ข่าวประชาสัมพันธ์

ลำดับ รหัส หัวข้อข่าว
ดาวน์โหลด
กลุ่มงาน
วันที่
1 [2065] แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงหน่วยงานรับโอนเงินงบประมาณจากสนข.8ไป สสจ.บึงกาฬ
CFO
3 ธ.ค. 2564
2 [2064] แจ้งแนวทางการจำหน่ายยาในบัญชียาหลักแห่งชาติที่องค์การเภสัชกรรมผลิต
CFO
2 ธ.ค. 2564
3 [2063] ติดตามผลการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาปี 64 และอนุมัติแผนปฏิบัติการปี 65
CFO
2 ธ.ค. 2564
4 [2061] ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่งสมัครรางวัลบริการภาครัฐและรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบออนไลน์
CHRO
30 พ.ย. 2564
5 [2059] การประเมินความสุขของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข Happinometer และการประเมินสุขภาวะองค์กร ( HPI)
CHRO
30 พ.ย. 2564
6 [2058] แจ้งมติข้อสั่งการ คกก. 7x7 ครั้งที่ 12/2564 วันที่ 9 พ.ย. 64
CFO
29 พ.ย. 2564
7 [2056] แจ้งการจัดสรรเงินค่าตอบแทน ฉ.11 ฉ.12(แก้ไขเอกสารแนบ)
CFO
29 พ.ย. 2564
8 [2055] แบบสำรวจวิเคราะห์ข้อมูล 6 Building Blocks
CSO
25 พ.ย. 2564
9 [2054] ขออนุมัติใช้กรอบอัตราขั้นสูง กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด สสจ.บึงกาฬ
CHRO
19 พ.ย. 2564
10 [2053] ขอแจ้งการเปิดการใช้งานเว็บไซต์ Happy moph
CHRO
19 พ.ย. 2564
11 [2052] แจ้งประชาสัมพันธ์สอบขึ้้นทะเบียนผู้สั่งใช้กัญชาทางการแพทย์
CSO
19 พ.ย. 2564
12 [2051] การตรวจสุขภาพทางร่างกายและจิตใจสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป
CHRO
18 พ.ย. 2564
13 [2050] อนุมัติใช้กรอบอัตรากำลังขั้นสูง สสจ.อุดรธานี
CHRO
18 พ.ย. 2564
14 [2045] ขออนุมัติใช้ตำแหน่งว่างพนักงานราชการ
CHRO
17 พ.ย. 2564
15 [2043] ประชาสัมพันธ์หลักสูตร "การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ประจำปีงบประมาณ 2565 "
CHRO
17 พ.ย. 2564
16 [2042] ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Basic Course Of Family Medicine for Primary Care Doctor
CHRO
17 พ.ย. 2564
17 [2041] ขอส่งรายงานการประเมินสถานภาพการใช้ Health Application ของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการสื่อสารด้านสุขภาพ
CIO
16 พ.ย. 2564
18 [2038] ทบทวนคำสั่ง/ปรับปรุงคำสั่ง
CHRO
12 พ.ย. 2564
19 [2037] รายงานการประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทำข้อเสนอการบริหารจัดการจัดสรรกองทุนฯ ปี 2566
CFO
12 พ.ย. 2564
20 [2036] อนุมัติตำแหน่งว่าง ครั้งที่1/2565 เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 64
CHRO
11 พ.ย. 2564
21 [2034] การเกลี่ยอัตรากำลัง (การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน)
CHRO
11 พ.ย. 2564
22 [2033] ขอความอนุเคราะห์แจ้งแพทย์ใช้ทุนชั้นปีที่ 1 และ 2 ช่วยตอบแบบสอบถาม
CHRO
10 พ.ย. 2564
23 [2031] แนวทางการกำหนดตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ) ระดับเชี่ยวชาญ)
CHRO
9 พ.ย. 2564
24 [2030] ขอความร่วมมือสำรวจความต้องการเข้ารับการอบรมหลักสุตรเฉพาะทาง
CHRO
9 พ.ย. 2564
25 [2029] ปรับปรุงและกำหนดตำแหน่ง
CHRO
9 พ.ย. 2564
26 [2028] แจ้งผลการอนุมัติการกำหนดตำแหน่งพรก. เพื่อทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการ ปีงบประมาณ 2564 - 2562
CHRO
5 พ.ย. 2564
27 [2027] อนุมัติจัดสรรกรอบอัตรากำลังตำแหน่งพรก.เฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019
CHRO
5 พ.ย. 2564
28 [2026] การบริหารตำแหน่งพนักงานราชการ
CHRO
5 พ.ย. 2564
29 [2025] ประกาศผลการคัดเลือกคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพที่ 8
CIO
3 พ.ย. 2564
30 [2024] ขอเชิญร่วมกิจกรรมเสวนา Dinner talk หัวข้อ มุมมองและโอกาสผู้ประกอบการไมซ์บนเส้นทาง R3A กับ การท่องเที่ยวริมแม่น้ำโขง กระต้นการท่องเที่ยวต่างชาติ และขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน Business Matching
CSO
1 พ.ย. 2564
31 [2023] สสจ.นครพนม อนุมัติใช้ตำแหน่งพนักงานราชการ
CHRO
28 ต.ค. 2564
32 [2022] เลย บึงกาฬ การเกลี่ยอัตรากำลัง การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน
CHRO
28 ต.ค. 2564
33 [2021] รพ.เลย การขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้ตำแหน่งว่าง
CHRO
28 ต.ค. 2564
34 [2020] สสจ.อุดรธานี แจ้งผลการอนุมัติกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ
CHRO
28 ต.ค. 2564
35 [2019] รพ.หนองคาย แจ้งผลการอนุมัติกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ
CHRO
28 ต.ค. 2564
36 [2018] การเกลี่ยอัตรากำลัง (การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน)
CHRO
28 ต.ค. 2564
37 [2017] ประชาสัมพันธ์หลักสูตร PT046 HA journey for Quality Movement ปีงบประมาณ 2565
CHRO
28 ต.ค. 2564
38 [2016] ประกาศโควตารับสมัครแพทย์เข้าฝึกอบรมแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ ประจำปี 2565
CHRO
28 ต.ค. 2564
39 [2015] อนุมัติตำแหน่งว่าง ครั้งที่ 8/2564
CHRO
28 ต.ค. 2564
40 [2013] ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพพยาบาลผู้ประสานงานด้านการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งตามโครงการ Cancer anywhere (หลักสูตรฟื้นฟู 2 วัน
CHRO
26 ต.ค. 2564
41 [2012] วิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลัง ของหน่วยบริการ เดือน กันยายน 2564
CFO
29 ต.ค. 2564
42 [2010] อนุมัติใช้กรอบขั้นสูง สสจ.อุดรธานี
CHRO
20 ต.ค. 2564
43 [2009] เผยแพร่ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายการงบลงทุน
CIO
19 ต.ค. 2564
44 [2008] ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม หารือประเด็นกาาตรวจราชการฯ ประเด็นที่ 6 ระบบธรรมาภิบาล ปี 2565
CFO
18 ต.ค. 2564
45 [2007] การขอใช้ตำแหน่งว่าง โรงพยาบาลนครพนม
CHRO
18 ต.ค. 2564
46 [2006] การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น
CHRO
18 ต.ค. 2564
47 [2004] ขอรับค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันโควิด และส่งขอรับชดเชยความเสียหาย
CFO
18 ต.ค. 2564
48 [2003] ขอสนับสนุนบุคลากรในการตรวจราชการและนิเทศงาน ประเด้นที่ 6 เรื่องระบบธรรมาภิบาล ปี 65
CFO
18 ต.ค. 2564
49 [2002] การบริหารกรอบอัตรากำลังหน่วยานในราชการส่วนภูมิภาค
CHRO
15 ต.ค. 2564
50 [2001] คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู็ติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.) แบบระบบบังคับบำบัด ปี 2564
CSO
14 ต.ค. 2564
51 [1994] แจ้งดำเนินการปรับเกลี่ยค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข ฉ.11 ฉ.12 ประจำปี 2565
CFO
12 ต.ค. 2564
52 [1993] หนังสือแจ้งแนวทาง และกำหนดการจัดทำแผน Planfin และแผนรายรับ-รายจ่าย เงินบำรุงหน่วยบริการ ปี 2565
CFO
11 ต.ค. 2564
53 [1992] ข้อมูลและตารางการปรับเกลี่ยค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (ตามประกาศฯ ฉบับที่ 11 และ 12) ปีงบประมาณ 2565
CFO
11 ต.ค. 2564
54 [1991] การดำเนินการของโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะประจำปี พ.ศ.2564
CHRO
8 ต.ค. 2564
55 [1990] รายงานผลการดำเนินงานร้อยละผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพที่ให้หน่วยงานต่างๆ นำไปใช้ประโยชน์ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 9 เดือน)
CHRO
8 ต.ค. 2564
56 [1989] WorkSheetPlanfin2565 V3 แก้ไขวันที่ 8 ตุลาคม 2564
CFO
8 ต.ค. 2564
57 [1986] การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ กรณีผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
CHRO
7 ต.ค. 2564
58 [1985] ขออนุมัติใช้ตำแหน่งว่างพนักงานราชการ
CHRO
7 ต.ค. 2564
59 [1984] ขออนุมัติใช้ตำแหน่งว่างพนักงานราชการ
CHRO
7 ต.ค. 2564
60 [1983] การปรับขนาดและบรืหารกรอบอัตรากำลัง รพ.สต.
CHRO
7 ต.ค. 2564
61 [1982] โครงการสนับสนุนการศึกษาสายงานพยาบาล เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร
CHRO
7 ต.ค. 2564
62 [1981] แจ้งคำสั่งคกก.ประเมินผลงาน คำสั่งที่ 42-47/2564 ลงวันที่ 13 ก.ย. 64
CHRO
7 ต.ค. 2564
63 [1980] ส่งเสริมให้โรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลักระทรวงสาธารณสุขมีแพทย์อายุรศาสตร์ โรคติดเชื้อและแพทย์กุมารศาสตร์โรคติดเชื้อเพิ่มขึ้น
CHRO
7 ต.ค. 2564
64 [1979] ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านฯ รอบที่ 3
CHRO
7 ต.ค. 2564
65 [1978] ตารางเปล่า Mapping Electronic เขตสุขภาพที่่ 8 เดือน กันยายน 2564
CFO
7 ต.ค. 2564
66 [1977] ขอเชิญประชุมพิจารณาจัดสรรตำแหน่งพนักงานราชการเฉพาะกิจ เขตสุขภาพที่ 8
CHRO
6 ต.ค. 2564
67 [1976] ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอแผนงานหรือโครงการที่ต้งการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕ จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
CSO
6 ต.ค. 2564
68 [1974] เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการจัดทำแผน Planfin ปี 2564
CFO
5 ต.ค. 2564
69 [1973] เอกสารประกอบการประชุม คกก.CFO ครั้งที่ 13/2564 วันที่ 6 กย 64
CFO
5 ต.ค. 2564
70 [1972] ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาการรับสมัครและเสนอชื่อนักการสาธารณศุขดีเด่น รางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี 2564 ประเภท ผู้นำชุมชน และประเภท ประชาชน
CHRO
5 ต.ค. 2564
71 [1971] คัดเลือกคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2565
CIO
5 ต.ค. 2564
72 [1970] ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2565
CIO
5 ต.ค. 2564
73 [1969] สรุปผลการส่งรายงานทางการเงินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตสุขภาพที่ 8 สำหรับเดือน สิงหาคม 2564
CFO
5 ต.ค. 2564
74 [1966] ขอเรียนเชิญ คกก.CFO เข้าร่วมประชุมครั้งที่ 13.2564
CFO
4 ต.ค. 2564
75 [1965] ขอเรียนเชิญ ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผน Planfin และแผนเงินบำรุง ปี 2565
CFO
4 ต.ค. 2564
76 [1964] ขอส่งรายชื่อบุคลากร ที่ผ่านการเห็นชอบจากท่าน ผตร.เขต 8 เพื่อเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ COVID มีค-กย.63
CFO
4 ต.ค. 2564
77 [1963] แนวทางปฏิบัติการผ่าตัดหรือทำหัตถการผู้ป่วย หลังการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
CSO
4 ต.ค. 2564
78 [1962] ตารางเปล่าวิเคราะห์ Risk Score ระดับ 7 และ Unit Cost เขตสุขภาพที่ 8 เดือน กันยายน 2564
CFO
4 ต.ค. 2564
79 [1961] แนวทางปฏิบัติ ตามการบริการทันตกรรมวิถีใหม่ เพื่อการรักษาทางทันตกรรม ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
CSO
4 ต.ค. 2564
80 [1959] เอกสารข้อมูลเงินเพิ่มพิเศษ COVID-19 รายเดือน ของหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 8 ข้อมูลเดือน มีค-กย.63 (2/2)
CFO
1 ต.ค. 2564
81 [1958] เอกสารข้อมูลเงินเพิ่มพิเศษ COVID-19 รายเดือน ของหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 8 ข้อมูลเดือน มีค-กย.63 (1/2)
CFO
1 ต.ค. 2564
82 [1957] การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธาณสุขศาสตร์ รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
CHRO
30 ก.ย. 2564
83 [1956] ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาตร์ป้องกัน แขนงศาสตร์การจราจรรอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565
CHRO
30 ก.ย. 2564
84 [1955] ประชุมรายงานผลคุณภาพบัญชี Mapping Electronic เขตสุขภาพที่ 8 เดือนสิงหาคม 2564
CFO
28 ก.ย. 2564
85 [1954] สรุปผลการตรวจราชการ รอบ 2-64 เสนอ สป.
