ข่าวการประชุม


ลำดับ รหัส หัวข้อข่าว
ดาวน์โหลด
กลุ่มงาน
วันที่
1 [2607] ขอเรียนเชิญคณะทำงาน 5X5 เข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 4/2565
CFO
5 ต.ค. 2565
2 [2604] ขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารจัดการและพัฒนาประสิทธิภาพการเงินการคลัง ประชุมครั้งที่ 8/2565
CFO
3 ต.ค. 2565
3 [2592] ขอเชิญประเมินคกกตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
CHRO
28 ก.ย. 2565
4 [2591] ขอเชิญประชุมประเมินผลงานตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ (ด้านเภสัชสาธารณสุข) ของเขตสุขภาพ
CHRO
28 ก.ย. 2565
5 [2589] ขอเชิญประชุมพิจารณาประเมินผลงานวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ของเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 8
CHRO
26 ก.ย. 2565
6 [2584] เชิญประชุมตำแหน่งว่าง ครั้งที่ 12/2565
CHRO
22 ก.ย. 2565
7 [2571] พัฒนาการรักษาผู้ป่วยทางกายภาพบำบัด ในวันที่ 7 - 8 ต.ค. 65
CHRO
9 ก.ย. 2565
8 [2556] ขอเชิญประชุมคกก.ทันตแพทย์เพื่อรับต้นสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สมัครสอบเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัต (ทันตแพทย์ประจำบ้าน) เขตสุขภาพที่ 8
CHRO
1 ก.ย. 2565
9 [2548] ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานตำแหน่งทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านทันตกรรม)
CHRO
26 ส.ค. 2565
10 [2547] ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)
CHRO
26 ส.ค. 2565
11 [2546] ขอเชิญประชุมหารือการกำหนดตำแหน่งระดับสูงขึ้น
CHRO
24 ส.ค. 2565
12 [2545] ขอเชิญประชุมหารือการกำหนดตำแหน่งระดับสูงขึ้นจ.สกลนคร
CHRO
24 ส.ค. 2565
13 [2527] ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
CHRO
15 ส.ค. 2565
14 [2526] เชิญประชุมตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ
CHRO
15 ส.ค. 2565
15 [2525] เชิญประชุมทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
CHRO
15 ส.ค. 2565
16 [2522] ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
CHRO
11 ส.ค. 2565
17 [2521] ขอเชิญประชุมคณะอนุุกรรมการจัดสรรและคัดเลือกแพทย์เข้าศึกษาหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2566 เขตสุขภาพที่ 8
CHRO
11 ส.ค. 2565
18 [2487] ขอเชิญอบรมหลักสูตร Basic Course Of Family Medicine for Primary Care Doctor
CHRO
27 ก.ค. 2565
19 [2486] ประชุมคกก.ทันตแพทย์เพื่อรับต้นสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สมัครสอบเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร (ทันตแพทย์ประจำบ้าน) เขตสุขภาพที่ 8
CHRO
27 ก.ค. 2565
20 [2482] ประชุมหารือการดำเนินการจัดทำสัญญารับบริการรักษาพยาบาลเป็นเงินเชื่อกับบริษัทประกันภัย
CFO
25 ก.ค. 2565
21 [2476] ขอเชิญประชุมการบริหารตำแหน่งว่าง เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 10/2565
CHRO
22 ก.ค. 2565
22 [2457] ประชุมหารือพิจารณาการแก้ไข/เพิ่มเติม สัญญารับบริการรักษาพยาบาลเป็นเงินเชื่อ (แบบ รช.2) ครั้งที่ 2/2565
CFO
12 ก.ค. 2565
23 [2455] ขอเชิญประชุมหารือพิจารณาการแก้ไข/เพิ่มเติม สัญญารับบริการรักษาพยาบาลเป็นเงินเชื่อ (แบบ รช.2)
CFO
11 ก.ค. 2565
24 [2444] ขอเชิญประชุม medical hub 8 ก.ค. 65 12.30 เป็นต้นไป
CHRO
7 ก.ค. 2565
25 [2435] ประชุมพัฒนาเครือข่ายวิชาชีพนักกายภาพบำบัด เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 2/2565
CHRO
4 ก.ค. 2565
26 [2410] มอบหมายผู้ทำหน้าที่เป็นกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติผู้เหมาะสมที่จะเข้ารับการประเมินบุคคล
CHRO
24 มิ.ย. 2565
27 [2409] ประชุมหารือการจัดทำสัญญารับบริการรักษาพยาบาลเป็นเงินเชื่อ กับบริษัทประกันภัย ของโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 2/2565
CFO
23 มิ.ย. 2565
28 [2407] ขอส่งหนังสือเข้ารับการกลั่นกรองคุณสมบัติ
CHRO
21 มิ.ย. 2565
29 [2406] เชิญประชุมพิจารณากลั่นกรองคุณสมบติผู้เหมาะสมที่จะเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ
CHRO
21 มิ.ย. 2565
30 [2405] เชิญประชุมตำแหน่งว่าง ครั้งที่ 9/2565
CHRO
21 มิ.ย. 2565
31 [2403] ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการจัดสรรและคัดเลือกแพทย์เข้าศึกษาหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน ปี 2566
