ข่าวประชาสัมพันธ์

ลำดับ รหัส หัวข้อข่าว
ดาวน์โหลด
กลุ่มงาน
วันที่
1 [0742] ตารางเปล่าวิเคราะห์ Risk Score 7 เขตสุขภาพที่ 8 เดือน ธ.ค.61
CFO
11 ม.ค. 2562
2 [0741] ตารางเปล่าใช้ตรวจสอบ Mapping Electronic งบทดลอง ของหน่วยบริการ เขตสุขภาพที่ 8 ปี 2562
CFO
11 ม.ค. 2562
3 [0740] สรุปผลการส่งรายงานทางการเงิน ของ รพ.สต. เดือน ต.ค.61 ในเขตสุขภาพที่ 8
CFO
9 ม.ค. 2562
4 [0739] แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ (PA) ปีงบ 2562 รอบ 3 เดือน (สสจ.ทุกแห่งส่งสำนักงานเขตฯ)
CIO
8 ม.ค. 2562
5 [0738] แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ (PA) ปีงบ 2562 รอบ 3 เดือน (Focal point ส่งสำนักงานเขตฯ)
CIO
8 ม.ค. 2562
6 [0737] ตารางตรวจสอบงบทดลอง Electronic หน่วยบริการ เขตสุขภาพที่ 8 เดือน พ.ย.61
CFO
4 ม.ค. 2562
7 [0736] แก้ไขตารางวิเคราะห์ Risk Score 7 เขตสุขภาพที่ 8 เดือน พ.ย.61
CFO
4 ม.ค. 2562
8 [0733] หนังสือแจ้งดำเนินการปรับเกลี่ยค่าตอบแทน ปีงบประมาณ 2562
CFO
3 ม.ค. 2562
9 [0731] แจ้งดำเนินการปรับเกี่ยงบประมาณค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
CFO
3 ม.ค. 2562
10 [0730] Excel File ตารางปรับเกลี่ยเงินงบประมาณค่าตอบแทน ปีงบประมาณ 2562
CFO
3 ม.ค. 2562
11 [0728] ผลการกำกับติดตาม Planfin ประจำเดือน ต.ค. - พ.ย. 2561
CFO
29 ธ.ค. 2561
12 [0726] ตารางการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการเงินการคลัง Total Perfomance Score 2561 จากกองเศรษฐกิจสุขภาพฯ
CFO
20 ธ.ค. 2561
13 [0725] การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการเงินการคลังปี 2562 จากกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ
CFO
20 ธ.ค. 2561
14 [0723] เอกสารประกอบการประชุม CFO ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 19 ธันวาคม 2561
CFO
18 ธ.ค. 2561
15 [0722] นโยบายผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2562
CIO
17 ธ.ค. 2561
16 [0721] เอกสารประกอบการประชุมบูรณาการร่วมกับศูนย์วิชาการครั้งที่ 2-2562 (21 ธันวาคม 2561)
CIO
17 ธ.ค. 2561
17 [0720] ผลคะแนนรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
CFO
14 ธ.ค. 2561
18 [0719] รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
CFO
14 ธ.ค. 2561
19 [0718] ตาราง Mapping Eletronic ตรวจสอบงบทดลองของหน่วยบริการ เขตสุขภาพที่ 8 (ใช้ตรวจงบทดลองผัง Sent ก่อนส่งงบขึ้นเวป HFO62)
CFO
14 ธ.ค. 2561
20 [0717] แก้ไขตารางสำรวจข้อมูลประมาณการเงินกองทุน UC OP และ PP เหมาจ่ายรายหัว ของ รพ. และ รพ.สต. ปี 2561
CFO
14 ธ.ค. 2561
21 [0716] สำรวจข้อมูลรายงานผลการเบิกจ่าย ตามแผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง ของหน่วยบริการ ปี 2562
CFO
14 ธ.ค. 2561
22 [0715] สรุปผลการประเมินต้นทุนหน่วยบริการแบบQuick Method ประจำเดือนตุลาคม 2561
CFO
13 ธ.ค. 2561
23 [0714] ตารางรายงานผลการเบิกจ่าย ตามแผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง ของหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2562
CFO
13 ธ.ค. 2561
24 [0713] ขอเชิญประชุม คกก.CFO ครั้งที่ 4/61
CFO
12 ธ.ค. 2561
25 [0712] สำรวจข้อมูลการจัดสรรเงินรายได้กองทุน UC-OP และ P&P Basic Service
CFO
11 ธ.ค. 2561
26 [0711] สรุปผลการส่งรายงานทางการเงินของ รพ.สต. ของหน่วยบริการในเขต8 เดือน กันยายน 2561
CFO
11 ธ.ค. 2561
27 [0710] สรุปผลการประเมินต้นทุนหน่วยบริการแบบQuick Method ประจำเดือนตุลาคม 2561
CFO
11 ธ.ค. 2561
28 [0709] แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan Focal point) ปี 2562
CIO
3 ธ.ค. 2561
29 [0708] แผนงาน Service Plan เขตสุขภาพที่ ๘ ปี ๒๕๖๒
CSO
2 ธ.ค. 2561
30 [0706] คะแนนการประเมิน FAI Q4 Y61
CFO
30 พ.ย. 2561
31 [0705] ตาราง Mapping Electronic ตรวจสอบงบทดลอง เบื้องต้น ของหน่วยบริการ
CFO
29 พ.ย. 2561
32 [0704] การเฝ้าระวังสถานการณ์การเงินการคลังและสถานการณ์ ณ 31 ตค 61
CFO
29 พ.ย. 2561
33 [0703] รายงานการประชุม คทง.5x5 ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561
CFO
29 พ.ย. 2561
34 [0702] เอกสารรับรองนายก เยี่ยม รพสต.นาอ้อ ที่จังหวัดเลย
CIO
28 พ.ย. 2561
35 [0701] การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุ เขตสุขภาพที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2562
CIO
28 พ.ย. 2561
36 [0700] ขอส่งข้อมูลBenchmarking การเงินการคลัง ณ สิ้นไตรมาส 4/2561 และขอข้อมูลผลงานบริการ ณ สิ้นไตรมาส 1/2562
CFO
23 พ.ย. 2561
37 [0699] Slide ประกอบการประชุม อปสข 23 พย 61
CFO
23 พ.ย. 2561
38 [0698] Slide นำเสนอที่ประชุม อปสข ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
CFO
23 พ.ย. 2561
39 [0697] การปรับเกลี่ยรายรับ UC ปี 2562
CFO
22 พ.ย. 2561
40 [0696] สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพทางการเงินระดับ7 (Risk Score Plus) ณ สิ้นไตรมาส 4 ปีงบ 2561 ณ 1 พ.ย. 2561
CFO
21 พ.ย. 2561
41 [0695] หนังสือขอเรียนเชิญ คกก.เข้าร่วมตรวจประเมิน FAI Q4 Y61
CFO
20 พ.ย. 2561
42 [0694] รายการคำของบลงทุนรายจ่ายประจำปี 2563 เขตสุขภาพที่ 8
CIO
19 พ.ย. 2561
43 [0693] รายละเอียดแบบแปลนอาคารนิติเวชโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป
CIO
15 พ.ย. 2561
44 [0692] คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562
CFO
14 พ.ย. 2561
45 [0690] คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2562
CFO
14 พ.ย. 2561
46 [0689] รายงานเหตุผลการปรับเกลี่ยเงินกันระดับเขต/จังหวัด และ เกณฑ์การจัดสรรงบ PP Non UC ให้แก่หน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 8
CFO
14 พ.ย. 2561
47 [0688] สรุปผลการประเมินต้นทุนหน่วยบริการแบบQuick method ณ สิ้นไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2561
CFO
14 พ.ย. 2561
48 [0687] ข้อมูล Benchmarking data Q4 Y61
CFO
14 พ.ย. 2561
49 [0686] แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2562 เสนอคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 8_7 พ.ย.61
CSO
14 พ.ย. 2561
50 [0685] ผลการดำเนินงานตามแผน Planfin ประจำเดือนกันยายน 2561
CFO
9 พ.ย. 2561
51 [0684] รายงานข้อมูลยาrefer back เขตสุขภาพที่8 ไตรมาส3/2561
CFO
9 พ.ย. 2561
52 [0683] สรุปรายงานซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ไตรมาส 4 ปี 2561
CFO
9 พ.ย. 2561
53 [0682] แจ้งยอดยายืม-คืนระหว่างกัน ไตรมาส 3/2561
CFO
9 พ.ย. 2561
54 [0681] เอกสารประกอบการประชุมบูรณาการแผนร่วมกับศูนย์วิชาการครั้งที่ 1-2562 (12พ.ย. 2561)
CIO
9 พ.ย. 2561
55 [0680] แบบแปลนอาคารนิติเวช โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป
CIO
7 พ.ย. 2561
56 [0679] เอกสารประกอบการประชุม คทง 5X5 เขต 8 ครั้งที่6/2561 วันที่ 7 พ.ย.2561
CFO
6 พ.ย. 2561
57 [0678] ขอเชิญประชุมชี้แจงผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี ในเขตสุขภาพที่ 8
CFO
6 พ.ย. 2561
58 [0675] File Excel ปรับเกลี่ยUCปี62ให้หน่วยบริการในเขต8
CFO
5 พ.ย. 2561
59 [0674] รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการเงิน ข้อมูลเดือน กันยายน 2561
CFO
2 พ.ย. 2561
60 [0673] แบบขอรับการสนับสนุนเงินเหลือจ่าย รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562
CIO
1 พ.ย. 2561
61 [0672] ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงิน เดือน กันยายน 2561
CFO
1 พ.ย. 2561
62 [0671] แจ้งการดำเนินการปรับเกลี่ยเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2562
CFO
1 พ.ย. 2561
63 [0670] ตารางตรวจสอบงบทดลอง Electronic File 5 ข้อ หน่วยบริการ เขตสุขภาพที่ 8
CFO
30 ต.ค. 2561
64 [0669] เอกสารประกอบการประชุม VDO Conference คณะกรรมการ CSO เขตสุขภาพที่ 8 วันที่ 25 ตุลาคม 2561
CSO
30 ต.ค. 2561
65 [0668] ขอส่งข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตรวจสอบความถูกต้องในระบบGFMIS ปีงบประมาณ 2561
CFO
26 ต.ค. 2561
66 [0667] แจ้งเวียนตัวอย่างสัญญาจ้างบริการและรายละเอียดคุณลักษณธเฉพาะการบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านเทคนิคการแพทย์
CFO
25 ต.ค. 2561
67 [0666] การนำเสนอผลการดำเนินงาน การประชุม CSO เขต8 สาขา RDU โดย รพ.หนองคาย (25 ต.ค.61)
CSO
25 ต.ค. 2561
68 [0665] ไฟล์นำเสนอ ผู้ตรวจราชการ UNICEF 16 - 17 ต.ค. 2561
CIO
17 ต.ค. 2561
69 [0664] ขอเชิญคณะกรรมการCFO เขตสุขภาพที่ 8 เข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 3/2561
CFO
16 ต.ค. 2561
70 [0663] ขอเชิญประชุมหารือแนวทางการจัดทำหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการปฏิบัติงานด้านบัญชีฯ
CFO
16 ต.ค. 2561
71 [0662] รายงานสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2561 ส่วนภูมิภาค
CFO
16 ต.ค. 2561
72 [0661] รายงานข้อมูลแผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ปีงประมาณ 2562
CFO
16 ต.ค. 2561
73 [0660] ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ การจ่ายค่าตอบแทน ฉ.11
CFO
12 ต.ค. 2561
74 [0659] แจ้งแนวทางการจัดทำแผนทางการเงิน(Planfin) ประจำปี 2562
CFO
12 ต.ค. 2561
75 [0658] เอกสารประกอบการประชุมการชี้แจงแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ฉบับที่ 11 ของหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 8
CFO
11 ต.ค. 2561
76 [0657] แนวทางการจำหน่ายยาในบัญชียาหลักแห่งชาติที่องค์การเภสัชกรรมผลิต ปีงบประมาณ 2562
CFO
11 ต.ค. 2561
77 [0656] ผลการจัดหาราคาอ้างอิงวัสดุการแพทย์ทั่วไปและวัสดุเอ็กซ์เรย์ เขต8 ปีงบ2561
CFO
11 ต.ค. 2561
78 [0655] สรุปผลการส่งรายงานทางการเงินของ รพ.สต. ของหน่วยบริการในเขต8 เดือน สิงหาคม 2561
CFO
9 ต.ค. 2561
79 [0653] รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพบัญชีหน่วยบริการ เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2561 สำหรับหน่วยบริการที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับ B
CFO
9 ต.ค. 2561
80 [0651] ขอสำรวจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านบัญชีของหน่วยบริการทุกแห่ง ในเขตสุขภาพที่ 8
CFO
8 ต.ค. 2561
81 [0650] หนังสือแจ้งรายงานมูลค่าการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2561
5 ต.ค. 2561
