ข่าวประชาสัมพันธ์

รหัส หัวข้อข่าว
ดาวน์โหลด
กลุ่มงาน
วันที่
[1643] ตารางวิเคราะห์ Risk Score เดือน พ.ย. 2563 - มกราคม V. ปรับแก้ตามมติ คกก.CFO ( แก้ไขข้อมู...
CFO
1 มี.ค. 2564
[1641] เชิญร่วมเปิดโครงการยกระดับหลักประกันสุขภาพ 30 บาทรักษาทุกที่ไม่มีใบส่งตัว...
CFO
24 ก.พ. 2564
[1640] ขอรับการสนับสนุนทีมปฏิบัติการในการควบคุมการแร่ระบาดของ COVID-19 สมุทรสาคร...
CFO
23 ก.พ. 2564
[1639] การยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ไม่มีใบส่งตัว...
CFO
23 ก.พ. 2564
[1638] แจ้งคำสั่ง คณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2564...
CFO
22 ก.พ. 2564
[1637] รายงานสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 (ส่วนภูมิภาค)...
CFO
22 ก.พ. 2564
[1636] สรุป unitcost ไตรมาสที่ 1/2564...
CFO
22 ก.พ. 2564
รหัส หัวข้อข่าว
ดาวน์โหลด
กลุ่มงาน
วันที่
[1631] ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมอบรม จำนวน 6 หลักสูตร ...
CHRO
19 ก.พ. 2564
[1630] 1. แนวทางการรับ - ส่งบุคลากรทางการแพทย์สำหรับการฝึกอบรมหรือปฏิบัติงานระหว่างสถานพยาบาลหรือ...
CHRO
19 ก.พ. 2564
[1614]  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการพัฒนาศักยภาพนักโภชนาการ/โภชนากร การดูแลผู้ป่วยด้านโภชนบ...
CHRO
10 ก.พ. 2564
[1607] เชิญประชุมคณะอนุกรรมการจัดสรรและคัดเลือกแพทย์เข้าศึกษาหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึก...
CHRO
8 ก.พ. 2564
[1605] การให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ ปี 2564 รับราชการต่อไป...
CHRO
5 ก.พ. 2564
[1604] การบริหารการจ้างงาน  ...
CHRO
29 ม.ค. 2564
[1601] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการ (ด้านเภสัชกรรมการผลิต) เพื่อขอรับ...
CHRO
28 ม.ค. 2564
รหัส หัวข้อข่าว
ดาวน์โหลด
กลุ่มงาน
วันที่
[1621] การประชุมพิจารณาการขอปรับระดับและขยายเตียงหน่วยบริการ ปี 2564 เขตสุขภาพที่ 8...
CSO
15 ก.พ. 2564
[1606] เอกสารประกอบการประชุมขับเคลื่อนนโยบายกัญชาทางการแพทย์วันที่ 5 กพ.ุ64...
CSO
5 ก.พ. 2564
[1603] ผลการอนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ด้านทันตกรรม (Motor Suction)...
CSO
29 ม.ค. 2564
[1594] ครุภัณฑ์การแพทย์ด้านทันตกรรมและวัสดุการแพทย์ด้านทันตกรรม ตามโครงการเตรียมความพร้อมสถานพยา...
CSO
22 ม.ค. 2564
[1586] แผนยุทธศาสตร์ด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566...
CSO
18 ม.ค. 2564
[1572] เอกสารรูปแบบการจัดทำแผนและซ้อมแผน BCP ...
CSO
7 ม.ค. 2564
[1556] โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 8...
CSO
23 ธ.ค. 2563
รหัส หัวข้อข่าว
ดาวน์โหลด
กลุ่มงาน
วันที่
[1624] สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์และสื่อสารความเสี่ยง (ระดับหน่วยงาน) เขต ปี 2564...
COO
17 ก.พ. 2564
[1618] โครงการญาติพาผู้สูงอายุไปหาหมอ (คลินิกผู้สูงอายุวันหยุดราชการ) เขตสุขภาพที่ 8...
COO
11 ก.พ. 2564
[1569] แบบฟอร์มขอรายชื่อคณะทำงานฯสื่อสารความเสี่ยง เขต 8 ปี 2564...
COO
6 ม.ค. 2564
[1539] ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต"...
COO
2 ธ.ค. 2563
[1494] แบบฟอร์มขอข้อมูลเพื่อจัดทำทำเนียบผู้บริหารเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 8 ปี 2564...
COO
10 พ.ย. 2563
[1459] เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563...
COO
6 ต.ค. 2563
[1199] แบบฟอร์มสำหรับการส่งรายงาน Risk Com R8way...
COO
7 พ.ค. 2563

กิจกรรม

ประชุมคณะอนุกรรมการจัดสรรและคั...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 36
ประชุมพิจารณาคัดเลือกแพทย์ผู้ส...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 30
ประชุมชี้แจงกำหนดการขั้นตอนการ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 32
ประชุมตำแหน่งว่าง ครั้งที่2/25...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 37
ประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการใช...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 75
ประชุมติดตามการจัดทำแผนบริหารก...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 73

ลิงก์อื่นๆ

แผนที่