CHRO
20 มิ.ย. 2565
32 [2383] หนังสือเชิญประชุม คกก. CFO ครั้งที่ 4/2565
CFO
13 มิ.ย. 2565
33 [2377] ขอส่งหนังสือขอเชิญประชุมประเมินผลงานตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ (ด้านเภสัชกรรมคลินิก) เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง
CHRO
9 มิ.ย. 2565
34 [2359] ขอเชิญประชุมตรวจสอบและวิเคราะห์ ข้อมูลภาระงาน เขตสุขภาพที่ 8
CHRO
31 พ.ค. 2565
35 [2358] ขอเชิญประชุมตรวจสอบและวิเคราะห์ ข้อมูลภาระงาน สายงานนักกายภาพบำบัด
CHRO
31 พ.ค. 2565
36 [2326] การประชุมพิจารณาประเมินผลงานวิชาการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของเขตสุขภาพที่ 8
CHRO
18 พ.ค. 2565
37 [2319] ประชุมชี้แจงการวิเคราะห์บทบาทภารกิจ สายงาน และโครงสร้าง และกรอบอัตรากำลังของหน่วยงานในสังกัด เขตสุขภาพที่ 8 ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 5 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 17 พ.ค. 65
CHRO
17 พ.ค. 2565
38 [2299] ขอเชิญประชุมพิจารณาประเมินผลงานวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง
CHRO
28 เม.ย. 2565
39 [2294] ขอเชิญเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 28 เม.ย. 65 เวลา 13.30 - 15.30 น. ผ่านระบบ ZOOM
CHRO
26 เม.ย. 2565
40 [2273] เชิญประชุมตำแหน่งว่าง ครั้งที่ 6/2565
CHRO
21 เม.ย. 2565
41 [2226] เชิญประชุมตำแหน่งว่าง ครั้งที่ 6/2565
CHRO
15 มี.ค. 2565
42 [2208] ประชุมคณะกรรมการกำลังคนด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 8
CHRO
2 มี.ค. 2565
43 [2185] เชิญประชุมตำแหน่งว่าง ครั้งที่ 5/2565
CHRO
17 ก.พ. 2565
44 [2176] เชิญประชุมวันที่ 15 ก.พ. 65 ประชุมหารือความร่วมมือ กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยสกลนคร เขตสุขภาพที่ 8
CHRO
14 ก.พ. 2565
45 [2144] ขอเปลี่ยนแปลงวันและสถานที่ในการจัดประชุมการบริหารตำแหน่งว่าง ครั้งที่ 4/2565
CHRO
12 ม.ค. 2565
46 [2140] เรียนคณะกรรมการดำเนินการโครงการศึกษาพัฒนารูปแบบการปฏิรูปเขตสุขภาพที่ 8 สู่เขตสุขภาพพิเศษลุ่มน้ำโขง
CHRO
11 ม.ค. 2565
47 [2123] ขอเชิญประชุมการบริหารตำแหน่งว่าง ครั้งที่ 4/2565
CHRO
7 ม.ค. 2565
48 [2077] ขอเชิญประชุม การบริหารตำแหน่งว่าง เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 3/2565
CHRO
14 ธ.ค. 2564
49 [2062] ประชุมหารือ การจัดตั้ง วิทยาลับแพทย์ศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก วิทยาเขตอุดรธานี
CHRO
2 ธ.ค. 2564
50 [2049] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกำลังด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2565
CHRO
18 พ.ย. 2564
51 [2048] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกำลังด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 19 พ.ย. 64 เวลา 09.30 - 16.30 น. ผ่านระบบ zoom
CHRO
18 พ.ย. 2564
52 [2047] ขอเชิญประชุมการบริหารตำแหน่งว่าง เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 2/2565
CHRO
18 พ.ย. 2564
53 [2046] ขอเชิญเป็นประธาน ประชุมการบริหารตำแหน่งว่าง เขสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 2/2565
CHRO
18 พ.ย. 2564
54 [2044] แผนการประเมินการจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลชุมชน เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2565
CHRO
17 พ.ย. 2564
55 [2040] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานตำแหน่งนักกายภาพบำบัดชำนาญการ เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง
CHRO
12 พ.ย. 2564
56 [2039] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานตำแหน่งทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านทันตกรรม)
CHRO
12 พ.ย. 2564
57 [2035] ขอเชิญประชุมพัฒนาเครือข่ายวิชาชีพนักกายภาพบำบัด เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 1/2565
CHRO
11 พ.ย. 2564
58 [2032] ขอเชิญคกก.ประเมินการจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลชุมชน เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2565
CHRO
10 พ.ย. 2564
59 [2014] หนังสือเชิญประชุม 28 ตุลาคม 2564
CHRO
28 ต.ค. 2564
