ผู้บริหารสำนักงานเขตสุขภาพที่ 8นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8
นพ.จรัญ จันทมัตตุการ

สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 8
ดร.นพ.ปรเมษฐ์ กิ่งโก้

ผู้อำนวยการสำนักงาน เขตสุขภาพที่ 8
นพ.ทวีรัชต์ ศรีกุลวงศ์

รองผู้อำนวยการสำนักงาน เขตสุขภาพที่ 8
ร.อ.นพ.จักรวาล หารไชย

รองผู้อำนวยการสำนักงาน เขตสุขภาพที่ 8
นางรัชนี คอมแพงจันทร์

ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 8