CFO
28 ก.ย. 2564
86 [1953] หนังสือแจ้งข้อสั่งการ คทง.5x5 ครั้งที่ 5.64 วันที่ 17 กย 2564
CFO
28 ก.ย. 2564
87 [1950] รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 8 เดือน สิงหาคม 2564
CFO
27 ก.ย. 2564
88 [1949] เอกสารประกอบการประชุม แผน Planfin และแผนเงินบำรุง ปี 2565
CFO
27 ก.ย. 2564
89 [1948] หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุงเพื่อจัดซื้อจัดจ้างในการผลิตหรือจำหน่าย ผลิตภัณฑ์กัญชา ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และยาแผนโบราณ ปี 2564
CSO
23 ก.ย. 2564
90 [1947] Template การปรับเกลี่ยรายรับ UC ปี 2565 ให้หน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 8
CFO
22 ก.ย. 2564
91 [1946] แก้ไขตารางวิเคราะห์ Risk Score ระดับ 7 และ Unit Cost เขตสุขภาพที่ 8 เดือน สิงหาคม 2564
CFO
27 ก.ย. 2564
92 [1945] ประชุมแผนปฏิบัติการเขตสุขภาพที่ 8 ณ วันที่ 20 กันยายน 2564
CIO
17 ก.ย. 2564
93 [1944] เอกสารประกอบการประชุม คทง.5x5 ครั้งที่ 5.64 วันที่ 17 กันยายน 2564
CFO
17 ก.ย. 2564
94 [1943] รายงานผลคะแนนคุณภาพบัญชี Mapping Electronic เกณฑ์ MOPH และR8 เดือน สิงหาคม 2564
CFO
15 ก.ย. 2564
95 [1942] File วิเคราะห์ ผลการกำกับติดตาม Planfin เดือน สิงหาคม 2564
CFO
15 ก.ย. 2564
96 [1941] เอกสารประกอบการประชุม CFO ครั้งที่ 12/2564 วันที่ 17 กันยายน 2564
CFO
15 ก.ย. 2564
97 [1940] ไฟล์นำเสนอผลงานวิชาการและอภิปรายผลงาน เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 5/2564
CIO
14 ก.ย. 2564
98 [1939] เอกสารสรุปตรวจราชการ รอบที่ 2 ปี 2564 ประเด็นที่ 6 ระบบธรรมาภิบาล
CFO
14 ก.ย. 2564
99 [1938] แจ้งสรุปมติการประชุม คกก.CFO ครั้งที่ 10.64 _ วันที่ 10 กันยายน 2564
CFO
13 ก.ย. 2564
100 [1937] เชิญ ประชุม คทง.5x5 ครั้งที่ 5.64 วันที่ 17 กย 64
CFO
10 ก.ย. 2564
101 [1936] หนังสือเชิญประชุม คกก.CFO ครั้งที่ 12/2564
CFO
10 ก.ย. 2564
102 [1935] หนังสือแจ้งจัดสรรเงิน CF ระดับประเทศ ปี 2564 วงเงิน 5 ล้านบาท
CFO
10 ก.ย. 2564
103 [1934] เอกสารประกอบการประชุม คกก.CFO ครั้งที่ 11/2564 วันที่ 10 กันยายน 2564
CFO
10 ก.ย. 2564
104 [1933] เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2565
CIO
10 ก.ย. 2564
105 [1932] ขอเรียนเชิญ เข้าร่วมประชุม คกก.CFO ครั้งที่ 11.64 วันที่ 10 กย 64
CFO
9 ก.ย. 2564
106 [1931] อนุมัติโควตารับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2564
CHRO
9 ก.ย. 2564
107 [1930] อนุมัติโควตารับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2564 สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว กรณีพิเศษ
CHRO
9 ก.ย. 2564
108 [1928] แจ้งผลการพิจารณาการขอให้รับรองเป็นสถาบันที่ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะประจำปี 2565
CHRO
9 ก.ย. 2564
109 [1927] ขอเชิญประชุมพัฒนาเครือข่ายนักจิตวิทยา นักจิตวิทยาคลินิก ในวันที่ 13 กย 64 เวลา 09.00-16.00 ผ่านระบบ Zoom
CHRO
6 ก.ย. 2564
110 [1926] สำรวจข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์ด้านออร์โธปิติกส์ ปีงบประมาณ 2564
CHRO
6 ก.ย. 2564
111 [1925] ขอเชิญประชุมบริหารตำแหน่งว่าง ในวันที่ 17 กย. 64 ครั้งที่ 8/2564 ่ผ่านทางระบบ Zoom
CHRO
6 ก.ย. 2564
112 [1924] ประชุม SP กัญชาแผนไทย เตรียมแผนปี 2565
CSO
6 ก.ย. 2564
113 [1923] เอกสารการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานของระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ กรมบัญชีกลาง วันที่ 6 กย.2564
CFO
6 ก.ย. 2564
114 [1922] ตารางเปล่าวิเคราะห์ Risk Score ระดับ 7 เดือน สิงหาคม 2564
CFO
4 ก.ย. 2564
115 [1921] ตารางเปล่า Mapping Electronic เขตสุขภาพที่่ 8 เดือน สิงหาคม 2564
CFO
4 ก.ย. 2564
116 [1920] องค์การเภสัชกรรมจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2563
CSO
3 ก.ย. 2564
117 [1919] เอกสารการใช้งานระบบข้อมูลการติดตามอาการผู้ป่วยที่ใช้น้ำมันกัญชาขมิ้นทอง ในเขตสุขภาพที่ 8
CSO
3 ก.ย. 2564
118 [1918] สรุปผลการส่งรายงานทางการเงิน รพสต.เดือน กรกฎาคม 2564
CFO
2 ก.ย. 2564
119 [1917] ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน AI X-ray ที่ได้รับการสนับสนุนค่าเชื่อมต่อระบบจากงบปรับเกลี่ยระดับเขต
CFO
2 ก.ย. 2564
120 [1916] เอกสารประกอบการประชุม CFO ครั้งที่ 10/2564 วันที่ 2 กันยายน 2564
CFO
1 ก.ย. 2564
121 [1915] ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเศรษฐกิจสุขภาพใหม่ และการจัดการโรงพยาบาล
CFO
31 ส.ค. 2564
122 [1914] ขอความร่วมมือประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564 รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 4 : 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)
CIO
31 ส.ค. 2564
123 [1913] แจ้งผลการอนุมัติกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการเพื่อรองรับการทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
CHRO
31 ส.ค. 2564
124 [1912] หนังสือเชิญประชุม คกก.CFO ครั้งที่ 10/2564
CFO
31 ส.ค. 2564
125 [1911] เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564
CIO
30 ส.ค. 2564
126 [1910] รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 8 เดือน กรกฎาคม 2564
CFO
30 ส.ค. 2564
127 [1909] รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 8 เดือน มิถุนายน 2564
CFO
30 ส.ค. 2564
128 [1908] แนวทางการให้วัคซีนโควิด19 ในสถานการณ์การระบาดปี 2564 ในประเทศไทย ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2
CSO
30 ส.ค. 2564
129 [1907] อนุมัติตำแหน่งว่าง ครั้งที่ 7/2564
CHRO
27 ส.ค. 2564
130 [1906] ขอเชิญร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงานโครงการ (นำร่อง) พัฒนาศักยภาพการจัดบริการปฐมภูมิด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขตสุขภาพที่ 8
CHRO
27 ส.ค. 2564
131 [1905] สรุปตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ เขตสุขภาพที่ 8 รอบที่ 2/2564
CIO
26 ส.ค. 2564
132 [1904] ตารางวิเคราะห์ Risk Score ระดับ 7 และ Unit Cost เขตสุขภาพที่ 8 เดือน กรกฎาคม 2564
CFO
24 ส.ค. 2564
133 [1902] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์ และจัดทำห้องประชุม Smart EOC
COO
24 ส.ค. 2564
134 [1901] แจ้งดำเนินการปรับเกลี่ยเงินกันระดับประเทศ เขต 8 วงเงิน 10 ลบ. ประจำปี 2564
CFO
20 ส.ค. 2564
135 [1900] ผลการกำกับติดตาม Planfin ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
CFO
20 ส.ค. 2564
136 [1899] กำกับติดตาม Planfin ประจำเดือน มิถุนายน 2564 (V.แก้ไข 18.08.64)
CFO
20 ส.ค. 2564
137 [1898] เอกสารประกอบการประชุม คกก.CFO ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 20 สิงหาคม 2564
CFO
20 ส.ค. 2564
138 [1897] ขอเรียนเชิญ คกก.CFO ระดับเขตสุขภาพที่ 8 ประชุม ครั้งที่ 9.2564 วันที่ 20 สิงหาคม 2564
CFO
19 ส.ค. 2564
139 [1896] แจ้งยกเลิกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาวะผู้นำในระบบสุขภาพปฐมภูมิ
CHRO
19 ส.ค. 2564
140 [1895] แจ้งดำเนินการปรับเกลี่ยเงินค่าตอบแทนกำลังคน (ฉ.11 ฉ.12) ที่ได้รับเพิ่มเติม
CFO
18 ส.ค. 2564
141 [1894] ขอเปลี่ยนแปลงตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน)
CHRO
18 ส.ค. 2564
142 [1893] แจ้งแนวทางการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564
CFO
18 ส.ค. 2564
143 [1892] เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและขอให้ส่งผลการดำเนินงานยาเสพติด 1 ต.ค. 63 -31 ก.ค. 64
CFO
18 ส.ค. 2564
144 [1891] แจ้งแพทย์สิ้นสุดการฝึกอบรมโครงการปฏิบัติงาน เพื่อการสอบวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ประจำปีการศึกษา 2561
CHRO
17 ส.ค. 2564
145 [1890] ขอเชิญแพทย์ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2565 เข้าร่วมการคัดเลือก
CHRO
17 ส.ค. 2564
146 [1889] ประชุมรายงานผลคะแนนคุณภาพบัญชี Mapping Electronic เขตสุขภาพที่ 8 เดือน กรกฎาคม 2564
CFO
17 ส.ค. 2564
147 [1887] ประชุม คกก. CFO ระดับเขต ครั้งที่ 8/2564 วันที่ 18 สิงหาคม 2564
CFO
17 ส.ค. 2564
148 [1886] รายงานผลคะแนนการตรวจสอบคุณภาพบัญชี Mapping Electronic MOPH และR8waY เดือน กรกฎาคม 2564
CFO
17 ส.ค. 2564
149 [1885] แจ้งข้อสั่งการ 7x7
CFO
16 ส.ค. 2564
150 [1884] ขอส่งข้อมูล Benchmarking Data ไตรมาสที่ 3.64
CFO
16 ส.ค. 2564
151 [1883] ขอส่งข้อมูลวิเคราะห์ Benchmarking Data ไตรมาสที่ 3.64
CFO
16 ส.ค. 2564
152 [1882] ตารางเปล่าวิเคราะห์ Risk Score ระดับ 7 เดือน กรกฎาคม 2564
CFO
9 ส.ค. 2564
153 [1881] หนังสือเรื่องกำหนดรหัสบัญชีย่อยและรหัสบัญชีแยกประเภทที่ใช้ในการขอเบิกจ่ายจากคลังค่าใข้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐฯ
CFO
9 ส.ค. 2564
154 [1880] สรุปประเด็นจากการประชุม ตรวจคุณภาพบัญชี
CFO
6 ส.ค. 2564
155 [1879] ตารางวิเคราะห์ Benchmarking DATA ไตรมาสที่ 3/2564
CFO
5 ส.ค. 2564
156 [1878] ขอรับค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันโควิด และส่งขอรับชดเชยความเสียหาย
CFO
4 ส.ค. 2564
157 [1877] คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนระดับเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 8
CHRO
4 ส.ค. 2564
158 [1876] ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์ (ร่าง)
COO
10 ส.ค. 2564
159 [1875] สรุปผลการส่งรายงานทางการเงิน รพสต.เดือน มิถุนายน 2564
CFO
3 ส.ค. 2564
160 [1873] ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกองค์กรดีเด่น รับรางวัล "ศรีสวางควัฒน" ปีงบประมาณ 2564
CHRO
2 ส.ค. 2564
161 [1872] ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านฯ รอบที่ 1 และประกาศรับสมัคร ฯ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565
CHRO
2 ส.ค. 2564
162 [1871] รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 8 เดือน มิถุนายน 2564
CFO
30 ก.ค. 2564
163 [1870] แจ้งรายชื่อผู้แทน ตรวจราชการและนิเทศงาน (แก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็นการเงินการคลังฯ กองเศรษฐกิจฯ
CFO
29 ก.ค. 2564
164 [1869] แจ้งคำสั่ง คทง.พระอุปัฐากพระภิกษุอาพาธ เงินบริจาคฯ เขต 8
CFO
29 ก.ค. 2564
165 [1868] แจ้งการจัดสรรเงิน พตส.งวดที่ 4 ปี 2564
CFO
27 ก.ค. 2564
166 [1867] แจ้งสรุปมติและข้องสั่งการ คกก.7x7 ครั้งที่ 7.2564
CFO
27 ก.ค. 2564
167 [1866] ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสุตรระยะสั้นทางการพยาบาล : การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (หลักสูตร 1 เดือน)
CHRO
23 ก.ค. 2564
168 [1865] แจ้งสรุปมติการประชุม คกก.CFO เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 7.2564
CFO
22 ก.ค. 2564
169 [1864] สำรวจแผนขอรับการจัดสรรนักศึกษาหลักสุตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขารังสีเทคนิค เพื่อเข้าศึกษาในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ปี 2565 - 2569
CHRO
21 ก.ค. 2564
170 [1863] ขอเชิญประชุมการบริหารตำแหน่งว่าง ครั้งที่ 6/2564 เขตสุขภาพที่ 8
CHRO
19 ก.ค. 2564
171 [1862] กรอบการบันทึกบัญชีระบบเกณฑ์คงค้าง สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 ประเภท เงินงบประมาณ งบเงินกู้ COVID-19
CFO
16 ก.ค. 2564
172 [1861] การปรับปรุงกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น
CHRO
13 ก.ค. 2564
173 [1860] กำกับติดตาม Planfin ข้อมูลเดือน มิถุนายน 2564
CFO
12 ก.ค. 2564
174 [1859] เอกสารประกอบการประชุม คกก.CFO ครั้งที่ 7/2564 วันที่ 13 กรกฎาคม 2564
CFO
12 ก.ค. 2564
175 [1858] รายงานข้อมูลยา Refer back รพ.สกลนคร
CFO
12 ก.ค. 2564
176 [1857] เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและขอให้ส่งผลการดำเนินงานยาเสพติด
CFO
12 ก.ค. 2564
177 [1856] แจ้งยอดยายืมระหว่างกัน ไตรมาส 1 ปี 2564
CFO
12 ก.ค. 2564
178 [1855] รายงานผลคะแนนตรวจสอบงบทดลอง Mapping Electronic เดือน มิถุนายน 2564
CFO
12 ก.ค. 2564
179 [1854] ประชุมรายงานผลคะแนนการตรวจสอบคุณภาพบัญชี Mapping Electronic เขตสุขภาพที่ 8 เดือนมิถุนายน 2564
CFO
12 ก.ค. 2564
180 [1853] ขอเรียนเชิญ คกก. CFO เข้าร่วมประชุมครั้งที่ 7/2564 วันที่ 13 กรกฎาคม 2564
CFO
12 ก.ค. 2564
181 [1851] คำสั่ง ICS เขตสุขภาพที่ 8 356_64 ลว.070764
CSO
11 ก.ค. 2564
182 [1850] การเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานราชการจังหวัดเลย
CHRO
8 ก.ค. 2564
183 [1849] อนุมัติตำแหน่งว่าง ครั้งที่ 5/2564
CHRO
8 ก.ค. 2564
184 [1848] อนุมัติใช้กรอบขั้นสูง สสจ.อุดรธานี
CHRO
8 ก.ค. 2564