60 [2011] เชิญประชุมตำแหน่งว่าง ครั้งที่1/2565
CHRO
20 ต.ค. 2564ลำดับ รหัส หัวข้อข่าว
ดาวน์โหลด
กลุ่มงาน
วันที่
1 [2608] เอกสารประกอบการประชุม คกก.CFO ครั้งที่ 8/2565 วันที่ 6 ตุลาคม 2565
CFO
5 ต.ค. 2565
2 [2583] สรุปตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565
CIO
20 ก.ย. 2565
3 [2581] เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการเงินการคลังสุขภาพ วันที่ 20 ก.ย. 65
CFO
19 ก.ย. 2565
4 [2568] เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
CFO
9 ก.ย. 2565
5 [2534] เอกสารประกอบการอบรมการใช้งานระบบหมอพร้อม I Claim
CFO
18 ส.ค. 2565
6 [2518] เอกสารประกอบการประชุม คกก. CFO ครั้งที่ 6/2565 วันที่ 16 สิงหาคม 2565
CFO
11 ส.ค. 2565
7 [2517] การประชุมโครงการจัดหาทุนสมทบการก่อสร้างโรงพยาบาล 300 เตียงและศูนย์แพทย์ศึกษาชั้นคลินิก
CIO
10 ส.ค. 2565
8 [2483] เอกสารประกอบการประชุมการดำเนินการจัดทำสัญญารับบริการรักษาพยาบาลเป็นเงินเชื่อกับบริษัทประกันภัย
CFO
26 ก.ค. 2565
9 [2465] การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำคำของบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน
CIO
19 ก.ค. 2565
10 [2447] เอกสารประกอบการประชุม คกก. CFO ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 18 ก.ค. 65
CFO
8 ก.ค. 2565
11 [2413] เอกสารประกอบการประชุม คณะทำงาน 5x5 ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 29 มิถุนายน 2565
CFO
28 มิ.ย. 2565
12 [2386] เอกสารประกอบการประชุม คกก. CFO ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 20 มิถุนายน 2565
CFO
13 มิ.ย. 2565
13 [2334] เอกสารประกอบการประชุม คณะทำงาน 5x5 ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 25 พฤษภาคม 2565
CFO
24 พ.ค. 2565
14 [2328] เอกสารประกอบการประชุม คกก.CFO ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 19 พฤษภาคม 2565
CFO
18 พ.ค. 2565
15 [2316] เอกสารประกอบการประชุมขับเคลื่อนการใช้กัญชาทางการแพทย์ในผู้ป่วย Palliative Care ในการแพทย์ปฐมภูมิ
CSO
11 พ.ค. 2565
16 [2305] จัดหาคอมพิวเตอร์ ปี 2565
CIO
28 เม.ย. 2565
17 [2283] เอกสารประกอบการประชุม คกก.CFO ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 27 เมษายน 2565
CFO
25 เม.ย. 2565
18 [2266] เอกสารประชุมพิจารณาเอกสารแนบท้ายสัญญารับบริการรักษาพยาบาลเป็นเงินเชื่อ
CFO
11 เม.ย. 2565
19 [2236] เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการดำเนินงานระบบ I Claim กับบริษัทประกันชีวิตเอกชน
CFO
22 มี.ค. 2565
20 [2224] เอกสารประกอบการประชุม กำกับ ติดตาม ตรวจประเมินและพัฒนาศูนย์จัดเก็บรายได้คุณภาพ เขตสุขภาพที่ 8
CFO
15 มี.ค. 2565
21 [2181] เอกสารประกอบการประชุม คกก.CFO ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565
CFO
17 ก.พ. 2565
22 [2177] เอกสารประกอบการประชุม คณะทำงาน 5x5 ครั้งที่ 1/2565
CFO
14 ก.พ. 2565
23 [2109] เอกสารประกอบการประชุม คทง.5x5 ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 28 ธ.ค. 2564
CFO
27 ธ.ค. 2564
24 [2102] เอกสารประกอบการประชุม คกก.CFO ครั้งที่ 14/2564 วันที่ 24 ธันวาคม 2564
CFO
24 ธ.ค. 2564ลำดับ รหัส หัวข้อข่าว
ดาวน์โหลด
กลุ่มงาน
วันที่
1 [2538] แจ้งสรุปมติประชุมคณะกรรมการ CFO ครั้งที่ 6/2565 วันที่ 16 ส.ค. 65
CFO
19 ส.ค. 2565
2 [2488] แจ้งสรุปมติประชุมคณะกรรมการ CFO ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 18 ก.ค. 65
CFO
27 ก.ค. 2565
3 [2480] แจ้งมติและข้อสั่งการ คณะทำงาน 5x5 ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 29 มิ.ย. 2565
CFO
25 ก.ค. 2565
4 [2385] แจ้งมติและข้อสั่งการ คณะทำงาน 5x5 ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 25 พฤษภาคม 2565
CFO
22 มิ.ย. 2565
5 [2349] แจ้งสรุปมติการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการและพัฒนาประสิทธิภาพการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 3/2565
CFO
25 พ.ค. 2565
6 [2311] สรุปมติการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการและพัฒนาประสิทธิภาพการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 2/2565
CFO
3 พ.ค. 2565
7 [2162] อนุมัติตำแหน่งว่าง ครั้งที่ 4/2565
CHRO
28 ม.ค. 2565