รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายละเอียด :
ดาวน์โหลดเอกสาร : มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ โดย กองการพัสดุภาครัฐ
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค.0402.5-ว 138 ลงวันที่ 2 กันยายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณ พ.ศ.2565 ไว้เบิกเหลื่อมปี
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณ พ.ศ.2565 ไว้เบิกเหลื่อมปี โดย กองกฎหมาย
การปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย กองบริหารการรับ – จ่ายเงินภาครัฐ
แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในระบบ โดย กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
โพสโดย : cfo
วันที่ : 9 ก.ย. 2565