82 [0649] หนังสือแจ้งรายงานแผนจัดซื้อยาแะเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ปีงบประมาณ 2562
5 ต.ค. 2561
83 [0648] สรุปผลการประเมินต้นทุนหน่วยบริการแบบQuick Method ประจำเดือน สิงหาคม 2561
CFO
3 ต.ค. 2561
84 [0647] รายงานการประเมินผลความถูกต้องบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารของหน่วยบริการที่เป็นหน่วยบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบที่ 4
CFO
3 ต.ค. 2561
85 [0645] ขอให้ตรวจสอบและชำระหนี้ค่าตรวจวิเคราะห์
CFO
3 ต.ค. 2561
86 [0644] work Sheet Planfin การจัดทำ ปี 62
CFO
3 ต.ค. 2561
87 [0643] แจ้งการจัดสรรงบประมาณสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคระดับเขต ปี 2562
CSO
2 ต.ค. 2561
88 [0642] แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2558
CSO
2 ต.ค. 2561
89 [0641] สรุปโครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ ๘
CSO
2 ต.ค. 2561
90 [0640] สรุปผลการพิจารณาแผนคำขอการจัดตั้งและปรับระดับศักยภาพหน่วยบริการสุขภาพ ระยะ 5 ปี (2561-2565) เขตสุขภาพที่ 8
CSO
2 ต.ค. 2561
91 [0639] ขอความร่วมมือ Focal point ส่งข้อมูลการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๖๒
CSO
2 ต.ค. 2561
92 [0638] แนวทางการจัดทำ Planfin ปี 2562
CFO
2 ต.ค. 2561
93 [0636] แนวทางการปฏิบัติในการซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและการจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย
CFO
2 ต.ค. 2561
94 [0635] แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.2560 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
CFO
2 ต.ค. 2561
95 [0634] ตารางสำรวจข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอก OPD นอก CUP ในจังหวัด
CFO
28 ก.ย. 2561
96 [0632] ผลการกำกับติดตาม ตามแผน Planfin ประจำเดือน สค.61
CFO
26 ก.ย. 2561
97 [0631] ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงินการคลัง Risk Score 7 ข้อมูลเดือน สิงหาคม 2561
CFO
26 ก.ย. 2561
98 [0629] สรุปผลการส่งรายงานทางการเงินของ รพ.สต. ของหน่วยบริการในเขต8 เดือน กรกฎาคม 2561
CFO
21 ก.ย. 2561
99 [0627] พระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
CIO
19 ก.ย. 2561
100 [0626] หนังสือแจ้งจัดสรรงบลงทุน
CIO
19 ก.ย. 2561
101 [0625] ประชุมวีดีโอผ่านทางไกล (VDO Conference) เพื่อติดตามการตรวจสอบความพร้อมรายการงบลงทุน และแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
CIO
19 ก.ย. 2561
102 [0624] แบบฟอร์มผลงานสำคัญของกระทรวงฯ
CIO
18 ก.ย. 2561
103 [0623] สรุปผล ต้นทุนบริการ Unitcost ประจำเดือน กค. 61
CFO
17 ก.ย. 2561
104 [0622] ข้อมูล Benchmarking data Q3 Y61
CFO
17 ก.ย. 2561
105 [0621] ผลการกำกับติดตาม ตามแผน Planfin ประจำเดือน กค.61
CFO
17 ก.ย. 2561
106 [0620] สรุปการทำแผนคำของบ Non UC รายจ่ายประจำปี 2563 จากระบบ IBMS [Edit 21.30 น.]
CIO
17 ก.ย. 2561
107 [0617] สรุปแผนคำของบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน UC ระดับเขต (ค่าเสื่อม 10%) ปีงบประมาณ 2562
CIO
17 ก.ย. 2561
108 [0615] ตารางปรับเกลี่ย เงินกันระดับประเทศ งวด 2 ปี 2561 เขต 8 ให้จังหวัดปรับเกลี่ยให้ รพ.ในจังหวัด
CFO
13 ก.ย. 2561
109 [0614] ขอเชิญคณะกรรมการจัดหาราคาอ้างอิงวัสดุการแพทย์ทั่วไปและวัสดุ x-ray เขตสุขภาพที่8 เข้าร่วมประชุม
CFO
5 ก.ย. 2561
110 [0613] รายงานข้อมูลยา refer back เขตสุขภาพที่ 8
CFO
5 ก.ย. 2561
111 [0612] แจ้งยอดยา ยืมระหว่างกันของโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 8 ไตรมาส2 ปีงบประมาณ 2561
CFO
5 ก.ย. 2561
112 [0611] รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการเงิน เดือน กรกฎาคม 2561
CFO
5 ก.ย. 2561
113 [0610] สรุปผลการประเมินต้นทุนหน่วยบริการแบบQuick Method ณ สิ้นไตรมาส 3/2561 ณ 21 ก.ค. 2561
CFO
5 ก.ย. 2561
114 [0609] รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพบัญชีหน่วยบริการ เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2561
CFO
5 ก.ย. 2561
115 [0608] บัญชีรายการครุภัณฑ์ กบรส.
CIO
3 ก.ย. 2561
116 [0607] เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2562
CIO
3 ก.ย. 2561
117 [0606] ขอส่งคะแนนการประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินและการคลัง FAI ไตรมาสที่ 3/2561
CFO
28 ส.ค. 2561
118 [0605] ประกาศจัดหาราคาอ้างอิงวัสดุการแพทย์ทั่วไปและวัสดุ x-ray เขตสุขภาพที่ 8
CFO
28 ส.ค. 2561
119 [0604] เอกสาร ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงแนวทางการเชื่อมโยงระบบแผนคำขอ 5 ปี และการติดตาม กำกับ ประเมินผล ด้านครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง เขตสุขภาพที่ 8
CIO
28 ส.ค. 2561
120 [0603] แบบฟอร์มตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ (PA) ปี 2561 และตัวชี้วัดยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 8 ปี 2561
CIO
28 ส.ค. 2561
121 [0602] ตารางคำนวณวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงิน เดือน กรกฎาคม 2561
CFO
27 ส.ค. 2561
122 [0601] แบบตอบรับประชุมทบทวนยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด ปี 2562
CIO
27 ส.ค. 2561
123 [0600] สรุปผลการดำเนินงานเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ 2561
CIO
27 ส.ค. 2561
124 [0599] เอกสารประชุมกลุ่ม รหัสครุภัณฑ์จากการนำเข้าข้อมูลในโปรแกรม R8-IBMS
CIO
27 ส.ค. 2561
125 [0595] ไฟล์ประชุมคณะทำงานเภสัชกรรมปฐมภูมิเขตสุขภาพที่ 8 ปี 2561 (29-30 ส.ค.61)
CSO
24 ส.ค. 2561
126 [0594] ไฟล์นำเสนองานประชุมวิชาการ RDU AMR เขตสุขภาพที่ 8 (24 กค.61 ณ เซนทาราแกรนด์ ฯ อุดรธานี )
CSO
22 ส.ค. 2561
127 [0593] ตารางวิเคราะห์งบการเงิน ของ รพสต. มิถุนายน 2561
CFO
20 ส.ค. 2561
128 [0592] เอกสารประกอบการประชุมวิชาการและมอบรางวัลประจำปี เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2561
CIO
15 ส.ค. 2561
129 [0591] เอกสารประกอบการประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 วันที่ 16-17 ส.ค.61
CIO
15 ส.ค. 2561
130 [0590] รายชื่อรับโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ ผลงานประจำปี 2561
CSO
15 ส.ค. 2561
131 [0588] เอกสาร House Model ปี 2561
CSO
14 ส.ค. 2561
132 [0587] ผลงาน Best Practice Service Plan ปี 2561
CSO
14 ส.ค. 2561
133 [0586] เอกสารประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) เขตสุขภาพที่ 8
CIO
13 ส.ค. 2561
134 [0585] ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงินการคลัง เดือน มิถุนายน 2561 แก้ไข
CFO
10 ส.ค. 2561
135 [0584] ข้อมูล Benchmarking data Q3 Y61
CFO
10 ส.ค. 2561
136 [0583] สำรวจข้อมูลจำนวนพระสงฆ์สูงอายุอาพาธและไม่มีคนดูแล
CSO
9 ส.ค. 2561
137 [0582] ตำแหน่งว่าง
CHRO
7 ส.ค. 2561
138 [0581] เอกสารตำแหน่งว่าง
CHRO
7 ส.ค. 2561
139 [0580] เอกสารตำแหน่งว่าง
CHRO
7 ส.ค. 2561
140 [0579] แผนบริหารและพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับ Service Plan_R8 07082561
CSO
7 ส.ค. 2561
141 [0576] ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงินการคลัง เดือน มิถุนายน 2561
CFO
6 ส.ค. 2561
142 [0575] ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงินการคลัง เดือน มิถุนายน 2561
CFO
6 ส.ค. 2561
143 [0574] เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ ๘
CSO
5 ส.ค. 2561
144 [0573] รายละเอียดตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ 20 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 3
CIO
2 ส.ค. 2561
145 [0572] เอกสารประชุมโครงการสรุปผลการดำเนินงานการจัดการข้อมูลสารสนเทศสุขภาพประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
CIO
2 ส.ค. 2561
146 [0571] หนังสือเชิญประชุมนำเสนอนวัตกรรม จังหวัดนครพนม
CIO
1 ส.ค. 2561
147 [0570] แก้ไขตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ 20 ปี (ตัวที่ 12, 25, 48, 51, 53, 62, 64 และ 66)
CIO
1 ส.ค. 2561
148 [0569] ผลการกำกับติดตาม ตามแผน Planfin ประจำเดือน มิ.ย.61
CFO
25 ก.ค. 2561
149 [0568] หนังสือแจ้งแนวทางปฏิบัติงบลงทุน 2562
CIO
25 ก.ค. 2561
150 [0567] การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562
CIO
19 ก.ค. 2561
151 [0566] ขอเชิญเข้าร่วมประชุม เรื่องการใช้งานโปรแกรม My Account
CFO
17 ก.ค. 2561
152 [0565] สรุปการส่งรายงานทางการเงิน ของ รพ.สต. ในเขตสุขภาพที่ 8 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
CFO
17 ก.ค. 2561
153 [0564] Blueprint HRP แผนกำลังคนด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 8
CSO
17 ก.ค. 2561
154 [0563] เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงาน Service Plan สาขา IMC
CSO
13 ก.ค. 2561
155 [0562] สำรวจข้อมูล กิจกรรม 1 วัด 1 โรงพยาบาล
CSO
11 ก.ค. 2561
156 [0561] เอกสารประกอบการประชุม คณะทำงานฯ5X5 ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 9 กรกฎาคม 2561
CFO
8 ก.ค. 2561
157 [0560] ผลการกำกับติดตาม ผลการดำเนินงานตามแผน Planfin ประจำเดือน พ.ค. 2561
CFO
5 ก.ค. 2561
158 [0559] การใช้แนวทางอัตราค่าบริการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
CFO
5 ก.ค. 2561
159 [0558] สรุปผลการประเมินต้นทุนหน่วยบริการแบบQuick Method ณ สิ้นไตรมาส 2/2561 ,ณ 30 เม.ย. 2561 และ ณ 31 พ.ค. 2561
CFO
5 ก.ค. 2561
160 [0557] แผนคำขอจัดตั้งและปรับระดับหน่วยบริการ ระยะ 5 ปี (2561-2565) เขตสุขภาพที่ 8
CSO
15 ก.ค. 2561
161 [0556] แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการ ศูนย์การเรียนรู้ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวและพัฒนาระบบปฐมภูมิ ระดับเขตสุขภาพ
CHRO
28 มิ.ย. 2561
162 [0555] ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาเรียนรู้การออกแบบระบบตามโครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังติดตามป้องกันและช่วยเหลือผู้ที่ถูกกระทำรุนแรงในเขตสุขภาพที่ 8
CIO
28 มิ.ย. 2561
163 [0554] ข้อมูลการเงินการคลังประกอบการคตรวจราชการ รอบ 2 ปี 2561 Update 25 มิย 61
CFO
26 มิ.ย. 2561
164 [0553] ตารางคำนวณวิเคราะห์ Risk Score 7 เดือน พฤษภาคม 2561
