ข้อมูลกลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

หัวข้อข่าว
ดาวน์โหลด
กลุ่มงาน
วันที่
1 แผนคำขอขาขึ้น 66
CIO
10 ก.พ. 2565
2 คำสั่งคณะกรรมการดิจิทัลสุขภาพ (Chief Digital Office) เขตสุขภาพที่ 8
CIO
26 ม.ค. 2565
3 แผนคำขอรายการงบลงทุน พ.ร.บ.รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 (ครุภัณฑ์ที่ต่ำกว่า 5 ล้าน)
CIO
24 ธ.ค. 2564
4 แผนคำขอรายการงบลงทุน พ.ร.บ.รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566
CIO
24 ธ.ค. 2564
5 งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ปี 2565
CIO
4 ต.ค. 2564
6 เรียงลำดับ งบลงทุน พรบ.รายจ่ายประจำปี 2565 (SP+7จังหวัด) วันที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 00.30
CIO
5 ต.ค. 2563
7 ไฟล์นำเสนอ โปรแกรม IBMS จังหวัดขอนแก่น วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2563 โดย คุณรัชนี คอมแพงจันทร์
CIO
28 พ.ค. 2563
8 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
CIO
26 พ.ค. 2563
9 แบบคำของบกลางกรณี covid-19
CIO
25 พ.ค. 2563
10 ตัวชี้วัด 2563
CIO
24 ก.พ. 2563
11 แผนยุทธศาสตร์ 2563
CIO
24 ก.พ. 2563
12 รายงานประจำปี 2562
CIO
24 ก.พ. 2563
13 อนุมัติงบลงทุน 63
CIO
7 ก.พ. 2563
14 Excel แจ้งรายการ+วงเงิน งบลงทุน อนุมัติ 63
CIO
22 ม.ค. 2563
15 สรุป 64 ท่าน สธน. 16/1/63
CIO
15 ม.ค. 2563
16 คำนวณงบลงทุน 64
CIO
15 ม.ค. 2563
17 รายการคำของบลงทุน 2564 ณ 27/12/62 สิ่งก่อสร้าง EIA
CIO
13 ม.ค. 2563
18 รายการคำของบลงทุน 2564 ณ 6/1/63 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
CIO
13 ม.ค. 2563
19 แจ้งรายการ+วงเงิน คำขอ ปี 63 final
CIO
7 ม.ค. 2563
20 67 ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 63
CIO
6 ม.ค. 2563
21 คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ ปี ๒๕๖๓
CIO
4 ธ.ค. 2562
22 นวัตกรรมไทยที่ครบอายุ 2562
CIO
29 พ.ย. 2562
23 รายงานการประชุมงบลงทุน ครั้งที่ 1/2562
CIO
28 พ.ย. 2562
24 รายการงบบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี2563
CIO
17 ต.ค. 2562
25 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพที่ 8 ประจำปี 2562
CIO
16 ต.ค. 2562
26 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพที่ 8 ประจำปี 2561
CIO
16 ต.ค. 2562
27 ผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองราชการ (PA) รอบ 12 เดือน (ณ 20 กันยายน 2562)
CIO
16 ต.ค. 2562
28 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 8 ประจำปี 2562
CIO
16 ต.ค. 2562
29 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 8 ประจำปี 2561
CIO
16 ต.ค. 2562
30 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 8 ประจำปี 2560
CIO
16 ต.ค. 2562
31 จัดสรร งปม.61 งบกลาง (งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ระบบบริการสุขภาพ) ในปี62
CIO
11 ต.ค. 2562
32 One page สรุปผลงานตามยุทธศาสตร์เขตฯ รอบ 9 เดือน ปี 2562
CIO
2 ก.ย. 2562
33 สรุปผลงาน PA รอบ 9 เดือน ปี 2562 (เขตสุขภาพที่ 8)
CIO
2 ก.ย. 2562
34 สรุปผลงาน PA รอบ 6 เดือน ปี 2562 (เขตสุขภาพที่ 8)
CIO
2 ก.ย. 2562
35 รายงานประจำปี 2561 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
CIO
23 เม.ย. 2562
36 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะกล้องวงจรปิด ต.ค.61
CIO
18 เม.ย. 2562
37 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ มี.ค.62
CIO
18 เม.ย. 2562
38 บัญชีนวัตกรรมไทย ก.ย.60-มิ.ย.61
CIO
28 ก.พ. 2562
39 อัตราราคางานต่อหน่วย ธ.ค.61
CIO
28 ก.พ. 2562
40 บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ธ.ค.61
CIO
28 ก.พ. 2562
41 บัญชีรายการครุภัณฑ์ กบรส.