185 [1847] ขอส่งหนังสือข้าราชการรายงานตัวปฏิบัติราชการ
CHRO
7 ก.ค. 2564
186 [1846] ขอแจ้งปรับทีมการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ปี64
CFO
7 ก.ค. 2564
187 [1845] ขอส่งรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดสรรและคัดเลือกแพทย์เข้าศึกษาหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2565
CHRO
6 ก.ค. 2564
188 [1844] สำรวจข้อมุลความต้องการและยืนยันข้อมูลทันตแพทย์ ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี 2565
CHRO
6 ก.ค. 2564
189 [1843] หนังสือแจ้งสรุปมติและข้อสั่งการ คทง.5x5 ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564
CFO
6 ก.ค. 2564
190 [1842] ตารางเปล่าวิเคราะห์ Risk Score 7 เขตสุขภาพที่ 8 เดือน มิถุนายน 2564
CFO
6 ก.ค. 2564
191 [1840] ตารางเปล่า ตรวจสอบงบทดลอง Mapping Electronic เขตสุขภาพที่ 8 เดือน มิถุนายน 2564
CFO
5 ก.ค. 2564
192 [1839] ขอแจ้งสรุปมติการประชุม คกก.CFO ครั้งที่ 6.64 วันที่ 14 มิย 2564
CFO
2 ก.ค. 2564
193 [1838] สรุปผลการส่งรายงานทางการเงิน รพสต.เดือน พฤษภาคม 2564
CFO
1 ก.ค. 2564
194 [1837] รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2564
CFO
1 ก.ค. 2564
195 [1836] การจัดการบริการศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม เขตสุขภาพที่ 8 ปี 2564
CSO
30 มิ.ย. 2564
196 [1835] ขอเชิญประชุม EOC เขต8 ครั้งที่ 21/2564 และเชิญประชุม คทง.วัคซีน 9/2564
CFO
29 มิ.ย. 2564
197 [1833] แจ้งการจัดสรรเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เงินกัน 12% เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานระบบ AI X-ray
CFO
28 มิ.ย. 2564
198 [1832] รายงานสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 (ส่วนภูมิภาค) งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น ข้อมูล ณ 1 มิถุนายน 2564
CFO
24 มิ.ย. 2564
199 [1831] สรุปมติและข้อสั่งการจากการประชุม 7x7 ครั้งที่ 6/2564
CFO
24 มิ.ย. 2564
200 [1830] แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินศูนย์จัดเก็บรายได้คุณภาพ 4s4c และกำหนดการส่งผลการประเมิน
CFO
24 มิ.ย. 2564
201 [1829] สรุปผลการประเมินต้นทุนหน่วยบริการแบบ Quick Method สำหรับเดือนพฤษภาคม ปี 2564
CFO
23 มิ.ย. 2564
202 [1828] ขอเชิญประชุมชี้แจงการใช้งานโปรแกรมบริหารตัดการค่าตอบแทนกำลังคนของหน่วยบริการ
CFO
23 มิ.ย. 2564
203 [1827] รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายและผลการดำเนินงาน
CFO
22 มิ.ย. 2564
204 [1826] ขอความอนุเคราะห์เร่งรัดติดตามหนี้ค้างชำระราชการส่วนภูมิภาค ปี 2559-2563 (หนี้องค์การเภสัชกรรม)
CFO
22 มิ.ย. 2564
205 [1824] ประชุมรายงานผลคะแนนการตรวจสอบคุณภาพบัญชี Mapping Electronic เขตสุขภาพที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2564
CFO
20 มิ.ย. 2564
206 [1823] รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 8 เดือนเมษายน 2564
CFO
17 มิ.ย. 2564
207 [1822] แจ้งการจัดสรรเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ งบปรับเกลี่ยระดับเขต ส่วนที่กัน 10% จัดสรรครั้งที่ 2
CFO
17 มิ.ย. 2564
208 [1821] ตาราง Excel คำนวณจัดสรรเงินกันระดับเขต ครั้งที่ 2
CFO
16 มิ.ย. 2564
209 [1820] คะแนน Mapping Electronic MOPH เดือน พฤษภาคม 2564
CFO
16 มิ.ย. 2564
210 [1819] ตาราง Mapping Electronic งบทดลอง เขตสุขภาพที่ 8 เดือน พฤษภาคม 2564
CFO
16 มิ.ย. 2564
211 [1818] ผลการกำกับติดตาม Planfin เดือน พ.ค. 2564
CFO
16 มิ.ย. 2564
212 [1816] ขอส่งหนังสือการกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ เพือรองรับการทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2563 
CHRO
15 มิ.ย. 2564
213 [1815] เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานฯ 5X5 ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 15 มิถุนายน 2564
CFO
14 มิ.ย. 2564
214 [1813] คะแนน TPS New Version (V2) ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2564
CFO
14 มิ.ย. 2564
215 [1812] หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินบริจาคโครงการอุปัฏฐากภิกษุอาพาธ
CFO
14 มิ.ย. 2564
216 [1811] เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการ CFO ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 14 มิถุนายน 2564
CFO
13 มิ.ย. 2564
217 [1810] แจ้งผลการจัดสรรงปม. รายการเงินอุดหนุนพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับ Service Plan  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2
CHRO
11 มิ.ย. 2564
218 [1809] ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงศาสตร์
CHRO
11 มิ.ย. 2564
219 [1808] แนวทางปฏิบัติงานในการสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน สปฉ.(Emergency Support Function ESF)
CSO
10 มิ.ย. 2564
220 [1807] เอกสาร/ข้อมูลยกระดับ ขยายเตียง
CSO
9 มิ.ย. 2564
221 [1806] ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564
COO
9 มิ.ย. 2564
222 [1805] แจ้งการเปลี่ยนหลักสูตรของผู้ได้รับสนับสนุนค่าลงทะเบียนการศึกษาต่อและอบรมระยะสั้น (หลักสูตร 4 เดือน) สำหรับพัฒนาศักยภาพทันตสาธารณสุข ประจำปีงปม. 2564
CHRO
8 มิ.ย. 2564
223 [1804] การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน
CHRO
8 มิ.ย. 2564
224 [1803] เลื่อนการจัดอบรมหลักสูตรการอบรมระยะสั้น (4 เดือน) ทันตสาธารณสุข (ทันตกรรมครอบครัว)
CHRO
8 มิ.ย. 2564
225 [1802] การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ (สำนักงาน กกพ.)
CHRO
8 มิ.ย. 2564
226 [1801] เรื่อง ขอเชิญประชุมทบทวนแนวทางการวินิจฉัยอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
CSO
7 มิ.ย. 2564
227 [1797] ขอเรียนเชิญคณะทำงาน 5x5 เข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 4.64 วันที่ 15 มิย 64
CFO
4 มิ.ย. 2564
228 [1796] ขอเรียนเชิญ คกก. CFO เขตสุขภาพที่ 8 เข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 6/2564
CFO
4 มิ.ย. 2564
229 [1795] สรุปการส่ง รายงานทางการเงิน รพ.สต. เดือน เมย 2564
CFO
4 มิ.ย. 2564
230 [1794] การส่งรายงานผลการประเมินศูนย์จัดเก็บรายได้ 4S 4C
CFO
4 มิ.ย. 2564
231 [1792] ขอแจ้งแนวทางการดำเนินงานและแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับนมโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔
CSO
4 มิ.ย. 2564
232 [1791] แก้ไขตารางเปล่าตรวจสอบ Mapping Electronic เขตสุขภาพที่ 8
CFO
4 มิ.ย. 2564
233 [1790] แจ้งมติข้อสั่งการ คกก. 7x7 ครั้งที่ 5/2564
CFO
4 มิ.ย. 2564
234 [1789] แนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขประเภทบริการผู้ป่วยนอกกรณีมีเหตุสมควร เขตภาคอิสาน ปี 2564
CFO
1 มิ.ย. 2564
235 [1788] สรุปผลการประเมินต้นทุนหน่วยบริการแบบ Quick Method สำหรับเดือนเมษายน ปี 2564
CFO
31 พ.ค. 2564
236 [1786] ประกาศรับสมัครแพทย์เข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรอบที่ 1 ปี 2565 
CHRO
31 พ.ค. 2564
237 [1785] แจ้งรายชื่อเข้าอบรมหลักสุตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 30/1 
CHRO
31 พ.ค. 2564
238 [1784] การประกวดรางวัลบุคลากรสาธารณสุขดีเด่น "คนดีศรีปฐมภูมิ" ประจำปี พ.ศ.2564  
CHRO
31 พ.ค. 2564
239 [1783] ขอส่งหนังสือข้าราชการรายงานตัวปฏิบัติราชการ
CHRO
31 พ.ค. 2564
240 [1782] โควตารับสมัครแพทย์เข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 เขตสุขภาพที่ 8
CHRO
31 พ.ค. 2564
241 [1781] แจ้งผลการอนุมัติกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ
CHRO
28 พ.ค. 2564
242 [1780] ขอเชิญประชุมการบริหารตำแหน่ง เขตสุขภาพที่ 8
CHRO
28 พ.ค. 2564
243 [1779] เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานอำนวยการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 1/2564
CSO
28 พ.ค. 2564
244 [1777] ขอเชิญเข้าร่วมการปฐมนิเทศประจำบ้าน กรมการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2564
CHRO
27 พ.ค. 2564
245 [1776] ให้ข้าราชการกลับไปปฏิบัติราชการที่ต้นสังกัดเดิม
CHRO
27 พ.ค. 2564
246 [1775] ขอส่งสรุปข้อมูล Bench marking Data ไตรมาสที่ 2/2564 และขอข้อมูลผลงานบริการ ไตรมาสที่ 3/2564
CFO
27 พ.ค. 2564
247 [1774] ขอแจ้งการตรวจราชการ และนิเทศงานรอบที่ 2/2564 ประเด็นที่ 6 เรื่องระบบธรรมาภิบาล การเงินการคลัง
CFO
27 พ.ค. 2564
248 [1773] ขอส่งสรุปแจ้งมติ คกก.CFO ครั้งที่ 5.2564 วันที่ 17 พค 64 แก้ไข 25.05.64
CFO
25 พ.ค. 2564
249 [1772] คำสั่ง 2 คำสั่ง
CHRO
24 พ.ค. 2564
250 [1771] แจ้งการจัดสรรเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ งบปรับเกลี่ย ส่วนที่กัน 12% จัดสรรครั้งที่ 1
CFO
21 พ.ค. 2564
251 [1770] ขอข้อมูลเพื่อพิจารณาสนับสนันการจัดทำ AI X-rays
CFO
21 พ.ค. 2564
252 [1769] เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและขอให้ส่งผลการดำเนินงาน
CFO
20 พ.ค. 2564
253 [1768] รายงานสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 (ส่วนภูมิภาค) งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น ข้อมูล ณ 3 พฤษภาคม 2564
CFO
20 พ.ค. 2564
254 [1767] โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.2564 งบดำเนินงานขั้นต่ำ ครั้งที่ 3/2564
CFO
20 พ.ค. 2564
255 [1766] กำกับติดตาม Planfin ข้อมูลเดือน เมษายน 2564 ( หลังปรับแผนฯ ครึ่งปี 2564 )
CFO
19 พ.ค. 2564
256 [1765] ประชุมรายงานผลคะแนนการตรวจสอบคุณภาพบัญชี Mapping Electronic เขตสุขภาพที่ 8 เดือนเมษายน 2564
CFO
19 พ.ค. 2564
257 [1764] ประกาศ ผลการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
COO
19 พ.ค. 2564
258 [1763] ตารางสำรวจข้อมูล เพื่อใช้ทำข้อมูล AI X-ray ของหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 8
CFO
18 พ.ค. 2564
259 [1762] ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือในการดำเนินการประชาสัมพันธ์ สรรหาและเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลบุคคลและองค์กรดีเด่นการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564
CHRO
18 พ.ค. 2564
260 [1761] ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน รอบนโยบายพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565 
CHRO
18 พ.ค. 2564
261 [1760] คะแนน Mapping Electronic R8way เมษายน 2564
CFO
17 พ.ค. 2564
262 [1759] คะแนน Mapping Electronic MOPH เดือน เมษายน 2564
CFO
17 พ.ค. 2564
263 [1758] ตารางวิเคราะห์ Risk Score 7 เขตสุขภาพที่ 8 เดือน เมษายน 2564
CFO
17 พ.ค. 2564
264 [1757]  ขอเชิญประชุมการบริหารตำแหน่งว่าง เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่4ปี2564 วันที่  19 พ.ค. 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น. ผ่านระบบ ZOOM 
CHRO
17 พ.ค. 2564
265 [1756] ขอเชิญประชุมพัฒนาเครือข่ายวิชาชีพนักกายภาพบำบัด เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 1
CHRO
17 พ.ค. 2564
266 [1755] อนุมัติใช้ตำแหน่งว่าง ครั้งที่ 3/2564
CHRO
17 พ.ค. 2564
267 [1754] เอกสารประกอบการประชุม CFO ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 17 พค 64
CFO
16 พ.ค. 2564
268 [1753] คะแนน TPS ไตรมาสที่ 2/2564
CFO
16 พ.ค. 2564
269 [1752] ข้อมูล Bench marking Data ไตรมาสที่ 2/2564
CFO
14 พ.ค. 2564
270 [1751] รายงานการเบิกจ่าย งบบรรเทาสาธารณภัยฯ งบกลาง COVID-19 ข้อมูล I วันที่ 7 พฤษภาคม 2564
CFO
12 พ.ค. 2564
271 [1750] แก้ไขตารางเปล่าวิเคราะห์ Risk Score 7 เขตสุขภาพที่ 8 เดือน เมษายน - กันยายน 2564
CFO
12 พ.ค. 2564
272 [1748] รายงานผลการวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลัง เดือน มีนาคม 2564
CFO
12 พ.ค. 2564
273 [1746] ขอความร่วมมือแถลงข่าวการลงทะเบียนจองวัคซีน สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปและกลุ่มผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง เขตสุขภาพ 8
CHRO
11 พ.ค. 2564
274 [1745] การจ้างงานหนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินบำรุง ) กรณีนักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษาปี 2564
CHRO
11 พ.ค. 2564
275 [1744] รายงานการดำเนินการตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญและชำนาญการพิเศษที่จะว่างกรณีเกษียณอายุ วันที่ 1 ต.ค. 64
CHRO
11 พ.ค. 2564
276 [1743] แจ้งผลการคัดเลือกผู้สมัครรับเงินสนับสนุนค่าลงทะเบียนการศึกษาต่อและอบรมระยะสั้น (หลักสูตร 4 เดือน) สำหรับพัฒนาศักยภาพทันตสาธารณสุข ปี 2564
CHRO
11 พ.ค. 2564
277 [1742] รายงานผลการเบิกจ่ายและซํกซ้อมความเข้าใจแนวทางการจ่ายเงิน พตส.