CFO
26 มิ.ย. 2561
165 [0552] แบบประเมินตรวจสอบคุณภาพบัญชีหน่วยบริการ Version 5 ปี 2561 ข้อมูล ณ 25 มิ.ย.61
CFO
26 มิ.ย. 2561
166 [0551] ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2561
CSO
24 มิ.ย. 2561
167 [0550] ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๑
CIO
21 มิ.ย. 2561
168 [0549] สรุปสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพที่สำคัญทางระบาดวิทยาประจำสัปดาห์ที่ 18
CSO
20 มิ.ย. 2561
169 [0548] ตารางเปล่าใช้ในการวิเคราะห์ Risk Score เขตสุขภาพที่ 8 ครึ่งปีหลัง
CFO
19 มิ.ย. 2561
170 [0547] ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปีราชวิทยาลัยศํลยแพทย์ ครั้งที่ ๔๓ ปี ๒๕๖๑
CSO
15 มิ.ย. 2561
171 [0546] สรุปสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพที่สำคัญทางระบาดวิทยาประจำสัปดาห์ที่ 17
CSO
20 มิ.ย. 2561
172 [0545] สรุปข้อสั่งการปารประชุมทางไกล VDO Conference การติดตามการดำเนินงานตามมาตรการป้องก้นควบคุมโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
CSO
13 มิ.ย. 2561
173 [0544] บทสรุปผู้บริหารและข้อสั่งการมาตรการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
CSO
11 มิ.ย. 2561
174 [0543] ตารางวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 8 เดือน เมษายน 2561 (เปลี่ยนแปลงการจัดสรรเงินรายได้กองทุนเหมาจ่ายรายหัว OP และ PP)
CFO
11 มิ.ย. 2561
175 [0542] เอกสารสรุปการประชุมสัมมนาสร้งความเข้มแข็งเครือข่ายบริการและวิชาการทางการแพทย์ระหว่างกรมการแพทย์กับเขตสุขภาพที่ 8
CSO
11 มิ.ย. 2561
176 [0541] สไลด์นำเสนอ Service Plan งานประชุมสัมมนาสร้งความเข้มแข็งเครือข่ายบริการและวิชาการทางการแพทย์ระหว่างกรมการแพทย์กับเขตสุขภาพที่ 8
CSO
11 มิ.ย. 2561
177 [0539] แบบฟอร์มคำขอจัดตั้งและปรับระดับศักยภาพหน่วยบริการสุขภาพ (แผน 5 ปี) และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
CIO
9 มิ.ย. 2561
178 [0536] ข้อมูลการ Match ข้อมูล Income หน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 8
CFO
8 มิ.ย. 2561
179 [0535] ข้อมูล Benchmarking ไตรมาสที่ 2/2561
CFO
8 มิ.ย. 2561
180 [0534] ผลการประเมิน FAI ไตรมาสที่ 2/2561 ( ฉบับแก้ไข)
CFO
5 มิ.ย. 2561
181 [0533] ผลการกำกับติดตาม Planfin ประจำเดือน เมษายน 2561
CFO
5 มิ.ย. 2561
182 [0532] เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานจัดทำแนวทางการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ฉบับ 11 ข้อ 11.7.1 (5)
CFO
31 พ.ค. 2561
183 [0528] แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรม 100 ปีการสาธารณสุขไทย
CIO
31 พ.ค. 2561
184 [0527] การบริหารจัดการเขตสุขภาพที่ 8 ปี 2561 และผลการดำเนินงาน
CIO
28 พ.ค. 2561
185 [0526] ขอข้อมูลการดำเนินงาน PA + ตัวชี้วัดตามยุทธสาสตร์เขตสุขภาพ รอบ 9 เดือน
CIO
23 พ.ค. 2561
186 [0525] ไฟล์นำเสนอ รับศึกษาดูงาน เขต 7
CIO
22 พ.ค. 2561
187 [0524] หนังสือแจ้งข้อสั่งการตามมติ คณะทำงานฯ (5x5)
CFO
21 พ.ค. 2561
188 [0523] คำสั่งคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 8 ที่ 142/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate care) เขตสุขภาพที่ 8
CSO
20 พ.ค. 2561
189 [0522] สรุปรายงานการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เขตสุขภาพที่ 8 ไตรมาส 2/2561
CFO
18 พ.ค. 2561
190 [0521] ผลการประเมิน FAI ไตรมาสที่ 2/2561
CFO
18 พ.ค. 2561
191 [0519] ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวของทางราชการ
CIO
11 พ.ค. 2561
192 [0518] ขอความร่วมมือให้ข้อมูลเพื่อปรับกรอบอัตรากำลังบุคลากรสายวิชาชีพแพทย์
CHRO
10 พ.ค. 2561
193 [0517] หนังสือสรุปรายงานทางการเงิน รพ.สต. ในเขตสุขภาพทีี่ 8 ประจำเดือนมีนาคม 2561
CFO
10 พ.ค. 2561
194 [0516] หนังสือแจ้งกำหนดการออกตรวจประเมินคุณภาพบัญชีหน่วยบริการเขตสุขภาพที่ 8 ปี 2561
CFO
10 พ.ค. 2561
195 [0515] ไฟล์นำเสนอ รับศึกษาดูงาน เขต 5 และ 13
CIO
7 พ.ค. 2561
196 [0514] แจ้งคำสั่งคณะอนุกรรมการ จำนวน 4 คณะ
CHRO
7 พ.ค. 2561
197 [0513] การสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 5
CHRO
7 พ.ค. 2561
198 [0512] ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการและเข้าร่วมการประชุมวิชาการ และมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย 2461 - 2561 เพื่อประชาชนสุขภาพที่ 100 ปี แห่งการพัฒนา
CHRO
7 พ.ค. 2561
199 [0511] แจ้งปรับปรุงแนวทางเวชปฏิบัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
CSO
7 พ.ค. 2561
200 [0510] การรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานตัวชีวัด ปี 2561 ร้อยละของหน่วยงานที่มีการนำดัชนีความสุขของคนทำงาน Happinometer
CHRO
4 พ.ค. 2561
201 [0509] ขอความร่วมมือส่งผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมอบรมปฐมนิเทศและเลือกสถานที่ปฏิบัติงานแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ให้สัญญาชดใช้ทุนของกระทรวงสาธารณสุข
CHRO
4 พ.ค. 2561
202 [0508] สไลด์ โครงการสำรวจเชิงตรวจสอบร่วมกับภาคเอกชน เพื่อเผยแพร่เทคโนโลยีจากญี่ปุ่น เขตสุขภาพที่ 8 จังหวัดอุดรธานี วันที่ 24 - 30 เมษายน 2561
CSO
4 พ.ค. 2561
203 [0507] บทสรุปผู้บริหารโครงการสำรวจเชิงตรวจสอบร่วมกับภาคเอกชน เพื่อเผยแพร่เทคโนโลยีจากญี่ปุ่น ในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยใช้ระบบการดูแลเชิงป้องกันแบบญี่ปุ่น เขตสุขภาพที่ ๘
CSO
4 พ.ค. 2561
204 [0506] เอกสารประกอบการประชุม คณะทำงานฯ5X5 ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 4 พฤษภาคม 2561
CFO
3 พ.ค. 2561
205 [0504] สรุปรายงานการประชุม การดูแลผู้ป่วยระยะกลาง Intermediate care IMC
CSO
3 พ.ค. 2561
206 [0503] ขอเชิญส่งผลงาน Best practice เพื่อร่วมประชุม Service plan sharing ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑
CSO
3 พ.ค. 2561
207 [0502] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายบริการและวิชาการทางการแพทย์
CSO
3 พ.ค. 2561
208 [0501] ขอเชิญประชุม 4 thNational Palliative and Hospice Care Conference
CHRO
2 พ.ค. 2561
209 [0500] เอกสารประกอบการประชุม คกก CFO เขต 8 ครั้งที่1ปี 2561
CFO
2 พ.ค. 2561
210 [0499] หนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบดำเนินงานขั้นต่ำ ครั้งที่ 2/2561
CFO
1 พ.ค. 2561
211 [0498] ขอแจ้งการจัดสรรโควตาเข้ารับการฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล ปี 2561
CHRO
30 เม.ย. 2561
212 [0497] เชิญประชุม VDO Conference
CHRO
30 เม.ย. 2561
213 [0496] หนังสือขอสำรวจค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ ฉบับ11 พ.ศ.2559 ให้แก่เจ้าหน้าที่ ข้อ11.4.1(5)
CFO
27 เม.ย. 2561
214 [0495] หนังสือแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับอบรมโครงการ หลักสูตร "การเขียนแผนลงทุนสำหรับโรงพยาบาลรัฐ"
CFO
27 เม.ย. 2561
215 [0494] หนังสือแจ้งดำเนินการปรับเกลี่ยงบประมาณค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
CFO
27 เม.ย. 2561
216 [0493] แบบสำรวจค่าใช้จ่ายค่าตอบแทน ฉบับ 11 ให้แก่เจ้าหน้าที่ ข้อ 11.4.1 (5) สายสนับสนุน ประมาณการปี 2561
CFO
27 เม.ย. 2561
217 [0492] ตารางปรับเกลี่ยงบประมาณค่าตอบแทนครั้งที่ 2 ปี 2561_เขต 8
CFO
27 เม.ย. 2561
218 [0491] ตารางวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 8 เดือน มีนาคม 2561
CFO
26 เม.ย. 2561
219 [0490] ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเป็นกรณีพิเศษ
CHRO
23 เม.ย. 2561
220 [0489] ประชุมโครงการสำรวจเชิงตรวจสอบร่วมกับภาคเอกชนเพื่อเผยแพร่เทคโนโลยีจากญี่ปุ่น (JICA)
CSO
23 เม.ย. 2561
221 [0486] โครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวัง ติดตาม ป้องกัน และช่วยเหลือผู้ถูกกระทารุนแรง ในเขตสุขภาพที่ ๘
CIO
20 เม.ย. 2561
222 [0485] สรุปรายงานการส่งรายงานทางการเงิน รพ.สต. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
CFO
19 เม.ย. 2561
223 [0484] แนวทางปฏิบัติการประเมินผลงานวิชาการสายงานพยาบาลวิชาชีพและวิทยาจารย์ (ด้านการสอน)
CHRO
19 เม.ย. 2561
224 [0483] ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมวิชาการครบ 50 ปี แพทยสภา
CHRO
19 เม.ย. 2561
225 [0482] ขอเชิญประชุม เพื่อพิจารณาจัดสรรโควตาแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ ปี256
CHRO
19 เม.ย. 2561
226 [0481] ประชุมคณะกรรมการโครงการสำรวจเชิงตรวจสอบร่วมกับภาคเอกชนเพื่อเผยแพร่เทคโนโลยีจากญี่ปุ่น
CSO
19 เม.ย. 2561
227 [0480] เอกสารประกอบการประชุม ปรับแผน Planfin 2561 ครึ่งปีหลัง
CFO
17 เม.ย. 2561
228 [0479] แจ้งเตรียมการนำเสนอผลงานการจัดการความรู้เด่นในระดับกรม และเขตสุขภาพ
CHRO
17 เม.ย. 2561
229 [0478] ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการพยาบาลร่วม 3 สถาบัน
CHRO
11 เม.ย. 2561
230 [0477] ขอส่งหนังสืออนุมัติแพทย์รับโควตาต้นสังกัด เพื่อเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2561
CHRO
11 เม.ย. 2561
231 [0476] ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการวิชาชีพนักโภชนาการ/โภชนากร เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 1/2561
CHRO
10 เม.ย. 2561
232 [0475] ไฟล์นำเสนอประชุมระบบงบลงทุน เขตสุขภาพที่ 8 (Conference)
CIO
10 เม.ย. 2561
233 [0474] ขอแจ้งประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคลากรเข้าร่วมดครงการข้าราชการใหม่
CHRO
9 เม.ย. 2561
234 [0473] แบบตรวจประเมิน รพ.ที่เข้าร่วมโครงการ พปง. ปี 61
CFO
5 เม.ย. 2561
235 [0472] สรุปตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 8 รอบที่ 1/2561
CIO
5 เม.ย. 2561
236 [0471] แจ้งข้อสั่งการตามมติคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ฯ ( 7x7) ครั้งที่ 2/2561 และครั้งที่ 3/2561
CFO
4 เม.ย. 2561
237 [0470] รายงานทางการเงิน รพสต. ไตรมาสที่ 1 ปี 2561
CFO
4 เม.ย. 2561
238 [0469] สรุปการประเมินต้นทุนหน่วยบริการ ไตรมาสที่ 1 ปี 2561
CFO
4 เม.ย. 2561
239 [0468] สรุปการประเมินต้นทุนหน่วยบริการ ประจำเดือน มกราคม 2561
CFO
4 เม.ย. 2561
240 [0467] สรุปการประเมินต้นทุนหน่วยบริการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
CFO
4 เม.ย. 2561
