กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพนางสาวรัชชดา สุขผึ้ง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงาน
นางนิตยา ศิริรัตน์ไพบูลย์

เภสัชกรชำนาญการนายพัฒนากร อุดมภัย

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการนายสุรชัย รสโสดา

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการนางสาวจิราภรณ์ ผิวดำ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการนางสาวนัฐวดี มูลที

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการนางสาวนาถฤดี ศิรินาม

นักวิชาการสาธารณสุขนางสาวชโลบล ตรีศักดิ์

นักวิชาการสาธารณสุขบทบาทหน้าที่

  • งานยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

  • งานบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพ

  • งานขับเคลื่อน ระบบบริการสุขภาพ

  • งานส่งเสริมสุขภาพ

  • งานควบคุมโรค และภัยสุขภาพ

  • งานคุ้มครองผู้บริโภคและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

  • งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม