คณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 8นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8
นายสวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์

สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 8
นายปรเมษฐ์ กิ่งโก้

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีนายวิศณุ วิทยาบำรุง

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนครนายมานพ ฉลาดธัญญกิจ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนมนายปรีดา วรหาร

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลยนายชัชวาลย์ ฤทธิ์ฐิติ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคายนายสุรพงษ์ ผดุงเวียง

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภูนายภมร ดรุณ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬนางฤทัย วรรธนวินิจ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานีนายชุมนุม วิทยานันท์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสกลนครนายสมโภชน์ กังวานธีรวัฒน์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนมนายบัญชา ผลานุวงษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลยนายวิเชียร รุ่งธิติธรรม

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคายนายวินัย บรรจงการ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวลำภูนายกมล แซ่ปึง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงกาฬนายวิโรจน์ วิโรจนวัธน์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดินนายเกรียงศักดิ์ เอกพงษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปีนายสมชาย พรหมจักร

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวานรนิวาสนายอิสระ เจียวิริยบุญญา

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีนายธิติ อึ้งอารี

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานีนายโกศล วราอัศวปติ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์นายอาทิตย์ เล่าสุอังกูร

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์นายธงภักดิ์ มีเพียร

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองหานนายมนู ชัยวงศ์โรจน์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนมนายกิตตินาถ ติยะพิบูลย์ไชยา

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอากาศอำนวยนายสมชาย ชมภูคำ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอราวัณนายไพโรจน์ รัตนะเจริญธรรม

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนพิสัยนางสาวดวงสุดา ดาวเศรษฐ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีบุญเรืองนายประเสริฐ ดิษฐ์สมบูรณ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเซกานายรุ่งเรือง ปัณณราช

สาธารณสุขอำเภอหนองหานนายกมล ตงศิริ

สาธารณสุขอำเภอวาริชภูมินายไพโรจน์ คำหาญ

สาธารณสุขอำเภอธาตุพนมนายอภิชาต สะบู่แก้ว

สาธารณสุขอำเภอเมืองเลยนายทองเลื่อน องอาจ

สาธารณสุขอำเภอเมืองหนองคายนายรัฐธีร์ หนองหารพิทักษ์

สาธารณสุขอำเภอเมืองหนองบัวลำภูนายสมชัย คำหงษา

สาธารณสุขอำเภอศรีวิไลนางรัชนี คอมแพงจันทร์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษนายวีระวัฒน์ ศิริรัตน์ไพบูลย์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