CFO
11 พ.ค. 2564
278 [1741] ขอให้ส่งรายชื่อ จนท.ผู้ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงติดเชื้อ COVID -19 เพื่อขอรับกรมธรรม์ประกันภัย
CFO
7 พ.ค. 2564
279 [1740] แบบฟอร์มส่งรายชื่อบุคลากรเพื่อขอรับมอบกรรมธรรม์คุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
CFO
7 พ.ค. 2564
280 [1739] เชิญประชุมคณะกรรมการ CFO เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 5/2564
CFO
7 พ.ค. 2564
281 [1738] คู่มือวัคซีนสู้โควิดสำหรับประชาชน
COO
6 พ.ค. 2564
282 [1736] ขอเชิญประชุมเตรียมแผนเพื่อรองรับการรายงานตัวปฏิบัติราชการชดใช้ทุนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี พ.ศ. 2564
CHRO
3 พ.ค. 2564
283 [1735] แจ้งมติข้อสั่งการ คณะทำงานฯ 5x5 ครั้งที่ 3/2564
CFO
3 พ.ค. 2564
284 [1734] รายงานสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 (ส่วนภูมิภาค) งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น ข้อมูล ณ 1 เมษายน 2564
CFO
3 พ.ค. 2564
285 [1733] สรุปผลการประเมินต้นทุนหน่วยบริการแบบ Quick Method ไตรมาส 2 ปี 2564
CFO
3 พ.ค. 2564
286 [1732] จัดสรรงบประมาณงบดำเนินงานส่วนภูมิภาค สำหรับดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของ สสจ/ สสอ. งวดที่ 2 ปี 2564
CFO
3 พ.ค. 2564
287 [1731] สรุปผลการส่งรายงานทางการเงินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตสุขภาพที่ 8 สำหรับเดือน มีนาคม 2564
CFO
30 เม.ย. 2564
288 [1729] ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
COO
30 เม.ย. 2564
289 [1728] ทบทวนข้อมูลการจัดสรรเงินรายได้กองทุน UC -OP & PP เหมาจ่ายรายหัวต่อผู้มีสิทธิฯ ที่จะสนับสนุนให้ รพ.สต. ปีงบประมาณ 2564
CFO
29 เม.ย. 2564
290 [1725] แจ้งยกเลิกแผนการตรวจสอบคุณภาพบัญชีหน่วยบริการ เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที 1 ปีงบประมาณ 2564
CFO
29 เม.ย. 2564
291 [1724] เรียนศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 อุดรธานี เลื่อนการอบรมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น
CHRO
29 เม.ย. 2564
292 [1723] เลื่อนการอบรมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น
CHRO
29 เม.ย. 2564
293 [1722] หนังสือรายงานผลการเบิกจ่ายงบกลาง ค่าใช้จ่ายบรรเทาสาธารณภัยฯ COVID - 19
CFO
28 เม.ย. 2564
294 [1721] หนังสือ สธ ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าบริการจากผู้มีสิทธิ UC
CFO
25 เม.ย. 2564
295 [1720] ขอส่งแนวทางปฏิบัติของกำลังคนสายงานแพทย์ในภาวะวิกฤติของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19
CHRO
23 เม.ย. 2564
296 [1719] ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อตรวจสอบข้อมูลการจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน สำหรับบุคลากร (COVID-19)
CFO
23 เม.ย. 2564
297 [1718] ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัว ปี 2563-2564 Family medicine in challenging Time และส่งผลงานวิจัย/วิชาการ
CHRO
22 เม.ย. 2564
298 [1717] ขอส่งประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่องการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำการศึกษา 2564 การรับแบบ Admissions
CHRO
22 เม.ย. 2564
299 [1716] ขอเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างขั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)
CHRO
22 เม.ย. 2564
300 [1714] ประชุมรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพบัญชี Electronic เขตสุขภาพที่ 8 เดือน มีนาคม 2564
CFO
22 เม.ย. 2564
301 [1713] ปรับแก้ไข WorkSheet Planfin ครึ่งปี 2564 วันที่ 21.04.64
CFO
21 เม.ย. 2564
302 [1712] ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (รอบ 2 ณ วันที่ 21 เมษายน 2564)
COO
21 เม.ย. 2564
303 [1711] ประกาศ การสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
COO
21 เม.ย. 2564
304 [1710] ตารางเปล่าวิเคราะห์ Risk Score 7 เขตสุขภาพที่ 8 เดือน เม.ย. - ก.ย. 2564
CFO
21 เม.ย. 2564
305 [1709] เอกสารประกอบการประชุม ซักซ้อมึวามเข้าใจการเบิกจ่ายงบ COVID -19 วันที่ 21 เมษายน 2564
CFO
21 เม.ย. 2564
306 [1708] ขอเรียนเชิญ เข้าร่วม ปช.เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ การเบิกจ่ายงบค่าตอบแทนเสี่ยงภัย และ เงินเพิ่มพิเศษ COVID
CFO
20 เม.ย. 2564
307 [1707] ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมกายภาพบำบัดผู้สูงอายุในชุมชน
CHRO
20 เม.ย. 2564
308 [1706] แจ้งบัญชีจัดสรรตำแหน่งว่างเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเพิ่มเติม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้      
CHRO
20 เม.ย. 2564
309 [1705] ประกาศ รายชื่อผู้มิสิทธิ์สอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
COO
19 เม.ย. 2564
310 [1704] เอกสารประกอบการประชุม คทง.5x5 ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 19 เมษายน 2564
CFO
19 เม.ย. 2564
311 [1703] WorkSheetPlanfin 2564 ปรับแผนครึ่งปี แก้ไข 16.04.64
CFO
21 เม.ย. 2564
312 [1702] ตารางวิเคราะห์ Risk Score 7 เขตสุขภาพที่ 8 เดือน มีนาคม 2564
CFO
21 เม.ย. 2564
313 [1701] คะแนน Mapping Electronic R8way มีนาคม 2564
CFO
16 เม.ย. 2564
314 [1700] คะแนน Mapping Electronic MOPH เดือน มีนาคม 2564
CFO
16 เม.ย. 2564
315 [1698] ผลการกำกับติดตาม Planfin เดือน มี.ค 2564
CFO
16 เม.ย. 2564
316 [1697] รวมมาตรการการเดินทางเข้า-ออก 7 จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 8
COO
16 เม.ย. 2564
317 [1696] ขอเรียนเชิญเข้าร่วม ปช.คทง.5x5 ครั้งที่ 3/2564
CFO
9 เม.ย. 2564
318 [1695] สรุปผลการประเมินต้นทุนหน่วยบริการแบบ Quick Method สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2564
CFO
8 เม.ย. 2564
319 [1694] รายงานสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 (ส่วนภูมิภาค) งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น
CFO
8 เม.ย. 2564
320 [1693] แจ้งการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2564 งบกลาง ค่าใช้จ่ายในการบรรเทาแก้ปัญหาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
CFO
8 เม.ย. 2564
321 [1692] เอกสารประกอบการประชุม คกก.CFO ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 8 เมษายน 2564
CFO
8 เม.ย. 2564
322 [1691] ตาราง Excel รายงานการกำกับติดตามหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติการเงิน ส่งกระทรวงทุกวันที่ 17 ของทุกเดือน
CFO
7 เม.ย. 2564
323 [1690] ตารางเปล่าวิเคราะห์ Risk Score 7 เขตสุขภาพที่ 8 เดือน มีนาคม 2564
CFO
7 เม.ย. 2564
324 [1689] แจ้งการจัดสรรงบประมาณสำหรับการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
CFO
5 เม.ย. 2564
325 [1688] ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
COO
5 เม.ย. 2564
326 [1687] ขอเรียนเชิญ คกก. CFO ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 8 เมษายน 2564
CFO
5 เม.ย. 2564
327 [1686] แจ้งกำหนดการปรับแผนทางการเงิน(Planfin) ของหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 8
CFO
5 เม.ย. 2564
328 [1685] เร่งรัดการชำระหนี้ค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปาค้างชำระ
CFO
2 เม.ย. 2564
329 [1684] สรุปผลการส่งรายงานทางการเงิน ของ รพ.สต. เดือน กุมภาพันธ์ 2564(เพิ่มเติม)
CFO
2 เม.ย. 2564
330 [1683] File Excel การคำนวณจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษ COVID 19 ให้ สสจ. รพศ. รพท. ในเขตสุขภาพที่ 8 (ตามหนังสือที่ สธ 0205.08/215 ลว 1 เมย 64)
CFO
2 เม.ย. 2564
331 [1682] แจ้งคำสั่ง คกก.CFO และ คทง.Auditor เขตสุขภาพที่ 8 ปี 2564
CFO
2 เม.ย. 2564
332 [1681] สรุปผลการส่งรายงานทางการเงิน ของ รพ.สต. เดือน กุมภาพันธ์ 2564
CFO
1 เม.ย. 2564
333 [1680] . ขอเชิญประชุมจัดสรรโควตาวิสัญญีพยาบาล
CHRO
31 มี.ค. 2564
334 [1679] ประชาสัมพันธ์การอบรมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น
CHRO
31 มี.ค. 2564
335 [1678] ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "WSO ANGELS AWARDS"
CSO
30 มี.ค. 2564
336 [1677] ขอเชิญเข้าอบรมโครงการ “เสริมสร้างพลังทีมผู้บริบาลผู้เป็นเบาหวานและอาสาสมัครสาธารณสุข” (Empowerment DM team and health care volunteers)
CSO
30 มี.ค. 2564
337 [1676] ส่งสรุปการประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน 30 บาท รักษาทุกที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
CFO
30 มี.ค. 2564
338 [1674] ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการจัดสรรและคัดเลือกแพทย์เข้าศึกษาหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2565 เขตสุขภาพที่ 8
CHRO
29 มี.ค. 2564
339 [1673] ขอเชิญประชุมพิจารณาจัดสรรแพทย์ ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี พ.ศ. 25654 เขตสุขภาพที่ 8
CHRO
29 มี.ค. 2564
340 [1672] คู่มือการให้โภชนบำบัดในผู้ป่วยโรคมะเร็ง
CHRO
25 มี.ค. 2564
341 [1670] เอกสารประกอบการประชุม คกก.CFO ครั้งที่ 3/2564 (กองเศรษฐกิจสุขภาพ) 25 มีค 64
CFO
25 มี.ค. 2564
342 [1669] ส่งยุทธศาสตร์การจัดการการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่
CFO
25 มี.ค. 2564
343 [1668] สำเนาคำสั่ง แต่งตั้งคกก.ประเมินผลงานตำแหน่งนายแพทย์ และสำเนาคำสั่งแต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ สายงานแพทย์
CHRO
24 มี.ค. 2564
344 [1667] แจ้งการโอนเงินจัดสรรเงินงบประมาณ ปี พ.ศ.2564 (งบเงินอุดหนุน) พัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
CHRO
24 มี.ค. 2564
345 [1666] เอกสารประกอบการประชุม รายงานคุณภาพบัญชี เดือน กุมภาพันธ์ 2564
CFO
24 มี.ค. 2564
346 [1665] กำกับติดตาม Planfin เดือน กุมภาพันธ์ 2564
CFO
22 มี.ค. 2564
347 [1664] ตารางวิเคราะห์ Risk Score เดือน กุมภาพันธ์ 2564 เพิ่ม OP Refer
CFO
22 มี.ค. 2564
348 [1663] รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ
CHRO
22 มี.ค. 2564
349 [1661] เอกสารประกอบการ อบรมพัฒนาศักยภาพนักบริหารการเงินการคลัง (CFO) ระดับเขต ระดับจังหวัด 22 - 23 มีค 64
CFO
21 มี.ค. 2564
350 [1660] คำสั่งคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan ปีงบประมาณ 2564
CSO
19 มี.ค. 2564
351 [1658] เอกสารประกอบการประชุมการดำเนินงานให้บริการวัคซีนโควิด-19 เขตสุขภาพที่ 8 วันที่ 25 มีนาคม 2564
CSO
25 มี.ค. 2564
352 [1657] ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพนักบริหารการเงินการคลัง (CFO) ระดับเขต ระดับจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2564
CFO
15 มี.ค. 2564
353 [1656] แจ้งมติและข้อสั่งการ คทง 5x5 เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 2/2564
CFO
15 มี.ค. 2564
354 [1655] ข้อมูล TPS ไตรมาสที่ 1/2564
CFO
11 มี.ค. 2564
355 [1654] สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพการเงินการคลัง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม
CFO
10 มี.ค. 2564
356 [1653] ขอข้อมูลค่าใช้จ่ายของผู้สูงอายุที่มารับบริการ ในโครงการญาตพาผู้สูงอายุไปหาหมอ
CFO
10 มี.ค. 2564
357 [1652] สรุปผลการประเมินต้นทุนหน่วยบริการ Unitcost สำหรับเดือน มกราคม 2564
CFO
10 มี.ค. 2564
358 [1651] แจ้งคำสั่ง
CFO
9 มี.ค. 2564
359 [1650] สรุปผลการส่งรายงานทางการเงินของ รพ.สต.ในเขตสุขภาพที่ 8 สำหรับเดือนมกราคม 2564(เพิ่มเติม)
CFO
9 มี.ค. 2564
360 [1649] แบบฟอร์ม หนังสือแสดงความยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Consent form)
CFO
8 มี.ค. 2564
361 [1648] แบบรายงานค่าใช้จ่ายผู้รับบริการคลินิกผู้สูงอายุ ข้อมูลวันที่ 7 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2564
CFO
8 มี.ค. 2564
362 [1647] สรุปผลการส่งรายงานทางการเงินของ รพ.สต.ในเขตสุขภาพที่ 8 สำหรับเดือนมกราคม 2564
CFO
9 มี.ค. 2564
363 [1646] ตารางเปล่า Mapping R8 เดือน กุมภาพันธ์ 2564 (เพิ่มส่วนปรับลดค่าแรง IP)
CFO
8 มี.ค. 2564
364 [1645] Medical Hub อีสานเหนือ เขตสุขภาพที่ 8
CSO
7 มี.ค. 2564
365 [1643] ตารางวิเคราะห์ Risk Score เดือน พ.ย. 2563 - มกราคม V. ปรับแก้ตามมติ คกก.CFO ( แก้ไขข้อมูลจัดสรร รพ.สต.สกลนคร และ เพิ่มข้อมูล OP Refer นอกจังหวัด )
CFO
1 มี.ค. 2564
366 [1641] เชิญร่วมเปิดโครงการยกระดับหลักประกันสุขภาพ 30 บาทรักษาทุกที่ไม่มีใบส่งตัว
CFO
24 ก.พ. 2564
367 [1640] ขอรับการสนับสนุนทีมปฏิบัติการในการควบคุมการแร่ระบาดของ COVID-19 สมุทรสาคร
CFO
23 ก.พ. 2564
368 [1639] การยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ไม่มีใบส่งตัว
CFO
23 ก.พ. 2564
369 [1638] แจ้งคำสั่ง คณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2564
CFO
22 ก.พ. 2564
370 [1637] รายงานสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 (ส่วนภูมิภาค)
CFO
22 ก.พ. 2564
371 [1636] สรุป unitcost ไตรมาสที่ 1/2564
CFO
22 ก.พ. 2564
372 [1635] ขอเชิญประชุม การดำเนินงานโครงการ 30 บาทรักษาทุกที่ไม่มีใบส่งตัว
CFO
22 ก.พ. 2564
373 [1634] เอกสารประกอบการประชุม รายงานคะแนน Mapping R8 เดือน มกราคม 2564
CFO
22 ก.พ. 2564
374 [1633] คู่มือ แนวทางการตรวจคุณภาพบัญชี ของหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 8 ปี 2564
CFO
20 ก.พ. 2564
375 [1632] ข้อมูล Bench marking Data ไตรมาสที่ 1/2564
CFO
20 ก.พ. 2564
376 [1631] ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมอบรม จำนวน 6 หลักสูตร 
CHRO
19 ก.พ. 2564
377 [1630] 1. แนวทางการรับ - ส่งบุคลากรทางการแพทย์สำหรับการฝึกอบรมหรือปฏิบัติงานระหว่างสถานพยาบาลหรือหน่วยงานด้านการแพทย์ในสถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19
CHRO
19 ก.พ. 2564
378 [1629] เอกสารประกอบการประชุม 5X5 ครั้งที่ 2 /2564 เพิ่มเติม
CFO
18 ก.พ. 2564
379 [1627] เอกสารประกอบการประชุม5X5 ครั้ง 1/2564
CFO
18 ก.พ. 2564
380 [1626] กำกับติดตาม Planfin เดือน มค.2564
