กิจกรรม

 • 11 มิ.ย. 2561
ประชุมสัมมนาสร้งความเข้มแข็งเครือข่...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 8
 • 5 มิ.ย. 2561
ประชุมคณะทำงานจัดทำแนวทางการเบิกจ่า...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 48
 • 4 มิ.ย. 2561
ประชุมคณะอนุกรรมการจัดสรรคัดเลือกแพ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 27
 • 9 พ.ค. 2561
เขตสุขภาพที่ 4,5,13 ศึกษาดูงานการบร...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 47
 • 4 พ.ค. 2561
ประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการใช้จ่าย...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 27
 • 4 พ.ค. 2561
โครงการสำรวจเชิงตรวจสอบร่วมกับภาคเอ...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 29
 • 2 พ.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการและพัฒน...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 20
 • 24 เม.ย. 2561
เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาจัดสรรโค...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 18
 • 24 เม.ย. 2561
ประชุม โครงการสำรวจเชิงตรวจสอบร่วมก...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 17
 • 20 เม.ย. 2561
ประชุมคณะกรรมการ โครงการสำรวจเชิงตร...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 12
 • 2 เม.ย. 2561
ประชุมประเมินผลการผ่าตัดแบบวันเดียว...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 23
 • 2 เม.ย. 2561
ประชุมปรึกษาหารือการดูแลผู้ป่วยระยะ...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 21
 • 28 มี.ค. 2561
ประชุมหารือเตรียมความพร้อมการจัดทำบ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 28
 • 23 มี.ค. 2561
การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและพัฒนาแ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 24
 • 21 มี.ค. 2561
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหาร...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 36
 • 7 มี.ค. 2561
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรผู้รับผ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 22
 • 27 ก.พ. 2561
ปการประชุมพิจารณาคัดเลือกแพทย์ผู้สม...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 22
 • 15 ก.พ. 2561
การตรวจประเมินประสิทธิภาพการบริหารก...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 35
 • 15 ก.พ. 2561
ประชุมชี้แจงแนวทางการรับสมัครแพทย์เ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 24
 • 15 ก.พ. 2561
ประชุม Video Conference การจัดสรรอั...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 26
 • 10 ม.ค. 2561
ประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการใช้จ่าย...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 45
 • 17 ธ.ค. 2560
การประชุมคัดเลือกคณะกรรมการอำนวยกา...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 68
 • 17 ธ.ค. 2560
การประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการแ...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 61
 • 14 ธ.ค. 2560
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการการเงิน...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 42
 • 3 ธ.ค. 2560
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธาร...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 52
 • 27 พ.ย. 2560
ปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเแพาะทาง...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 39
 • 27 พ.ย. 2560
การประชุมหารือการสนับสนุนแพทย์ไปช่ว...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 37
 • 21 พ.ย. 2560
การประชุมบริหารตำแหน่งว่าง เขตสุขภา...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 38
 • 14 ก.ย. 2560
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการและพัฒน...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 27
 • 22 ส.ค. 2560
เขตสุขภาพที่ 11 เข้าศึกษาดุงานด้านก...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 27
 • 7 ส.ค. 2560
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการพัฒน...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 29
 • 7 ส.ค. 2560
ประชุมประเมินผลงานสายงานแพทย์ 17 สา...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 23
 • 17 ก.ค. 2560
ประชุมสัมภาษณ์แพทย์ผู้สมัครเข้าศึกษ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 24
 • 14 ก.ค. 2560
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเขตสุขภาพ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 17
 • 14 ก.ค. 2560
ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานตำแหน่ง...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 15
 • 12 ก.ค. 2560
ประชุมการบริหารจัดการ การผลิตและพัฒ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 15
 • 5 ก.ค. 2560
ประชุมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใ...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 12
 • 27 มิ.ย. 2560
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารทรัพยากรบุ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 14
 • 19 มิ.ย. 2560
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแผนบร...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 13
 • 14 มิ.ย. 2560
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเม...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 13
 • 25 พ.ค. 2560
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 16
 • 24 พ.ค. 2560
การประชุมเพื่อพิจารณาจัดสรรโควตาแพท...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 13
 • 4 พ.ค. 2560
ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานตำแหน่ง...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 13
 • 21 เม.ย. 2560
ประชุมจัดตั้งเครือข่ายบุคลากรสายสนั...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 17
 • 21 เม.ย. 2560
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายวิชาช...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 15
 • 4 เม.ย. 2560
ประชุมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภ...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 12
 • 4 เม.ย. 2560
การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนางา...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 15
 • 29 มี.ค. 2560
ประชุมผู้รับผิดชอบประเมินผลงานทางวิ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 12
 • 29 มี.ค. 2560
การประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลและผ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 12
 • 5 เม.ย. 2560
ประชุมไกล่เกลี่ยข้อร้องเรียน เขตสุข...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 12
 • 27 ก.พ. 2560
ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบงาน...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 13
 • 22 ก.พ. 2560
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการและพัฒน...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 19
 • 21 ก.พ. 2560
ประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนา...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 19