กิจกรรม

 • 8 ก.พ. 2564
ประชุมคณะอนุกรรมการจัดสรรและคัดเลือ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 36
 • 28 ม.ค. 2564
ประชุมพิจารณาคัดเลือกแพทย์ผู้สมัครเ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 30
 • 28 ม.ค. 2564
ประชุมชี้แจงกำหนดการขั้นตอนการรับสม...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 32
 • 28 ม.ค. 2564
ประชุมตำแหน่งว่าง ครั้งที่2/2564...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 36
 • 8 ม.ค. 2564
ประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการใช้จ่าย...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 74
 • 5 ม.ค. 2564
ประชุมติดตามการจัดทำแผนบริหารกรอบอั...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 72
 • 28 ม.ค. 2564
ประชุมคณะทำงานด้านบริหารจัดการกำลัง...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 56
 • 22 ธ.ค. 2563
ประชุมวิชาการ Healthy Lung Forum...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 36
 • 8 ธ.ค. 2563
อบรมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโค...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 40
 • 1 ธ.ค. 2563
ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 49
 • 27 พ.ย. 2563
ประชุมวิชาการ TAC สัญจร ครั้งที่ 2/...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 45
 • 26 พ.ย. 2563
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและ...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 47
 • 26 พ.ย. 2563
การประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 35
 • 22 พ.ย. 2563
ประชุมตำแหน่งว่าง เขตสุขภาพที่ 8 คร...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 64
 • 6 พ.ย. 2563
แพทยสภาสำรวจความพร้อมของการจัดหลักส...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 47
 • 4 พ.ย. 2563
ประชุมพิจารณาประเมินผลงานวิชาการ ตำ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 75
 • 27 ต.ค. 2563
ประชุมโครงการพัฒนาเครือข่าย Spirome...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 53
 • 22 ต.ค. 2563
การประชุมบูรณาการการดูแลสุขภาพทุกช่...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 40
 • 22 ต.ค. 2563
การจัดทำแผนปฏิบัติการ สำนักงานเขตสุ...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 66
 • 22 ต.ค. 2563
การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสำ...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 40
 • 22 ต.ค. 2563
การประชุมบูรณาการร่วมกับศูนย์วิชากา...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 41
 • 11 ต.ค. 2563
ประชุมโครงการพัฒนาเครือข่าย Spirom...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 56
 • 29 ก.ย. 2563
อธิบดีกรมสุขภาพจิต ตรวจเยี่ยม รพร....
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 43
 • 29 ก.ย. 2563
การประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองคำ...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 38
 • 29 ก.ย. 2563
รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่จ...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 43
 • 24 ก.ย. 2563
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพย...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 55
 • 15 ก.ย. 2563
ประชุมตำแหน่งว่าง เขตสุขภาพที่ 8 คร...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 87
 • 28 ส.ค. 2563
ประชุมการใช้งานและดูแลรักษารถเอซเรย...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 54
 • 10 ส.ค. 2563
ประชุมสรุปผลการดำเนินงานการจัดการข้...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 79
 • 9 ส.ค. 2563
ประชุมตำแหน่งว่าง เขตสุขภาพที่ 8 คร...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 105
 • 9 ส.ค. 2563
ประชุมสรุปผลการดำเนินงานการจัดการข้...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 77
 • 5 ส.ค. 2563
ประชุมสรุปผลการตรวจประเมินประสิทธิภ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 61
 • 29 ก.ค. 2563
ประชุมพิจารณาประเมินผลงานวิชาการ ตำ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 105
 • 21 ก.ค. 2563
ประชุมคณะกรรมการกำลังคนด้านสุขภาพ เ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 74
 • 16 ก.ค. 2563
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการการเงิน...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 63
 • 9 ก.ค. 2563
ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานตำแหน่ง...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 79
 • 5 ก.ค. 2563
ประชุมคณะอนุกรรมการจัดสรรและคัดเลือ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 83
 • 24 มิ.ย. 2563
ประชุมพิจารณาประเมินผลงานวิชาการ ตำ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 94
 • 19 มิ.ย. 2563
ประชุมพิจารณาจัดสรรตำแหน่งข้าราชการ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 77
 • 19 มิ.ย. 2563
การประชุมสรุปผลการตรวจราชการกรณีปกต...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 74
 • 19 มิ.ย. 2563
การประชุมนำเสนอผลการดำเนินงาน การตร...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 62
 • 19 มิ.ย. 2563
การประชุมเพื่อทบทวนการตอบโต้และนำเส...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 56
 • 16 มิ.ย. 2563
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพย...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 57
 • 15 มิ.ย. 2563
ประชุมเตรียมความพร้อมการขึ้นระบบบัญ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 65
 • 12 มิ.ย. 2563
การประชุมสรุปผลการตรวจราชการกรณีปกต...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 47
 • 11 มิ.ย. 2563
การประชุมเตรียมสรุปตรวจราชการกรณีปก...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 45
 • 10 มิ.ย. 2563
ประชุมเตรียมข้อมูลการจัดสรรอัตราข้า...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 56
 • 10 มิ.ย. 2563
ประชุมการบริหาตำแหน่งว่าง เขตสุขภาพ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 59
 • 10 มิ.ย. 2563
ประชุมซักซ้อมขั้นตอนการดำเนินการประ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 48
 • 28 พ.ค. 2563
ประชุมคณะทำงานด้านบริหารจัดการกำลัง...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 80
 • 28 พ.ค. 2563
ประชุมคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าร่วมเป็...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 67