241 [0466] หนังสือ ชุดคำสั่ง Clinical efficiency เขตสุขภาพที่ 8
CFO
3 เม.ย. 2561
242 [0465] สไลด์นำเสนอ Financial concept for IMC โดย อ.บุษกร โลหารชุน
CSO
2 เม.ย. 2561
243 [0464] สไลด์นำเสนอ Intermediate care service plan โดย อ.บุษกร โลหารชุน
CSO
30 มี.ค. 2561
244 [0463] สไลด์นำเสนอการบ้าน Health need Asessment ครั้งที่ 4
CIO
29 มี.ค. 2561
245 [0461] ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานในการประชุมAPACRS 2018
CHRO
29 มี.ค. 2561
246 [0460] ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมงาน การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5
CHRO
29 มี.ค. 2561
247 [0458] สรุปการส่งรายงานทางการเงิน รพ.สต. ประจำเดือน ม.ค. 2561
CFO
29 มี.ค. 2561
248 [0457] ผลการกำกับติดตาม Planfin ประจำเดือน ก.พ. 2561
CFO
29 มี.ค. 2561
249 [0456] ตารางวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ 2561
CFO
29 มี.ค. 2561
250 [0454] แบบฟอร์มแผนการจัดกิจกรรม 100 ปี การสาธารณสุขไทย
CIO
28 มี.ค. 2561
251 [0452] รายละเอียดเพิ่มเติมการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง 100 ปี การสาธารณสุขไทย
CIO
28 มี.ค. 2561
252 [0451] เชิญประชุมปรึกษาหารือการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate care service plan) วันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลอุดรธานี
CSO
28 มี.ค. 2561
253 [0449] การประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบเภสัชกรรมในหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 2/2561
CSO
28 มี.ค. 2561
254 [0446] ผลการกำกับติดตาม Planfin ประจำเดือน ม.ค. 2561
CFO
26 มี.ค. 2561
255 [0445] ขอส่งหนังสือขอรับการสนับสนุนแพทย์หู คอ จมูก
CHRO
26 มี.ค. 2561
256 [0444] Health Needs Assessmen (การบ้าน)
CIO
26 มี.ค. 2561
257 [0442] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการ(ด้านเภสัชกรรมคลินิก) เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง
CHRO
22 มี.ค. 2561
258 [0441] ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
CHRO
22 มี.ค. 2561
259 [0440] ขอส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง
CHRO
22 มี.ค. 2561
260 [0439] แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) กระทรวงสาธารณสุข
CHRO
22 มี.ค. 2561
261 [0438] ติดตามการเลื่อนเงินเดือนและให้ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ ณ วันที่ 1 เมษายน 2561
CHRO
22 มี.ค. 2561
262 [0437] ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักจิตวิทยาคลินิก
CHRO
22 มี.ค. 2561
263 [0436] ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในการดูแลรักษาผู้ป่วยจักษุเบื้องต้น
CHRO
22 มี.ค. 2561
264 [0435] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่องการจัดการโรคเรื้อรัง การดูแลผู้สูงอายุและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
CHRO
22 มี.ค. 2561
265 [0434] .ขอความร่วมมือสำรวจความต้องการฝึกอบรม R2R ของบุคลากรด้านสาธารณสุขในสังกัดเขตสุขภาพที่ 8
CHRO
22 มี.ค. 2561
266 [0433] การฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุ เขตสุขภาพที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2561
CIO
21 มี.ค. 2561
267 [0431] ขอแจ้งเลื่อนการอบรม
CHRO
21 มี.ค. 2561
268 [0430] ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพแรงงานต่างด้าว และเหยื่อการค้ามนุษย์
CIO
16 มี.ค. 2561
269 [0429] ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ เขตสุขภาพที่ 8
CHRO
15 มี.ค. 2561
270 [0428] ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น "การพัฒนาแพทย์เฉพาะทาง สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ ปี2561"
CHRO
13 มี.ค. 2561
271 [0427] .ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย (พ.ศ. 2461 - 2561)
CHRO
13 มี.ค. 2561
272 [0426] แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาเครือข่ายการให้บริการทางวิสัญญีระดับเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 8
CHRO
13 มี.ค. 2561
273 [0423] เอกสารประกอบการประชุม คณะทำงานฯ5X5 ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 12 มีนาคม 2561_ครบถ้วน
CFO
11 มี.ค. 2561
274 [0421] ประชุมถอดบทเรียนการใช้ระบบประเมินความสุขความสุข (Happinometer) รพ.อด.
CHRO
8 มี.ค. 2561
275 [0420] ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมถอดบทเรียนการใช้ระบบประเมินความสุขความสุข (Happinometer)
CHRO
8 มี.ค. 2561
276 [0419] กำหนดโครงการ 7 มีนาคม 2561
CHRO
6 มี.ค. 2561
277 [0418] รายงานการประชุมคกก.พัฒนาเครือข่ายการให้บริการทางวิสัญญีระดับเขตสุขภาพ
CHRO
6 มี.ค. 2561
278 [0417] สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ 5 สายงาน
CHRO
6 มี.ค. 2561
279 [0416] ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เครื่องช่วยหายใจชนิด conventional ventilation”
CHRO
6 มี.ค. 2561
280 [0415] แบบฟอร์มขอรายชื่อคณะกรรมการเครือข่าย ประชาสัมพันธ์เขตสุขภาพที่ 8 ปี 2561
CIO
5 มี.ค. 2561
281 [0414] No.4_Final_คู่มือ FTE แก้ไข 09022561_(แก้ไข120261)
CHRO
4 มี.ค. 2561
282 [0413] เอกสารประชุม จัดคนลงกรอกโครงสร้าง บทที่3
CHRO
4 มี.ค. 2561
283 [0412] เอกสารประชุม จัดคนลงกรอกโครงสร้าง บทที่2
CHRO
4 มี.ค. 2561
284 [0411] เอกสารประชุม จัดคนลงกรอกโครงสร้าง บทที่1
CHRO
4 มี.ค. 2561
285 [0410] ผลการประเมิน FAI ไตรมาสที่ 1/2561
CFO
2 มี.ค. 2561
286 [0409] เอกสารประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เขต 8 และเขต 9 วันที่ 25-27 กพ 2561
CFO
26 ก.พ. 2561
287 [0408] ตารางคำนวณ Risk score 7 เขต8 (เดือน ม.ค.61)
CFO
23 ก.พ. 2561
288 [0407] การเลื่อนเงินเดือนและให้ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560
CHRO
22 ก.พ. 2561
289 [0406] ขอเชิญประชุมคกก.พัฒนาเครือข่ายการให้บริการทางวิสัญญีระดับเขต
CHRO
22 ก.พ. 2561
290 [0405] หนังสือด่วนที่สุด เรื่องขอเชิญเสนอชื่อนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น สมาคมนักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย ประจำปี 2561
CHRO
21 ก.พ. 2561
291 [0404] แจ้งโควตาผู้สมัครหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 14
CHRO
16 ก.พ. 2561
292 [0403] ขอส่งหนังสือเชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกแพทย์ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
CHRO
16 ก.พ. 2561
293 [0402] ขอความอนุเคราะห์มายังท่านได้โปรดมอบหมายกรรมการตามคำสั่งฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกผู้บริหารสาธารณสุข ดีเด่น ปี2560
CHRO
15 ก.พ. 2561
294 [0401] ขอความร่วมมือสรรหาและคัดเลือกนักการสาธารณสุขดีเด่น รางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี 2561
CHRO
14 ก.พ. 2561
295 [0400] ตารางเปล่าใช้วิเคราะห์ Risk Score 7 เขตสุขภาพที่ 8 เดือน ม.ค.- ก.ย.61 และขั้นตอนการใช้งาน ข้อมูล ณ 12.2.61
CFO
12 ก.พ. 2561
296 [0399] ผลการดำเนินงานจัดซื้อเวชภัณฑ์ร่วมเทียบกับมูลค่าการจัดซื้อเวชภัณฑ์ทั้งหมด ของหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 8 ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 2561
CFO
12 ก.พ. 2561
297 [0398] แบบตารางรายงานสุขภาพคนไทยระดับเขต พ.ศ.2555-2560 (Regional Health Public 2012-2017)
CIO
12 ก.พ. 2561
298 [0397] แจ้งแผนการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น ระดับชาติ ประจำปี 2561
CHRO
12 ก.พ. 2561
299 [0396] ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อผู้บริหารดีเด่นเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ
CHRO
12 ก.พ. 2561
300 [0395] ข้อมูลการกำกับติดตาม ผลการดำเนินงานตามแผน Planfin ประจำเดือน ธ.ค.2560 (ราย Item)
CFO
10 ก.พ. 2561
301 [0394] ข้อมูล Benchmarking ไตรมาสที่ 1 ปี 2561
CFO
10 ก.พ. 2561
302 [0392] เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยงระบบบริการปฐมภูมิ (ครู ข รพ.สต. ติดดาว) เขตสุขภาพที่ 8 ประจำปี 2561 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
CSO
9 ก.พ. 2561
303 [0391] ตารางคำนวณ Risk score 7 เขต8 (เดือน ธ.ค.60)
CFO
8 ก.พ. 2561
304 [0390] ขอส่งหนังสือเรื่องการจัดสรรอัตราพนักงานราชการ เขตสุขภาพที่ 8
CHRO
8 ก.พ. 2561
305 [0389] ขอเชิญบุคลากรแพทย์เข้ารับการอบรมการถ่ายทอดองค์ความรู้การกู้ชีพแบบองค์รวม (Comprehensive Live Support : CLS)
CHRO
7 ก.พ. 2561
306 [0388] การเพิ่มสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุขซึ่งจดทะเบียนแล้
CHRO
7 ก.พ. 2561
307 [0387] เรื่องขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร Leadership Development and Strategic Planning รุ่นที่4
CHRO
7 ก.พ. 2561
308 [0385] รายงานประจำปี 2560 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
CIO
7 ก.พ. 2561
309 [0384] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเครือข่ายวิชาชีพนักกายภาพบำบัด
CHRO
6 ก.พ. 2561
310 [0383] ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์เน้นหนัก เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2561
CIO
6 ก.พ. 2561
311 [0380] เอกสารประกอบการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อม ตรวจประเมิน FAI ปี 2561 กิจกรรม GFMIS
CFO
29 ม.ค. 2561
312 [0377] กรอบแนวทางงบลงทุน โดย นพ.สุรพงษ์ ผดุงเวียง
CIO
29 ม.ค. 2561
313 [0376] ขอเชิญส่งบุคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการสภาเทคนิคการแพทย์สัญจรพบผู้ประกอบวิชาชีพ ภาคอีสาน
CHRO
26 ม.ค. 2561
314 [0375] ขอความอนุเคราะห์แจ้งให้บุคลากรในสังกัดเข้าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการต่อยอดการขับเคลื่อนงาน เทคนิคการแพทย์ชุมชน เพื่อพัฒนาการบริการปฐมภูมิ (II)
CHRO
26 ม.ค. 2561
315 [0374] ขอเชิญสูตินรีแพทย์และพยาบาลวิชาชีพเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
CHRO
26 ม.ค. 2561
316 [0372] ประกาศรับสมัครแพทย์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2561
CHRO
26 ม.ค. 2561
317 [0371] ขอเชิญประชุมหารือการจัดตั้งเครือข่ายแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
