รองรับข้าราชการลาออกจากการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
CHRO
27 ธ.ค. 2564
395 [2105] แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกสำนักงานทะเบียนจังหวัดดีเด่น และผู้ช่วยนายทะเบียนจังหวัดดีเด่นฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (Wisdom Awards) ร
CHRO
27 ธ.ค. 2564
396 [2104] แจ้งกำหนดการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลของสาธารณสุขนิเทศก์
CHRO
27 ธ.ค. 2564
397 [2103] การสำรวจข้อมูลและความต้องการเภสัชกร ประจำปี พ.ศ.2565
CHRO
27 ธ.ค. 2564
398 [2101] ขอความร่วมมือประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 3 เดือน (ไตรมาส 1 : 1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564)
CIO
24 ธ.ค. 2564
399 [2100] ประชุมคณะกรรมการ 5x5 ครั้งที่ 6/2564
CFO
23 ธ.ค. 2564
400 [2099] VDO การประชุม เอกสารและคู่มือประกอบการประชุม R8Anywhere และการติดตั้ง HISSYNC วันที่ 20-22 ธันวาคม 2564
CIO
23 ธ.ค. 2564
401 [2098] ข้าราชการรายงานตัวปฏิบัติราชการ ราย นายสุรชัย รสโสดา
CHRO
22 ธ.ค. 2564
402 [2097] แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565
CIO
22 ธ.ค. 2564
403 [2096] ยกเลิกการตรวจเยี่ยมด่านศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านภาวะฉุกเฉิน EOC ด้านอุบัติเหตุบนถนน
CHRO
21 ธ.ค. 2564
404 [2095] สสจ.อุดรธานี การเกลี่ยอัตรากำลัง
CHRO
21 ธ.ค. 2564
405 [2094] ผลงาน Service Plan 2564 แยกรายจังหวัด
CSO
11 ม.ค. 2565
406 [2091] เอกสารประกอบการประชุม R8Anywhere วันที่ 20-22 ธันวาคม 2564
CFO
17 ธ.ค. 2564
407 [2090] อนุมัติใช้กรอบขั้นสูง
CHRO
21 ธ.ค. 2564
408 [2089] การเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานราชการและสถานที่ปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
CHRO
21 ธ.ค. 2564
409 [2088] การเกลี่ยอัตรากำลัง (การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน)
CHRO
16 ธ.ค. 2564
410 [2087] อนุมัติการขอใช้ตำแหน่งว่าง ครั้งที่ 2/2565
CHRO
16 ธ.ค. 2564
411 [2086] สำรวจชื่อตำแหน่งสายงานเพื่อรองรับการทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566
CHRO
16 ธ.ค. 2564
412 [2085] ขอเชิญประชุม คกก.สืบค้นราคาร่วมวัสดุทันตกรรม
CFO
16 ธ.ค. 2564
413 [2084] แนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดที่60และประเด็นการตรวจราชการประทรวงสาธารณสุข ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ตัวชี้วัดร้อยละของบุคลากรที่มีความพร้อมรองรับการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นได้รับการพัฒนา
CHRO
15 ธ.ค. 2564
414 [2083] แนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดที่60และประเด็นการตรวจราชการประทรวงสาธารณสุข ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ตัวชี้วัดร้อยละของบุคลากรที่มีความพร้อมรองรับการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นได้รับการพัฒนา
CHRO
15 ธ.ค. 2564
415 [2082] ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์เข้าร่วมโครงการปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปีการฝึกอบรม พ.ศ.2565 รอบที่ 1
CHRO
15 ธ.ค. 2564
416 [2081] รพ.หนองคาย รพ.หนองบัว รพร.สว่างแดนดิน แจ้งอนุมัติใช้กรอบอัตรากำลังขั้นสูง
CHRO
14 ธ.ค. 2564
417 [2080] เรียนนายแพทย์จังหวัดหนองคาย อนุมัติใช้กรอบขั้นสูง
CHRO
14 ธ.ค. 2564
418 [2079] การปรับปรุงและกำหนดตำแหน่ง
CHRO
14 ธ.ค. 2564
419 [2078] ติดตามการดำเนินการเกี่ยวกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป และลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ให้เป็นปัจจุบัน
CHRO
14 ธ.ค. 2564
420 [2076] .ส่งสำเนาคำสั่งคกก.กำลังคนด้านสุขภาพกำลังคนด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2565
CHRO
14 ธ.ค. 2564
421 [2075] ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ R8Anywhere และการติดตั้ง HISSYNC
CFO
14 ธ.ค. 2564
422 [2074] ขออนุมัติใช้กรอบอัตราขั้นสูง
CHRO
9 ธ.ค. 2564
423 [2073] การรับสมัครหรือเสนอชืื่อแพทย์ดีเด่นแพทยสภา ประจำปี 2565
CHRO
9 ธ.ค. 2564
424 [2072] ส่งสำเนาคำสั่ง สุรชัย รสโสดา
CHRO
9 ธ.ค. 2564
425 [2071] การเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)
CHRO
9 ธ.ค. 2564
426 [2070] ขอเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)
CHRO
9 ธ.ค. 2564
427 [2069] การบริหารตำแหน่งพนักงานราชการ
CHRO
9 ธ.ค. 2564
428 [2068] การประชุมราชการชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ เขตสุขภาพที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 9 ธันวาคม 2564
CIO
8 ธ.ค. 2564
429 [2067] ขอความร่วมมือจัดประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
CSO
8 ธ.ค. 2564
430 [2066] ขอส่งรายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แก้ไขครั้งที่ 1
CIO
7 ธ.ค. 2564
431 [2065] แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงหน่วยงานรับโอนเงินงบประมาณจากสนข.8ไป สสจ.บึงกาฬ
CFO
3 ธ.ค. 2564
432 [2064] แจ้งแนวทางการจำหน่ายยาในบัญชียาหลักแห่งชาติที่องค์การเภสัชกรรมผลิต
CFO
2 ธ.ค. 2564
433 [2063] ติดตามผลการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาปี 64 และอนุมัติแผนปฏิบัติการปี 65
CFO
2 ธ.ค. 2564
434 [2061] ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่งสมัครรางวัลบริการภาครัฐและรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบออนไลน์
CHRO
30 พ.ย. 2564
435 [2059] การประเมินความสุขของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข Happinometer และการประเมินสุขภาวะองค์กร ( HPI)
CHRO
30 พ.ย. 2564
436 [2058] แจ้งมติข้อสั่งการ คกก. 7x7 ครั้งที่ 12/2564 วันที่ 9 พ.ย. 64
CFO
29 พ.ย. 2564
437 [2056] แจ้งการจัดสรรเงินค่าตอบแทน ฉ.11 ฉ.12(แก้ไขเอกสารแนบ)
CFO
29 พ.ย. 2564
438 [2055] แบบสำรวจวิเคราะห์ข้อมูล 6 Building Blocks
CSO
25 พ.ย. 2564
439 [2054] ขออนุมัติใช้กรอบอัตราขั้นสูง กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด สสจ.บึงกาฬ
CHRO
19 พ.ย. 2564
440 [2053] ขอแจ้งการเปิดการใช้งานเว็บไซต์ Happy moph
CHRO
19 พ.ย. 2564
441 [2052] แจ้งประชาสัมพันธ์สอบขึ้้นทะเบียนผู้สั่งใช้กัญชาทางการแพทย์
CSO
19 พ.ย. 2564
