ข้อมูลกลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

หัวข้อข่าว
ดาวน์โหลด
กลุ่มงาน
วันที่
1 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ CFO ครั้งที่ 3.65 วันที่ 19 พ.ค. 65
CFO
18 พ.ค. 2565
2 ผลการกำกับติดตาม Planfin ราย Item เดือน เมย.65 ข้อมูล ณ วันที่ 11 พค.65 เวลา 17.00 น.
CFO
17 พ.ค. 2565
3 WorkSheet ปรับแผนทางการเงิน ครึ่งปีหลัง Planfin2565_2nd_แก้ไข วันที่ 3 พ.ค. 2565 เพิ่มแผนเงินบำรุง
CFO
3 พ.ค. 2565
4 เอกสารประกอบ (เฉพาะโครงสร้างบัญชี NEW GFMIS)
CFO
21 เม.ย. 2565
5 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ CFO ครั้งที่ 2.65 วันที่ 27 เม.ย. 65
CFO
21 เม.ย. 2565
6 ผลการกำกับติดตาม Planfin เดือน มีนาคม 2565
CFO
21 เม.ย. 2565
7 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม ความพึงพอใจผู้รับบริการ กองเศรษฐกิจสุขภาพ สปสธ. ปี 2565
CFO
20 เม.ย. 2565
8 เชิญร่วมเสนอหัวข้อปัญหา หรือเทคโนโลยีด้านสุขภาพ เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าสู่การประเมิน สิทธิประโยช
CFO
28 ก.พ. 2565
9 ขอสนับสนุนเงินบำรุงแบบจ่ายขาด จาก รพช. ในเขตสุขภาพที่ 8 ให้แก้ สสจ. และ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
CFO
23 ก.พ. 2565
10 หนังสือแจ้งข้อสั่งการ คทง.5x5 ครั้งที่ 1.65 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
CFO
22 ก.พ. 2565
11 หนังเวียน กวจ. ว 115 ลว. 11 ก.พ. 65 มาตรการเร่งรัดเบ
CFO
15 ก.พ. 2565
12 หนังสือเวียน กวจ ว 114 ลว. 11 ก.พ. 65 แนวทางปฏิบัติ
CFO
15 ก.พ. 2565
13 Planfin ราย Item เดือน มค.64 ข้อมูล ณ วันที่ 11 กพ.65 เวลา 09.30 น.
CFO
15 ก.พ. 2565
14 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ CFO ครั้งที่ 1.65 วันที่ 18 กพ.65
CFO
11 ก.พ. 2565
15 หนังสือเชิญ ประชุม คทง.5x5 ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 15 กพ 65
CFO
8 ก.พ. 2565
16 รายงานผลคะแนนคุณภาพบัญชี Mapping Electronic เกณฑ์ MOPH และR8 เดือน ธันวาคม 2564
CFO
25 ม.ค. 2565
17 รายชื่อผู้นำเสนอ การตรวจราชการ แต่ละประเด็น รอบที่ 1 ปี 2565
CFO
11 ม.ค. 2565
18 รายชื่อผู้ตรวจราชการและนิเทศงาน การเงินการคลัง รอบที่ 1 ปี 2565 ข้อมูล ณ 11 มกราคม 2565
CFO
11 ม.ค. 2565
19 คู่มือ NEW GF
CFO
29 ธ.ค. 2564
20 ขอเรียนเชิญ คกก. CFO เข้าร่วมประชุมครั้งที่ 14/2564 วันที่ 24 ธันวาคม 2564
CFO
23 ธ.ค. 2564
21 กำกับติดตาม การดำเนินงาน AI X-ray ที่ได้รับการสนับสนุนค่าเชื่อมต่อระบบจากงบปรับเกลี่ย 64
CFO
16 พ.ย. 2564
22 Template ศูนย์จัดเก็บรายได้+คู่มือ Edit 9 พย 64
CFO
16 พ.ย. 2564
23 แนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน ตรวจสอบภายใน สปสธ._65
CFO
15 พ.ย. 2564
24 เอกสารบรรยายแนวทางตรวจราชการ ตรวจสอบภายใน ปี 2565
CFO
15 พ.ย. 2564
25 ขอให้รายงานผลการเบิกจ่าย และขอรับงบเพิ่มเติม ค่าตอบแทนฉีดวัคซีนนอกสถานพยาบาล
CFO
8 พ.ย. 2564
26 รายงานผลการกำกับติดตามแผน Planfin ข้อมูลเดือน กันยายน 2564 แผนที่ 2 - 4
CFO
27 ต.ค. 2564
27 รายงานผลการกำกับติดตามแผน Planfin ข้อมูลเดือน กันยายน 2564 แผนที่ 1
CFO
27 ต.ค. 2564
28 ขอแจ้ง สรุปมติข้อสั่งการ คกก 7X7 ครั้งที่ 10.64 วันที่ 15 กันยายน 2564
CFO
15 ต.ค. 2564
29 ผังบัญชีภาคสุขภาพ ปีงบประมาณ 2565 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
CFO
7 ต.ค. 2564
30 ข้อมูลเปรียบเทียบ 7 Plus Efficiency Score ข้อมูลตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2562 ถึง สิงหาคม 2564
CFO
14 ก.ย. 2564
31 รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 8 เดือน สิงหาคม 2564
-
CFO
13 ก.ย. 2564
32 ตารางเปล่า Mapping Electronic เขตสุขภาพที่่ 8 เดือน สิงหาคม 2564
CFO
7 ก.ย. 2564
33 ตารางเปล่าวิเคราะห์ Risk Score ระดับ 7 เขตสุขภาพที่ 8 เดือน สิงหาคม 2564
CFO
7 ก.ย. 2564