 • 27 พ.ค. 2563
ประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการจัดสร...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 55
 • 23 พ.ค. 2563
การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 8 ค...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 65
 • 21 พ.ค. 2563
ประชุมพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเพื่อ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 81
 • 19 พ.ค. 2563
ประชุมชี้แจงการวางแผนกำลังคนตามการจ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 77
 • 14 พ.ค. 2563
ประชุมชี้แจ้งขั้นตอนและวิธีดำเนินกา...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 72
 • 8 พ.ค. 2563
ประชุมเตรียมแผนเพื่อรองรับการรายงาน...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 70
 • 2 พ.ค. 2563
ประชุมคณะทำงานจัดทำแนวทาง หลักเกณฑ์...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 81
 • 29 เม.ย. 2563
ประชุมเตรียมแผนเพื่อรองรับการรายงาน...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 70
 • 24 เม.ย. 2563
ประชุมจัดสรรแพทย์ ผู้ทำสัญญาฯ ประจำ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 81
 • 17 เม.ย. 2563
ประชุมคณะกรรมการจัดสรรและคัดเลือกแพ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 143
 • 20 มี.ค. 2563
ประชุม VDO Conference สาขาแม่และเด็...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 81
 • 17 มี.ค. 2563
ประชุมพิจารณาประเมินผลงานวิชาการ ตำ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 103
 • 16 มี.ค. 2563
ประชุม VDO Conference คณะกรรมการ...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 90
 • 13 มี.ค. 2563
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการการเงิน...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 95
 • 13 มี.ค. 2563
ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 63
 • 11 มี.ค. 2563
การประชุมคณะทำงานด้านบริหารจัดการกำ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 93
 • 26 ก.พ. 2563
ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบเฝ...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 55
 • 26 ก.พ. 2563
ประชุมพัฒนาติดตามกำกับการบริหารจัดก...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 62
 • 25 ก.พ. 2563
ประชุมพิจารณาคัดเลือกแพทย์ผู้สมัครเ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 70
 • 24 ก.พ. 2563
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ข้าราชการ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 69
 • 24 ก.พ. 2563
ประชุมคณะกรรมการกำลังคนด้านสุขภาพ เ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 61
 • 20 ก.พ. 2563
ประชุมการบริหารตำแหน่งว่าง เขตสุขภา...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 61
 • 20 ก.พ. 2563
ประชุมตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกองทุนหล...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 43
 • 11 ก.พ. 2563
ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบคุณภาพบ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 181
 • 11 ก.พ. 2563
ประชุม Video Conference ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 167
 • 11 ก.พ. 2563
ประชุม Video Conference เรื่องการบร...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 167
 • 11 ก.พ. 2563
ประชุม Video Conference เรื่องการรั...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 157
 • 7 ก.พ. 2563
ประชุมเพื่อวางแผนจัดทำแผนกำลังคนการ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 167
 • 29 ม.ค. 2563
ประชุมการบริหารตำแหน่งว่าง เขตสุขภา...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 167
 • 11 ก.พ. 2563
ประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการใช้จ่าย...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 162
 • 11 ก.พ. 2563
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามความ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 155
 • 22 ม.ค. 2563
การประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพแ...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 154
 • 22 ม.ค. 2563
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกา...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 153
 • 22 ม.ค. 2563
การประชุมบูรณาการการดำเนินงานร่วมกั...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 155
 • 22 ม.ค. 2563
พิธีมอบวุฒิบัตรผู้เข้ารับการอบรมนัก...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 151
 • 22 ม.ค. 2563
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการแผ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 147
 • 21 ม.ค. 2563
ประชุมวางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 155
 • 20 ม.ค. 2563
การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 149
 • 20 ม.ค. 2563
การประชุมปรึกษาหารือเรื่องพัฒนาระบบ...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 151
 • 11 ก.พ. 2563
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการการเงิน...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 159
 • 16 ม.ค. 2563
ประชุม Video Conference เรื่องพัฒนา...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 149
 • 14 ม.ค. 2563
การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 149
 • 14 ม.ค. 2563
ประชุม Video Conference เรื่องการบร...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 147
 • 27 ธ.ค. 2562
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้า...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 155
 • 27 ธ.ค. 2562
สาธารณสุขนิเทศก์ เขต 8 ตรวจเยี่ยมกา...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 150
 • 26 ธ.ค. 2562
การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 157
 • 26 ธ.ค. 2562
การประชุมพิจารณากลั่นกรองยกฐานะหน่ว...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 153
 • 26 ธ.ค. 2562
ประชุมพิจารณาประเมินผลงานวิชาการ ตำ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 191
 • 24 ธ.ค. 2562
การประชุมคณะทำงาน Service plan สาขา...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 204
 • 24 ธ.ค. 2562
การประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานวัณโ...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 184
 • 23 ธ.ค. 2562