CFO
16 ก.พ. 2564
381 [1625] เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ CFO ครั้งที่ 3/2564
CFO
16 ก.พ. 2564
382 [1624] สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์และสื่อสารความเสี่ยง (ระดับหน่วยงาน) เขต ปี 2564
COO
17 ก.พ. 2564
383 [1623] ขอเชิญเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ CFO ครั้งที่ 3/2564
CFO
16 ก.พ. 2564
384 [1622] ประชุมเพื่อตรวจราชการและนิเทศงานเรื่องการเงินการคลัง จังหวัดเลย
CFO
16 ก.พ. 2564
385 [1621] การประชุมพิจารณาการขอปรับระดับและขยายเตียงหน่วยบริการ ปี 2564 เขตสุขภาพที่ 8
CSO
15 ก.พ. 2564
386 [1618] โครงการญาติพาผู้สูงอายุไปหาหมอ (คลินิกผู้สูงอายุวันหยุดราชการ) เขตสุขภาพที่ 8
COO
11 ก.พ. 2564
387 [1617] ขอเชิญประชุมรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพบัญชี ทาง electronic เขตสุขภาพที่ 8
CFO
11 ก.พ. 2564
388 [1616] ขอส่งตารางการตรวจสอบคุณภาพบัญชี ทาง electronic สูตรเขตสุขภาพที่ 8 ปี 2564
CFO
11 ก.พ. 2564
389 [1615] แจ้งแนวทางในการประเมินศูนย์จัดเก็บรายได้คุณภาพ (4s 4C )
CFO
11 ก.พ. 2564
390 [1614]  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการพัฒนาศักยภาพนักโภชนาการ/โภชนากร การดูแลผู้ป่วยด้านโภชนบำบัดปีงบประมาณ 2564  
CHRO
10 ก.พ. 2564
391 [1613] แจ้งกำหนดการตรวจสอบคุณภาพบัญชี รอบที่ 1/2564
CFO
9 ก.พ. 2564
392 [1612] แจ้งแผนผังกระบวนการรายงานทางการเงินส่ง ให้กลุ่มงานบัญชี
CFO
9 ก.พ. 2564
393 [1611] สรุปผลการส่งรายงานทางการเงินของรพสต.เดือน ธันวาคม 2563
CFO
9 ก.พ. 2564
394 [1610] ขอเรียนเชิญคณะทำงานฯ (5X5 )ประชุม ครั้งที่ 2/2564
CFO
9 ก.พ. 2564
395 [1609] File ตาราง Mapping สูตร เขต 8 เดือน มค.2564
CFO
8 ก.พ. 2564
396 [1608] แจ้งมติและข้อสั่งการคณะทำงานฯ5X5 ครั้งที่ 1/2564
CFO
8 ก.พ. 2564
397 [1607] เชิญประชุมคณะอนุกรรมการจัดสรรและคัดเลือกแพทย์เข้าศึกษาหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2565 รอบนโยบาย  
CHRO
8 ก.พ. 2564
398 [1606] เอกสารประกอบการประชุมขับเคลื่อนนโยบายกัญชาทางการแพทย์วันที่ 5 กพ.ุ64
CSO
5 ก.พ. 2564
399 [1605] การให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ ปี 2564 รับราชการต่อไป
CHRO
5 ก.พ. 2564
400 [1604] การบริหารการจ้างงาน 
CHRO
29 ม.ค. 2564
401 [1603] ผลการอนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ด้านทันตกรรม (Motor Suction)
CSO
29 ม.ค. 2564
402 [1602] คำอธิบายการประเมินศูนย์จัดเก็บรายได้
CFO
29 ม.ค. 2564
403 [1601] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการ (ด้านเภสัชกรรมการผลิต) เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง
CHRO
28 ม.ค. 2564
404 [1600] ขอความร่วมมือการดำเนินการจัดอบรมตามแผนงานผลิตและพัฒนาแพทย์ปีงบประมาณ 2564
CHRO
28 ม.ค. 2564
405 [1599] เอกสารประกอบการ จัดทำคู่มือบัญชี ปี 2564
CFO
27 ม.ค. 2564
406 [1598] ประกาศแจ้งแนวทางขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564 (ฉบับเพิ่มเติม)
CFO
27 ม.ค. 2564
407 [1597] มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 เรื่องสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
CFO
26 ม.ค. 2564
408 [1596] ขอเชิญประชุมชี้แจงกำหนดการขั้นตอนการรับสมัครและคัดเลือกแพทยืเข้าศึกษาฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2565
CHRO
22 ม.ค. 2564
409 [1595] แจ้งกำหนดการส่งข้อมูลการเงินของหน่วยบริการ ในเขตสุขภาพที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2564
CFO
22 ม.ค. 2564
410 [1594] ครุภัณฑ์การแพทย์ด้านทันตกรรมและวัสดุการแพทย์ด้านทันตกรรม ตามโครงการเตรียมความพร้อมสถานพยาบาล (Healthcare Facilities Preparedness) ในการรับมือ COVID-19
CSO
22 ม.ค. 2564
411 [1593] การสำรวจข้อมูลแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางและความต้องการโควตาแพทย์ประจำบ้าน 2565
CHRO
20 ม.ค. 2564
412 [1592] สำรวจข้อมูลความต้องการและยืนยันข้อมูลเภสัชกร ผู้ทำสัญญา ปี 2564
CHRO
20 ม.ค. 2564
413 [1591] การสำรวจข้อมูลการให้บริการทางวิสัญญีวิทยาของรพ.ในสังกัดสป.
CHRO
20 ม.ค. 2564
414 [1590] ตารางรายงานการลงทุนด้วยเงินบำรุง ของหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 8
CFO
19 ม.ค. 2564
415 [1589] ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 
CHRO
19 ม.ค. 2564
416 [1588] กำกับติดตาม Planfin เดือน ธค.63
CFO
18 ม.ค. 2564
417 [1587] ตารางวิเคราะห์ Risk Score เดือน พ.ย. 2563 V.เพิ่มการวิเคราะห์กลุ่มเสี่ยง ทุกจังหวัดแล้ว
CFO
18 ม.ค. 2564
418 [1586] แผนยุทธศาสตร์ด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566
CSO
18 ม.ค. 2564
419 [1585] แนวทางการจัดสรรและใช้จ่ายงบประมาณค่าตอบแทนและบริหารจัดการงานนิติเวชและอื่นๆ
CFO
18 ม.ค. 2564
420 [1584] สรุปรายงานทางการเงินของ รพ.สต. เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2563 (เพิ่มเติม)
CFO
18 ม.ค. 2564
421 [1583] ติดตามผลการดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรายการบัญชีพักสินทรัพย์ และดำเนินการล้างบัญชีพักสินทรัพย์ ให้เสร็จสิ้นก่อนการยกยอดข้อมูลเข้าระบบ New GFMIS Thai
CFO
15 ม.ค. 2564
422 [1581] คำสั่งพัฒนาคุณภาพพยาบาล และคำสั่งวิชาชีพนักโภชนาการ
CHRO
13 ม.ค. 2564
423 [1580] แจ้งประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการร่วมให้บริการสร้างเสริมสุขภาพฯ ตรวจคัดกรอง COVID-19
CFO
13 ม.ค. 2564
424 [1579] บทสรุปผู้บริหาร รพ.วิกฤติ 15 แห่ง
CFO
12 ม.ค. 2564
425 [1578] ขอเชิญประชุมพิจารณาประเมินผลงานวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ในวันที่ 29 มกราคม 2564 เวล
CHRO
12 ม.ค. 2564
426 [1577] ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวขศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์รอบ 2 ปี 2564
CHRO
12 ม.ค. 2564
427 [1576] ขอเรียนเชิญ อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร และพัฒนาแนวทางการตรวจสอบคุณภาพบัญชี ปี 2564
CFO
12 ม.ค. 2564
428 [1575] สรุปผลการประเมินต้นทุนบริการ Unit Cost Quick Method เดือน พย 63
CFO
12 ม.ค. 2564
429 [1574] ขอเลื่อนโครงการประชุมวิชาการพัฒนาศักยภาพนักโภชนาการ/โภชนากรการดูแลผู้ป่วยด้านโภชนบำบัดปีงบประมาณ2564 
CHRO
8 ม.ค. 2564
430 [1573] ตาราง Mapping R8 ปี 2564 (เพิ่มส่วนปรับลดค่าแรง)
CFO
7 ม.ค. 2564
431 [1572] เอกสารรูปแบบการจัดทำแผนและซ้อมแผน BCP
CSO
7 ม.ค. 2564
432 [1571] สรุปข้อมูลต้นทุนบริการ Unit Cost สำหรับเดือน พฤศจิกายน 2563
CFO
7 ม.ค. 2564
433 [1570] เอกสารประกอบการประชุม คทง.5x5 ครั้งที่ 1/64
CFO
7 ม.ค. 2564
434 [1569] แบบฟอร์มขอรายชื่อคณะทำงานฯสื่อสารความเสี่ยง เขต 8 ปี 2564
COO
6 ม.ค. 2564
435 [1568] สรุปรายงานทางการเงิน รพ.สต. เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2563
CFO
6 ม.ค. 2564
436 [1567] ขอเรียนเชิญ คกก. CFO เขตสุขภาพที่ 8 เข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 2/2564
CFO
6 ม.ค. 2564
437 [1566] ขอความร่วมมือเป็นแหล่งฝึก เป้นอาจารย์นิเทศภาคปฏิบัติ และลงนามในหนังสือยินยอมเพื่อขอรับรองหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน จากสภาการพยาบาล
CHRO
6 ม.ค. 2564
438 [1565] หนังสือเชิญ ปช.คทง.5x5 ครั้งที่ 1/2564
CFO
5 ม.ค. 2564
439 [1564] แจ้งแผนปฏิบัติการทีม MERT ทีม CDCU และรถ ALS เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานฯ จังหวัดสมุทรสาคร
CFO
5 ม.ค. 2564
440 [1563] ขอความร่วมมือเป้นแหล่งฝึก เป็นอาจารย์นิเทศภาคปฏิบัติ
CHRO
4 ม.ค. 2564
441 [1562] ขอเชิญประชุมติดตามการจัดทำแผนบริหารกรอบอัตรากำลังหน่วยงานในสังกัด
CHRO
4 ม.ค. 2564
442 [1561] การประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ เขตสุขภาพที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
CIO
27 ธ.ค. 2563
443 [1560] รายละเอียดงบประมาณค่าตอบแทนฯ ฉ 11 ฉ 12 โอนงวดที่ 2 ปีงบประมาณ 2564
CFO
26 ธ.ค. 2563
444 [1559] แจ้งกำหนดการส่งข้อมูลการเงิน และข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินการคลัง ปี 2564 (ฉบับแก้ไข)
CFO
25 ธ.ค. 2563
445 [1558] การกำหนดหมวดหมู่ของเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
CFO
25 ธ.ค. 2563
446 [1557] ประชุมมอบนโยบายและตรวจเยี่ยมงานสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8
CIO
25 ธ.ค. 2563
447 [1556] โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 8
CSO
23 ธ.ค. 2563
448 [1555] กำกับติดตาม Planfin แผน 1-4 เดือน ตุลาคม 2563
CFO
23 ธ.ค. 2563
449 [1554] ผลการกำกับติดตาม Planfin แผนที่ 1-4 เดือน พ.ย. 2563
CFO
23 ธ.ค. 2563
450 [1553] ตารางวิเคราะห์ Risk Score เดือน พ.ย. 2563
CFO
23 ธ.ค. 2563
451 [1552] คู่มือรายงานข้อมูลการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาของหน่วยงานภาครัฐ
CFO
23 ธ.ค. 2563
452 [1550] การจัดสรรตำแหน่งเพื่อจ้างนักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษา ปี2564 
CHRO
22 ธ.ค. 2563
453 [1549] เอกสารนำเสนอ CFO จ.หนองบัวลำภู 17 ธค 63
CFO
17 ธ.ค. 2563
454 [1548] ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ อบรม CFO หนองบัวลำภู
CFO
16 ธ.ค. 2563
455 [1547] สรุปรายงานทางการเงินของ รพ.สต. เดือนกันยายน 2563
CFO
9 ธ.ค. 2563
456 [1546] ผลการประเมินวิกฤติทางการเงินของหน่วยบริการสังกัด สป.สธ. ณ สิ้นไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2563
CFO
9 ธ.ค. 2563
457 [1545] ข้อสั่งการตามมติ คกก.7x7 ครั้งที่ 10/2563 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
CFO
9 ธ.ค. 2563
458 [1543] ICD for hearing screenig
CSO
4 ธ.ค. 2563
459 [1542] คำสั่งคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan ปีงบประมาณ 2560-61
CSO
4 ธ.ค. 2563
460 [1541] รายละเอียดตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ปี 2564
CFO
3 ธ.ค. 2563
461 [1539] ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต"
COO
2 ธ.ค. 2563
462 [1538] การวิเคราะห์ข้อมูลการส่งต่อนอกเขต
CSO
1 ธ.ค. 2563
463 [1537] ข้อมูลสำรวจความต้องการสนับสนุนบริการและวิชาการตามความต้องการของเขตสุขภาพ ปี ๒๕๖๔
CSO
1 ธ.ค. 2563
464 [1536] แนวทางการดำเนินงาน พัฒนาระบบการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน (Rational Drug Use Community : RDU Community)
CSO
30 พ.ย. 2563
465 [1535] หนังสือ สรุปผลการประเมินต้นทุนหน่วยบริการแบบ Quick Method เดือนตุลาคม ปี 2563
CFO
30 พ.ย. 2563
466 [1534] หนังสือ แจ้งดำเนินการปรับเกลี่ยงบประมาณค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข ปี 2564
CFO
30 พ.ย. 2563
467 [1533] File Excel ตารางการปรับเกลี่ย ค่าตอบแทน ฉ 11-12 ปี 2564 (Sheetที่ 2. ปรับเกลี่ยค่าตอบแทน) และ ข้อมูลประกอบการปรับเกลี่ย ค่าตอบแทน ฉ 11-12
CFO
27 พ.ย. 2563
468 [1532] ประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดทำคำขอและการขอรับการจัดสรรงปม.ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ปีงปม. 2565
CHRO
27 พ.ย. 2563
469 [1531] เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและฟื้นฟูองค์ความรู้ผู้รับผิดชอบระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ IS Online (Injury Surveillance Online) ในเขตสุขภาพที่ 8
CSO
26 พ.ย. 2563
470 [1530] เอกสารประกอบการประชุม หารือแนวทางการดำเนินงาน การพัฒนาประสิทธิภาพการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 8 ปี 2564
CFO
26 พ.ย. 2563
471 [1529] การดำเนินโครงการบริจาคเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติและโครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิต ขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนในโครงการจิตอสา CPR เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
CSO
25 พ.ย. 2563
472 [1528] รูปเล่มหลักสูตรประกาศนียบัตร Aging ปรับ 26-10-63
CSO
25 พ.ย. 2563
473 [1527] กรอบการบันทึกบัญชีรายได้จากการไม่แลกเปลี่ยน (บันทึกบัญชีการรับเงินบริจาค)
CFO
25 พ.ย. 2563
474 [1526] เอกสารรายงานการศึกษาวิจัย กองบริหารการสาธารณสุข
CSO
24 พ.ย. 2563
475 [1525] ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก รับ จ่าย เก็บรักษา และนำเงินส่งคลัง (ฉบับที่2) พ.ศ. 2563
CFO
24 พ.ย. 2563
476 [1524] รายงานการประชุม คทง.Auditor และรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพบัญชี
CFO
24 พ.ย. 2563
477 [1523] รายงานแผนและผลการเบิกจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563-2564
CFO
24 พ.ย. 2563
478 [1522] ประมาณการรายรับเงิน UC สำหรับหน่วยบริการสังกัด สป.สธ. ปีงบประมาณ 2564 หลังปรับลดค่าแรง
CFO
24 พ.ย. 2563
479 [1521] ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง รุ่นที่ 37 ประจำปี 2564
CHRO
23 พ.ย. 2563
480 [1520] ขอเรียนเชิญ ประชุมเพื่อหารือ เรื่องแนวทางการบริหารจัดการ และพัฒนาประสิทธิภาพการเงินการคลัง
CFO
18 พ.ย. 2563
481 [1519] หนังสือ แจ้งประมาณการรายรับเงินกองทุน UC สำหรับหน่วยบริการสังกัด สป.สธ. ปี 2564 หลังปรับลดค่าแรง
CFO
18 พ.ย. 2563
482 [1518] คู่มือ/แนวทางเวชปฏิบัติ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข
CSO
17 พ.ย. 2563
483 [1517] สรุปมติการประชุม คกก. CFO ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564
CFO
17 พ.ย. 2563
484 [1516] การขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่าไม้ พ.ศ. 2558
CSO
16 พ.ย. 2563
485 [1515] แบบฟอร์มรายชื่ออบรม SSM Program
CSO
16 พ.ย. 2563
486 [1514] สรุปรายงานมูลค่าการจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ไตรมาส 4 ปี 2563
CFO
16 พ.ย. 2563
487 [1513] สรุป Unitcost เดือนกันยายน ปี 2563
CFO
16 พ.ย. 2563
488 [1512] ระเบียบจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 และซักซ้อมความเข้าใจการจำหน่ายพัสดุ
