ข้อมูลกลุ่มงานอำนวยการ

หัวข้อข่าว
ดาวน์โหลด
กลุ่มงาน
วันที่
1 ตัวอยางแบบฟอร์มเอกสารการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ / เงินบำรุง
COO
9 ก.พ. 2565
2 แบบฟอร์มตัดยอดการเงินจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2565
COO
23 ธ.ค. 2564
3 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ (กรณีเดินทางคนเดียว และ กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะ) กรณีเบิกจ่ายจากเงินบำรุง
COO
23 ธ.ค. 2564
4 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ (กรณีเดินทางคนเดียว และ กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะ) กรณีเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ
COO
23 ธ.ค. 2564
5 ข้อแตกต่างระหว่างประชุมราชการ / ประชุมเชิงปฏิบัติการ,ฝึกอบรม
COO
27 ต.ค. 2563
6 ทำเนียบบุคลากรสำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ประจำปี 2563
COO
22 พ.ย. 2562
7 แบบใบสำคัญรับเงิน
COO
24 ต.ค. 2562
8 แบบใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร
COO
24 ต.ค. 2562
9 แบบใบสำคัญรับเงินฝึกอบรมสำหรับบุคคลภายนอก
COO
24 ต.ค. 2562
10 แบบเบิกจ่ายOT
COO
24 ต.ค. 2562
11 แบบ8708
COO
24 ต.ค. 2562
12 แบบ4321
COO
24 ต.ค. 2562
13 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบตำแหน่ง
COO
24 ต.ค. 2562
14 ระเบียบค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
COO
24 ต.ค. 2562
15 หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะข้ามจังหวัด
COO
18 ต.ค. 2562
16 ว.298 การเบิกค่าโดยสารเครื่องบินในประเทศ
COO
18 ต.ค. 2562
17 ระเบียบ กค.การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554
COO
18 ต.ค. 2562
18 ระเบียบ กค. การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550
COO
18 ต.ค. 2562
19 แบบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
COO
18 ต.ค. 2562
20 หนังสือกระทรวงการคลัง การเบิก คชจ.เดินทางไปราชการ
COO
18 ต.ค. 2562
21 การเบิกจ่าย คชจ.เดินทางไปราชการ ของผู้ที่มิใช่ข้าราชการ หรือลูกจ้าง
COO
18 ต.ค. 2562
22 การเบิกค่าพาหนะข้ามจังหวัด
COO
18 ต.ค. 2562
23 การเบิกค่าพาหนะข้ามจังหวัด(2)
COO
18 ต.ค. 2562
24 การเบิกจ่ายค่าธรรมเนียม การคืน เปลี่ยนตั๋ว
COO
18 ต.ค. 2562
25 การเบิกค่าทางด่วน
COO
18 ต.ค. 2562
26 สรุป พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526-2560
COO
18 ต.ค. 2562
27 ตัวอย่างหนังสือขอปรับแผนปฎิบัติการ 2562
COO
31 ก.ค. 2562
28 ระเบียบปฏิบัติ
COO
22 พ.ค. 2562
29 แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ และครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
COO
15 มี.ค. 2562
30 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2562
COO
23 ม.ค. 2562
31 ผู้มีอำนาจลงนาม ในการอนุมัติรายการต่างๆ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
COO
7 ธ.ค. 2561
32 แบบตอบรับวิทยากร สำนักงานเขตสุขภาพที่8
COO
7 ธ.ค. 2561
33 ใบแจ้งซ่อม สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
COO
23 พ.ย. 2561
34 แบบฟอร์มบันทึกข้อความ ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ ,ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ,
COO
23 พ.ย. 2561
35 แบบ บก 107 ล่าสุด
COO
23 พ.ย. 2561
36 แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน แบบ 8500
COO
12 ก.ค. 2561
37 เอกสารแนบ หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
COO
31 ต.ค. 2560
38 ตัวอย่าง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
COO
31 ต.ค. 2560
39 ตัวอย่าง การขออนุมัติโครงแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการและถัวเฉลี่ย
COO
31 ต.ค. 2560
40 หลักฐานการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
COO
1 ก.พ. 2560
41 แผนผังแสดงขั้นตอนการยืมเงินงบประมาณของทางราชการ (สสจ.อุดรธานี)
COO
1 ก.พ. 2560
42 ประมาณการค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ,ฝึกอบรม, ประชุมสัมมนา
COO
1 ก.พ. 2560
43 ใบสำคัญรับเงิน
COO
1 ก.พ. 2560
44 ใบสำคัญรับเงิน สำหรับวิทยากร
COO
1 ก.พ. 2560
45 ใบมอบฉันทะ
COO
1 ก.พ. 2560
46 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
COO
1 ก.พ. 2560
47 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แบบ 8708
COO
1 ก.พ. 2560
48 แบบรับรองการเบิกจ่ายค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมราชการ
COO
1 ก.พ. 2560
49 แบบฟอร์มประกอบการตรวจหลักฐานการเบิกจ่ายในการเบิกจ่ายในการฝึกอบรม (กรณีไม่เป็นผู้จัด)
COO
1 ก.พ. 2560
50 แบบฟอร์มประกอบการตรวจหลักฐานการเบิกจ่ายในการเบิก - จ่ายในการเดินทางไปราชการ
COO
1 ก.พ. 2560
51 แบบฟอร์มประกอบการตรวจสอบหลักฐานในการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค
COO
1 ก.พ. 2560
52 แบบฟอร์มตรวจสอบการส่งหลักฐานในการเบิกจ่ายในการฝึกอบรม (กรณีหน่วยงานเป็นผู้จัด)
COO
1 ก.พ. 2560
53 แบบฟอร์มตรวจสอบการส่งหลักฐานในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (กระทรวงการคลัง)
COO
1 ก.พ. 2560
54 แบบใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก
COO
1 ก.พ. 2560
55 แบบตรวจสอบประกอบการยืมเงินส่งใช้เงินยืมของทางราชการ
COO
1 ก.พ. 2560
56 ตัวอย่างบันทึกขออนุมัติฝากเงินรับฝาก สสจ.อุดรธานี
COO
1 ก.พ. 2560
57 ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
COO
1 ก.พ. 2560
58 ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมอบรม (กรณีหลายกิจกรรม)
COO
1 ก.พ. 2560
59 ขออนุมัติจัดอบรม ประชุม สัมมนา
COO
1 ก.พ. 2560
60 ขออนุมัติจัดอบรม ประชุม สัมมนา (กรณีหลายกิจกรรม)
COO
1 ก.พ. 2560
61 การปฏิบัติการฝากเงินรับฝาก สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
COO
1 ก.พ. 2560