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามความ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 154
 • 20 ธ.ค. 2562
ประชุมการบริหารตำแหน่งว่าง เขตสุขภา...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 149
 • 19 ธ.ค. 2562
การตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกี...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 148
 • 17 ธ.ค. 2562
ประชุมคณะทำงานพัฒนาและกำหนดแนวทางกา...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 145
 • 20 ธ.ค. 2562
การอบรมพัฒนาศักยภาพนักบริหารจัดการก...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 145
 • 11 ธ.ค. 2562
การประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อชี้แจง...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 153
 • 11 ธ.ค. 2562
การประชุมทางไกล VDO Conference เพื่...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 153
 • 6 ธ.ค. 2562
การประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการแผนย...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 147
 • 4 ธ.ค. 2562
ประชุมคณะทำงานด้านบริหารจัดการข้อมู...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 146
 • 4 ธ.ค. 2562
ประชุม Video Conference...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 150
 • 2 ธ.ค. 2562
การประชุมวางแผนบูรณาการรูปแบบการดำเ...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 150
 • 2 ธ.ค. 2562
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามความ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 145
 • 28 พ.ย. 2562
การประชุมคัดเลือกผู้แทนคณะกรรมการระ...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 146
 • 25 พ.ย. 2562
ประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการใช้จ่าย...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 150
 • 17 พ.ย. 2562
การประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักป...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 148
 • 17 พ.ย. 2562
ตรวจเยี่ยมศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 อุดรธ...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 148
 • 17 พ.ย. 2562
การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 151
 • 14 พ.ย. 2562
การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสต...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 151
 • 14 พ.ย. 2562
การประชุมพัฒนาและกำกับทิศทางการควบค...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 147
 • 14 พ.ย. 2562
สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 8 ร่วม...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 150
 • 17 ต.ค. 2562
ประชุม VDO Conference เพื่อชี้แจงแน...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 149
 • 20 ม.ค. 2563
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการและพัฒน...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 154
 • 4 ก.ย. 2562
ประชุมสรุปตรวจสอบคุณภาพบัญชีหน่วยบร...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 149
 • 4 ก.ย. 2562
ประชุมโครงการพัฒนาระบบข้อมูลทางจักษ...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 151
 • 30 ส.ค. 2562
ประชุมพิจารณาประเมินผลงานวิชาการ ตำ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 153
 • 27 ส.ค. 2562
ประชุมการบริหารตำแหน่งว่าง เขตสุขภา...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 159
 • 22 ส.ค. 2562
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ย...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 149
 • 15 ส.ค. 2562
ประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานป...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 148
 • 19 ก.ย. 2562
ประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการใช้จ่าย...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 148
 • 15 ส.ค. 2562
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการและพัฒน...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 151
 • 31 ก.ค. 2562
ประชุมการบริหารตำแหน่งว่าง เขตสุขภา...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 166
 • 10 ก.ค. 2562
ตรวจประเมินผลการใช้จ่ายเงินกองทุนหล...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 152
 • 9 ก.ค. 2562
ตรวจประเมินผลการใช้จ่ายเงินกองทุนหล...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 149
 • 9 ก.ค. 2562
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการการเงิน...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 148
 • 24 มิ.ย. 2562
การออกตรวจประเมินผลการใช้จ่ายเงินกอ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 149
 • 21 มิ.ย. 2562
ประชุมพัฒนาเครือข่ายวิชาชีพนักจิตวิ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 151
 • 21 มิ.ย. 2562
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายวิชาช...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 147
 • 18 มิ.ย. 2562
การประชุมการบริหารตำแหน่งว่าง เขตสุ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 148
 • 14 มิ.ย. 2562
ประชุมทบทวนพื้นที่จัดสรรแพทย์ประจำบ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 150
 • 4 มิ.ย. 2562
ประชุม Video Conference 4 มิถุนายน...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 156
 • 29 พ.ค. 2562
ประชุมพัฒนาระบบส่งต่อ เขตสุขภาพที่ ...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 152
 • 23 พ.ค. 2562
ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพ มิติด้านง...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 153
 • 16 พ.ค. 2562
ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน Service Pl...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 153
 • 19 ก.ย. 2562
ประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการใช้จ่าย...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 160
 • 10 พ.ค. 2562
ประชุมคณะอนุกรรมการจัดสรรและคัดเลือ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 156
 • 18 มิ.ย. 2562
ประชุมการบริหารตำแหน่งว่าง เขตสุขภา...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 148
 • 8 พ.ค. 2562
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการการเงิน...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 150
 • 1 พ.ค. 2562
ประชุมจัดสรรแพทย์ ผู้ทำสัญญาฯ ประจำ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 146
