กลุ่มงานอำนวยการนายวชิระ รัตนเพชร

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงาน
นางสาวพินดาธาร พินธะ

นักวิชาการพัสดุชำนาญการนางสาวสุกานดา ศรีบัวขาว

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการนางสาววลีจันทร์ สุภโส

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานนางพรทิพย์ ตันมิ่ง

นักวิชาการเงินและบัญชีนายพงศธรณ์ อภัยโส

นายช่างเทคนิคนางสาวรัชนก ศรีนานวล

เจ้าพนักงานธุรการนายขวัญชัย บ่อคำเกิด

พนักงานขับรถยนต์นายอัมรินทร์ ทาสี

พนักงานขับรถยนต์บทบาทหน้าที่

  • งานบริหาร

  • งานสารบรรณ งานธุรการ

  • งานการเงินและบัญชี

  • งานพัสดุ ยานพาหนะและอาคารสถานที่

  • งานนิติกร