กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลังนางรุ่งทิพย์ เอกพงษ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงาน
นางสาวภาวิณี ศรีสวัสดิ์

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนางสาวสงกรานต์ เรืองประทีป

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนางสาวสุภาภรณ์ แถลงศรี

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนางสาวสิตาพัชญ์ โรจนาศศิรัตน์

นักวิชาการเงินและบัญชีนางสาวธญาดา สะพังเงิน

นักวิชาการเงินและบัญชีนางสาวอุราวรรณ สะอาดภูมิ

นักวิชาการเงินและบัญชีนางสาววันวิศา ผาแสน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนบทบาทหน้าที่

  • งานบริหารการเงินและการคลัง

  • งานบริหารและจัดการงบประมาณ

  • งานบริหารเวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์

  • งานการเงินและบัญชี

  • งานวิเคราะห์การเงินการคลัง