รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการเงินการคลังสุขภาพ วันที่ 20 ก.ย. 65
รายละเอียด :
ดาวน์โหลดเอกสาร : ระเบียบวาระการประชุม
วาระที่ 2 รายงานการประชุม CFO ครั้งที่ 6/2565 วันที่ 16 ส.ค. 2565
วาระที่ 3.1 คะแนนการตรวจสอบคุณภาพบัญชีและสถานการณ์การเงินการคลัง ณ 31 สิงหาคม 2565
วาระที่ 3.2 รายงานความก้าวหน้าผลงานการให้บริการผู้ป่วยใน การจ่ายชดเชย 30 บาทรักษาทุกที่ ณ ส.ค. 65 และการจ่ายชดเชย COVID-19 ปี 2565
วาระที่ 3.3.1 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนจัดการหนี้สินและการจัดการลูกหนี้ จ.นครพนม
วาระที่ 3.3.2 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนจัดการหนี้สิน และการจัดการลูกหนี้ จ.บึงกาฬ
วาระที่ 3.3.3 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนจัดการหนี้สิน จ.เลย
วาระที่ 3.3.3 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการจัดการลูกหนี้ จ.เลย
วาระที่ 3.3.4 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนจัดการหนี้สิน และการจัดการลูกหนี้ จ.สกลนคร
วาระที่ 3.3.5 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนจัดการหนี้สิน และการจัดการลูกหนี้ จ.หนองคาย
วาระที่ 3.3.6 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนจัดการหนี้สิน จ.หนองบัวลำภู
วาระที่ 3.3.6 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการจัดการลูกหนี้ จ.หนองบัวลำภู
วาระที่ 3.3.7 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนจัดการหนี้สิน จ.อุดรธานี
วาระที่ 3.3.7 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการจัดการลูกหนี้ จ.อุดรธานี
วาระที่ 3.3.8 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนจัดการหนี้สิน และการจัดการลูกหนี้ ภาพรวมเขตสุขภาพที่ 8
วาระที่ 4.1 ร่างแนวทางการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วาระที่ 5.1 แนวทางในการจัดสรรงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบฯ 2566 ของหน่วยบริการ แม่ข่ายของเครือข่ายบริการปฐมภูมิ ที่ถ่ายโอนให้แก่อบจ.
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
โพสโดย : cfo
วันที่ : 19 ก.ย. 2565