รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565
รายละเอียด :

สรุปตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร : ประเด็นที่ 1 โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ประเด็นที่ 2 กัญชาทางการแพทย์
ประเด็นที่ 3 ระบบสุขภาพปฐมภูมิ
ปรเด็นที่ 4 สุขภาพกลุ่มวัย
ประเด็นที่ 5 ลดแออัด ลดรอคอย ลดป่วย ลดตาย
5.1 สาขามะเร็ง
5.2 อุบัติเหตุ
5.3 สาขาหัวใจและหลอดเลือด
5.4 สาขาทารกแรกเกิด
5.5 สาขาการบริบาลฟื้นสภาพะยะกลาง (Intermediate Care)
ประเด็นที่ 6 ระบบธรรมาภิบาล
6.1 ตรวจสอบภายใน (แผนเงินบำรุงในโรงพยาบาล)
6.2 การเงินการคลัง
6.3 ICT
6.4 องค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ
ประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการ
ประเด็น Area based เขตสุขภาพที่ 1 - 12
ประเด็นนวัตกรรมการจัดการบริการสุขภาพ (Innovative Healthcare Management) เขตสุขภาพที่ 1 - 12
การพัฒนาระบบ E-Inspection กตร.
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
โพสโดย : cio
วันที่ : 20 ก.ย. 2565