CHRO
26 ม.ค. 2561
318 [0370] ตัวอย่างโครงร่างรายงาน อ.ยงเจือ (HNA 3-5 ม.ค.61)
CIO
25 ม.ค. 2561
319 [0369] หนังสือขอรับการพิจารณาจริยธรรมในมนุษย์และเข้าเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่
CSO
15 ม.ค. 2561
320 [0368] แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณา การสำรวจเชิงตรวจสอบร่วมกับเอกชนเพื่อเผยแพร่เทคโนโลยีจากญี่ปุ่นในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยใช้ระบบการดูแลเชิงป้องกันแบบญี่ปุ่น
CSO
15 ม.ค. 2561
321 [0367] ตารางรายงานการลงทุนด้วยเงินบำรุง ประจำเดือน ธ.ค.60
CFO
15 ม.ค. 2561
322 [0366] ตารางรวบรวม ข้อมูลบริการและข้อมูลทั่วไป Q1 Y61
CFO
15 ม.ค. 2561
323 [0365] ขอเชิญสูติ – นรีแพทย์เข้าอบรมหลักสูตร Workshop on the practice of preinvasive cervical cancer
CHRO
15 ม.ค. 2561
324 [0364] (การบ้านครั้งที่ 3) Health Need Assessment
CIO
12 ม.ค. 2561
325 [0363] ขอแจ้งประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคลากรเข้าอบรมพัฒนาข้าราชการใหม่ ปีงบประมาณ 2561
CHRO
12 ม.ค. 2561
326 [0362] ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ ได้รับยาเคมีบำบัด (10 วัน)
CHRO
11 ม.ค. 2561
327 [0361] คำสั่งคณะกรรมการพัฒนาระบบเภสัชกรรม เขตสุขภาพที่ ๘ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) 30/2561 ลงวันที่ 8 มกราคม 2561
CSO
10 ม.ค. 2561
328 [0360] ตารางคำนวณ Risk score 7 ปีงบประมาณ 2561
CFO
9 ม.ค. 2561
329 [0359] ทรัพยากรสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 8 โดย ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 8 (นพ.ชาญวิทย์ ทระเทพ)
CIO
9 ม.ค. 2561
330 [0358] เอกสารประกอบการประชุม คทง 5X5 เขต8 ครั้งที่ 1/ 2561 วันที่ 8 มกราคม 2561
CFO
6 ม.ค. 2561
331 [0357] ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การวิเคราะห์อัตรากำลังและการวางแผนกำลังคนด้านสุขภาพเพื่อ สนับสนุนระบบบริการสุขภาพ”
CHRO
4 ม.ค. 2561
332 [0356] ขอเชิญเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการใช้งานระบบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ ประจำปี 2561
CHRO
4 ม.ค. 2561
333 [0355] ขอเชิญบุคลากรผู้รับผิดชอบงานบริหารทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดอัตรากำลังลงกรอบโครงสร้าง ในส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค
CHRO
4 ม.ค. 2561
334 [0354] ตารางคำนวณ Risk score 7 เขต8 (เดือน พ.ย.60)
CFO
4 ม.ค. 2561
335 [0353] ตารางคำนวณ Risk score 7 เขต8 (เดือน ต.ค.60)
CFO
4 ม.ค. 2561
336 [0352] เอกสารประกอบการบรรยาย Health Need Assessment ครั้งที่ 1
CIO
4 ม.ค. 2561
337 [0351] เอกสารประกอบการบรรยาย Health Need Assessment ครั้งที่ 3
CIO
3 ม.ค. 2561
338 [0350] เอกสารประกอบการประชุม Health Need Assessment ครั้งที่ 2 (การบ้าน)
CIO
3 ม.ค. 2561
339 [0347] ขอเชิญสมาชิกแพทยสภาเข้าร่วมประชุม
CHRO
26 ธ.ค. 2560
340 [0346] แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล เขตสุขภาพที่ 8
CHRO
26 ธ.ค. 2560
341 [0345] ประเด็นและแนวทางตรวจราชการ ปี 61 แยกรายคณะ
CIO
26 ธ.ค. 2560
342 [0344] เอกสารการประชุมพัฒนาศักยภาพผู้สนับสนุนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2561
CIO
26 ธ.ค. 2560
343 [0343] ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมระยะสั้นสำหรับแพทย์หลักสูตร "วชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฏิบัติงานในคลินิกหมอครอบครัว"
CHRO
26 ธ.ค. 2560
344 [0342] ขอให้แพทย์ไปช่วยปฏิบัติราชการที่จังหวัดบึงกาฬ
CHRO
22 ธ.ค. 2560
345 [0341] สรุปผลการตรวจราชการการะทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560
CIO
18 ธ.ค. 2560
346 [0340] แผนปฏิบัติการ PA ปี 2561 แก้ไขล่าสุดวันที่ 20 ตุลาคม 2560
CIO
18 ธ.ค. 2560
347 [0339] ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ประจำปีงบประมาณ 2561 (แก้ไข)
CIO
18 ธ.ค. 2560
348 [0338] File นำเสนอของ CFO จังหวัดและ CFO โรงพยาบาล วันที่ 14 ธันวาคม 2560
CFO
14 ธ.ค. 2560
349 [0335] File เอกสารประกอบการประชุม คกก.CFOครั้งที่ 6/2560 วันที่ 14 ธันวาคม 2560
CFO
14 ธ.ค. 2560
350 [0332] แจ้งการติดต่อราชการ
CHRO
12 ธ.ค. 2560
351 [0331] แจ้งการติดต่อราชการ
CHRO
12 ธ.ค. 2560
352 [0330] ขอเชิญส่งศัลยแพทย์เข้าอบรมระยะสั้น
CHRO
12 ธ.ค. 2560
353 [0329] การเลื่อนเงินเดือนและให้ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ ณ วันที่ 1 ตุ.ค. 60
CHRO
12 ธ.ค. 2560
354 [0327] การต่อสัญญาจ้าง การเพิ่มค่าจ้างประจำปี และการปรับค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
CHRO
12 ธ.ค. 2560
355 [0326] ขอส่งหนังสือเชิญประชุมคณะอนุกรรมการเครือข่ายนักจิตวิทยา/นักจิตวิทยาคลินิก
CHRO
12 ธ.ค. 2560
356 [0325] ขอเชิญประชุมคกก.เครือข่ายวิชาชีพนักจิตวิทยา/นักจิตวิทยาคลินิก เขตสุขภาพที่ 8
CHRO
12 ธ.ค. 2560
357 [0324] ขอเชิญประชุม คกก ตำแหน่งนวก.ตำแหน่งนักวิชาการชำนาญการพิเศษ
CHRO
12 ธ.ค. 2560
358 [0323] stroke, ov cca, stemi, รพ.สต.ติดดาว
CIO
1 ธ.ค. 2560
359 [0322] เสนอที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ ณ นครพนม 30 พ.ย.60
CIO
1 ธ.ค. 2560
360 [0321] ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมประชุม ประเมินผลงานตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
CHRO
29 พ.ย. 2560
361 [0320] ขอเชิญคณะกรรมการ ประเมินผลงานตำแหน่งพยาบาล เข้าร่วมประชุม
CHRO
29 พ.ย. 2560
362 [0319] ขอเชิญเข้ารับการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 20
CHRO
29 พ.ย. 2560
363 [0318] การจัดสรรอัตรากำลังพนักงานราชการ(ฉบับแก้ไข)
CHRO
29 พ.ย. 2560
364 [0317] ประชาสัมพันธ์สมัครคัดเลือกลูกจ้างรายคาบ
CHRO
27 พ.ย. 2560
365 [0316] ขอข้อมูลทีมเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)
CHRO
24 พ.ย. 2560
366 [0312] หลักเกณณ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ,ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ เขตสุขภาพที่ 8
GM
23 พ.ย. 2560
367 [0311] สไลด์ การป้องกันและดูแลภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดแบบองค์รวม_รศ.นพ.เอกชัย โควาวิสารัช
CSO
23 พ.ย. 2560
368 [0310] สไลด์ การดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโรคหัวใจ_รศ.นพ.เอกชัย โควาวิสารัช
CSO
23 พ.ย. 2560
369 [0309] สไลด์ กระตุ้นพัฒนาการเด็กกับIQเด็กไทย_นพ.ธีรชัย บุญยะลีพรรณ
CSO
23 พ.ย. 2560
370 [0308] สไลด์ Service plan MCH เขตสุขภาพที่ 8_นพ.สมนึก อภิวันทนกุล
CSO
23 พ.ย. 2560
371 [0307] การจัดสรรอัตรากำลังพนักงานราชการ
CHRO
21 พ.ย. 2560
372 [0306] อนุมัติ2 เขต 8
CHRO
21 พ.ย. 2560
373 [0305] อนุมัติ1 เขต 8
CHRO
21 พ.ย. 2560
374 [0304] หนังสือการบริหารตำแหน่งว่าง ว3338
CHRO
21 พ.ย. 2560
375 [0303] แบบฟอร์มการตรวจสอบและยืนยันการขอใช้
CHRO
21 พ.ย. 2560
376 [0302] v2
CHRO
21 พ.ย. 2560
377 [0296] สรุปรายงานมูลค่าการซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ณ สิ้นไตรมาส 4/2560
CFO
20 พ.ย. 2560
378 [0295] ข้อมูล Benchmarking การเงินการคลัง ณ สิ้นไตรมาส 4/560 และตารางขอข้อมูลผลงานบริการไตรมาส 1/2561
CFO
20 พ.ย. 2560
379 [0294] ขอส่งหนังสือเชิญประชุมการบริหารตำแหน่งว่าง
CHRO
17 พ.ย. 2560
380 [0293] เอกสารประกอบการประชุม Health Need Assessment ครั้งที่ 2
CIO
17 พ.ย. 2560
381 [0292] ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อสร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อ ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์กำลังคนด้านสาธารณสุข หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของบุคลากรผู้ป
CHRO
16 พ.ย. 2560
382 [0291] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขคนทำงาน(Routine to Happiness: R2H) ครั้งที่ 3
CHRO
16 พ.ย. 2560
383 [0289] ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรกรอกแบบประเมินสุขภาพการเงินของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข
CHRO
14 พ.ย. 2560
384 [0288] แจ้งเลื่อนการประชุมหารือการสนับสนุนแพทย์ไปช่วยราชการที่จังหวัดบึงกาฬ
CHRO
13 พ.ย. 2560
385 [0287] การรับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง รุ่นที่ 34 ปี 2561
CHRO
13 พ.ย. 2560
386 [0286] ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ แนวทางการคัดเลือกและประเมินผลงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ดีเด่นฯ
CHRO
13 พ.ย. 2560
387 [0285] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการ (ด้านเภสัชสาธารณสุข) ขอรับเงินประจำตำแหน่ง
CHRO
13 พ.ย. 2560
388 [0282] ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ “หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต”
CHRO
10 พ.ย. 2560
389 [0281] ขอความร่วมมือเร่งรัดดำเนินการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจ้างงานคนพิการให้ทำงานในหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข
CHRO
10 พ.ย. 2560
390 [0280] File นำเสนอที่ รพ.โนนสัง
CFO
10 พ.ย. 2560
391 [0279] แบบรายงานสถานการณ์การเงิน
CFO
10 พ.ย. 2560
392 [0278] Dataบัญชีรพ.ณ30กันยายน 2560
CFO
9 พ.ย. 2560
393 [0277] ตารางวิเคราะห์ระดับ 7
CFO
9 พ.ย. 2560
394 [0276] ตารางวิเคราะห์Planfin
CFO
9 พ.ย. 2560
395 [0275] ขอเรียนเชิญแพทย์ผู้รับผิดชอบงานองค์กรแพทย์ เข้าร่วมการประชุมหารือการสนับสนุนแพทย์ไปช่วยการปฏิบัติราชการที่จ.บึงกา
CHRO
9 พ.ย. 2560
396 [0274] เอกสารประกอบการสมัครคัดเลือก คก.อำนวยการ-คก.เขตสุขภาพที่ 8
CIO
8 พ.ย. 2560
397 [0273] แบบตอบรับการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าที่ผู้ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล
CSO
7 พ.ย. 2560
398 [0272] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าที่ผู้ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล (รพ.มะเร็ง+รพ.ธัญญารักษ์)
CSO
7 พ.ย. 2560
399 [0271] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าที่ผู้ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล (สสจ.+ รพศ./รพท.)