442 [2051] การตรวจสุขภาพทางร่างกายและจิตใจสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป
CHRO
18 พ.ย. 2564
443 [2050] อนุมัติใช้กรอบอัตรากำลังขั้นสูง สสจ.อุดรธานี
CHRO
18 พ.ย. 2564
444 [2045] ขออนุมัติใช้ตำแหน่งว่างพนักงานราชการ
CHRO
17 พ.ย. 2564
445 [2043] ประชาสัมพันธ์หลักสูตร "การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ประจำปีงบประมาณ 2565 "
CHRO
17 พ.ย. 2564
446 [2042] ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Basic Course Of Family Medicine for Primary Care Doctor
CHRO
17 พ.ย. 2564
447 [2041] ขอส่งรายงานการประเมินสถานภาพการใช้ Health Application ของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการสื่อสารด้านสุขภาพ
CIO
16 พ.ย. 2564
448 [2038] ทบทวนคำสั่ง/ปรับปรุงคำสั่ง
CHRO
12 พ.ย. 2564
449 [2037] รายงานการประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทำข้อเสนอการบริหารจัดการจัดสรรกองทุนฯ ปี 2566
CFO
12 พ.ย. 2564
450 [2036] อนุมัติตำแหน่งว่าง ครั้งที่1/2565 เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 64
CHRO
11 พ.ย. 2564
451 [2034] การเกลี่ยอัตรากำลัง (การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน)
CHRO
11 พ.ย. 2564
452 [2033] ขอความอนุเคราะห์แจ้งแพทย์ใช้ทุนชั้นปีที่ 1 และ 2 ช่วยตอบแบบสอบถาม
CHRO
10 พ.ย. 2564
453 [2031] แนวทางการกำหนดตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ) ระดับเชี่ยวชาญ)
CHRO
9 พ.ย. 2564
454 [2030] ขอความร่วมมือสำรวจความต้องการเข้ารับการอบรมหลักสุตรเฉพาะทาง
CHRO
9 พ.ย. 2564
455 [2029] ปรับปรุงและกำหนดตำแหน่ง
CHRO
9 พ.ย. 2564
456 [2028] แจ้งผลการอนุมัติการกำหนดตำแหน่งพรก. เพื่อทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการ ปีงบประมาณ 2564 - 2562
CHRO
5 พ.ย. 2564
457 [2027] อนุมัติจัดสรรกรอบอัตรากำลังตำแหน่งพรก.เฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019
CHRO
5 พ.ย. 2564
458 [2026] การบริหารตำแหน่งพนักงานราชการ
CHRO
5 พ.ย. 2564
459 [2025] ประกาศผลการคัดเลือกคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพที่ 8
CIO
3 พ.ย. 2564
460 [2024] ขอเชิญร่วมกิจกรรมเสวนา Dinner talk หัวข้อ มุมมองและโอกาสผู้ประกอบการไมซ์บนเส้นทาง R3A กับ การท่องเที่ยวริมแม่น้ำโขง กระต้นการท่องเที่ยวต่างชาติ และขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน Business Matching
CSO
1 พ.ย. 2564
461 [2023] สสจ.นครพนม อนุมัติใช้ตำแหน่งพนักงานราชการ
CHRO
28 ต.ค. 2564
462 [2022] เลย บึงกาฬ การเกลี่ยอัตรากำลัง การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน
CHRO
28 ต.ค. 2564
463 [2021] รพ.เลย การขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้ตำแหน่งว่าง
CHRO
28 ต.ค. 2564
464 [2020] สสจ.อุดรธานี แจ้งผลการอนุมัติกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ
CHRO
28 ต.ค. 2564
465 [2019] รพ.หนองคาย แจ้งผลการอนุมัติกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ
CHRO
28 ต.ค. 2564
466 [2018] การเกลี่ยอัตรากำลัง (การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน)
CHRO
28 ต.ค. 2564
467 [2017] ประชาสัมพันธ์หลักสูตร PT046 HA journey for Quality Movement ปีงบประมาณ 2565
CHRO
28 ต.ค. 2564
468 [2016] ประกาศโควตารับสมัครแพทย์เข้าฝึกอบรมแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ ประจำปี 2565
CHRO
28 ต.ค. 2564
469 [2015] อนุมัติตำแหน่งว่าง ครั้งที่ 8/2564
CHRO
28 ต.ค. 2564
470 [2013] ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพพยาบาลผู้ประสานงานด้านการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งตามโครงการ Cancer anywhere (หลักสูตรฟื้นฟู 2 วัน
CHRO
26 ต.ค. 2564
471 [2012] วิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลัง ของหน่วยบริการ เดือน กันยายน 2564
CFO
29 ต.ค. 2564
472 [2010] อนุมัติใช้กรอบขั้นสูง สสจ.อุดรธานี
CHRO
20 ต.ค. 2564
473 [2009] เผยแพร่ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายการงบลงทุน
CIO
19 ต.ค. 2564
474 [2008] ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม หารือประเด็นกาาตรวจราชการฯ ประเด็นที่ 6 ระบบธรรมาภิบาล ปี 2565
CFO
18 ต.ค. 2564
475 [2007] การขอใช้ตำแหน่งว่าง โรงพยาบาลนครพนม
CHRO
18 ต.ค. 2564
476 [2006] การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น
CHRO
18 ต.ค. 2564
477 [2004] ขอรับค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันโควิด และส่งขอรับชดเชยความเสียหาย
CFO
18 ต.ค. 2564
478 [2003] ขอสนับสนุนบุคลากรในการตรวจราชการและนิเทศงาน ประเด้นที่ 6 เรื่องระบบธรรมาภิบาล ปี 65
CFO
18 ต.ค. 2564
479 [2002] การบริหารกรอบอัตรากำลังหน่วยานในราชการส่วนภูมิภาค
CHRO
15 ต.ค. 2564
480 [2001] คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู็ติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.) แบบระบบบังคับบำบัด ปี 2564
CSO
14 ต.ค. 2564
481 [1994] แจ้งดำเนินการปรับเกลี่ยค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข ฉ.11 ฉ.12 ประจำปี 2565
CFO
12 ต.ค. 2564
482 [1993] หนังสือแจ้งแนวทาง และกำหนดการจัดทำแผน Planfin และแผนรายรับ-รายจ่าย เงินบำรุงหน่วยบริการ ปี 2565
CFO
11 ต.ค. 2564
483 [1992] ข้อมูลและตารางการปรับเกลี่ยค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (ตามประกาศฯ ฉบับที่ 11 และ 12) ปีงบประมาณ 2565
CFO
11 ต.ค. 2564
484 [1991] การดำเนินการของโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะประจำปี พ.ศ.2564
CHRO
8 ต.ค. 2564
485 [1990] รายงานผลการดำเนินงานร้อยละผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพที่ให้หน่วยงานต่างๆ นำไปใช้ประโยชน์ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 9 เดือน)
CHRO
8 ต.ค. 2564
486 [1989] WorkSheetPlanfin2565 V3 แก้ไขวันที่ 8 ตุลาคม 2564
CFO
8 ต.ค. 2564
487 [1986] การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ กรณีผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
CHRO
7 ต.ค. 2564
488 [1985] ขออนุมัติใช้ตำแหน่งว่างพนักงานราชการ
CHRO
7 ต.ค. 2564
489 [1984] ขออนุมัติใช้ตำแหน่งว่างพนักงานราชการ
CHRO
7 ต.ค. 2564
490 [1983] การปรับขนาดและบรืหารกรอบอัตรากำลัง รพ.สต.
