ข้อมูลกลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

หัวข้อข่าว
ดาวน์โหลด
กลุ่มงาน
วันที่
1 เอกสารนำเสนอการศึกษาดูงาน กลุ่มงาน CFO สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7
CFO
4 ต.ค. 2565
2 กำหนดการดึงข้อมูลงบการเงิน สป.สธ. ปีงบประมาณ 2566
CFO
27 ก.ย. 2565
3 กำหนดการส่งงบการเงิน สป.สธ. ปีงบประมาณ 2566
CFO
27 ก.ย. 2565
4 ผลการกำกับติดตาม Planfin เดือน สิงหาคม 2565
CFO
21 ก.ย. 2565
5 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ CFO ครั้งที่ 5/65 วันที่ 18 ก.ค. 65
CFO
8 ก.ค. 2565
6 ผลการกำกับติดตาม Planfin เดือน พฤษภาคม 2565
CFO
25 มิ.ย. 2565
7 หนังสือเชิญ ประชุม คทง.5x5 ครั้งที่ 3/2565 ในวันที่ 29 มิ.ย. 65
CFO
23 มิ.ย. 2565
8 ปรับตารางวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 8 เดือน พฤษภาคม 2565
CFO
17 มิ.ย. 2565
9 แจ้งการตรวจราชการและตรวจประเมิน 4S4C จังหวัดหนองคาย และ รพ.โพนพิสัย
CFO
15 มิ.ย. 2565
10 รายชื่อ ทีมตรวจราชการและนิเทศงานฯ รอบที่ 2/2565 ประเด็นการเงินการคลัง ( ปรับแก้ไขวันที่ 9 มิย.65)
CFO
10 มิ.ย. 2565
11 แจ้งการจัดสรรงบปรับเกลี่ยกองทุน UC เงินกันระดับเขต 12% ปี 2565
CFO
31 พ.ค. 2565
12 หนังสือเชิญ ประชุม คทง.5x5 ครั้งที่ 2/2565 ในวันที่ 25 พ.ค. 65
CFO
24 พ.ค. 2565
13 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ CFO ครั้งที่ 3.65 วันที่ 19 พ.ค. 65
CFO
18 พ.ค. 2565
14 ผลการกำกับติดตาม Planfin ราย Item เดือน เมย.65 ข้อมูล ณ วันที่ 11 พค.65 เวลา 17.00 น.
CFO
17 พ.ค. 2565
15 WorkSheet ปรับแผนทางการเงิน ครึ่งปีหลัง Planfin2565_2nd_แก้ไข วันที่ 3 พ.ค. 2565 เพิ่มแผนเงินบำรุง
CFO
3 พ.ค. 2565
16 เอกสารประกอบ (เฉพาะโครงสร้างบัญชี NEW GFMIS)
CFO
21 เม.ย. 2565
17 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ CFO ครั้งที่ 2.65 วันที่ 27 เม.ย. 65
CFO
21 เม.ย. 2565
18 ผลการกำกับติดตาม Planfin เดือน มีนาคม 2565
CFO
21 เม.ย. 2565
19 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม ความพึงพอใจผู้รับบริการ กองเศรษฐกิจสุขภาพ สปสธ. ปี 2565
CFO
20 เม.ย. 2565
20 เชิญร่วมเสนอหัวข้อปัญหา หรือเทคโนโลยีด้านสุขภาพ เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าสู่การประเมิน สิทธิประโยช
CFO
28 ก.พ. 2565
21 ขอสนับสนุนเงินบำรุงแบบจ่ายขาด จาก รพช. ในเขตสุขภาพที่ 8 ให้แก้ สสจ. และ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
CFO
23 ก.พ. 2565
22 หนังสือแจ้งข้อสั่งการ คทง.5x5 ครั้งที่ 1.65 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
CFO
22 ก.พ. 2565
23 หนังเวียน กวจ. ว 115 ลว. 11 ก.พ. 65 มาตรการเร่งรัดเบ
CFO
15 ก.พ. 2565
24 หนังสือเวียน กวจ ว 114 ลว. 11 ก.พ. 65 แนวทางปฏิบัติ
CFO
15 ก.พ. 2565
25 Planfin ราย Item เดือน มค.64 ข้อมูล ณ วันที่ 11 กพ.65 เวลา 09.30 น.
CFO
15 ก.พ. 2565
26 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ CFO ครั้งที่ 1.65 วันที่ 18 กพ.65
CFO
11 ก.พ. 2565
27 หนังสือเชิญ ประชุม คทง.5x5 ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 15 กพ 65
CFO
8 ก.พ. 2565
28 รายงานผลคะแนนคุณภาพบัญชี Mapping Electronic เกณฑ์ MOPH และR8 เดือน ธันวาคม 2564
CFO
25 ม.ค. 2565
29 รายชื่อผู้นำเสนอ การตรวจราชการ แต่ละประเด็น รอบที่ 1 ปี 2565
CFO
11 ม.ค. 2565
30 รายชื่อผู้ตรวจราชการและนิเทศงาน การเงินการคลัง รอบที่ 1 ปี 2565 ข้อมูล ณ 11 มกราคม 2565
CFO
11 ม.ค. 2565
31 คู่มือ NEW GF
CFO
29 ธ.ค. 2564
32 ขอเรียนเชิญ คกก. CFO เข้าร่วมประชุมครั้งที่ 14/2564 วันที่ 24 ธันวาคม 2564
CFO
23 ธ.ค. 2564
33 กำกับติดตาม การดำเนินงาน AI X-ray ที่ได้รับการสนับสนุนค่าเชื่อมต่อระบบจากงบปรับเกลี่ย 64
CFO
16 พ.ย. 2564
34 Template ศูนย์จัดเก็บรายได้+คู่มือ Edit 9 พย 64
CFO
16 พ.ย. 2564
35 แนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน ตรวจสอบภายใน สปสธ._65
CFO
15 พ.ย. 2564
36 เอกสารบรรยายแนวทางตรวจราชการ ตรวจสอบภายใน ปี 2565
CFO
15 พ.ย. 2564
37 ขอให้รายงานผลการเบิกจ่าย และขอรับงบเพิ่มเติม ค่าตอบแทนฉีดวัคซีนนอกสถานพยาบาล
CFO
8 พ.ย. 2564
38 รายงานผลการกำกับติดตามแผน Planfin ข้อมูลเดือน กันยายน 2564 แผนที่ 2 - 4
CFO
27 ต.ค. 2564
39 รายงานผลการกำกับติดตามแผน Planfin ข้อมูลเดือน กันยายน 2564 แผนที่ 1
CFO
27 ต.ค. 2564
40 ขอแจ้ง สรุปมติข้อสั่งการ คกก 7X7 ครั้งที่ 10.64 วันที่ 15 กันยายน 2564
CFO
15 ต.ค. 2564
41 ผังบัญชีภาคสุขภาพ ปีงบประมาณ 2565 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
CFO
7 ต.ค. 2564
42 ข้อมูลเปรียบเทียบ 7 Plus Efficiency Score ข้อมูลตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2562 ถึง สิงหาคม 2564
CFO
14 ก.ย. 2564
43 รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 8 เดือน สิงหาคม 2564
-
CFO
13 ก.ย. 2564
44 ตารางเปล่า Mapping Electronic เขตสุขภาพที่่ 8 เดือน สิงหาคม 2564
CFO
7 ก.ย. 2564
45 ตารางเปล่าวิเคราะห์ Risk Score ระดับ 7 เขตสุขภาพที่ 8 เดือน สิงหาคม 2564
CFO
7 ก.ย. 2564