ข่าวการประชุม


ลำดับ รหัส หัวข้อข่าว
ดาวน์โหลด
กลุ่มงาน
วันที่
1 [2326] การประชุมพิจารณาประเมินผลงานวิชาการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของเขตสุขภาพที่ 8
CHRO
18 พ.ค. 2565
2 [2319] ประชุมชี้แจงการวิเคราะห์บทบาทภารกิจ สายงาน และโครงสร้าง และกรอบอัตรากำลังของหน่วยงานในสังกัด เขตสุขภาพที่ 8 ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 5 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 17 พ.ค. 65
CHRO
17 พ.ค. 2565
3 [2299] ขอเชิญประชุมพิจารณาประเมินผลงานวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง
CHRO
28 เม.ย. 2565
4 [2294] ขอเชิญเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 28 เม.ย. 65 เวลา 13.30 - 15.30 น. ผ่านระบบ ZOOM
CHRO
26 เม.ย. 2565
5 [2273] เชิญประชุมตำแหน่งว่าง ครั้งที่ 6/2565
CHRO
21 เม.ย. 2565
6 [2226] เชิญประชุมตำแหน่งว่าง ครั้งที่ 6/2565
CHRO
15 มี.ค. 2565
7 [2208] ประชุมคณะกรรมการกำลังคนด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 8
CHRO
2 มี.ค. 2565
8 [2185] เชิญประชุมตำแหน่งว่าง ครั้งที่ 5/2565
CHRO
17 ก.พ. 2565
9 [2176] เชิญประชุมวันที่ 15 ก.พ. 65 ประชุมหารือความร่วมมือ กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยสกลนคร เขตสุขภาพที่ 8
CHRO
14 ก.พ. 2565
10 [2144] ขอเปลี่ยนแปลงวันและสถานที่ในการจัดประชุมการบริหารตำแหน่งว่าง ครั้งที่ 4/2565
CHRO
12 ม.ค. 2565
11 [2140] เรียนคณะกรรมการดำเนินการโครงการศึกษาพัฒนารูปแบบการปฏิรูปเขตสุขภาพที่ 8 สู่เขตสุขภาพพิเศษลุ่มน้ำโขง
CHRO
11 ม.ค. 2565
12 [2123] ขอเชิญประชุมการบริหารตำแหน่งว่าง ครั้งที่ 4/2565
CHRO
7 ม.ค. 2565
13 [2077] ขอเชิญประชุม การบริหารตำแหน่งว่าง เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 3/2565
CHRO
14 ธ.ค. 2564
14 [2062] ประชุมหารือ การจัดตั้ง วิทยาลับแพทย์ศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก วิทยาเขตอุดรธานี
CHRO
2 ธ.ค. 2564
15 [2049] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกำลังด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2565
CHRO
18 พ.ย. 2564
16 [2048] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกำลังด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 19 พ.ย. 64 เวลา 09.30 - 16.30 น. ผ่านระบบ zoom
CHRO
18 พ.ย. 2564
17 [2047] ขอเชิญประชุมการบริหารตำแหน่งว่าง เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 2/2565
CHRO
18 พ.ย. 2564
18 [2046] ขอเชิญเป็นประธาน ประชุมการบริหารตำแหน่งว่าง เขสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 2/2565
CHRO
18 พ.ย. 2564
19 [2044] แผนการประเมินการจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลชุมชน เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2565
CHRO
17 พ.ย. 2564
20 [2040] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานตำแหน่งนักกายภาพบำบัดชำนาญการ เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง
CHRO
12 พ.ย. 2564
21 [2039] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานตำแหน่งทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านทันตกรรม)
CHRO
12 พ.ย. 2564
22 [2035] ขอเชิญประชุมพัฒนาเครือข่ายวิชาชีพนักกายภาพบำบัด เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 1/2565
CHRO
11 พ.ย. 2564
23 [2032] ขอเชิญคกก.ประเมินการจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลชุมชน เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2565
CHRO
10 พ.ย. 2564
24 [2014] หนังสือเชิญประชุม 28 ตุลาคม 2564
CHRO
28 ต.ค. 2564
25 [2011] เชิญประชุมตำแหน่งว่าง ครั้งที่1/2565
CHRO
20 ต.ค. 2564ลำดับ รหัส หัวข้อข่าว
ดาวน์โหลด
กลุ่มงาน
วันที่
1 [2328] เอกสารประกอบการประชุม คกก.CFO ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 19 พฤษภาคม 2565
CFO
18 พ.ค. 2565
2 [2316] เอกสารประกอบการประชุมขับเคลื่อนการใช้กัญชาทางการแพทย์ในผู้ป่วย Palliative Care ในการแพทย์ปฐมภูมิ
CSO
11 พ.ค. 2565
3 [2305] จัดหาคอมพิวเตอร์ ปี 2565
CIO
28 เม.ย. 2565
4 [2283] เอกสารประกอบการประชุม คกก.CFO ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 27 เมษายน 2565
CFO
25 เม.ย. 2565
5 [2266] เอกสารประชุมพิจารณาเอกสารแนบท้ายสัญญารับบริการรักษาพยาบาลเป็นเงินเชื่อ
CFO
11 เม.ย. 2565
6 [2236] เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการดำเนินงานระบบ I Claim กับบริษัทประกันชีวิตเอกชน
CFO
22 มี.ค. 2565
7 [2224] เอกสารประกอบการประชุม กำกับ ติดตาม ตรวจประเมินและพัฒนาศูนย์จัดเก็บรายได้คุณภาพ เขตสุขภาพที่ 8
CFO
15 มี.ค. 2565
8 [2181] เอกสารประกอบการประชุม คกก.CFO ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565
CFO
17 ก.พ. 2565
9 [2177] เอกสารประกอบการประชุม คณะทำงาน 5x5 ครั้งที่ 1/2565
CFO
14 ก.พ. 2565
10 [2109] เอกสารประกอบการประชุม คทง.5x5 ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 28 ธ.ค. 2564
CFO
27 ธ.ค. 2564
11 [2102] เอกสารประกอบการประชุม คกก.CFO ครั้งที่ 14/2564 วันที่ 24 ธันวาคม 2564
CFO
24 ธ.ค. 2564