CHRO
7 ต.ค. 2564
491 [1982] โครงการสนับสนุนการศึกษาสายงานพยาบาล เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร
CHRO
7 ต.ค. 2564
492 [1981] แจ้งคำสั่งคกก.ประเมินผลงาน คำสั่งที่ 42-47/2564 ลงวันที่ 13 ก.ย. 64
CHRO
7 ต.ค. 2564
493 [1980] ส่งเสริมให้โรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลักระทรวงสาธารณสุขมีแพทย์อายุรศาสตร์ โรคติดเชื้อและแพทย์กุมารศาสตร์โรคติดเชื้อเพิ่มขึ้น
CHRO
7 ต.ค. 2564
494 [1979] ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านฯ รอบที่ 3
CHRO
7 ต.ค. 2564
495 [1978] ตารางเปล่า Mapping Electronic เขตสุขภาพที่่ 8 เดือน กันยายน 2564
CFO
7 ต.ค. 2564
496 [1977] ขอเชิญประชุมพิจารณาจัดสรรตำแหน่งพนักงานราชการเฉพาะกิจ เขตสุขภาพที่ 8
CHRO
6 ต.ค. 2564
497 [1976] ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอแผนงานหรือโครงการที่ต้งการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕ จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
CSO
6 ต.ค. 2564
498 [1974] เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการจัดทำแผน Planfin ปี 2564
CFO
5 ต.ค. 2564
499 [1973] เอกสารประกอบการประชุม คกก.CFO ครั้งที่ 13/2564 วันที่ 6 กย 64
CFO
5 ต.ค. 2564
500 [1972] ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาการรับสมัครและเสนอชื่อนักการสาธารณศุขดีเด่น รางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี 2564 ประเภท ผู้นำชุมชน และประเภท ประชาชน
CHRO
5 ต.ค. 2564
501 [1971] คัดเลือกคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2565
CIO
5 ต.ค. 2564
502 [1970] ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2565
CIO
5 ต.ค. 2564
503 [1969] สรุปผลการส่งรายงานทางการเงินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตสุขภาพที่ 8 สำหรับเดือน สิงหาคม 2564
CFO
5 ต.ค. 2564
504 [1966] ขอเรียนเชิญ คกก.CFO เข้าร่วมประชุมครั้งที่ 13.2564
CFO
4 ต.ค. 2564
505 [1965] ขอเรียนเชิญ ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผน Planfin และแผนเงินบำรุง ปี 2565
CFO
4 ต.ค. 2564
506 [1964] ขอส่งรายชื่อบุคลากร ที่ผ่านการเห็นชอบจากท่าน ผตร.เขต 8 เพื่อเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ COVID มีค-กย.63
CFO
4 ต.ค. 2564
507 [1963] แนวทางปฏิบัติการผ่าตัดหรือทำหัตถการผู้ป่วย หลังการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
CSO
4 ต.ค. 2564
508 [1962] ตารางเปล่าวิเคราะห์ Risk Score ระดับ 7 และ Unit Cost เขตสุขภาพที่ 8 เดือน กันยายน 2564
CFO
4 ต.ค. 2564
509 [1961] แนวทางปฏิบัติ ตามการบริการทันตกรรมวิถีใหม่ เพื่อการรักษาทางทันตกรรม ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
CSO
4 ต.ค. 2564
510 [1959] เอกสารข้อมูลเงินเพิ่มพิเศษ COVID-19 รายเดือน ของหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 8 ข้อมูลเดือน มีค-กย.63 (2/2)
CFO
1 ต.ค. 2564
511 [1958] เอกสารข้อมูลเงินเพิ่มพิเศษ COVID-19 รายเดือน ของหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 8 ข้อมูลเดือน มีค-กย.63 (1/2)
CFO
1 ต.ค. 2564
512 [1957] การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธาณสุขศาสตร์ รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
CHRO
30 ก.ย. 2564
513 [1956] ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาตร์ป้องกัน แขนงศาสตร์การจราจรรอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565
CHRO
30 ก.ย. 2564
514 [1955] ประชุมรายงานผลคุณภาพบัญชี Mapping Electronic เขตสุขภาพที่ 8 เดือนสิงหาคม 2564
CFO
28 ก.ย. 2564
515 [1954] สรุปผลการตรวจราชการ รอบ 2-64 เสนอ สป.
CFO
28 ก.ย. 2564
516 [1953] หนังสือแจ้งข้อสั่งการ คทง.5x5 ครั้งที่ 5.64 วันที่ 17 กย 2564
CFO
28 ก.ย. 2564
517 [1950] รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 8 เดือน สิงหาคม 2564
CFO
27 ก.ย. 2564
518 [1949] เอกสารประกอบการประชุม แผน Planfin และแผนเงินบำรุง ปี 2565
CFO
27 ก.ย. 2564
519 [1948] หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุงเพื่อจัดซื้อจัดจ้างในการผลิตหรือจำหน่าย ผลิตภัณฑ์กัญชา ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และยาแผนโบราณ ปี 2564
CSO
23 ก.ย. 2564
520 [1947] Template การปรับเกลี่ยรายรับ UC ปี 2565 ให้หน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 8
CFO
22 ก.ย. 2564
521 [1946] แก้ไขตารางวิเคราะห์ Risk Score ระดับ 7 และ Unit Cost เขตสุขภาพที่ 8 เดือน สิงหาคม 2564
CFO
27 ก.ย. 2564
522 [1945] ประชุมแผนปฏิบัติการเขตสุขภาพที่ 8 ณ วันที่ 20 กันยายน 2564
CIO
17 ก.ย. 2564
523 [1944] เอกสารประกอบการประชุม คทง.5x5 ครั้งที่ 5.64 วันที่ 17 กันยายน 2564
CFO
17 ก.ย. 2564
524 [1943] รายงานผลคะแนนคุณภาพบัญชี Mapping Electronic เกณฑ์ MOPH และR8 เดือน สิงหาคม 2564
CFO
15 ก.ย. 2564
525 [1942] File วิเคราะห์ ผลการกำกับติดตาม Planfin เดือน สิงหาคม 2564
CFO
15 ก.ย. 2564
526 [1941] เอกสารประกอบการประชุม CFO ครั้งที่ 12/2564 วันที่ 17 กันยายน 2564
CFO
15 ก.ย. 2564
527 [1940] ไฟล์นำเสนอผลงานวิชาการและอภิปรายผลงาน เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 5/2564
CIO
14 ก.ย. 2564
528 [1939] เอกสารสรุปตรวจราชการ รอบที่ 2 ปี 2564 ประเด็นที่ 6 ระบบธรรมาภิบาล
CFO
14 ก.ย. 2564
529 [1938] แจ้งสรุปมติการประชุม คกก.CFO ครั้งที่ 10.64 _ วันที่ 10 กันยายน 2564
CFO
13 ก.ย. 2564
530 [1937] เชิญ ประชุม คทง.5x5 ครั้งที่ 5.64 วันที่ 17 กย 64
CFO
10 ก.ย. 2564
531 [1936] หนังสือเชิญประชุม คกก.CFO ครั้งที่ 12/2564
CFO
10 ก.ย. 2564
532 [1935] หนังสือแจ้งจัดสรรเงิน CF ระดับประเทศ ปี 2564 วงเงิน 5 ล้านบาท
CFO
10 ก.ย. 2564
533 [1934] เอกสารประกอบการประชุม คกก.CFO ครั้งที่ 11/2564 วันที่ 10 กันยายน 2564
CFO
10 ก.ย. 2564
534 [1933] เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2565
CIO
10 ก.ย. 2564
535 [1932] ขอเรียนเชิญ เข้าร่วมประชุม คกก.CFO ครั้งที่ 11.64 วันที่ 10 กย 64
CFO
9 ก.ย. 2564
536 [1931] อนุมัติโควตารับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2564
CHRO
9 ก.ย. 2564
537 [1930] อนุมัติโควตารับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2564 สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว กรณีพิเศษ
CHRO
9 ก.ย. 2564
