คณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพที่ 8นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8
นพ.จรัญ จันทมัตตุการ

สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 8
นพ.ปรเมษฐ์ กิ่งโก้

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีนพ.วิศณุ วิทยาบำรุง

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนครนพ.ปรีดา วรหาร

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนมนพ.ชาญชัย บุญอยู่

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลยนพ.ชัชวาลย์ ฤทธิ์ฐิติ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคายนพ.สุรพงษ์ ผดุงเวียง

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภูนพ.ภมร ดรุณ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬพญ.ฤทัย วรรธนวินิจ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานีนพ.สมโภช ธีระกุลภักดี

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสกลนครนพ.ชวมัย สืบนุการณ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคายพญ.ศศิธร ตั้งสวัสดิ์

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานีพญ.ทิพา ไกรลาศ

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานีนางสาวอรทัย สุพรรณ

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานีนางสิริพร พุทธิพรโอภาส

ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 อุดรธานีนายวิมล ยาทองไชย

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8นพ.โสภณ นิลกำแหง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดินนพ.ทวีรัชต์ ศรีกุลวงศ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านผือนพ.ประจักร เหิกขุนทด

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่องดาว จ.สกลนครนายนพดล เลี้ยงพรหม

สาธารณสุขอำเภอศรีธาตุ จ.อุดรธานีนายพลนาภา นนสุราช

สาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร จ.สกลนครนายวิทยา พันแฮด

ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านโคกสว่าง จ.อุดรธานีนายสุวพันธุ์ คะโยธา

ผู้อำนวยการ รพ.สต.ธาตุเชิงชุม จ.สกลนครพันเอกอนุชา ปิยสุทธิ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมนพ.สิทธิชัย อังกลมเกลียว

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนอร์ทอีสเทอร์นวัฒนานายกองโทศุภพานี โพธิ์สุ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมนายอำนวย อินทรธิราช

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่นางรัชนี คอมแพงจันทร์

นักวิชาการสาธารณสุข
ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 8นายวีระวัฒน์ ศิริรัตน์ไพบูลย์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