CSO
7 พ.ย. 2560
400 [0269] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
CHRO
6 พ.ย. 2560
401 [0268] ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร “พยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการและพฤติกรรม” รุ่นที่ 5 ประจำปี 2561
CHRO
6 พ.ย. 2560
402 [0267] ใบสมัครคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 8
CIO
6 พ.ย. 2560
403 [0266] ใบสมัครคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพที่ 8
CIO
6 พ.ย. 2560
404 [0255] เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 1 ปี 2561
CIO
3 พ.ย. 2560
405 [0254] ขอชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมการรับสมัครบุคลากรเข้าอบรมพัฒนาข้าราชการใหม่ ปีงบประมาณ 2561
CHRO
2 พ.ย. 2560
406 [0253] รายงานผลการจัดสรรพื้นที่สำหรับสนับสนุนภารกิจคลินิกหมอครอบครัว PCC
CHRO
31 ต.ค. 2560
407 [0252] ยืนยันข้อมูลแผนการผลิตนักศึกษาหลักสูตรต่างๆ กระทรวงสาธารณสุข 9 สายงาน ปี 2561
CHRO
31 ต.ค. 2560
408 [0251] ขอแจ้งประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคลากรเข้าอบรมพัฒนาข้าราชการใหม่ ปี 2561
CHRO
31 ต.ค. 2560
409 [0250] ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลความต้องการอบรมหลักสูตรนักบริหาร
CHRO
30 ต.ค. 2560
410 [0249] ขอเชิญประชุมราชการ เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินผลงานวิชาการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพและนักวิชาการสาธารณสุข ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560
CHRO
30 ต.ค. 2560
411 [0248] ขอความร่วมมือตรวจสอบการดำเนินการประเมินดัชนีของคนทำงาน Happinometer
CHRO
25 ต.ค. 2560
412 [0247] ขอส่งตารางหมุนเวียนแพทย์ไปสนับสนุนการปฏิบัติราชการที่จ.บึงกาฬ
CHRO
20 ต.ค. 2560
413 [0246] ชะลอการดำเนินการคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาจากโครงการผลิตบุคลากรพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพฯ
CHRO
20 ต.ค. 2560
414 [0245] ผลการคัดเลือกทันตแพทย์ประจำบ้าน ปี2561 รอบที่ 1 และแจ้งโควตารอบ2
CHRO
20 ต.ค. 2560
415 [0244] ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมผู้ตรวจสอบการติดตั้งระบบก๊าซทางการแพทย์ตาม NFPA 99
CHRO
16 ต.ค. 2560
416 [0243] ไฟล์สรุป PA 2560
CIO
12 ต.ค. 2560
417 [0242] ไฟล์ตรวจราชการรอบที่ 2 คณะ 4
CIO
12 ต.ค. 2560
418 [0241] ไฟล์ตรวจราชการรอบที่ 2 คณะ 3
CIO
12 ต.ค. 2560
419 [0240] ไฟล์ตรวจราชการรอบที่ 2 คณะ 2
CIO
12 ต.ค. 2560
420 [0239] ไฟล์ตรวจราชการรอบที่ 2 คณะ 1
CIO
12 ต.ค. 2560
421 [0238] แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริฯ รอบ 12 เดือน (2560)
CIO
11 ต.ค. 2560
422 [0237] ไฟล์ประชุมคกก.RDU เขตสุขภาพที่ 8 6ต.ค.60 (RDU กับสปสช. โดย วรรธิดา เกตะวันดี สปสช.เขต8 อุดรธานี)
CSO
6 ต.ค. 2560
423 [0236] ไฟล์ประกอบการประชุม คกก.RDU เขตฯ 8 ครั้งที่ 1/2561 (การบูรณาการRDU ใน รพ.สต.ติดดาวฯ โดย ภญ.วราภรณ์ ริมชัยสิทธิ์)
CSO
6 ต.ค. 2560
424 [0235] ไฟล์วาระการประชุมคณะกรรมการRDU เขตฯ 8 ครั้งที่ 1/2561 (6ต.ค.60)
CSO
6 ต.ค. 2560
425 [0234] ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence Strategy) และแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กำลังคนด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (2560 2564) และระยะ 2 ปี (2560 2561)
CHRO
5 ต.ค. 2560
426 [0233] รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 5/2560
CIO
2 ต.ค. 2560
427 [0232] สไลด์การบ้าน Health Need Assessment 2017
CIO
29 ก.ย. 2560
428 [0230] เอกสารประกอบการประชุม Health Need Assessment 27-29 ก.ย. 2560
CIO
29 ก.ย. 2560
429 [0226] โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร วิเคราะห์ข้อมูลปัญหาสุขภาพในพื้นที่ (Health Needs Assessment)
CIO
27 ก.ย. 2560
430 [0225] เอกสารประกอบการบรรยาย 25 กย. 60 โรงแรมนภาลัย
CIO
22 ก.ย. 2560
431 [0224] KPI PA 2561
CIO
22 ก.ย. 2560
432 [0223] DHB Actionplan
CIO
22 ก.ย. 2560
433 [0222] (ร่าง) คำของบลงทุนรายจ่ายประจำปี 2562 เขตสุขภาพที่ 8 (จังหวัดตรวจสอบ)
CIO
20 ก.ย. 2560
434 [0219] ไฟล์นำเสนอ และเอกสารการประชุมแผนฯ 18 ก.ย. 60
CIO
18 ก.ย. 2560
435 [0218] เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ(ร่าง)ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ปี2561
CIO
14 ก.ย. 2560
436 [0217] ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์คุณสมบัติการรับสมัครแพทย์พี่เลี้ยงโครงการผลิตแพทย์ชาวชนบท ปี 2561
CHRO
13 ก.ย. 2560
437 [0216] ประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิชาการสาธารณสุขด้านระบาดวิทยาภาคสนาม
CHRO
13 ก.ย. 2560
438 [0215] คำสั่งที่ 146/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบเภสัชกรรม เขตสุขภาพที่ ๘
CSO
11 ก.ย. 2560
439 [0214] เอกสารประกอบการประชุม การจัดทำ Planfin ปี 2561 ( วันที่ 5 กันยายน 2560 )
CFO
5 ก.ย. 2560
440 [0213] ตารางคำนวณ Risk score 7 เขต8 (เดือน ก.ค.60)
CFO
4 ก.ย. 2560
441 [0212] แผนงานโครงการและตัวชี้วัด ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) และประเด็นคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) ของปลัดกระทรวงสาธารณสุขและผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561
CIO
1 ก.ย. 2560
442 [0211] ไฟล์นำเสนอทุกคณะ สรุปตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 8
CIO
30 ส.ค. 2560
443 [0209] ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 8 ครั้ง 5
CIO
1 ก.ย. 2560
444 [0208] ขอส่งหนังสือประชาสัมพันธ์ อบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2560
CHRO
28 ส.ค. 2560
445 [0207] แบบฟอร์ม ตารางรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบกลาง IP และเด็กแรกเกิด
CFO
24 ส.ค. 2560
446 [0206]  ส่งข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตรวจสอบความถูกต้องในระบบ GFMIS ไตรมาส 3
CFO
23 ส.ค. 2560
447 [0205] คู่มือการลงข้อมูล ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
CIO
23 ส.ค. 2560
448 [0204] แบบฟอร์มคำของบค่าเสื่อม 10%
CIO
21 ส.ค. 2560
449 [0202] คะแนนการประเมิน FAI ไตรมาสที่ 3/2560
CFO
21 ส.ค. 2560
450 [0201] ข้อมูลรายงานการซื้อร่วม ยา และ วชย. ไตรมาสที่ 2/2560
CFO
21 ส.ค. 2560
451 [0200] ข้อมูล Quick Method ไตรมาสที่ 3/2560
CFO
21 ส.ค. 2560
452 [0199] แบบคำของบลงทุน 2561-2564
CIO
16 ส.ค. 2560
453 [0198] แผนคำขอครุภัณฑ์บริการ 2560-2564 เขต 8
CIO
15 ส.ค. 2560
454 [0197] แผนคำขอสิ่งก่อสร้างบริการ 2560-2564 เขต8
CIO
15 ส.ค. 2560
455 [0196] แผนคำของบลงทุนหน่วยบริหาร 2560-2564 เขต 8
CIO
15 ส.ค. 2560
456 [0194] ขอความอนุเคราะห์สำรวจรายชื่อวิสัญญีพยาบาล
CHRO
9 ส.ค. 2560
457 [0193] ขอรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านยาเสพติด สังกัดกระทรวง สาธารณสุขสำหรับพยาบาลวิชาชีพ/นักวิชาการสาธารณสุข
CHRO
8 ส.ค. 2560
458 [0192] แจ้งยกเลิกการจัดประชุมวิชาการ
CHRO
8 ส.ค. 2560
459 [0191] แบบฟอร์มส่งรายชื่อทีมต้อนรับจากศูนย์วิชาการ ในเขตสุขภาพที่ 8
CIO
7 ส.ค. 2560
460 [0188] แบบฟอร์มส่งรายชื่อทีมต้อนรับจากทุกจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 8
CIO
7 ส.ค. 2560
461 [0187] ข้อมูล Benchmarking ไตรมาสที่ 3/2560
CFO
5 ส.ค. 2560
462 [0186] ขอเชิญเป็นวิทยากร
CHRO
2 ส.ค. 2560
463 [0185] ขอเปลี่ยนแปลงห้องประชุม
CHRO
27 ก.ค. 2560
464 [0184] รายงานตัวชี้วัด PA รอบ 9 เดือน (ไตรมาส 3) ปีงบประมาณ 2560
CIO
26 ก.ค. 2560
465 [0183] ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร “การป้องกันความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้างและการรับผิดทางละเมิดในการปฏิบัติงาน”
CHRO
25 ก.ค. 2560
466 [0182] ขอประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการฝึกอบรม ปีงบประมาณ 2560
CHRO
25 ก.ค. 2560
467 [0181] ชี้แจงแนวทางการใช้ข้อมูลดิบจากการทำแบบสำรวจคุณภาพชีวิต ความสุขและความผูกพันในองค์กรของคนทำงานในประเทศไทย (Happinometer)
CHRO
25 ก.ค. 2560
468 [0180] ประชาสัมพันธ์ ประชุมวิชาการโครงการประชุมฟื้นฟูวิชาการการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช เรื่อง “การดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในระบบสุขภาพอำเภอและการให้คำปรึกษาโปรแกรมภาษาสู่ระบบประสาท
CHRO
25 ก.ค. 2560
469 [0179] แบบฟอร์ม ตารางรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบกลาง
CFO
24 ก.ค. 2560
470 [0178] คำสั่งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกอง ตามสำเนาคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 861/2560
CIO
21 ก.ค. 2560
471 [0177] เอกสารประกอบวิสัญญี
CHRO
20 ก.ค. 2560
472 [0176] แบบสำรวจการให้บริการทางวิสัญญีวิทยาจากเขต8
CHRO
20 ก.ค. 2560
473 [0175] แบบสารวจการให้บริการทางวิสัญญีวิทยาจากเขตสุขภาพที่ 8 วันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
CHRO
20 ก.ค. 2560
474 [0174] ขอแจ้งเลื่อนการประชุม
CHRO
18 ก.ค. 2560
475 [0173] ขอเชิญประชุมหารือแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เขตสุขภาพที่8
CHRO
18 ก.ค. 2560
476 [0172] แบบฟอร์มรายงานข้อมูลสืบราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เขตสุขภาพที่ 8
CFO
17 ก.ค. 2560
477 [0171] ขอเรียนเชิญ วิสัญญีแพทย์/ศัลยแพทย์ และวิสัญญีพยาบาล เข้าร่วมประชุมการพัฒนาเครือข่ายการให้บริการทางวิสัญญีวิทยา เขตบริการสุขภาพที่ 8
CHRO
17 ก.ค. 2560
478 [0170] สัญญาจะซื้อจะขายฯ (ซื้อยาร่วมระดับเขต 8 )
CFO
12 ก.ค. 2560
479 [0169] การจัดสรรโควตาต้นสังกัดแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปีการศึกษา 2561
CHRO
12 ก.ค. 2560
480 [0168] แบบตรวจประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการการเงินและการคลังฯ
CFO
11 ก.ค. 2560
481 [0167] ประชาสัมพันธ์หลักสุตรฝึกอบรมการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพรุ่นที่ 2 ปี 2560
CHRO
7 ก.ค. 2560