538 [1928] แจ้งผลการพิจารณาการขอให้รับรองเป็นสถาบันที่ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะประจำปี 2565
CHRO
9 ก.ย. 2564
539 [1927] ขอเชิญประชุมพัฒนาเครือข่ายนักจิตวิทยา นักจิตวิทยาคลินิก ในวันที่ 13 กย 64 เวลา 09.00-16.00 ผ่านระบบ Zoom
CHRO
6 ก.ย. 2564
540 [1926] สำรวจข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์ด้านออร์โธปิติกส์ ปีงบประมาณ 2564
CHRO
6 ก.ย. 2564
541 [1925] ขอเชิญประชุมบริหารตำแหน่งว่าง ในวันที่ 17 กย. 64 ครั้งที่ 8/2564 ่ผ่านทางระบบ Zoom
CHRO
6 ก.ย. 2564
542 [1924] ประชุม SP กัญชาแผนไทย เตรียมแผนปี 2565
CSO
6 ก.ย. 2564
543 [1923] เอกสารการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานของระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ กรมบัญชีกลาง วันที่ 6 กย.2564
CFO
6 ก.ย. 2564
544 [1922] ตารางเปล่าวิเคราะห์ Risk Score ระดับ 7 เดือน สิงหาคม 2564
CFO
4 ก.ย. 2564
545 [1921] ตารางเปล่า Mapping Electronic เขตสุขภาพที่่ 8 เดือน สิงหาคม 2564
CFO
4 ก.ย. 2564
546 [1920] องค์การเภสัชกรรมจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2563
CSO
3 ก.ย. 2564
547 [1919] เอกสารการใช้งานระบบข้อมูลการติดตามอาการผู้ป่วยที่ใช้น้ำมันกัญชาขมิ้นทอง ในเขตสุขภาพที่ 8
CSO
3 ก.ย. 2564
548 [1918] สรุปผลการส่งรายงานทางการเงิน รพสต.เดือน กรกฎาคม 2564
CFO
2 ก.ย. 2564
549 [1917] ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน AI X-ray ที่ได้รับการสนับสนุนค่าเชื่อมต่อระบบจากงบปรับเกลี่ยระดับเขต
CFO
2 ก.ย. 2564
550 [1916] เอกสารประกอบการประชุม CFO ครั้งที่ 10/2564 วันที่ 2 กันยายน 2564
CFO
1 ก.ย. 2564
551 [1915] ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเศรษฐกิจสุขภาพใหม่ และการจัดการโรงพยาบาล
CFO
31 ส.ค. 2564
552 [1914] ขอความร่วมมือประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564 รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 4 : 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)
CIO
31 ส.ค. 2564
553 [1913] แจ้งผลการอนุมัติกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการเพื่อรองรับการทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
CHRO
31 ส.ค. 2564
554 [1912] หนังสือเชิญประชุม คกก.CFO ครั้งที่ 10/2564
CFO
31 ส.ค. 2564
555 [1911] เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564
CIO
30 ส.ค. 2564
556 [1910] รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 8 เดือน กรกฎาคม 2564
CFO
30 ส.ค. 2564
557 [1909] รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 8 เดือน มิถุนายน 2564
CFO
30 ส.ค. 2564
558 [1908] แนวทางการให้วัคซีนโควิด19 ในสถานการณ์การระบาดปี 2564 ในประเทศไทย ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2
CSO
30 ส.ค. 2564
559 [1907] อนุมัติตำแหน่งว่าง ครั้งที่ 7/2564
CHRO
27 ส.ค. 2564
560 [1906] ขอเชิญร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงานโครงการ (นำร่อง) พัฒนาศักยภาพการจัดบริการปฐมภูมิด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขตสุขภาพที่ 8
CHRO
27 ส.ค. 2564
561 [1905] สรุปตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ เขตสุขภาพที่ 8 รอบที่ 2/2564
CIO
26 ส.ค. 2564
562 [1904] ตารางวิเคราะห์ Risk Score ระดับ 7 และ Unit Cost เขตสุขภาพที่ 8 เดือน กรกฎาคม 2564
CFO
24 ส.ค. 2564
563 [1902] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์ และจัดทำห้องประชุม Smart EOC
COO
24 ส.ค. 2564
564 [1901] แจ้งดำเนินการปรับเกลี่ยเงินกันระดับประเทศ เขต 8 วงเงิน 10 ลบ. ประจำปี 2564
CFO
20 ส.ค. 2564
565 [1900] ผลการกำกับติดตาม Planfin ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
CFO
20 ส.ค. 2564
566 [1899] กำกับติดตาม Planfin ประจำเดือน มิถุนายน 2564 (V.แก้ไข 18.08.64)
CFO
20 ส.ค. 2564
567 [1898] เอกสารประกอบการประชุม คกก.CFO ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 20 สิงหาคม 2564
CFO
20 ส.ค. 2564
568 [1897] ขอเรียนเชิญ คกก.CFO ระดับเขตสุขภาพที่ 8 ประชุม ครั้งที่ 9.2564 วันที่ 20 สิงหาคม 2564
CFO
19 ส.ค. 2564
569 [1896] แจ้งยกเลิกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาวะผู้นำในระบบสุขภาพปฐมภูมิ
CHRO
19 ส.ค. 2564
570 [1895] แจ้งดำเนินการปรับเกลี่ยเงินค่าตอบแทนกำลังคน (ฉ.11 ฉ.12) ที่ได้รับเพิ่มเติม
CFO
18 ส.ค. 2564
571 [1894] ขอเปลี่ยนแปลงตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน)
CHRO
18 ส.ค. 2564
572 [1893] แจ้งแนวทางการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564
CFO
18 ส.ค. 2564
573 [1892] เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและขอให้ส่งผลการดำเนินงานยาเสพติด 1 ต.ค. 63 -31 ก.ค. 64
CFO
18 ส.ค. 2564
574 [1891] แจ้งแพทย์สิ้นสุดการฝึกอบรมโครงการปฏิบัติงาน เพื่อการสอบวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ประจำปีการศึกษา 2561
CHRO
17 ส.ค. 2564
575 [1890] ขอเชิญแพทย์ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2565 เข้าร่วมการคัดเลือก
CHRO
17 ส.ค. 2564
576 [1889] ประชุมรายงานผลคะแนนคุณภาพบัญชี Mapping Electronic เขตสุขภาพที่ 8 เดือน กรกฎาคม 2564
CFO
17 ส.ค. 2564
577 [1887] ประชุม คกก. CFO ระดับเขต ครั้งที่ 8/2564 วันที่ 18 สิงหาคม 2564
CFO
17 ส.ค. 2564
578 [1886] รายงานผลคะแนนการตรวจสอบคุณภาพบัญชี Mapping Electronic MOPH และR8waY เดือน กรกฎาคม 2564
CFO
17 ส.ค. 2564
579 [1885] แจ้งข้อสั่งการ 7x7
CFO
16 ส.ค. 2564
580 [1884] ขอส่งข้อมูล Benchmarking Data ไตรมาสที่ 3.64
CFO
16 ส.ค. 2564
581 [1883] ขอส่งข้อมูลวิเคราะห์ Benchmarking Data ไตรมาสที่ 3.64
CFO
16 ส.ค. 2564
582 [1882] ตารางเปล่าวิเคราะห์ Risk Score ระดับ 7 เดือน กรกฎาคม 2564
CFO
9 ส.ค. 2564
583 [1881] หนังสือเรื่องกำหนดรหัสบัญชีย่อยและรหัสบัญชีแยกประเภทที่ใช้ในการขอเบิกจ่ายจากคลังค่าใข้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐฯ
CFO
9 ส.ค. 2564
584 [1880] สรุปประเด็นจากการประชุม ตรวจคุณภาพบัญชี
CFO
6 ส.ค. 2564
585 [1879] ตารางวิเคราะห์ Benchmarking DATA ไตรมาสที่ 3/2564
CFO
5 ส.ค. 2564
586 [1878] ขอรับค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันโควิด และส่งขอรับชดเชยความเสียหาย
CFO
4 ส.ค. 2564