CFO
13 พ.ย. 2563
489 [1511] เชิญประชุมศูนย์วิชาการ ครั้งที่ 2/2564
CIO
13 พ.ย. 2563
490 [1510] การดำเนินการจัดตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งตามการปรับระดับหน่วยงาน หรือเปิดหน่วยงานใหม่หรือจัดตั้งกลุ่มงานใหม่ หรือเปลี่ยนชื่อกลุ่มงาน/ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
CHRO
13 พ.ย. 2563
491 [1509] รายงานการกันเงินไว้เบิกเหลี่ยมปี 2563
CFO
13 พ.ย. 2563
492 [1508] การบันทึกบัญชีรายได้จากรายการไม่แลกเปลี่ยนตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 23
CFO
12 พ.ย. 2563
493 [1507] หนังสือแจ้งการสืบค้นราคาอ้างอิงวัสดุทันตกรรม เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2564
CFO
11 พ.ย. 2563
494 [1506] เชิญประชุมศูนย์วิชาการ ปี 2564
CIO
11 พ.ย. 2563
495 [1505] ข้อมูล Bench marking Data ไตรมาสที่ 4/2563
CFO
10 พ.ย. 2563
496 [1503] แจ้งผลการสิบค้นราคาอ้างอิงวัสดุทันตกรรม เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2564
CFO
9 พ.ย. 2563
497 [1502] ปรับปรุงกำหนดตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์) ระดับเชี่ยวชาญ เป็นระดับชำนาญการพิเศษ
CHRO
9 พ.ย. 2563
498 [1501] การประชุมชี้แจงการจัดทำแผนความก้าวหน้าและการประเมินค่างานสายงานพยาบาลวิชาชีพลักษณะตำแหน่งสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
CHRO
9 พ.ย. 2563
499 [1500] ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลปริมาณงานปี 2562 และข้อมูลบุคลากรตามปฏิบัติงานจริง ณ วันที่ 30 ต.ค. 2563
CHRO
9 พ.ย. 2563
500 [1499] ขอเปลี่ยนตำแหน่งว่างพนักงานราชการ
CHRO
9 พ.ย. 2563
501 [1498] มติ คกก.7x7 ครั้งที่ 1/2563
CFO
6 พ.ย. 2563
502 [1497] รายงานผลการวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลัง เดือน กันยายน 2563
CFO
5 พ.ย. 2563
503 [1496] ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลโรคหัวใจและหลอดเลือด  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้    จึ
CHRO
5 พ.ย. 2563
504 [1495] เอกสารประกอบการประชุม CFO ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 5 พย.63
CFO
4 พ.ย. 2563
505 [1494] แบบฟอร์มขอข้อมูลเพื่อจัดทำทำเนียบผู้บริหารเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 8 ปี 2564
COO
10 พ.ย. 2563
506 [1492] เล่มแนวทางพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำรับผู้ต้องขังในเรือนจำ ปี 62
CSO
7 ธ.ค. 2563
507 [1491] ตารางรายงานข้อมูลรายได้กองทุน UC -OP และ P&P Basic Service เหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ ของโรงพยาบาล และ รพ.สต. ปีงบประมาณ 2564
CFO
10 พ.ย. 2563
508 [1490] ตารางสำรวจข้อมูลงบลงทุนด้วยเงินบำรุง ของ รพ. เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2564
CFO
2 พ.ย. 2563
509 [1489] ขอความเห็นชอบพื้นที่รองรับข้าราชการลาออกจากการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
CHRO
2 พ.ย. 2563
510 [1488] แจ้งรายละเอียดแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติม งวด 2 ปี 2563
CFO
30 ต.ค. 2563
511 [1486] เอกสารคู่มือแนวทางการตรวจสอบคุณภาพบัญชีหน่วยบริการ ปี 2563
CFO
28 ต.ค. 2563
512 [1485] เอกสารประกอบ การประชุมโครงการพัฒนาเครือข่าย Spirometry เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 2
CSO
27 ต.ค. 2563
513 [1484] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ
CHRO
26 ต.ค. 2563
514 [1483] ขอเชิญผู้รับผิดชอบ ประชุมพิจารณาประเมินผลงานวิชาการ ตำแหน่งนวก.สธ.ชนพ. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ชนพ. และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชนก. เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง
CHRO
26 ต.ค. 2563
515 [1482] ขอเชิญคณะกรรมการ ประชุมพิจารณาประเมินผลงานวิชาการ ตำแหน่งนวก.สธ.ชนพ. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ชนพ. และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชนก.
CHRO
26 ต.ค. 2563
516 [1481] ขอควkมอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจข้อมูลการเปิดบริการห้องผ่าตัดใหญ่ในโรงพยาบาลชุมชน   
CHRO
22 ต.ค. 2563
517 [1480] ทบทวนการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป และลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)
CHRO
22 ต.ค. 2563
518 [1479] การจับคู่ผังบัญชีเกณฑ์คงค้าง (GL) สป.สธ. และ ผังบัญชีมาตรฐานสำหรับหน่วยงานภาครัฐ (GFMIS) Version 2560 ปีงบประมาณ 2564
CFO
22 ต.ค. 2563
519 [1478] เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบัญชี เขต8 และรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพบัญชี วันที่ 26-27 ต.ค. 2563
CFO
26 ต.ค. 2563
520 [1477] แจ้งนโยบายการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก ที่มุ่งเน้นการเข้าถึงบริการบางกลุ่มวัยเป็นการจำเพาะ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
CSO
22 ต.ค. 2563
521 [1476] ขอส่งข้อมูลการตรวจความไวต่อยา (Antibiogram) เขตสุขภาพที่ 8
CSO
22 ต.ค. 2563
522 [1475] ผลการกำกับติดดตาม Planfin เดือนกันยายน 2563
CFO
22 ต.ค. 2563
523 [1474] ตารางตรวจสอบงบทดลองหน่วยบริการ เดือนกันยายน 2563
CFO
22 ต.ค. 2563
524 [1473] ตารางวิเคราะห์ Risk Score 7 เขตสุขภาพที่ 8 เดือน กันยายน 2563
CFO
22 ต.ค. 2563
525 [1472] การจัดประชุมใหญ่เครืิอข่ายคลินิกโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย ครั้งที่ 16
CSO
19 ต.ค. 2563
526 [1471] ขอเชิญคณะทำงานพัฒนาระบบบัญชีเข้าร่วมประชุม
CFO
19 ต.ค. 2563
527 [1470] ขอเชิญเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ CFO ครั้งที่ 1/2564
CFO
19 ต.ค. 2563
528 [1469] แจ้งเวียนประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
CSO
16 ต.ค. 2563
529 [1468] แจ้งการดำเนินการทางบัญชีของหน่วยบริการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
CFO
16 ต.ค. 2563
530 [1467] งบลงทุน พรบ.รายจ่ายประจำปี 2565 ระดับเขต (SP+7จังหวัด) ส่ง กบรส ฉบับ Final(Edit-ไฟล์ก่อสร้าง)
CIO
19 ต.ค. 2563
531 [1466] ขอให้เสนอชื่อแพทย์เพื่อรับรางวัลแพทย์ดีเด่นกองทุนนายแพทย์กนกศุกดิ์ พลูเกสร ประจำปี 2564 
CHRO
15 ต.ค. 2563
532 [1465] การดำเนินการทางบัญชี ของหน่วยบริการในสังกัด สป.สธ.
CFO
15 ต.ค. 2563
533 [1464] แนวทางการปรับปรุงบัญชีปี 2563
CFO
14 ต.ค. 2563
534 [1463] เชิญประชุมเพื่อเตรียมปิดงวดบัญชี ปีงบประมาณ 2563
CFO
12 ต.ค. 2563
535 [1462] ขอเชิญประชุม คกก.สืบค้นราคาร่วมวัสดุทันตกรรม
CFO
9 ต.ค. 2563
536 [1461] แจ้งกำหนดการจัดทำแผน Planfin ประจำปี 2564 ของหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 8
CFO
7 ต.ค. 2563
537 [1460] รายงานมูลค่าซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ไตรมาส 4 ปี งปม. 2563 และรายงานข้อมูลแผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ปี งปม. 64
CFO
6 ต.ค. 2563
538 [1459] เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
COO
6 ต.ค. 2563
539 [1458] ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของส่วนราชการ
CFO
6 ต.ค. 2563
540 [1457] New Normal in Clinical Laboratory : แนวปฏิบัติใหม่เพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
CFO
6 ต.ค. 2563
541 [1456] เรียงรายการ งบลงทุน พรบ.รายจ่ายประจำปี 2565 ระดับเขต (SP+7จังหวัด) วันที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 00.30
CIO
5 ต.ค. 2563
542 [1455] เรียนสสจ.เลย เรื่องขอเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานราชการ
CHRO
5 ต.ค. 2563
543 [1454] ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อหน่วยบริการที่ให้บริการนอกเวลาราชการที่เป็นความจำเป็นของผู้มีสิทธิ พ.ศ. 2563
CFO
5 ต.ค. 2563
544 [1453] ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง กำหนดกรณีที่มีเหตุสมควรและอัตราค่าใช้จ่ายที่หน่วยบริการมีสิทธิได้รับ พ.ศ. 2563
CFO
5 ต.ค. 2563
545 [1452] รายงานผลสำรวจการดำเนินการจ่าย การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)
CFO
5 ต.ค. 2563
546 [1451] แนวทางการเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา
CFO
5 ต.ค. 2563
547 [1450] หนังสือตอบข้อหารือการดำเนินงานตามประกาศ สธ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับเงิน การจ่ายเงิน การรักษาเงิน และรายการของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธาร
CFO
2 ต.ค. 2563
548 [1448] ผังการบันทึกบัญชี ปี 2564
CFO
2 ต.ค. 2563
549 [1447] การขอกำหนดตำแหน่งเลขที่และเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง รายเดือน
CHRO
2 ต.ค. 2563
550 [1446] ประกาศคัดเลือกแพทย์รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 3
CHRO
2 ต.ค. 2563
551 [1445] สรุปผลการส่งรายงานทางการเงิน ของ รพ.สต. สำหรับเดือนสิงหาคม ปี 2563
CFO
2 ต.ค. 2563
552 [1444] ตารางวิเคราะห์ รพ.สต. เดือนสิงหาคม 2563
CFO
30 ก.ย. 2563
553 [1443] รายงานการประชุมผลการตรวจสอบคุณภาพบัญชี ทาง Elcetronic เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 18 ก.ย. 63
CFO
30 ก.ย. 2563
554 [1442] แจ้งมติและข้อสั่งการ คทง 5x5 เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 5/2563
CFO
29 ก.ย. 2563
555 [1441] หนังสือ รายงานผลการวิเคราะห์การเงินการคลัง เดือนสิงหาคม 2563
CFO
28 ก.ย. 2563
556 [1440] เอกสารการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองงบลงทุน ปีงบประมาณ 2565
CIO
28 ก.ย. 2563
557 [1439] หนังสือแจ้งการดำเนินการปรับเกลี่ยเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564 ของหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8
CFO
25 ก.ย. 2563
558 [1438] สรุป Unitcost สำหรับเดือนสิงหาคม2563
CFO
25 ก.ย. 2563
559 [1436] Mapping เขตสุขภาพที่ 8
CSO
21 ก.ย. 2563
560 [1435] การนำเสนอผลงาน ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการแลกเปลี่ยนความรู้ และนำเสนอผลงานวิชาการและอภิปรายงาน เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 2/2563
CIO
21 ก.ย. 2563
561 [1434] เอกสารประกอบการประชุม คทง.5x5 ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 21 กย 2563
CFO
21 ก.ย. 2563
562 [1433] ตารางข้อมูลผลการวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลัง เดือนสิงหาคม 2563
CFO
18 ก.ย. 2563
563 [1432] เอกสารประกอบการประชุมรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพบัญชี ทาง Elcetronic เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 3/2563
CFO
17 ก.ย. 2563
564 [1431] เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อสนับสนุนพัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสีย ฯ ปีงบประมาร พ.ศ.2562 ใช้ไปพลางก่อน และปีงบประมาณ พ.ศ.2563
CFO
17 ก.ย. 2563
565 [1430] ผลการกำกับติดตาม Planfin เดือน ส.ค. 2563
CFO
16 ก.ย. 2563
566 [1429] ขอเชิญเป็นวิทยากร โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์พยาบาลด้านการประเมินผล วิจัย พัฒนาและนวัตกรรม เขตสุขภาพที่ 8
CHRO
14 ก.ย. 2563
567 [1428] ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์พยาบาลด้านการประเมินผล วิจัย พัฒนาและนวัตกรรม เขตสุขภาพที่ 8
CHRO
14 ก.ย. 2563
568 [1427] เอกสารประกอบการประชุม CFO ครั้งที่ 7/2563 วันที่ 14 กย.63
CFO
13 ก.ย. 2563
569 [1426] ขออนุมัติใช้กรอบอัตรากำลังขั้นสูง สสจ.หนองคาย
CHRO
11 ก.ย. 2563
570 [1425] ขออนุมัติใช้กรอบอัตรากำลังขั้นสูง รพ.หนองคาย
CHRO
11 ก.ย. 2563
571 [1424] เชิญประชุมรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพบัญชี ทาง Elcetronic เขตสุขภาพที่ 8
CFO
11 ก.ย. 2563
572 [1423] เอกสารการงบลงทุน ประชุมวันที่ 11 ก.ย.63
CIO
11 ก.ย. 2563
573 [1422] เชิญประชุมคกก.พัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล เขต 8 ครั้งที่ 4/2563
CHRO
10 ก.ย. 2563
574 [1421] ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ 49
CHRO
10 ก.ย. 2563
575 [1420] หนังสือเชิญประชุม คทง.5x5 ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 21 กันยายน 2563
CFO
10 ก.ย. 2563
576 [1419] คู่มือการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2564
CFO
10 ก.ย. 2563
577 [1418] การกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ เพื่อทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการ ปีงบประมาณ 2561 - 2562
CHRO
8 ก.ย. 2563
578 [1417] ส่งรายงานการประชุมทางไกล ( Video Conference) เพื่อทบทวนปฏิบัติการตอบโต้ COVID-19
CFO
8 ก.ย. 2563
579 [1416] ขอเรียนเชิญ คกก. CFO เขตสุขภาพที่ 8 เข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 7/2563
CFO
8 ก.ย. 2563
580 [1415] ผลการดำเนินการจัดหาราคาอ้างอิงวัสดุการแพทย์ทั่วไปและวัสดุเอ็กเรย์ เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2564
CFO
3 ก.ย. 2563
581 [1414] แผนปฏิบัติการกลุ่มวัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2563 - 2564
CSO
3 ก.ย. 2563
582 [1413] สรุปรายงานมูลค่าการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เขต 8 ณ สิ้นไตรมาส 3/2563
CFO
3 ก.ย. 2563
583 [1410] แจ้งยอดหนี้ค้างปีงบประมาณ 2558-2559 ของเขต 8
CFO
3 ก.ย. 2563
584 [1409] สรุปรายงานทางการเงิน รพ.สต.เดือนกรกฎาคม 2563
CFO
3 ก.ย. 2563
585 [1408] หนังสือ รายงานผลการวิเคราะห์การเงินการคลัง เดือนมิถุนายน 2563
CFO
3 ก.ย. 2563
586 [1407] หนังสือ รายงานผลการวิเคราะห์การเงินการคลัง เดือนกรกรฎาคม 2563
CFO
3 ก.ย. 2563
587 [1406] แบบฟอร์ม PA ไตรมาส 4 ปี 2563
CIO
3 ก.ย. 2563
588 [1405] ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อจัดตั้งกลุ่มงานกายภาพบำบัด ภายใต้ภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ รพศ.รพท. สังกัดสป.
