กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ-

-
หัวหน้ากลุ่มงาน
นางนิ่มนวล ไขแสงจันทร์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการนายวีระวัฒน์ ศิริรัตน์ไพบูลย์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการนายชูรัก เหล่าอรรคะ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการนายคำภา พรหมเสนา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการนายสิริพงศ์ ชำนาญไพร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการนายพัฒนรัฐ พุดหล้า

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการนายสุวิวัฒน์ สุทธิบริบาล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นางสาวสุดารัตน์ วัฒนธรรม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนนางสาวมณพัท อรรถวิภาค

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนนายภาณุพงษ์ พรมโคตร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนนายวุฒิชัย ธรรมเรียง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนบทบาทหน้าที่

  • งานแผนงานยุทธศาสตร์

  • งานข้อมูลข่าวสาร

  • งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ

  • งานด้านงบลุงทุน

  • งานพัฒนาคุณภาพการบริหารภาครัฐ PMQA

  • งานนิเทศงานและตรวจราชการ

  • งานเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการเขตสุขภาพ

  • งานควบคุม กำกับ และประเมินผล

  • โครงการพิเศษ

  • โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