587 [1877] คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนระดับเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 8
CHRO
4 ส.ค. 2564
588 [1876] ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์ (ร่าง)
COO
10 ส.ค. 2564
589 [1875] สรุปผลการส่งรายงานทางการเงิน รพสต.เดือน มิถุนายน 2564
CFO
3 ส.ค. 2564
590 [1873] ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกองค์กรดีเด่น รับรางวัล "ศรีสวางควัฒน" ปีงบประมาณ 2564
CHRO
2 ส.ค. 2564
591 [1872] ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านฯ รอบที่ 1 และประกาศรับสมัคร ฯ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565
CHRO
2 ส.ค. 2564
592 [1871] รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 8 เดือน มิถุนายน 2564
CFO
30 ก.ค. 2564
593 [1870] แจ้งรายชื่อผู้แทน ตรวจราชการและนิเทศงาน (แก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็นการเงินการคลังฯ กองเศรษฐกิจฯ
CFO
29 ก.ค. 2564
594 [1869] แจ้งคำสั่ง คทง.พระอุปัฐากพระภิกษุอาพาธ เงินบริจาคฯ เขต 8
CFO
29 ก.ค. 2564
595 [1868] แจ้งการจัดสรรเงิน พตส.งวดที่ 4 ปี 2564
CFO
27 ก.ค. 2564
596 [1867] แจ้งสรุปมติและข้องสั่งการ คกก.7x7 ครั้งที่ 7.2564
CFO
27 ก.ค. 2564
597 [1866] ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสุตรระยะสั้นทางการพยาบาล : การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (หลักสูตร 1 เดือน)
CHRO
23 ก.ค. 2564
598 [1865] แจ้งสรุปมติการประชุม คกก.CFO เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 7.2564
CFO
22 ก.ค. 2564
599 [1864] สำรวจแผนขอรับการจัดสรรนักศึกษาหลักสุตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขารังสีเทคนิค เพื่อเข้าศึกษาในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ปี 2565 - 2569
CHRO
21 ก.ค. 2564
600 [1863] ขอเชิญประชุมการบริหารตำแหน่งว่าง ครั้งที่ 6/2564 เขตสุขภาพที่ 8
CHRO
19 ก.ค. 2564
601 [1862] กรอบการบันทึกบัญชีระบบเกณฑ์คงค้าง สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 ประเภท เงินงบประมาณ งบเงินกู้ COVID-19
CFO
16 ก.ค. 2564
602 [1861] การปรับปรุงกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น
CHRO
13 ก.ค. 2564
603 [1860] กำกับติดตาม Planfin ข้อมูลเดือน มิถุนายน 2564
CFO
12 ก.ค. 2564
604 [1859] เอกสารประกอบการประชุม คกก.CFO ครั้งที่ 7/2564 วันที่ 13 กรกฎาคม 2564
CFO
12 ก.ค. 2564
605 [1858] รายงานข้อมูลยา Refer back รพ.สกลนคร
CFO
12 ก.ค. 2564
606 [1857] เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและขอให้ส่งผลการดำเนินงานยาเสพติด
CFO
12 ก.ค. 2564
607 [1856] แจ้งยอดยายืมระหว่างกัน ไตรมาส 1 ปี 2564
CFO
12 ก.ค. 2564
608 [1855] รายงานผลคะแนนตรวจสอบงบทดลอง Mapping Electronic เดือน มิถุนายน 2564
CFO
12 ก.ค. 2564
609 [1854] ประชุมรายงานผลคะแนนการตรวจสอบคุณภาพบัญชี Mapping Electronic เขตสุขภาพที่ 8 เดือนมิถุนายน 2564
CFO
12 ก.ค. 2564
610 [1853] ขอเรียนเชิญ คกก. CFO เข้าร่วมประชุมครั้งที่ 7/2564 วันที่ 13 กรกฎาคม 2564
CFO
12 ก.ค. 2564
611 [1851] คำสั่ง ICS เขตสุขภาพที่ 8 356_64 ลว.070764
CSO
11 ก.ค. 2564
612 [1850] การเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานราชการจังหวัดเลย
CHRO
8 ก.ค. 2564
613 [1849] อนุมัติตำแหน่งว่าง ครั้งที่ 5/2564
CHRO
8 ก.ค. 2564
614 [1848] อนุมัติใช้กรอบขั้นสูง สสจ.อุดรธานี
CHRO
8 ก.ค. 2564
615 [1847] ขอส่งหนังสือข้าราชการรายงานตัวปฏิบัติราชการ
CHRO
7 ก.ค. 2564
616 [1846] ขอแจ้งปรับทีมการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ปี64
CFO
7 ก.ค. 2564
617 [1845] ขอส่งรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดสรรและคัดเลือกแพทย์เข้าศึกษาหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2565
CHRO
6 ก.ค. 2564
618 [1844] สำรวจข้อมุลความต้องการและยืนยันข้อมูลทันตแพทย์ ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี 2565
CHRO
6 ก.ค. 2564
619 [1843] หนังสือแจ้งสรุปมติและข้อสั่งการ คทง.5x5 ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564
CFO
6 ก.ค. 2564
620 [1842] ตารางเปล่าวิเคราะห์ Risk Score 7 เขตสุขภาพที่ 8 เดือน มิถุนายน 2564
CFO
6 ก.ค. 2564
621 [1840] ตารางเปล่า ตรวจสอบงบทดลอง Mapping Electronic เขตสุขภาพที่ 8 เดือน มิถุนายน 2564
CFO
5 ก.ค. 2564
622 [1839] ขอแจ้งสรุปมติการประชุม คกก.CFO ครั้งที่ 6.64 วันที่ 14 มิย 2564
CFO
2 ก.ค. 2564
623 [1838] สรุปผลการส่งรายงานทางการเงิน รพสต.เดือน พฤษภาคม 2564
CFO
1 ก.ค. 2564
624 [1837] รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2564
CFO
1 ก.ค. 2564
625 [1836] การจัดการบริการศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม เขตสุขภาพที่ 8 ปี 2564
CSO
30 มิ.ย. 2564
626 [1835] ขอเชิญประชุม EOC เขต8 ครั้งที่ 21/2564 และเชิญประชุม คทง.วัคซีน 9/2564
CFO
29 มิ.ย. 2564
627 [1833] แจ้งการจัดสรรเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เงินกัน 12% เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานระบบ AI X-ray
CFO
28 มิ.ย. 2564
628 [1832] รายงานสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 (ส่วนภูมิภาค) งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น ข้อมูล ณ 1 มิถุนายน 2564
CFO
24 มิ.ย. 2564
629 [1831] สรุปมติและข้อสั่งการจากการประชุม 7x7 ครั้งที่ 6/2564
CFO
24 มิ.ย. 2564
630 [1830] แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินศูนย์จัดเก็บรายได้คุณภาพ 4s4c และกำหนดการส่งผลการประเมิน
CFO
24 มิ.ย. 2564
631 [1829] สรุปผลการประเมินต้นทุนหน่วยบริการแบบ Quick Method สำหรับเดือนพฤษภาคม ปี 2564
CFO
23 มิ.ย. 2564
632 [1828] ขอเชิญประชุมชี้แจงการใช้งานโปรแกรมบริหารตัดการค่าตอบแทนกำลังคนของหน่วยบริการ
CFO
23 มิ.ย. 2564
633 [1827] รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายและผลการดำเนินงาน
CFO
22 มิ.ย. 2564
634 [1826] ขอความอนุเคราะห์เร่งรัดติดตามหนี้ค้างชำระราชการส่วนภูมิภาค ปี 2559-2563 (หนี้องค์การเภสัชกรรม)
CFO
22 มิ.ย. 2564
635 [1824] ประชุมรายงานผลคะแนนการตรวจสอบคุณภาพบัญชี Mapping Electronic เขตสุขภาพที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2564
CFO
20 มิ.ย. 2564
636 [1823] รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 8 เดือนเมษายน 2564
CFO
17 มิ.ย. 2564
