กลุ่มงานอำนวยการ-

-
หัวหน้ากลุ่มงาน
นางสาวพินดาธาร พินธะ

นักวิชาการพัสดุชำนาญการนางสาวสุกานดา ศรีบัวขาว

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการนางสาวเพ็ญพิชชา สุริยะจันทร

นิติกรปฏิบัติการนางสาววลีจันทร์ สุภโส

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานนางพรทิพย์ ตันมิ่ง

นักวิชาการเงินและบัญชีนายพงศธรณ์ อภัยโส

นายช่างเทคนิคนางสาวรัชนก ศรีนานวล

เจ้าพนักงานธุรการนายขวัญชัย บ่อคำเกิด

พนักงานขับรถยนต์นายอัมรินทร์ ทาสี

พนักงานขับรถยนต์บทบาทหน้าที่

  • งานบริหาร

  • งานสารบรรณ งานธุรการ

  • งานการเงินและบัญชี

  • งานพัสดุ ยานพาหนะและอาคารสถานที่

  • งานนิติกร