CHRO
2 ก.ย. 2563
589 [1404] ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2
CHRO
2 ก.ย. 2563
590 [1403] รายงานผลการดำเนินงานร้อยละผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพที่หน่วยงานต่างๆ นำไปใช้ประโยชน์
CHRO
2 ก.ย. 2563
591 [1402] ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครทันตแพทย์เข้าฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร (ทันตแพทย์ประจำบ้าน) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564
CHRO
2 ก.ย. 2563
592 [1401] รายงานการประชุมผลการตรวจสอบคุณภาพบัญชี ทาง Elcetronic เขตสุขภาพที่ 8 วันที่ 26 ส.ค. 63
CFO
2 ก.ย. 2563
593 [1400] ตารางวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลัง เดือนมิถุนายน 2563
CFO
2 ก.ย. 2563
594 [1399] ตารางวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลัง เดือนกรกฎาคม 2563
CFO
2 ก.ย. 2563
595 [1398] หนังสือเชิญนำเสนอผลงานวิชาการ เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 2/2563
CIO
2 ก.ย. 2563
596 [1397] แก้ไขตารางตรวจสอบงบทดลอง เดือน ก.ค.63 ณ วันที่ 27 สค. 63
CFO
1 ก.ย. 2563
597 [1396] เรื่งการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินบำรุง) กรณีนักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกาาปี 2563
CHRO
27 ส.ค. 2563
598 [1395] เอกสารนำเสนอ ประชุมรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพบัญชี ทาง Elcetronic เขต8 วันที่ 26 สค. 63
CFO
26 ส.ค. 2563
599 [1394] ขอส่งสรุป ข้อมูล Bench marking Data ไตรมาสที่ 3/2563 และขอข้อมูลผลงานบริการ ไตรมาสที่ 4/2563
CFO
25 ส.ค. 2563
600 [1391] สรุป Unitcost สำหรับเดือนกรกฎาคม 2563
CFO
25 ส.ค. 2563
601 [1390] ผลการกำกับติดตาม Planfin เดือน ก.ค 2563
CFO
21 ส.ค. 2563
602 [1389] ประชุมและมอบรางวัลประจำปี 2563
CSO
19 ส.ค. 2563
603 [1388] เชิญประชุมรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพบัญชี ทาง Elcetronic เขตสุขภาพที่ 8
CFO
19 ส.ค. 2563
604 [1387] ขอส่งข้อมูล Benchmarking การเงินการคลัง ณ สิ้นไตรมาสที่ 3/2563 และขอข้อมูลผลงานบริการ ณ สิ้นไตรมาสที่ 4/2563
CFO
19 ส.ค. 2563
605 [1386] เผยแพร่หนังสือสรุปผลการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เขตสุขภาพที่ 8
CIO
19 ส.ค. 2563
606 [1385] ใบเกียรติบัตร R2R ผู้ส่งผลงานระดับเขต
CHRO
17 ส.ค. 2563
607 [1384] แจ้งการปรับเกลี่ยเงิน CF ระดับประเทศ ปีงบประมาณ 2563 ส่วนที่เขตปรับเกลี่ย
CFO
17 ส.ค. 2563
608 [1383] เอกสารประกอบการประชุม คกก CFO เขต 8 ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 14 สิงหาคม 2563
CFO
13 ส.ค. 2563
609 [1382] ขอเชิญ คณะกรรมการ CFO ระดับเขต สุขภาพที่ 8 เข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 6/2563
CFO
13 ส.ค. 2563
610 [1381] หนังสือเชิญประชุม คกก. CFO ครั้งที่ 6/2563
CFO
13 ส.ค. 2563
611 [1380] คะแนน TPS New Version ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 2563
CFO
12 ส.ค. 2563
612 [1379] เชิญประชุม คกก.จัดหาราคาอ้างอิงวัสดุการแพทย์ทั่วไปและวัสดุ X-ray เขตสุขภาพที่ 8 เพื่อร่วมการเปิดซองจัดหาราคาอ้างอิง
CFO
10 ส.ค. 2563
613 [1378] ประกาศจัดหาราคาอ้างอิงวัสดุการแพทย์ทั่วไป เขตสุขภาพที่ 8
CFO
10 ส.ค. 2563
614 [1377] การจัดสรรค่าตอบแทนกำลังคน ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ
CHRO
10 ส.ค. 2563
615 [1376] 4 สายวิชาชีพ ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ
CHRO
10 ส.ค. 2563
616 [1375] สรุปผลการส่งรายงานทางการเงิน ของ รพ.สต. เดือน มิถุนายน 2563
CFO
10 ส.ค. 2563
617 [1374] ข้อมูล Bench marking Data ไตรมาสที่ 3/2563
CFO
10 ส.ค. 2563
618 [1373] ขอความร่วมมือสำรวจความต้องการเข้ารับการอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง
CHRO
5 ส.ค. 2563
619 [1372] เรียนสสจ.เลย เรื่อง ขออนุมัติใช้ตำแหน่งว่างพนักงานราชการ
CHRO
5 ส.ค. 2563
620 [1371] เรียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เรื่อง ขออนุมัติใช้ตำแหน่งว่างพนักงานราชการ
CHRO
5 ส.ค. 2563
621 [1370] เรียนสสจ.อุดรธานี เรื่องขออนุมัติใช้ตำแหน่งว่าง
CHRO
3 ส.ค. 2563
622 [1369] เรียน ผอ.รพ. เลย เรื่องเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานราชการ ตำแหน่งเลขที่ 10720 
CHRO
3 ส.ค. 2563
623 [1368] เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ การพัฒนาระบบบริการชาวต่างชาติ เขตสุขภาพที่ 8
CIO
3 ส.ค. 2563
624 [1367] ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน IT เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2563
CIO
29 ก.ค. 2563
625 [1366] แจ้งข้อสั่งการ คทง. 5x5 ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 16 กรกฎาคม 2563
CFO
22 ก.ค. 2563
626 [1365] แจ้งประกาศรายชื่อทันตแพทย์รับต้นสังกัดสำนักงานสป. เข้าฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร (ทันตแพทย์ประจำบ้าน) ประจำปี 2563
CHRO
22 ก.ค. 2563
627 [1364] รายงานการเข้าร่วมโครงการของแพทย์ที่ยังสอบไม่ผ่านใบประกอบวิชาชีพ
CHRO
22 ก.ค. 2563
628 [1363] กำกับติดตาม Planfin เดือน มิย. 2563 (แผนที่ 1)
CFO
22 ก.ค. 2563
629 [1362] ขอส่งเอกสารประกอบการพิจารณาการกำหนดตำแหน่งเลขที่พนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เพิ่มเติม
CHRO
21 ก.ค. 2563
630 [1361] ขอส่งรายละเอียดตำแหน่งว่างที่ได้รับการยืนยันเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
CHRO
17 ก.ค. 2563
631 [1360] ขอแจ้งหนังสือการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
CHRO
17 ก.ค. 2563
632 [1359] ขอแจ้งอนุมัติใช้กรอบอัตรากำลังขั้นสูง
CHRO
17 ก.ค. 2563
633 [1358] ประชุมนำเสนอผลงาน Service Plan รอบ ๙ เดือน (ตุลาคม-มิถุนายน ๒๕๖๓)
CSO
16 ก.ค. 2563
634 [1357] การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอผลงานวิชาการ เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 1/ 2563
CIO
16 ก.ค. 2563
635 [1356] เอกสารประกอบการประชุม คทง.5x5 ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 16 ก.ค. 2563
CFO
15 ก.ค. 2563
636 [1355] คู่มือการดูแลรักษาพยาบาลและการส่งต่อทารกแรกเกิด เขตบริการสุขภาพที่ 8
CSO
15 ก.ค. 2563
637 [1354] ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการการประชุมวิชาการนานาชาติไวรัสโคโรนา Covid-19
CHRO
14 ก.ค. 2563
638 [1353] เอกสารประกอบการประชุม CFO ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 14 กค.63
CFO
14 ก.ค. 2563
639 [1352] ยกเลิกระงับความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับพรก. พกส. และลจช.
CHRO
13 ก.ค. 2563
640 [1351] ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัด สป.
CHRO
13 ก.ค. 2563
641 [1350] การให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป ปีงบประมาณ 2564
CHRO
13 ก.ค. 2563
642 [1349] ผลการกำกับติดตาม Planfin เดือน มิย. 2563 แผนที่ 2-4 (แก้ไข จ.หนองคาย)
CFO
22 ก.ค. 2563
643 [1348] แจ้งยกเลิกแผนการตรวจสอบคุณภาพบัญชีหน่วยบริการ เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2563
CFO
10 ก.ค. 2563
644 [1347] ขอเชิญนำเสนอผลงานวิชาการ เขตสุขภาพที่ ๘ ครั้งที่ 1/2563 พร้อมแบบตอบรับ
CIO
10 ก.ค. 2563
645 [1346] ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอผลงานวิชาการ เขตสุขภาพที่ ๘ ครั้งที่ 1/2563
CIO
10 ก.ค. 2563
646 [1345] กติกาการนาเสนอผลงานวิชาการ เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 1/ 2563
CIO
10 ก.ค. 2563
647 [1344] หนังสือเชิญ ปช. คทง.5x5 ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 16 กค 2563
CFO
9 ก.ค. 2563
648 [1343] หนังสือเชิญ ประชุม คกก.CFO ครั้งที่ 5/2563
CFO
9 ก.ค. 2563
649 [1342] เอกสาร blueprint 63
CSO
9 ก.ค. 2563
650 [1341] สรุปผลการส่งรายงานทางการเงิน ของ รพ.สต. เดือน พฤษภาคม 2563
CFO
3 ก.ค. 2563
651 [1340] เอกสารการประชุมการเตรียมความพร้อมทรพยากรทางการแพทย์กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563
CSO
3 ก.ค. 2563
652 [1339] ขอเชิญประชุมและส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตระดับนานาชาติ ครั้งที่ 19 ปี 2563
CHRO
2 ก.ค. 2563
653 [1338] แจ้งอนุมัติใช้ตำแหน่งว่างจากการเกษียณอายุราชการพลเรือน ปีงบประมาณ 2563
CHRO
2 ก.ค. 2563
654 [1337] เรียนนพ.สสจ.บึงกาฬ ขอแจ้งอนุมัติใช้กรอบขั้นสูงตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
CHRO
2 ก.ค. 2563
655 [1336] เรียนผอ.รพ.อุดรธานี เรื่องขอใช้ตำแหน่งญการพิเศษ
CHRO
2 ก.ค. 2563
656 [1335] ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมและเครื่องโสตทัศนูปกรณ์
CHRO
2 ก.ค. 2563
657 [1334] รายงานผลการวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลัง เดือน พฤษภาคม 2563
CFO
1 ก.ค. 2563
658 [1333] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการ (ด้านเภสัชกรรมคลินิก)
CHRO
1 ก.ค. 2563
659 [1332] ข้อมูลพื้นฐาน รพ. ณ มิถุนายน 2563
CIO
30 มิ.ย. 2563
660 [1331] เรียนสสจ.เลย เรื่องการขอใช้ตำแหน่งว่างที่มีชื่อทางการบริหาร
CHRO
26 มิ.ย. 2563
661 [1330] เรียนรพ.สกลนคร เรื่องการขอใช้ตำแหน่งว่างระดับชำนาญการพิเศษ
CHRO
26 มิ.ย. 2563
662 [1329] เรียนรพ.เลย การขอใช้ตำแหน่งว่างในระดับชำนาญการพิเศษ
CHRO
26 มิ.ย. 2563
663 [1328] เรียนสสจนครพนม เรื่องการขอใช้ตำแหน่งว่างในระดับชำนาญการพิเศษ
CHRO
26 มิ.ย. 2563
664 [1327] เรียนนพ.สสจ.อุดรธานี อนุมัติการขอใช้ตำแหน่งว่าง
CHRO
26 มิ.ย. 2563
665 [1326] การคัดเลือกผลงานนำเสนอในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพ(นวัตกรรม IT)
CIO
25 มิ.ย. 2563
666 [1325] คำสั่งคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan ปีงบประมาณ 2563
CSO
10 ก.ค. 2563
667 [1324] เอกสารประกอบการ ประชุมสรุปผลงาน Service Plan รอบ ๙ เดือน (ตุลาคม-มิถุนายน ๒๕๖๓)
CSO
24 มิ.ย. 2563
668 [1323] เรียนสสจ.สกลนคร ขออนุมัติใช้กรอบขั้นสูง
CHRO
22 มิ.ย. 2563
669 [1322] เรียนผอ.รพ.หนองบัวลำภู ขอแจ้งอนุมัติใช้กรอบอัตรากำลังขั้นสูง
CHRO
22 มิ.ย. 2563
670 [1321] ขอแจ้งอนุมัติใช้กรอบอัตรากำลังขั้นสูง ตำแหน่งเภสัชกรรม
CHRO
22 มิ.ย. 2563
671 [1320] ขอแจ้งการกระจายตำแหน่งตามโควตา ตำแหน่งแพทย์แผนไทย
CHRO
22 มิ.ย. 2563
672 [1319] ขอเชิญประชุมคณะกรรมประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
CHRO
22 มิ.ย. 2563
673 [1318] รวมข้อมูลวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลัง เดือน พ.ค.63
CFO
22 มิ.ย. 2563
674 [1317] สรุปรายงานมูลค่าการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เขตสุขภาพที่ 8 สิ้นไตรมาส 2/2563
CFO
22 มิ.ย. 2563
675 [1316] ข้อมูลการปรับระดับและขยายเตียงสถานบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 8 (ณ 1/10/2562) เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบจำนวนเตียง ในการจัดสรรงบ UC
CFO
22 มิ.ย. 2563
676 [1315] เรียนสสจ.เลย ข้าราชการตำแหน่งนายแพทย์ไป ปฏิบัติราชการชดใช้ทุนที่โรงพยาบาลเลย
CHRO
18 มิ.ย. 2563
677 [1314] เรียน สสจ.สกลนคร และรพ.สกลนคร
CHRO
18 มิ.ย. 2563
678 [1313] เรียนสสจ.สกลนคร ขอส่งหนังสือให้ข้าราชการตำแหน่งนายแพทย์ไปปฏิบัติราชการชดใช้ทุน
CHRO
18 มิ.ย. 2563
679 [1312] เลื่อนการจัดอมรมหลักสูตรการพัมนาสมรรถนะนักสาธารณสุขเพื่อปฏิบัติงานในระบบสุขภาพปฐมภูมิ
CHRO
18 มิ.ย. 2563
680 [1311] การตรวจสอบและยืนยันข้อมูลหน่วยบริการ จำนวนเตียง และประชากร UC สำหรับการจัดสรรงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และงบอื่นที่เกี่ยวข้อง ปีงบประมาณ 2564
CFO
17 มิ.ย. 2563
681 [1310] ขอเชิญประชุมพิจารณาจัดสรรตำแหน่งข้าราชการ วิชาชีพแพทย์แผนไทย
CHRO
16 มิ.ย. 2563
682 [1309] คำของบประมาณรายจ่ายประำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และจัดงบประมาณงบดำเนินงานรายจ่ายขั้นต่ำที่จำเป็น
CFO
16 มิ.ย. 2563