637 [1822] แจ้งการจัดสรรเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ งบปรับเกลี่ยระดับเขต ส่วนที่กัน 10% จัดสรรครั้งที่ 2
CFO
17 มิ.ย. 2564
638 [1821] ตาราง Excel คำนวณจัดสรรเงินกันระดับเขต ครั้งที่ 2
CFO
16 มิ.ย. 2564
639 [1820] คะแนน Mapping Electronic MOPH เดือน พฤษภาคม 2564
CFO
16 มิ.ย. 2564
640 [1819] ตาราง Mapping Electronic งบทดลอง เขตสุขภาพที่ 8 เดือน พฤษภาคม 2564
CFO
16 มิ.ย. 2564
641 [1818] ผลการกำกับติดตาม Planfin เดือน พ.ค. 2564
CFO
16 มิ.ย. 2564
642 [1816] ขอส่งหนังสือการกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ เพือรองรับการทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2563 
CHRO
15 มิ.ย. 2564
643 [1815] เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานฯ 5X5 ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 15 มิถุนายน 2564
CFO
14 มิ.ย. 2564
644 [1813] คะแนน TPS New Version (V2) ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2564
CFO
14 มิ.ย. 2564
645 [1812] หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินบริจาคโครงการอุปัฏฐากภิกษุอาพาธ
CFO
14 มิ.ย. 2564
646 [1811] เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการ CFO ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 14 มิถุนายน 2564
CFO
13 มิ.ย. 2564
647 [1810] แจ้งผลการจัดสรรงปม. รายการเงินอุดหนุนพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับ Service Plan  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2
CHRO
11 มิ.ย. 2564
648 [1809] ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงศาสตร์
CHRO
11 มิ.ย. 2564
649 [1808] แนวทางปฏิบัติงานในการสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน สปฉ.(Emergency Support Function ESF)
CSO
10 มิ.ย. 2564
650 [1807] เอกสาร/ข้อมูลยกระดับ ขยายเตียง
CSO
9 มิ.ย. 2564
651 [1806] ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564
COO
9 มิ.ย. 2564
652 [1805] แจ้งการเปลี่ยนหลักสูตรของผู้ได้รับสนับสนุนค่าลงทะเบียนการศึกษาต่อและอบรมระยะสั้น (หลักสูตร 4 เดือน) สำหรับพัฒนาศักยภาพทันตสาธารณสุข ประจำปีงปม. 2564
CHRO
8 มิ.ย. 2564
653 [1804] การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน
CHRO
8 มิ.ย. 2564
654 [1803] เลื่อนการจัดอบรมหลักสูตรการอบรมระยะสั้น (4 เดือน) ทันตสาธารณสุข (ทันตกรรมครอบครัว)
CHRO
8 มิ.ย. 2564
655 [1802] การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ (สำนักงาน กกพ.)
CHRO
8 มิ.ย. 2564
656 [1801] เรื่อง ขอเชิญประชุมทบทวนแนวทางการวินิจฉัยอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
CSO
7 มิ.ย. 2564
657 [1797] ขอเรียนเชิญคณะทำงาน 5x5 เข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 4.64 วันที่ 15 มิย 64
CFO
4 มิ.ย. 2564
658 [1796] ขอเรียนเชิญ คกก. CFO เขตสุขภาพที่ 8 เข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 6/2564
CFO
4 มิ.ย. 2564
659 [1795] สรุปการส่ง รายงานทางการเงิน รพ.สต. เดือน เมย 2564
CFO
4 มิ.ย. 2564
660 [1794] การส่งรายงานผลการประเมินศูนย์จัดเก็บรายได้ 4S 4C
CFO
4 มิ.ย. 2564
661 [1792] ขอแจ้งแนวทางการดำเนินงานและแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับนมโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔
CSO
4 มิ.ย. 2564
662 [1791] แก้ไขตารางเปล่าตรวจสอบ Mapping Electronic เขตสุขภาพที่ 8
CFO
4 มิ.ย. 2564
663 [1790] แจ้งมติข้อสั่งการ คกก. 7x7 ครั้งที่ 5/2564
CFO
4 มิ.ย. 2564
664 [1789] แนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขประเภทบริการผู้ป่วยนอกกรณีมีเหตุสมควร เขตภาคอิสาน ปี 2564
CFO
1 มิ.ย. 2564
665 [1788] สรุปผลการประเมินต้นทุนหน่วยบริการแบบ Quick Method สำหรับเดือนเมษายน ปี 2564
CFO
31 พ.ค. 2564
666 [1786] ประกาศรับสมัครแพทย์เข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรอบที่ 1 ปี 2565 
CHRO
31 พ.ค. 2564
667 [1785] แจ้งรายชื่อเข้าอบรมหลักสุตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 30/1 
CHRO
31 พ.ค. 2564
668 [1784] การประกวดรางวัลบุคลากรสาธารณสุขดีเด่น "คนดีศรีปฐมภูมิ" ประจำปี พ.ศ.2564  
CHRO
31 พ.ค. 2564
669 [1783] ขอส่งหนังสือข้าราชการรายงานตัวปฏิบัติราชการ
CHRO
31 พ.ค. 2564
670 [1782] โควตารับสมัครแพทย์เข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 เขตสุขภาพที่ 8
CHRO
31 พ.ค. 2564
671 [1781] แจ้งผลการอนุมัติกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ
CHRO
28 พ.ค. 2564
672 [1780] ขอเชิญประชุมการบริหารตำแหน่ง เขตสุขภาพที่ 8
CHRO
28 พ.ค. 2564
673 [1779] เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานอำนวยการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 1/2564
CSO
28 พ.ค. 2564
674 [1777] ขอเชิญเข้าร่วมการปฐมนิเทศประจำบ้าน กรมการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2564
CHRO
27 พ.ค. 2564
675 [1776] ให้ข้าราชการกลับไปปฏิบัติราชการที่ต้นสังกัดเดิม
CHRO
27 พ.ค. 2564
676 [1775] ขอส่งสรุปข้อมูล Bench marking Data ไตรมาสที่ 2/2564 และขอข้อมูลผลงานบริการ ไตรมาสที่ 3/2564
CFO
27 พ.ค. 2564
677 [1774] ขอแจ้งการตรวจราชการ และนิเทศงานรอบที่ 2/2564 ประเด็นที่ 6 เรื่องระบบธรรมาภิบาล การเงินการคลัง
CFO
27 พ.ค. 2564
678 [1773] ขอส่งสรุปแจ้งมติ คกก.CFO ครั้งที่ 5.2564 วันที่ 17 พค 64 แก้ไข 25.05.64
CFO
25 พ.ค. 2564
679 [1772] คำสั่ง 2 คำสั่ง
CHRO
24 พ.ค. 2564
680 [1771] แจ้งการจัดสรรเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ งบปรับเกลี่ย ส่วนที่กัน 12% จัดสรรครั้งที่ 1
CFO
21 พ.ค. 2564
681 [1770] ขอข้อมูลเพื่อพิจารณาสนับสนันการจัดทำ AI X-rays
CFO
21 พ.ค. 2564
682 [1769] เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและขอให้ส่งผลการดำเนินงาน
CFO
20 พ.ค. 2564
683 [1768] รายงานสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 (ส่วนภูมิภาค) งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น ข้อมูล ณ 3 พฤษภาคม 2564
CFO
20 พ.ค. 2564
684 [1767] โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.2564 งบดำเนินงานขั้นต่ำ ครั้งที่ 3/2564
CFO
20 พ.ค. 2564
685 [1766] กำกับติดตาม Planfin ข้อมูลเดือน เมษายน 2564 ( หลังปรับแผนฯ ครึ่งปี 2564 )
CFO
19 พ.ค. 2564
