คณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 8นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8
นพ.จรัญ จันทมัตตุการ

สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 8
ดร.นพ.ปรเมษฐ์ กิ่งโก้

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีนพ.วิศณุ วิทยาบำรุง

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนครนพ.ปรีดา วรหาร

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนมนพ.ชาญชัย บุญอยู่

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลยนพ.ชัชวาลย์ ฤทธิ์ฐิติ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคายนพ.สุรพงษ์ ผดุงเวียง

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภูนพ.ภมร ดรุณ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬพญ.ฤทัย วรรธนวินิจ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานีนพ.สมโภช ธีระกุลภักดี

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสกลนครนพ.ธนสิทธิ์ ไพรพงษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนมนพ.บัญชา ผลานุวงษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลยนพ.ชวมัย สืบนุการณ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคายนพ.ไพฑูรย์ ใบประเสริฐ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวลำภูนพ.กมล แซ่ปึง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงกาฬนพ.โสภณ นิลกำแหง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดินพญ.ฤดีมน สกุลคู

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อนพ.เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปีนพ.สมชาย พรหมจักร

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวานรนิวาสพญ.จุฬาพันธุ์ เหมกูล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์นพ.โกศล วราอัศวปติ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ร.อ.นพ.สมชาย ธนะสิทธิชัย

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีนพ.ธิติ อึ้งอารี

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานีนพ.ทวีรัชต์ ศรีกุลวงศ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านผือนพ.ประจักร เหิกขุนทด

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่องดาวนพ.กิตติเชษฐ์ ธีรกุลพงศ์เวช

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนสวรรค์นพ.สมชาย ชมภูคำ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอราวัณพญ.นรินทร์ทิพย์ ฤทธิ์ฐิติ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนพิสัยพญ.ยุวพร จิระวงศ์ประภา

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษานพ.ประเสริฐ ดิษฐ์สมบูรณ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเซกานายพลนาภา นนสุราช

สาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนครนายทองเลื่อน องอาจ

สาธารณสุขอำเภอเมืองหนองคายนายนพดล เลี้ยงพรหม

สาธารณสุขอำเภอเมืองอุดรธานีนายประพจน์ วงศ์ล่าม

สาธารณสุขอำเภอโพนสวรรค์นายชำนาญ มีมูล

สาธารณสุขอำเภอด่านซ้ายนายสะไกร แก้วโสม

สาธารณสุขอำเภอศรีบุญเรืองนายชาญศักดิ์ ครองสิงห์

สาธารณสุขอำเภอเซกานางรัชนี คอมแพงจันทร์

ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 8นายวีระวัฒน์ ศิริรัตน์ไพบูลย์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