CIO
28 ก.พ. 2562
42 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ปี 2562
CIO
25 ธ.ค. 2561
43 คำสั่งสำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ประจำปี 2562
CIO
3 ธ.ค. 2561
44 Focal Point Service plan เขตสุขภาพที่ 8 ปี 2562
CIO
27 พ.ย. 2561
45 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์เน้นหนัก เขตสุขภาพที่ 8 ปี 2562
CIO
27 พ.ย. 2561
46 รวม PAปลัด+ผตร.+ตรวจราชการ+ยุทธศาสตร์เขต8 ปี 2562
CIO
27 พ.ย. 2561
47 รายการการงบลงทุนเหลือจ่าย ปี 62 ครั้งที่ 2
CIO
21 พ.ย. 2561
48 รายการการงบลงทุนเหลือจ่าย ปี 62 ครั้งที่ 1
CIO
21 พ.ย. 2561
49 แผนปฏิบัติการสำนักงานเขตสุขภาพประจำปี 2562
CIO
19 พ.ย. 2561
50 รหัสโครงการ ปีงบ 2562
CIO
8 พ.ย. 2561
51 Check List เตรียมจัดประชุม
CIO
23 ส.ค. 2561
52 รายงานผลการปฏิบัติราชการ PA และ ผลงานเด่นกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560
CIO
1 ส.ค. 2561
53 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๑
CIO
28 มิ.ย. 2561
54 แผนปฏิบัติการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ปีงบ 2561
CIO
5 พ.ค. 2561
55 รายงานประจำปี 2560 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
CIO
7 ก.พ. 2561
56 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์เน้นหนัก เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2561
CIO
6 ก.พ. 2561
57 รายงานข้อมูลพื้นฐานเขตสุขภาพที่ 8 ปี 2560
CIO
6 ก.พ. 2561
58 แผนพัฒนาระบบริการสุขภาพ Service Plan 61-65 R8WAY
CIO
6 ก.พ. 2561
59 แผนพัฒนาระบบริการสุขภาพ Service Plan 61-65 กบส.
CIO
6 ก.พ. 2561
60 การบริหารงานเขตสุขภาพที่ 8
CIO
6 ก.พ. 2561
61 โครงสร้างและยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 8 ปี 2561
CIO
6 ก.พ. 2561
62 แผนปฏิบัติการโครงการ ปี 2561 สนง.เขตสุขภาพที่ 8
CIO
6 ก.พ. 2561
63 แผนปฏิบัติการ PA ปี 2561 แก้ไขล่าสุดวันที่ 20 ตุลาคม 2560
CIO
6 ก.พ. 2561
64 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ประจำปีงบประมาณ 2561 (แก้ไข)
CIO
6 ก.พ. 2561
65 รายงานประจำปีงบประมาณ 2559
CIO
6 ก.พ. 2561
66 สรุปผลการตรวจราชการการะทรวงสาธารณสุข ปี 2560
CIO
6 ก.พ. 2561
67 สรุปรายงาน PA 2560
CIO
6 ก.พ. 2561
68 หนังสือรวมนวตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 2560 (ฉบับสมบูรณ์)
CIO
27 มิ.ย. 2560
69 รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 4/2560
CIO
29 พ.ค. 2560
70 คู่มือการใช้งานโปรแกรม R8-506
CIO
6 มี.ค. 2560