คณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพที่ 8นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8
นายสวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์

สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 8
นายปรเมษฐ์ กิ่งโก้

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีนายวิศณุ วิทยาบำรุง

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนครนายมานพ ฉลาดธัญญกิจ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนมนายปรีดา วรหาร

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลยนายชัชวาลย์ ฤทธิ์ฐิติ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคายนายสุรพงษ์ ผดุงเวียง

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภูนายภมร ดรุณ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬนายกิตติ์พงศ์ สัญชาตวิรุฬห์

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8-

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานีนางสิริพร พุทธิภรโอภาส

ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 อุดรธานีนางสาวทิพา ไกรลาศ

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานีนายวิมล ยาทองไชย

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8นางฤทัย วรรธนวินิจ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานีนายชุมนุม วิทยานันท์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสกลนครรอการคัดเลือก

(รพท.)รอการคัดเลือก

(รพท.)นายวิโรจน์ วิโรจนวัธน์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดินนายสมชาย ชมภูคำ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอราวัณนางสาวดวงสุดา ดาวเศรษฐ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีบุญเรืองนายบุญเทิน จันทมาตย์

สาธารณสุขอำเภอผาขาว จ.เลยนายรุ่งเรือง ปัณณราช

สาธารณสุขอำเภอหนองหาน จ.อุดรธานีนายสัมภาษณ์ เหมือนอินทร์

ผู้อำนวยการ รพ.สต.คอนสา อ.ปากชม จ.เลยนายเอกรินทร์ โปตะเวช

ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านเดื่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคายพันเอกชิตพงศ์ ขวัญประชา

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมนายสิทธิชัย อังกลมเกลียว

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนอร์ทอีสเทอร์นวัฒนานายศราวุธ สันตินันตรักษ์

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูนายอำนวย อินทรธิราช

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานีนางรัชนี คอมแพงจันทร์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษนายวีระวัฒน์ ศิริรัตน์ไพบูลย์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