686 [1765] ประชุมรายงานผลคะแนนการตรวจสอบคุณภาพบัญชี Mapping Electronic เขตสุขภาพที่ 8 เดือนเมษายน 2564
CFO
19 พ.ค. 2564
687 [1764] ประกาศ ผลการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
COO
19 พ.ค. 2564
688 [1763] ตารางสำรวจข้อมูล เพื่อใช้ทำข้อมูล AI X-ray ของหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 8
CFO
18 พ.ค. 2564
689 [1762] ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือในการดำเนินการประชาสัมพันธ์ สรรหาและเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลบุคคลและองค์กรดีเด่นการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564
CHRO
18 พ.ค. 2564
690 [1761] ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน รอบนโยบายพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565 
CHRO
18 พ.ค. 2564
691 [1760] คะแนน Mapping Electronic R8way เมษายน 2564
CFO
17 พ.ค. 2564
692 [1759] คะแนน Mapping Electronic MOPH เดือน เมษายน 2564
CFO
17 พ.ค. 2564
693 [1758] ตารางวิเคราะห์ Risk Score 7 เขตสุขภาพที่ 8 เดือน เมษายน 2564
CFO
17 พ.ค. 2564
694 [1757]  ขอเชิญประชุมการบริหารตำแหน่งว่าง เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่4ปี2564 วันที่  19 พ.ค. 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น. ผ่านระบบ ZOOM 
CHRO
17 พ.ค. 2564
695 [1756] ขอเชิญประชุมพัฒนาเครือข่ายวิชาชีพนักกายภาพบำบัด เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 1
CHRO
17 พ.ค. 2564
696 [1755] อนุมัติใช้ตำแหน่งว่าง ครั้งที่ 3/2564
CHRO
17 พ.ค. 2564
697 [1754] เอกสารประกอบการประชุม CFO ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 17 พค 64
CFO
16 พ.ค. 2564
698 [1753] คะแนน TPS ไตรมาสที่ 2/2564
CFO
16 พ.ค. 2564
699 [1752] ข้อมูล Bench marking Data ไตรมาสที่ 2/2564
CFO
14 พ.ค. 2564
700 [1751] รายงานการเบิกจ่าย งบบรรเทาสาธารณภัยฯ งบกลาง COVID-19 ข้อมูล I วันที่ 7 พฤษภาคม 2564
CFO
12 พ.ค. 2564
701 [1750] แก้ไขตารางเปล่าวิเคราะห์ Risk Score 7 เขตสุขภาพที่ 8 เดือน เมษายน - กันยายน 2564
CFO
12 พ.ค. 2564
702 [1748] รายงานผลการวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลัง เดือน มีนาคม 2564
CFO
12 พ.ค. 2564
703 [1746] ขอความร่วมมือแถลงข่าวการลงทะเบียนจองวัคซีน สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปและกลุ่มผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง เขตสุขภาพ 8
CHRO
11 พ.ค. 2564
704 [1745] การจ้างงานหนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินบำรุง ) กรณีนักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษาปี 2564
CHRO
11 พ.ค. 2564
705 [1744] รายงานการดำเนินการตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญและชำนาญการพิเศษที่จะว่างกรณีเกษียณอายุ วันที่ 1 ต.ค. 64
CHRO
11 พ.ค. 2564
706 [1743] แจ้งผลการคัดเลือกผู้สมัครรับเงินสนับสนุนค่าลงทะเบียนการศึกษาต่อและอบรมระยะสั้น (หลักสูตร 4 เดือน) สำหรับพัฒนาศักยภาพทันตสาธารณสุข ปี 2564
CHRO
11 พ.ค. 2564
707 [1742] รายงานผลการเบิกจ่ายและซํกซ้อมความเข้าใจแนวทางการจ่ายเงิน พตส.
CFO
11 พ.ค. 2564
708 [1741] ขอให้ส่งรายชื่อ จนท.ผู้ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงติดเชื้อ COVID -19 เพื่อขอรับกรมธรรม์ประกันภัย
CFO
7 พ.ค. 2564
709 [1740] แบบฟอร์มส่งรายชื่อบุคลากรเพื่อขอรับมอบกรรมธรรม์คุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
CFO
7 พ.ค. 2564
710 [1739] เชิญประชุมคณะกรรมการ CFO เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 5/2564
CFO
7 พ.ค. 2564
711 [1738] คู่มือวัคซีนสู้โควิดสำหรับประชาชน
COO
6 พ.ค. 2564
712 [1736] ขอเชิญประชุมเตรียมแผนเพื่อรองรับการรายงานตัวปฏิบัติราชการชดใช้ทุนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี พ.ศ. 2564
CHRO
3 พ.ค. 2564
713 [1735] แจ้งมติข้อสั่งการ คณะทำงานฯ 5x5 ครั้งที่ 3/2564
CFO
3 พ.ค. 2564
714 [1734] รายงานสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 (ส่วนภูมิภาค) งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น ข้อมูล ณ 1 เมษายน 2564
CFO
3 พ.ค. 2564
715 [1733] สรุปผลการประเมินต้นทุนหน่วยบริการแบบ Quick Method ไตรมาส 2 ปี 2564
CFO
3 พ.ค. 2564
716 [1732] จัดสรรงบประมาณงบดำเนินงานส่วนภูมิภาค สำหรับดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของ สสจ/ สสอ. งวดที่ 2 ปี 2564
CFO
3 พ.ค. 2564
717 [1731] สรุปผลการส่งรายงานทางการเงินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตสุขภาพที่ 8 สำหรับเดือน มีนาคม 2564
CFO
30 เม.ย. 2564
718 [1729] ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
COO
30 เม.ย. 2564
719 [1728] ทบทวนข้อมูลการจัดสรรเงินรายได้กองทุน UC -OP & PP เหมาจ่ายรายหัวต่อผู้มีสิทธิฯ ที่จะสนับสนุนให้ รพ.สต. ปีงบประมาณ 2564
CFO
29 เม.ย. 2564
720 [1725] แจ้งยกเลิกแผนการตรวจสอบคุณภาพบัญชีหน่วยบริการ เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที 1 ปีงบประมาณ 2564
CFO
29 เม.ย. 2564
721 [1724] เรียนศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 อุดรธานี เลื่อนการอบรมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น
CHRO
29 เม.ย. 2564
722 [1723] เลื่อนการอบรมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น
CHRO
29 เม.ย. 2564
723 [1722] หนังสือรายงานผลการเบิกจ่ายงบกลาง ค่าใช้จ่ายบรรเทาสาธารณภัยฯ COVID - 19
CFO
28 เม.ย. 2564
724 [1721] หนังสือ สธ ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าบริการจากผู้มีสิทธิ UC
CFO
25 เม.ย. 2564
725 [1720] ขอส่งแนวทางปฏิบัติของกำลังคนสายงานแพทย์ในภาวะวิกฤติของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19
CHRO
23 เม.ย. 2564
726 [1719] ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อตรวจสอบข้อมูลการจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน สำหรับบุคลากร (COVID-19)
CFO
23 เม.ย. 2564
727 [1718] ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัว ปี 2563-2564 Family medicine in challenging Time และส่งผลงานวิจัย/วิชาการ
CHRO
22 เม.ย. 2564
728 [1717] ขอส่งประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่องการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำการศึกษา 2564 การรับแบบ Admissions
CHRO
22 เม.ย. 2564
