รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารประกอบการประชุม คกก. CFO ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 20 มิถุนายน 2565
รายละเอียด :

เอกสารประกอบการประชุม คกก. CFO ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 20 มิถุนายน 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร : ระเบียบวาระการประชุม คกก. CFO ครั้งที่ 4/2565
วาระที่ 2 รายงานการประชุม CFO ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 25 พ.ค. 65
วาระที่ 3.1 สถานการณ์การเงินการคลัง 31 พ.ค. 65
วาระที่ 3.2 รายงาน Mapping Electronic 31 พ.ค. 65
วาระที่ 3.3 รายงานความก้าวหน้าผลงานการให้บริการผู้ป่วยใน กองทุนย่อย, การจ่ายชดเชย 30 บาท รักษาทุกที่ และการจ่ายชดเชย COVID-19
วาระที่ 3.4 ผลการเบิกจ่าย Virtual Account กรณี OP Refer 31 พ.ค. 65
วาระที่ 3.5 รายงานผลการปรับเกลี่ยการจัดสรรเงินกันระดับเขต 12%
วาระที่ 3.6 สถานการณ์การเงินการคลังของโรงพยาบาล ในกรณีที่ รพ.สต. ถ่ายโอนไป อปท.
วาระที่ 3.7 รายงานผลการปรับแผนทางการเงิน (Planfin) ครึ่งปี 2565
วาระที่ 3.8 เร่งรัดติดตามการจ่ายหนี้องค์การเภสัชกรรม ปี 2564 ลงไป
วาระที่ 4.1 และข้อสั่งการจากที่ประชุม 7x7 ครั้งที่ 6/2565 วันที่ 14 มิ.ย. 65
วาระที่ 4.2 แนวทางการบริหารจัดการหนี้สิน
วาระที่ 4.3 ขอความร่วมมือเบิกจ่ายตรงให้แก่พนักงานและลูกจ้าง อปท.
เอกสารแนบ วาระที่ 3.2 (1) รูปแบบบันทึกข้อความรายงานลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล
เอกสารแนบวาระที่ 3.2 (2) รูปแบบบันทึกข้อความรายงานเรียกเก็บลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล
เอกสารแนบวาระที่ 3.2 (3) รูปแบบบันทึกข้อความรายงานสถานการณ์การเงินการคลัง
เอกสารแนบวาระที่ 3.8 (1) หนี้ค้างชำระค่าประปา วันที่ 31 มี.ค. 65
เอกสารแนบวาระที่ 3.8 (2) หนี้ค้างชำระค่าไฟฟ้า วันที่ 27 เม.ย. 65
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
โพสโดย : cfo
วันที่ : 13 มิ.ย. 2565