กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลนางภัสธิยะกุล ชาวกะมุด

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงาน
นายคทาวุธ เยี่ยงแก้ว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการนางสาวพิมพร ดาศักดิ์

นักทรัพยากรบุคคลนางสาวอรอุมา ประทุมทอง

นักทรัพยากรบุคคลนางสาวอริสา สีหานาวี

นักทรัพยากรบุคคลนางสาวชนิสรา นาคนาคา

นักทรัพยากรบุคคลบทบาทหน้าที่

  • งานวางแผนทรัพยากรบุคคล

  • งานสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

  • งานบริหารทรพยากรบุคคล

  • งานพัฒนาทรพยากรบุคคล

  • งานการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคล

  • งานพัฒนาสายอาชีพและวางแผนสืบทอดตำแหน่ง

  • งานวิจัย