ข้อมูลกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

หัวข้อข่าว
ดาวน์โหลด
กลุ่มงาน
วันที่
1 แบบฟอร์มการเสนอชื่อผู้ได้รับการพิจารณาเป็นแพทย์เวชสาสตรืครอบครัวดีเด่น ปี 2561
CHRO
25 ก.ย. 2561
2 แบบรายงาน KPI Happinometer
CHRO
3 พ.ย. 2560
3 ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence Strategy) และแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กำลังคนด้
CHRO
5 ต.ค. 2560
4 คำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการจัดสรรทันตแพทย์ประจำบ้าน ปี2561
CHRO
24 ส.ค. 2560
5 ขั้นตอนการดำเนินการสายงานแพทย์
CHRO
2 ส.ค. 2560
6 ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครคัดเลือกข้
CHRO
2 ส.ค. 2560
7 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนระดับเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 8
CHRO
25 ก.ค. 2560
8 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายวิชาชีพนักจิตวิทยา/นักจิตวิทยาคลินิก เขตสุขภาพที่ 8
CHRO
25 ก.ค. 2560
9 ตัวอย่างแบบฟอร์ม ว.14
CHRO
23 มิ.ย. 2560
10 ว.10 หลักเกณฑ์และขั้นตอนการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์
CHRO
23 มิ.ย. 2560
11 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนระดับเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ2560
CHRO
29 มี.ค. 2560
12 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการ การผลิตและพัฒนาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ระดับเขต เขตสุขภาพที่
CHRO
29 มี.ค. 2560
13 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดสรรแพทย์ประจำบ้าน ปีงบประมาณ 2560
CHRO
29 มี.ค. 2560