729 [1716] ขอเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างขั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)
CHRO
22 เม.ย. 2564
730 [1714] ประชุมรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพบัญชี Electronic เขตสุขภาพที่ 8 เดือน มีนาคม 2564
CFO
22 เม.ย. 2564
731 [1713] ปรับแก้ไข WorkSheet Planfin ครึ่งปี 2564 วันที่ 21.04.64
CFO
21 เม.ย. 2564
732 [1712] ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (รอบ 2 ณ วันที่ 21 เมษายน 2564)
COO
21 เม.ย. 2564
733 [1711] ประกาศ การสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
COO
21 เม.ย. 2564
734 [1710] ตารางเปล่าวิเคราะห์ Risk Score 7 เขตสุขภาพที่ 8 เดือน เม.ย. - ก.ย. 2564
CFO
21 เม.ย. 2564
735 [1709] เอกสารประกอบการประชุม ซักซ้อมึวามเข้าใจการเบิกจ่ายงบ COVID -19 วันที่ 21 เมษายน 2564
CFO
21 เม.ย. 2564
736 [1708] ขอเรียนเชิญ เข้าร่วม ปช.เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ การเบิกจ่ายงบค่าตอบแทนเสี่ยงภัย และ เงินเพิ่มพิเศษ COVID
CFO
20 เม.ย. 2564
737 [1707] ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมกายภาพบำบัดผู้สูงอายุในชุมชน
CHRO
20 เม.ย. 2564
738 [1706] แจ้งบัญชีจัดสรรตำแหน่งว่างเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเพิ่มเติม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้      
CHRO
20 เม.ย. 2564
739 [1705] ประกาศ รายชื่อผู้มิสิทธิ์สอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
COO
19 เม.ย. 2564
740 [1704] เอกสารประกอบการประชุม คทง.5x5 ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 19 เมษายน 2564
CFO
19 เม.ย. 2564
741 [1703] WorkSheetPlanfin 2564 ปรับแผนครึ่งปี แก้ไข 16.04.64
CFO
21 เม.ย. 2564
742 [1702] ตารางวิเคราะห์ Risk Score 7 เขตสุขภาพที่ 8 เดือน มีนาคม 2564
CFO
21 เม.ย. 2564
743 [1701] คะแนน Mapping Electronic R8way มีนาคม 2564
CFO
16 เม.ย. 2564
744 [1700] คะแนน Mapping Electronic MOPH เดือน มีนาคม 2564
CFO
16 เม.ย. 2564
745 [1698] ผลการกำกับติดตาม Planfin เดือน มี.ค 2564
CFO
16 เม.ย. 2564
746 [1697] รวมมาตรการการเดินทางเข้า-ออก 7 จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 8
COO
16 เม.ย. 2564
747 [1696] ขอเรียนเชิญเข้าร่วม ปช.คทง.5x5 ครั้งที่ 3/2564
CFO
9 เม.ย. 2564
748 [1695] สรุปผลการประเมินต้นทุนหน่วยบริการแบบ Quick Method สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2564
CFO
8 เม.ย. 2564
749 [1694] รายงานสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 (ส่วนภูมิภาค) งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น
CFO
8 เม.ย. 2564
750 [1693] แจ้งการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2564 งบกลาง ค่าใช้จ่ายในการบรรเทาแก้ปัญหาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
CFO
8 เม.ย. 2564
751 [1692] เอกสารประกอบการประชุม คกก.CFO ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 8 เมษายน 2564
CFO
8 เม.ย. 2564
752 [1691] ตาราง Excel รายงานการกำกับติดตามหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติการเงิน ส่งกระทรวงทุกวันที่ 17 ของทุกเดือน
CFO
7 เม.ย. 2564
753 [1690] ตารางเปล่าวิเคราะห์ Risk Score 7 เขตสุขภาพที่ 8 เดือน มีนาคม 2564
CFO
7 เม.ย. 2564
754 [1689] แจ้งการจัดสรรงบประมาณสำหรับการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
CFO
5 เม.ย. 2564
755 [1688] ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
COO
5 เม.ย. 2564
756 [1687] ขอเรียนเชิญ คกก. CFO ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 8 เมษายน 2564
CFO
5 เม.ย. 2564
757 [1686] แจ้งกำหนดการปรับแผนทางการเงิน(Planfin) ของหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 8
CFO
5 เม.ย. 2564
758 [1685] เร่งรัดการชำระหนี้ค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปาค้างชำระ
CFO
2 เม.ย. 2564
759 [1684] สรุปผลการส่งรายงานทางการเงิน ของ รพ.สต. เดือน กุมภาพันธ์ 2564(เพิ่มเติม)
CFO
2 เม.ย. 2564
760 [1683] File Excel การคำนวณจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษ COVID 19 ให้ สสจ. รพศ. รพท. ในเขตสุขภาพที่ 8 (ตามหนังสือที่ สธ 0205.08/215 ลว 1 เมย 64)
CFO
2 เม.ย. 2564
761 [1682] แจ้งคำสั่ง คกก.CFO และ คทง.Auditor เขตสุขภาพที่ 8 ปี 2564
CFO
2 เม.ย. 2564
762 [1681] สรุปผลการส่งรายงานทางการเงิน ของ รพ.สต. เดือน กุมภาพันธ์ 2564
CFO
1 เม.ย. 2564
763 [1680] . ขอเชิญประชุมจัดสรรโควตาวิสัญญีพยาบาล
CHRO
31 มี.ค. 2564
764 [1679] ประชาสัมพันธ์การอบรมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น
CHRO
31 มี.ค. 2564
765 [1678] ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "WSO ANGELS AWARDS"
CSO
30 มี.ค. 2564
766 [1677] ขอเชิญเข้าอบรมโครงการ “เสริมสร้างพลังทีมผู้บริบาลผู้เป็นเบาหวานและอาสาสมัครสาธารณสุข” (Empowerment DM team and health care volunteers)
CSO
30 มี.ค. 2564
767 [1676] ส่งสรุปการประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน 30 บาท รักษาทุกที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
CFO
30 มี.ค. 2564
768 [1674] ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการจัดสรรและคัดเลือกแพทย์เข้าศึกษาหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2565 เขตสุขภาพที่ 8
CHRO
29 มี.ค. 2564
769 [1673] ขอเชิญประชุมพิจารณาจัดสรรแพทย์ ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี พ.ศ. 25654 เขตสุขภาพที่ 8
CHRO
29 มี.ค. 2564
770 [1672] คู่มือการให้โภชนบำบัดในผู้ป่วยโรคมะเร็ง
CHRO
25 มี.ค. 2564
771 [1670] เอกสารประกอบการประชุม คกก.CFO ครั้งที่ 3/2564 (กองเศรษฐกิจสุขภาพ) 25 มีค 64
CFO
25 มี.ค. 2564
772 [1669] ส่งยุทธศาสตร์การจัดการการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่
CFO
25 มี.ค. 2564
773 [1668] สำเนาคำสั่ง แต่งตั้งคกก.ประเมินผลงานตำแหน่งนายแพทย์ และสำเนาคำสั่งแต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ สายงานแพทย์
CHRO
24 มี.ค. 2564
774 [1667] แจ้งการโอนเงินจัดสรรเงินงบประมาณ ปี พ.ศ.2564 (งบเงินอุดหนุน) พัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
CHRO
24 มี.ค. 2564
775 [1666] เอกสารประกอบการประชุม รายงานคุณภาพบัญชี เดือน กุมภาพันธ์ 2564
CFO
24 มี.ค. 2564
776 [1665]