683 [1308] แจ้งการจัดสรรเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ งบปรับเกลี่ยระดับเขต ส่วนที่กัน 15% จัดสรรครั้งที่ 2 ปี 2563
CFO
16 มิ.ย. 2563
684 [1298] วิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลัง Risk Score 7 เดือน พ.ค.63
CFO
16 มิ.ย. 2563
685 [1297] File Excel ข้อมูลจำนวนเตียง และจำนวน ปชก UC เพื่อให้ ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล เพื่อใช้ประกอบการจัดสรรเงิน UC ปี 2564
CFO
16 มิ.ย. 2563
686 [1295] สรุปUnit cost ประจำเดือนพฤษภาคม ปี2563
CFO
16 มิ.ย. 2563
687 [1293] แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัด PA ไตรมาส 3
CIO
12 มิ.ย. 2563
688 [1292] ขอเชิญประชุมพิจารณาการประเมินผลงาน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และนักวิชาการสาธารณสุข
CHRO
12 มิ.ย. 2563
689 [1291] เรียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ขอส่งหนังสือเรื่องการขอใช้ตำแหน่งว่าง
CHRO
12 มิ.ย. 2563
690 [1290] ขอเชิญประชุมคกก.ประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ชำนาญการ เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง
CHRO
12 มิ.ย. 2563
691 [1289] ข้อมูลการจับคู่ทุนสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บันฑิต (รังสีเทคนิค) ชั้นปีการศึกษา 2561 และ 2562
CHRO
12 มิ.ย. 2563
692 [1288] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวางแผนจัดอบรมหลักสุตร Basic Course Of Family Medicine for Primary Care Doctor เขตสุขภาพที่ 8
CHRO
12 มิ.ย. 2563
693 [1287] การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านฯ รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564
CHRO
12 มิ.ย. 2563
694 [1286] เอกสารประกอบการประชุม CFO ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 12 มิย.63
CFO
12 มิ.ย. 2563
695 [1285] แจ้งผู้สำเร็จการศึกษาโครงการผลิตบุคลากรพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า
CHRO
11 มิ.ย. 2563
696 [1284] แจ้งการบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS
CFO
11 มิ.ย. 2563
697 [1283] แจ้งการปรับแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)
CFO
11 มิ.ย. 2563
698 [1282] การตรวจสอบและยืนยันข้อมูลการปรับลดค่าแรงสำหรับการจัดสรรงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และงบอื่นที่เกี่ยวข้อง ปีงบประมาณ 2564
CFO
11 มิ.ย. 2563
699 [1281] กำกับติดตาม Planfin เดือน พ.ค. 2563 แผนที่ 1 - 4
CFO
16 มิ.ย. 2563
700 [1280] ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล เขตสุขภาพที่ 8
CHRO
10 มิ.ย. 2563
701 [1279] เรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลสกลนคร เรื่องการขอใช้ตำแหน่งว่าง
CHRO
10 มิ.ย. 2563
702 [1278] เรียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เรื่องการขอใช้ตำแหน่งว่าง
CHRO
10 มิ.ย. 2563
703 [1277] เรียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เรื่องการขอใช้ตำแหน่งว่าง
CHRO
10 มิ.ย. 2563
704 [1276] ขอเลื่อนการประชุม
CFO
9 มิ.ย. 2563
705 [1275] รายงานผลการวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลัง สำหรับเดือน เมษายน 2563
CFO
9 มิ.ย. 2563
706 [1273] KPI Template Service Plan เขตสุขภาพที่ 8 ปี 63
CSO
8 มิ.ย. 2563
707 [1270] การกำกับ ติดตาม การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏบัติงานในการเฝ้าระวัง COVID 19
CFO
8 มิ.ย. 2563
708 [1268] ขอเชิญ คณะกรรมการ CFO ระดับเขต สุขภาพที่ 8 เข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 4/2563
CFO
8 มิ.ย. 2563
709 [1267] ขอเชิญประชุมคกก.ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการ ด้านเภสัชสาธารณสุข
CHRO
5 มิ.ย. 2563
710 [1266] ขอแจ้งการประชุมและขออนุมัติแพทย์ผู้สมัครรับทุน เข้าร่วมกลั่นกรองผู้สมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาจักษุวิทยา
CHRO
5 มิ.ย. 2563
711 [1265] การรับสมัครเข้าฝึกอบรมแพทย์ปฏิบัติการตวิทยา หลักสุตร 2 ปี
CHRO
5 มิ.ย. 2563
712 [1264] ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านฯ
CHRO
5 มิ.ย. 2563
713 [1263] ขอเชิญ ผู้แทน คทง. Auditor เข้าร่วมประชุม วันที่ 5 มิถุนายน 2563
CFO
4 มิ.ย. 2563
714 [1262] ขอเชิญประชุม เพื่อตรวจราชการและนิเทศงานเรื่องการเงินการคลัง จ.อุดรธานี
CFO
4 มิ.ย. 2563
715 [1261] ขอเชิญประชุมตำแหน่งว่าง ครั้งที่ 6/2563
CHRO
1 มิ.ย. 2563
716 [1260] การขอใช้ตำแหน่งว่างและปรับปรุงกำหนดตำแหน่ง
CHRO
1 มิ.ย. 2563
717 [1259] สรุปผลการส่งรายงานทางการเงิน ของ รพ.สต.สำหรับเดือน เมษายน 2563
CFO
29 พ.ค. 2563
718 [1258] แนวทางการปรับปรุงบัญชีจากการจัดสรรคืนเงินค่าบริการทางการแพทย์ กรณีค่าใช้จ่ายสูงกองทุนประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว
CFO
29 พ.ค. 2563
719 [1257] การจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เงินบำรุง กรณีนักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษา ปี 2563
CHRO
29 พ.ค. 2563
720 [1256] การขอใช้ตำแหน่งว่างจากการเกษียณอายุราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ปี 2563
CHRO
29 พ.ค. 2563
721 [1255] ขอเชิญประชุมซักซ้อมขั้นตอนการดำเนินการประเมินผลงานทางวิชาการ
CHRO
29 พ.ค. 2563
722 [1254] หนังสือจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระยะที่ 1 โครงการ พปง. ของ รพร.ธาตุพนม
CFO
28 พ.ค. 2563
723 [1253] แจ้งมติและข้อสั่งการ คทง.5x5 เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 3/2563
CFO
28 พ.ค. 2563
724 [1252] รายงานผลสำรวจการดำเนินการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)
CFO
28 พ.ค. 2563
725 [1250] แจ้งแนวทางการดำเนินงานและการพิจารณาจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2563
CSO
27 พ.ค. 2563
726 [1249] ขอความร่วมมือในการจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) รหัส J44 เพื่อรับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2563
CSO
27 พ.ค. 2563
727 [1247] การเปลี่ยนชื่อตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สสจ.สกลนคร
CHRO
26 พ.ค. 2563
728 [1246] ขอใช้ตำแหน่งว่างพนักงานราชการ
CHRO
26 พ.ค. 2563
729 [1245] กำกับติดตาม Planfin เดือน เม.ย. 2563
CFO
26 พ.ค. 2563
730 [1244] แผน Service Plan ๕ ปี (๒๕๖๓ - ๒๕๖๗)
CSO
24 พ.ค. 2563
731 [1243] เอกสารประกอบการประชุม คทง.5x5 ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 22 พค 2563
CFO
22 พ.ค. 2563
732 [1242] การจัดตั้งโรพยาบาลศูนย์เป็นหน่วยรวบรวมและกระจายสารสกัดกัญชาทางการแพทย์ประจำเขตสุขภาพ
CSO
26 พ.ค. 2563
733 [1241] ประชุมคัดเลือกข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่ง นพ.สสจ. ผอ.รพศ.รพท.
CHRO
20 พ.ค. 2563
734 [1240] แก้ไขข้อมูลการจัดสรรเงินกันระดับเขตส่วนที่เหลือ 15% จัดสรรครั้งที่ 1
CFO
20 พ.ค. 2563
735 [1238] หนังสือขอข้อมูลค่าใช้จ่ายผู้ป่วย COVID
CFO
20 พ.ค. 2563
736 [1237] เรียนนพ.สสจ.สกลนคร เรื่องการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งและหน่วยงานลูกจ้างชั่วคราว
CHRO
20 พ.ค. 2563
737 [1236] เรียนนพ.สสจ.สกลนคร เรื่องการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งและหน่วยงานลูกจ้างชั่วคราว
CHRO
20 พ.ค. 2563
738 [1235] TPS 2563Q2 Ket8
CFO
19 พ.ค. 2563
739 [1234] แจ้งยกเลิกการอบรม
CHRO
19 พ.ค. 2563
740 [1232] หนังสือเชิญ ปช.คทง.5x5 ครั้งที่ 3/2563
CFO
18 พ.ค. 2563
741 [1230] ขอเชิญประชุมชี้แจงการจัดทำกรอบอัตรากำลังตามการจัดบริการ Blueprint HR
CHRO
18 พ.ค. 2563
742 [1229] ประชาสัมพันธ์โครงการ Frontline Stays ของ Airbnb
CFO
17 พ.ค. 2563
743 [1228] รายงานผลการวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลัง สำหรับเดือน มีนาคม 2563
CFO
17 พ.ค. 2563
744 [1227] การบรรจุบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเข้ารับราชการตามอัตราข้าราชการตั้งใหม่ตามมติคณะรัฐมนตรี
CHRO
16 พ.ค. 2563
745 [1225] เชิญเข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการใช้โปรแกรม Accoung on cloud - R8 ERP
CFO
15 พ.ค. 2563
746 [1224] คำสั่งคัดเลือก นพ.สสจ.ผอ.รพศ.รพท. ปี 2563
CHRO
15 พ.ค. 2563
747 [1223] การขอใช้ตำแหน่งว่าง
CHRO
15 พ.ค. 2563
748 [1222] การเปลี่ยนชื่อตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาะารณสุข สสจ.นครพนม
CHRO
15 พ.ค. 2563
749 [1221] สอบถามความต้องการนักเรียนทุนตำแหน่งแพทย์แผนไทย
CHRO
15 พ.ค. 2563
750 [1220] การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าร่วมเป้นคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ กสจ.
CHRO
15 พ.ค. 2563
751 [1219] ขอความร่วมมือทบทวนและปรับเกลี่ยนกรอบอัตรากำลัง ตามแผนกำลังคนตามการจัดระบบบริการ
CHRO
15 พ.ค. 2563
752 [1218] เอกสารประกอบการประชุม คกก.CFO เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 3/2563 15 พค 63
CFO
15 พ.ค. 2563
753 [1217] ปรับเปลี่ยนการพิจารณาจัดสรรโควตาแพทย์ประจำบ้าน ประจำีการศึกษา 2564
CHRO
15 พ.ค. 2563
754 [1216] ขอสอบถามความต้องการแพทย์เฉพาะทาง สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์
CHRO
15 พ.ค. 2563
755 [1215] จัดสรรเงินงบอุดหนุนพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับ Service Plan ประจำปีงบประมาณ 2563
CFO
15 พ.ค. 2563
756 [1214] เชิญประชุม คกก.CFO ครั้งที่ 3/2563
CFO
14 พ.ค. 2563
757 [1213] สำรวจความต้องการนักศึกษาและการให้ทุนแก่นักศึกษาในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ปี 2564
CHRO
14 พ.ค. 2563
758 [1212] ประชุมทางไกล Service Plan สาขาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและโรคหืด ครั้งที่ 2/๒๕๖3 ผ่านระบบ Application ZOOM
CSO
13 พ.ค. 2563
759 [1211] การพัฒนาสุขภาพชาวต่างชาติ
CIO
13 พ.ค. 2563
760 [1207] การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี งบประมาณ 2563
CHRO
12 พ.ค. 2563
761 [1206] หนังสือขอส่ง ข้อมูล Benchmarking data ไตรมาสที่ 2/2563
CFO
12 พ.ค. 2563
762 [1205] แนวทางการดำเนินงานให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2563
CSO
12 พ.ค. 2563
763 [1204] ผลการกำกับติดตาม Planfin เดือน มี.ค 2563 แผนที่ 2-4
CFO
12 พ.ค. 2563
764 [1203] หนังสือ ส่งรายงานการตรวจรับแอลกอฮอล์ ตามโครงการ “พลังงานร่วมใจสู้ภัยโควิด-19”
CFO
10 พ.ค. 2563
765 [1202] TPS 2563Q2 Ket8
CFO
8 พ.ค. 2563
766 [1201] สนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ. 2563 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ตัวชี้วัดระดับเขต
CFO
8 พ.ค. 2563
767 [1200] เอกสารประกอบการประชุม EOC สนง.เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 8 วันที่ 8 พฤษภาคม 2563
CFO
7 พ.ค. 2563
768 [1199] แบบฟอร์มสำหรับการส่งรายงาน Risk Com R8way
COO
7 พ.ค. 2563
769 [1198] หนังสือแจ้ง ขอติดตามการเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลและสถานพยาบาลอื่นเพื่อรองรับผู้ป่วย COVID 19
CFO
7 พ.ค. 2563
770 [1197] ข้อมูล Benchmarking data ไตรมาสที่ 2.63
CFO
1 พ.ค. 2563
771 [1196] สรุปผลการส่งรายงานทางการเงินของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตสุขภาพที่ 8 เดือน มีนาคม 2563
CFO
30 เม.ย. 2563
772 [1195] ขอความร่วมมือสรุปผลงาน (Service Plan) รอบ 6 เดือน
CSO
29 เม.ย. 2563
773 [1194] หลักเกณฑ์ และอัตราค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
CFO
29 เม.ย. 2563
774 [1193] แบบคำของบกลางกรณี Covid-19
CIO
24 เม.ย. 2563
775 [1192] แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานจังหวัด
CIO
23 เม.ย. 2563
776 [1191] เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานเครือข่าย ปชส.และสื่อสารความเสี่ยง ปี 2563
COO
22 เม.ย. 2563
777 [1190] ตารางเปล่าวิเคราะห์ Risk Score 7 เขตสุขภาพที่ 8 เดือน เม.ย. - ก.ย. 2563