482 [0166] ประชุมการบริหารจัดการ การผลิตและพัฒนาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เขตสุขภาพที่ 8 เพื่อหารือแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ในการขับเคลื่อนงานบริการสุขภาพระบบปฐมภูมิ “คลินิกหมอครอบครัว
CHRO
7 ก.ค. 2560
483 [0165] ผลการคัดเลือกผลงานการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล เขตสุขภาพที่ ๘ และขออนุมัติให้ผู้นำเสนอ ผลงานไปร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
CHRO
7 ก.ค. 2560
484 [0164] ขอเชิญส่งบุคลากรร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งแบบประคับประคองระยท้าย
CSO
7 ก.ค. 2560
485 [0163] ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2560 ประเด็น "การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม"
CSO
7 ก.ค. 2560
486 [0162] ไฟล์นำเสนอ กรมการแพทย์+เขตสุขภาพที่ 8_3-4 ก.ค.60 รพ.นครพนม
CSO
6 ก.ค. 2560
487 [0161] แบบรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบกลาง ปี พ.ศ. 2560 เป็นค่าใช้จ่ายบริการสำหรับผู้ป่วยใน รวมบริการสำหรับเด็กเกิดใหม่ (รายงานทุกเดือน)
CFO
5 ก.ค. 2560
488 [0160] แบบฟอร์มทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณงบกลาง ปี 2560 เพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายบริการสำหรับผู้ป่วยในรวมบริการเด็กเกิดใหม่
CFO
5 ก.ค. 2560
489 [0159] ทิศทางการพัฒนา Service plan_นพ.เกรียงศักดิ์ พิมพ์ดา (3-4 ก.ค.60_รพ.นครพนม)
CSO
4 ก.ค. 2560
490 [0155] แจ้งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐
GM
3 ก.ค. 2560
491 [0154] อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการผ่าตัดมะเร็งเต้านมสำหรับแพทย์ในกลุ่มประชาคมอาเซียน
CHRO
30 มิ.ย. 2560
492 [0153] ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรม “ความรู้เรื่องยาเคมีบำบัดสำหรับเภสัชกร”
CSO
30 มิ.ย. 2560
493 [0152] ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการผ่าตัดมะเร็งเต้านมสำหรับแพทย์
CHRO
30 มิ.ย. 2560
494 [0151] แบบรายงานข้อมูล PA รอบ 9 เดือน
CIO
29 มิ.ย. 2560
495 [0150] รายงานตัวชี้วัด PA
CIO
29 มิ.ย. 2560
496 [0149] การสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (รุ่นใหญ่) รุ่นที่ 3 ปี2560
CHRO
29 มิ.ย. 2560
497 [0148] ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษ 14 ก.ค. - 6 ส.ค. 60
CHRO
29 มิ.ย. 2560
498 [0147] เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานฯ5X5ครั้งที่3ปี2560 วันที่27มิย2560
CFO
27 มิ.ย. 2560
499 [0146] หนังสือรวมนวตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 2560 (ฉบับสมบูรณ์)
CIO
27 มิ.ย. 2560
500 [0145] ขอเชิญประชุมวิชาการและติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานในระดับเขตสุขภาพปีงบประมาณ 2560
CSO
26 มิ.ย. 2560
501 [0144] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560
CHRO
23 มิ.ย. 2560
502 [0143] ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ R2R ครั้งที่ 10
CHRO
23 มิ.ย. 2560
503 [0141] ข้อมูลถอดบทเรียนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ PP Excellence Forum 2017
CSO
22 มิ.ย. 2560
504 [0139] ขอเชิญส่งผลงานดีเด่น/นวัตกรรม/ผลงานวิจัย การบำบัดยาเสพติด ในการประชุม Drug Forum ปีงบประมาณ 2560
CSO
22 มิ.ย. 2560
505 [0138] เน้นย้ำมาตรการเฝ้าระวังและยกระดับความปลอดภัยของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
CSO
22 มิ.ย. 2560
506 [0137] หนังสือ แจ้งปรับเกลี่ยงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 งบกลาง รายการค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข
CFO
20 มิ.ย. 2560
507 [0136] ประชุมเพื่อเตรียมการและซักซ้อมความเข้าใจผ่านทางระบบประชุมวีดีโอผ่านทางไกล (VDO conference)
CIO
19 มิ.ย. 2560
508 [0135] การดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาฟอร์มาลินในอาหารและผลิตภัณฑ์ของประเทศ
CSO
19 มิ.ย. 2560
509 [0134] ตารางปรับเกลี่ยการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 งบกลาง รายการค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข
CFO
16 มิ.ย. 2560
510 [0133] ผลการดำเนินงานตามแผน Planfin ประจำเดือน เมษายน 2560
CFO
16 มิ.ย. 2560
511 [0132] สรุปผลการประเมินต้นทุนหน่วยบริการ แบบ Quick Method ประจำเดือน เมษายน 2560
CFO
16 มิ.ย. 2560
512 [0131] แนวทางคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสติดเชื้อไวรัสอีโบล่าที่ด่านควบคุมโรค
CSO
15 มิ.ย. 2560
513 [0130] ขอความร่วมมือเตรียมความพร้อมและเผยแพร่ข้อมูลกรณีติดเชื้อไวรัสอีโบล่า
CSO
15 มิ.ย. 2560
514 [0129] ผลการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะในทหารกองเกิน ประจำปี 2560
CSO
15 มิ.ย. 2560
515 [0128] แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุม สรุปผลงาน sp มะเร็ง
CSO
15 มิ.ย. 2560
516 [0127] ขอเชิญส่งผลงาน best practice sp มะเร็ง
CSO
15 มิ.ย. 2560
517 [0126] ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงาน sp มะเร็ง
CSO
15 มิ.ย. 2560
518 [0125] สรุปสถานการณ์โรคฯ สัปดาห์ที่ 21
CSO
15 มิ.ย. 2560
519 [0124] ขอความร่วมมือดำเนินงานยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีและซิฟิลิส
CSO
15 มิ.ย. 2560
520 [0123] แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service plan) พ.ศ.2560-2564
CSO
15 มิ.ย. 2560
521 [0122] คู่มือปฎิบัติงาน(Standard Operating Procedure) การดำเนินงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข
CSO
15 มิ.ย. 2560
522 [0121] ข้อสั่งการการดำเนินงานด้านการบำบัดฟื้นฟูและลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข
CSO
15 มิ.ย. 2560
523 [0120] กรมการแพทย์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาพัฒนาเครือข่ายด้านบริการและวิชาการระหว่างกรมการแพทย์กับเขตสุขภาพที่ 8 วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2560 ณ โรงพยาบาลนครพนม
CSO
15 มิ.ย. 2560
524 [0119] รพ.หาดใหญ่ ประชาสัมพันธ์ การอบรมวิชาการ "การแก้ไขความผิดปกติของกระดูกขากรรไกรและใบหน้าผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่" ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2560
CSO
13 มิ.ย. 2560
525 [0118] สรุปการประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและพัฒนาโรงพยาบาล GREEN & CLEAN Hospital และ GREENS City (ศูนย์วิชาการ)
CSO
7 มิ.ย. 2560
526 [0117] สรุปการประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและพัฒนาโรงพยาบาล GREEN & CLEAN Hospital และ GREENS City เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2560 (สสจ.+รพ.)
CSO
7 มิ.ย. 2560
527 [0116] FileเอกสารประกอบการประชุมCFOระดับเขตครั้งที่2/2560 วันที่6มิ.ย.2560
CFO
6 มิ.ย. 2560
528 [0115] แนวทางการวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลัง ในเขตสุขภาพที่ 8
CFO
5 มิ.ย. 2560
529 [0114] การวิเคราะห์การเงินการคลัง ในเขตสุขภาพที่ 8 ประชุม วันที่ 5 มิ.ย.2560
CFO
5 มิ.ย. 2560
530 [0113] ขอเชิญร่วมเข้าประชุมการศัลยเสวนา ครั้งที่ 6 ในวันที่ 23 - 25 มิ.ย. 60
CHRO
1 มิ.ย. 2560
531 [0111] ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสุตรระยะสั้น "การพัฒนาแพทย์เฉพาะทาง สาขาเวชศาสตร์ป้องกันแขนงสาธารณสุขศาสตร์ ปี 2560 "
CHRO
1 มิ.ย. 2560
532 [0110] ขอเชิญเข้าร่วมอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพยาบาลประสานผู้ป่วยมะเร็งเบื้องต้น ปี2560 ในวันที่ 21 - 23
CHRO
1 มิ.ย. 2560
533 [0109] ขอเชิญสูตินรีแพทย์และพยาบาลวิชาชีพเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
CHRO
1 มิ.ย. 2560
534 [0108] คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายการให้บริการทางวิสัญญีวิทยา
CHRO
1 มิ.ย. 2560
535 [0107] แนวทางการวินิจฉัยและการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล เขตบริการสุขภาพที่ ๘
CSO
31 พ.ค. 2560
536 [0106] เอกสารประกอบการประชุม คกก.RDU เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 2/2560
CSO
30 พ.ค. 2560
537 [0103] ประกาศรายชื่อทันตแพทย์ประจำบ้าน รับต้นสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา 2560
CHRO
30 พ.ค. 2560
538 [0102] แผนพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพตามกรอบการพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข ปี2561 - 2564
CHRO
30 พ.ค. 2560
539 [0101] กำหนดการ ตรวจราชการ รอบ 2 จังหวัดบึงกาฬ
CIO
29 พ.ค. 2560
540 [0100] กำหนดการ ตรวจราชการ รอบ 2 จังหวัดสกลนคร
CIO
29 พ.ค. 2560
541 [0099] กำหนดการ ตรวจราชการ รอบ 2 จังหวัดนครพนม
CIO
29 พ.ค. 2560
542 [0098] หนังสือแจ้งตรวจราชการ รอบ 2 เลื่อนจังหวัดหนองบัวลำภู (ส่วนกลาง)
CIO
29 พ.ค. 2560
543 [0097] หนังสือแจ้งตรวจราชการ รอบ 2 เลื่อนจังหวัดหนองบัวลำภู (ส่วนภูมิภาค)
CIO
29 พ.ค. 2560
544 [0096] หนังสือแจ้งตรวจราชการ รอบ 2 เลื่อนจังหวัดอุดรธานี (ส่วนภูมิภาค)
CIO
29 พ.ค. 2560
545 [0095] หนังสือแจ้งตรวจราชการ รอบ 2 เลื่อนจังหวัดอุดรธานี (ส่วนกลาง)
CIO
29 พ.ค. 2560
546 [0094] หนังสือแจ้งกำหนดตรวจราชการและนิเทศงาน เขตสุขภาพที่ 8 รอบ 2 ปี 2560
CIO
29 พ.ค. 2560
547 [0093] หนังสือแจ้งกำหนดตรวจราชการและนิเทศงาน เขตสุขภาพที่ 8 รอบ 2 ปี 2560 [รวม file .rar]
CIO
29 พ.ค. 2560
548 [0092] รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 4/2560
CIO
29 พ.ค. 2560
549 [0090] ราคาอ้างอิงวัสดุการแพทย์ปี2560 เขตสุขภาพที่ 8
CFO
27 พ.ค. 2560
550 [0089] File นำเสนอที่ประชุม คณะทำงาน 5X5 เขต 8 ครั้งที่ 2/2560 วันที่18 พฤษภาคม 2560
CFO
27 พ.ค. 2560
551 [0088] แจ้งกำหนดการตรวจราชการรอบที่ ๒ สาขาการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
CSO
26 พ.ค. 2560
552 [0087] ขอเชิญประชุม คณะกรรมการ RDU เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 2/2560
CSO
26 พ.ค. 2560
553 [0086] ขอประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการผู้ซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป
CHRO
26 พ.ค. 2560
554 [0084] ตารางขอข้อมูลผลงานบริการ และข้อมูลทั่วไป ไตรมาสที่ 3/2560
CFO
24 พ.ค. 2560
