กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศนายวีระวัฒน์ ศิริรัตน์ไพบูลย์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงาน
นายคำภา พรหมเสนา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการนายพัฒนรัฐ พุดหล้า

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการนายสิริพงศ์ ชำนาญไพร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการนายสุวิวัฒน์ สุทธิบริบาล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นางสาวสุดารัตน์ วัฒนธรรม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนนางสาวมณพัท อรรถวิภาค

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนนายวุฒิชัย ธรรมเรียง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนบทบาทหน้าที่

  • งานแผนงานยุทธศาสตร์

  • งานข้อมูลข่าวสาร

  • งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ

  • งานด้านงบลุงทุน

  • งานพัฒนาคุณภาพการบริหารภาครัฐ PMQA

  • งานนิเทศงานและตรวจราชการ

  • งานเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการเขตสุขภาพ

  • งานควบคุม กำกับ และประเมินผล

  • โครงการพิเศษ

  • โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