ข้อมูลกลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

หัวข้อข่าว
ดาวน์โหลด
กลุ่มงาน
วันที่
1 กำกับติดตาม การดำเนินงาน AI X-ray ที่ได้รับการสนับสนุนค่าเชื่อมต่อระบบจากงบปรับเกลี่ย 64
CFO
16 พ.ย. 2564
2 Template ศูนย์จัดเก็บรายได้+คู่มือ Edit 9 พย 64
CFO
16 พ.ย. 2564
3 แนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน ตรวจสอบภายใน สปสธ._65
CFO
15 พ.ย. 2564
4 เอกสารบรรยายแนวทางตรวจราชการ ตรวจสอบภายใน ปี 2565
CFO
15 พ.ย. 2564
5 ขอให้รายงานผลการเบิกจ่าย และขอรับงบเพิ่มเติม ค่าตอบแทนฉีดวัคซีนนอกสถานพยาบาล
CFO
8 พ.ย. 2564
6 รายงานผลการกำกับติดตามแผน Planfin ข้อมูลเดือน กันยายน 2564 แผนที่ 2 - 4
CFO
27 ต.ค. 2564
7 รายงานผลการกำกับติดตามแผน Planfin ข้อมูลเดือน กันยายน 2564 แผนที่ 1
CFO
27 ต.ค. 2564
8 ขอแจ้ง สรุปมติข้อสั่งการ คกก 7X7 ครั้งที่ 10.64 วันที่ 15 กันยายน 2564
CFO
15 ต.ค. 2564
9 ผังบัญชีภาคสุขภาพ ปีงบประมาณ 2565 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
CFO
7 ต.ค. 2564
10 ข้อมูลเปรียบเทียบ 7 Plus Efficiency Score ข้อมูลตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2562 ถึง สิงหาคม 2564
CFO
14 ก.ย. 2564
11 รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 8 เดือน สิงหาคม 2564
-
CFO
13 ก.ย. 2564
12 ตารางเปล่า Mapping Electronic เขตสุขภาพที่่ 8 เดือน สิงหาคม 2564
CFO
7 ก.ย. 2564
13 ตารางเปล่าวิเคราะห์ Risk Score ระดับ 7 เขตสุขภาพที่ 8 เดือน สิงหาคม 2564
CFO
7 ก.ย. 2564