555 [0083] ข้อมูลต้นทุนบริการแบบ Quick Method ไตรมาสที่ 2/2560
CFO
24 พ.ค. 2560
556 [0082] ผลการประเมิน FAI ไตรมาสที่ 2/2560
CFO
24 พ.ค. 2560
557 [0081] ข้อมูล Benchmarking การเงินการคลัง ไตรมาสที่ 2/2560
CFO
24 พ.ค. 2560
558 [0080] ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณาจัดสรรโควตาแพทย์ประจำบ้าน ปี 2561
CHRO
23 พ.ค. 2560
559 [0079] ขอเชิญเป็นวิทยากรในการแระชุมการประเมินผลงานวิชาการ สายงานพยาบาลวิชาชีพและนักวิชาการสาธารณสุข ปี2560
CHRO
22 พ.ค. 2560
560 [0078] ขอเชิญคกก.และผู้รับผิดชอบงานประเมินผลงานวิชาการเข้าร่วมประชุม 12-14 มิ.ย. 60
CHRO
22 พ.ค. 2560
561 [0077] ขอเชิญคกก.และผู้รับผิดชอบงานประเมินผลงานวิชาการเข้าร่วมประชุม 12-14 มิ.ย. 60
CHRO
22 พ.ค. 2560
562 [0076] เอกสารการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 4/2560
CIO
17 พ.ค. 2560
563 [0075] ประชุมวิชาการการจัดเก็บองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ นำสู่การปฏิบัติ เขตสุขภาพที่ 8ในวันที่ 25 พ.ค. 60 จังหวัดอุดรธานี รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยนี้
CHRO
16 พ.ค. 2560
564 [0074] ขอเรียญเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัย R2R วิชาการและการจัดการความรู้ สู่การสร้างนวัตกรรม เขตสุขภาพที่ 8 ในวันที่ 22 พ.ค. 60 จ.อุดรธานี
CHRO
16 พ.ค. 2560
565 [0073] ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ หลักสุตรการเป็นข้าราชการที่ดี ปี2560
CHRO
16 พ.ค. 2560
566 [0072] ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัมนาศักยภาพสำหรับพยาบาลผู้ประสานงานด้านโรคมะเร็ง (Cancer Nurse Coordinator)
CHRO
16 พ.ค. 2560
567 [0071] ขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อแพทย์และสาขาที่ยื่นความจำนงต้องการไปศึกษาอบรมแพทย์ประจำบ้าน ปี2560
CHRO
15 พ.ค. 2560
568 [0070] ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการเครือข่ายวิชาชีพนักจิตวิทยา/นักจิตวิทยาคลินิก เขตสุขภาพที่8
CHRO
15 พ.ค. 2560
569 [0069] ทบทวนระบบรายงานตัวชี้วัด โปรแกรม Cockpit
CIO
15 พ.ค. 2560
570 [0068] ระบบข้อมูลพื้นฐานและการจัดเก็บ เขตสุขภาพ
CIO
14 พ.ค. 2560
571 [0067] สถานการณ์การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเขตสุขภาพ
CIO
14 พ.ค. 2560
572 [0066] เข้าร่วมอบรมปฐมนิเทศ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ผู้ให้สัญญาชดใช้ทุนของกระทรวงสาธารณสุข ปี2560
CHRO
8 พ.ค. 2560
573 [0065] ขอความร่วมมือสำรวจรายชื่อผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุน เพื่อแต่งตั้งเป้นคณะกรรมการเครือข่าย
CHRO
8 พ.ค. 2560
574 [0064] ขอความอนุเคราะห์สำรวจและยืนยันข้อมูลแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
CHRO
8 พ.ค. 2560
575 [0063] ขอความร่วมมือสรรหาและคัดเลือกนักการสาธารณสุขดีเด่น รางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี 2560
CHRO
8 พ.ค. 2560
576 [0062] การเบิกจ่ายงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรด้านสารณสุข ปี2560
CHRO
8 พ.ค. 2560
577 [0061] ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การส่องกล้องระบบทางเดินอาหารส่วนปลายขั้นพื้นฐานสัญจร”
CHRO
8 พ.ค. 2560
578 [0060] ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การอบรม หลักสุตร "มาตรฐานการบัญชีหน่วยงานภาครัฐและกาารบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS"
CHRO
8 พ.ค. 2560
579 [0059] แนวทางการรายงานข้อมูล RDU เขตสุขภาพที่ 8
CSO
8 พ.ค. 2560
580 [0058] หนังสือเวียน : เรื่องการจัดจ้างเอกชนออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง
CIO
5 พ.ค. 2560
581 [0057] การจัดสรรโควตาและการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล หลักสูตร 1 ปี 2560
CHRO
4 พ.ค. 2560
582 [0056] ประชาสัมพันธ์เรียนเชิญพยาบาลวิชาชีพเข้าประชุมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้และนวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ และส่งนวัตกรรมทางการพยาบาลเข้าประกวด
CHRO
4 พ.ค. 2560
583 [0055] ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆของกระทรวงสาธารณสุข ปี2560 ระบบกลาง (Admissions)
CHRO
4 พ.ค. 2560
584 [0054] ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท "หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต"
CHRO
4 พ.ค. 2560
585 [0053] ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสุตร "แนวทางการจัดการบริหารสินทรัพย์"
CHRO
4 พ.ค. 2560
586 [0052] File Excel วิเคราะห์ RiskScore 7 ระดับของ รพ.ในเขต 8 ณ สิ้นไตรมาส 2/2560
CFO
3 พ.ค. 2560
587 [0051] ทะเบียนผู้รับผิดชอบเก็บแบบสอบถาม 1600
CIO
2 พ.ค. 2560
588 [0050] สรุปผลการประเมินต้นทุนหน่วยบริการแบบ Quick Method ณ 31 มกราคม 2560
CFO
1 พ.ค. 2560
589 [0049] สรุปผลการประเมินต้นทุนหน่วยบริการแบบ Quick Method ณ 28 กุมภาพันธ์ 2560
CFO
1 พ.ค. 2560
590 [0048] ไฟล์นำเสนอ ท่านผู้ตรวจราชการกระทรวง ประชุมสรุปตรวจราชการ ครั้งที่ 1/2560
CIO
1 พ.ค. 2560
591 [0047] สรุปตรวจราชการและนิเทศงานครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 คณะที่ 3 ณ โรงแรมธารามันตรา ชะอำ
CIO
1 พ.ค. 2560
592 [0046] ประกาศจัดหาราคาอ้างอิงวัสดุการแพทย์ทั่วไปและวัสดุ X-ray เขตสุขภาพที่ 8
CFO
27 เม.ย. 2560
593 [0045] สรุปตรวจราชการและนิเทศงานครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 คณะที่ 4 ณ โรงแรมธารามันตรา ชะอำ
CIO
27 เม.ย. 2560
594 [0043] สรุปตรวจราชการและนิเทศงานครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 คณะที่ 2 ณ โรงแรมธารามันตรา ชะอำ
CIO
27 เม.ย. 2560
595 [0041] สรุปตรวจราชการและนิเทศงานครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 คณะที่ 1 ณ โรงแรมธารามันตรา ชะอำ
CIO
27 เม.ย. 2560
596 [0040] วีดิทัศน์นำเสนอ Thailand 4.0 by MOC
CIO
24 เม.ย. 2560
597 [0039] สไลด์นำเสนอผลงาน Service Plan รอบ 6 เดือน เขตสุขภาพที่ 8 วันที่ 24 เมษายน 2560 (ห้องลาวเจริญศรี)
CSO
23 เม.ย. 2560
598 [0037] สไลด์นำเสนอผลงาน Service Plan รอบ 6 เดือน เขตสุขภาพที่ 8 วันที่ 24 เมษายน 2560 (ห้องอุดรดุษฎี)
CSO
23 เม.ย. 2560
599 [0036] ไฟล์นำเสนอ PA รอบ 6 เดือน (สรุปตรวจราชการรอบที่ 1) @ชะอำ
CIO
21 เม.ย. 2560
600 [0035] ตาราง Excel รายงานข้อมูลรายได้กองทุน UC- OP-PP เหมาจ่ายรายหัวต่อผู้มีสิทธิ ปี 2560 ที่จัดสรรให้ รพ.สต และ รพ.
CFO
12 เม.ย. 2560
601 [0034] รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 3/2560
CIO
20 เม.ย. 2560
602 [0033] สไลด์นำเสนอระบบเฝ้าระวัง ณ จังหวัดบึงกาฬ วันที่ 4 เม.ย. 60 โดย คุณรัชนี คอมแพงจันทร์
CIO
4 เม.ย. 2560
603 [0032] แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริฯ รอบ 6 เดือนปี 2560
CIO
3 เม.ย. 2560
604 [0031] ไฟล์นำเสนอการประชุม Conference เรื่อง PA รอบ 6 เดือน (แก้ไขไฟล์ Excel แล้ว)
CIO
3 เม.ย. 2560
605 [0028] แบบฟอร์มส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมฯ โครงการสายด่วนเลิกบุหรี่ 1600
CIO
31 มี.ค. 2560
606 [0027] แบบฟอร์มเพื่อพิจารณารายชื่อโรงพยาบาลและขอรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานโครงการสายด่วยเลิกบุหรี่ 1600
CIO
31 มี.ค. 2560
607 [0026] โครงสร้างโปรแกรม 506
CIO
30 มี.ค. 2560
608 [0025] ไฟล์นำเสนอประชุมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบงานระบบ RTI วันที่ 28 - 29 มีนาคม 2560 โดย อ.วัชราวัลย์ ธีรวัฒน์
CIO
30 มี.ค. 2560
609 [0024] ไฟล์นำเสนอประชุมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบงานระบบ RTI วันที่ 28 - 29 มีนาคม 2560 โดย อ.พิจิตรงพศ์ สุนทรพิพิธ
CIO
30 มี.ค. 2560
610 [0023] เอกสารการประชุม Service Plan สาขาไต วันที่ 28 มีนาคม 2560
CSO
28 มี.ค. 2560
611 [0022] ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมระยะสั้นสำหรับแพทย์หลักสูตร "เวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฏิบัติงานในคลินิกหมอครอบครัว" รุ่น3-4-5
CHRO
21 มี.ค. 2560
612 [0021] ข้อมูล Benchmarking ไตรมาสที่ 1 ปี 2560
CFO
21 มี.ค. 2560
613 [0020] ไฟล์นำเสนอ PA ตร.+สธน. (VDO COnference 14 มี.ค.60)
CIO
14 มี.ค. 2560
614 [0019] แบบรายงานข้อมูล PA รอบ 6 เดือน (VDO COnference 14 มี.ค.60)
CIO
14 มี.ค. 2560
615 [0018] คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานฯ สาขาการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล เขตสุขภาพที่ 8
CSO
6 มี.ค. 2560
616 [0017] คู่มือการรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียด้วยยาปฏิชีวนะที่ รพ.สต. (โครงการควบคุมและป้องกันการดื้อยาต้านจุลชีพในประเทศไทย)
CSO
6 มี.ค. 2560
617 [0016] คู่มือการดำเนินงาน RDU hospital Manual (เล่มเขียว คณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล)
CSO
6 มี.ค. 2560
618 [0015] นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Service Plan RDU)
CSO
6 มี.ค. 2560
619 [0014] คู่มือ Service Plan สาขา RDU (เล่มสีน้ำเงิน สบรส)
CSO
6 มี.ค. 2560
620 [0012] รวมไฟล์นำเสนอ ประชุมบอร์ด ครั้งที่ 3/2560 (ไฟล์.ZIP)
CIO
9 มี.ค. 2560
621 [0011] Work Flow ระบบงานต่างๆ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
CIO
2 มี.ค. 2560
622 [0009] เอกสารประกอบการประชุมโครงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจการจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ
CFO
28 ก.พ. 2560
623 [0008] [PDF] ไฟล์นำเสนอ PA ผตร.+สธน. (รอบ 4 เดือน) ประชุม Board 3 มีนาคม 60
CIO
28 ก.พ. 2560
624 [0007] ตัวอย่างการเขียน Work Flow
CIO
27 ก.พ. 2560
625 [0005] เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทีมพี่เลี้ยง/ทีมที่ปรึกษา รพ.สต.ติดดาว (วันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2560 )
CSO
19 ก.พ. 2560
626 [0004] ตัวชี้วัด PA ผตร.+สธน.(up date ม.ค.60)
CIO
14 ก.พ. 2560
627 [0003] หนังสือขอข้อมูลประมาณการค่าใช้จ่ายตอบแทน ฉ.11 ฉ.12
CFO
14 ก.พ. 2560
628 [0002] ไฟล์นำเสนอ PA ตร.+สธน. (VDO COnference 14 ก.พ.60)
CIO
14 ก.พ. 2560
629 [0001] ไฟล์นำเสนอ เขตสุขภาพที่ 4 มาศึกษาดูงาน
CIO
7 ก.พ. 2560