 • 30 เม.ย. 2562
ประชุม Video Conference การจัดทำหลั...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 152
 • 21 เม.ย. 2562
ประชุมการบริหารตำแหน่งว่าง เขตสุขภา...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 148
 • 23 เม.ย. 2562
ประชุมเพื่อจัดทำระบบและลงโปรแกรม B...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 153
 • 9 เม.ย. 2562
ประชุมทีมสอบสวนการบาดเจ็บและชีวิตจา...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 151
 • 19 มี.ค. 2562
ประชุมพิจารณาปรับระดับและขยายเตียงห...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 149
 • 13 มี.ค. 2562
ประชุมการบริหารตำแหน่งว่าง เขตสุขภา...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 149
 • 7 มี.ค. 2562
ประชุมคณะทำงานตรวจประเมินโรงพยาบาลต...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 151
 • 7 มี.ค. 2562
ประชุมพิจารณากลั่นกรองการปรับระดับแ...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 150
 • 5 มี.ค. 2562
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการและพัฒน...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 149
 • 1 มี.ค. 2562
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาเครือข่ายกา...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 147
 • 28 ก.พ. 2562
ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการบันทึก...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 149
 • 25 ก.พ. 2562
ประชุมคัดเลือกผู้บริหารสาธารณสุขดีเ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 154
 • 25 ก.พ. 2562
ประชุมพิจารณาประเมินผลงานวิชาการ ตำ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 146
 • 6 ก.พ. 2562
ประชุมการบริหารตำแหน่งว่าง เขตสุขภา...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 145
 • 25 ธ.ค. 2561
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน Se...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 152
 • 21 ธ.ค. 2561
ประชุม Video Conference 19 ธันวาคม ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 147
 • 21 ธ.ค. 2561
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการแผ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 147
 • 19 ธ.ค. 2561
ประชุมพัฒนาโปรแกรม Long Term Care (...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 149
 • 19 ธ.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการและพัฒน...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 150
 • 17 ธ.ค. 2561
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน Serv...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 149
 • 13 ธ.ค. 2561
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูล...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 149
 • 11 ธ.ค. 2561
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน Se...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 147
 • 7 ธ.ค. 2561
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน Se...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 146
 • 6 ธ.ค. 2561
ประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการใช้จ่าย...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 150
 • 6 ธ.ค. 2561
การประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความรู้ คว...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 152
 • 6 ธ.ค. 2561
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน Serv...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 146
 • 4 ธ.ค. 2561
อุทธรณ์การปรับเกลี่ยรายรับเงินกองทุ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 150
 • 4 ธ.ค. 2561
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน Se...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 146
 • 3 ธ.ค. 2561
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน Se...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 148
 • 30 พ.ย. 2561
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภา...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 149
 • 27 พ.ย. 2561
ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 150
 • 27 พ.ย. 2561
ประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ด้านเว...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 147
 • 27 พ.ย. 2561
ประชุม Video Conference ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 142
 • 21 พ.ย. 2561
ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน ตำแหน่...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 147
 • 8 พ.ย. 2561
ประชุมคณะทำงาน Service Plan สาขาสุข...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 143
 • 8 พ.ย. 2561
ประชุมพัฒนาเครือข่ายนักรังสีการแพทย...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 147
 • 7 พ.ย. 2561
ประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการใช้จ่าย...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 148
 • 31 ต.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการและพัฒน...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 149
 • 30 ต.ค. 2561
ประชุมการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิและค...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 148
 • 29 ต.ค. 2561
ประชุมคณะอนุกรรมการเครือข่ายวิชาชีพ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 144
 • 25 ต.ค. 2561
ประชุมหารือแนวทางการจัดทำหลักสูตรพั...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 148
 • 19 ต.ค. 2561
ประชุมชี้แจงแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนฯ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 148
 • 10 ก.ย. 2561
ประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการใช้จ่าย...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 148
 • 9 ก.ย. 2561
ประชุมสรุปผลการตรวจสอบคุณภาพบัญชีหน...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 147
 • 31 ส.ค. 2561
การประชุมวิชาการ และติดตามผลการดำเน...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 147
 • 31 ส.ค. 2561
การประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทำงาน ด...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 147
 • 10 ส.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภ...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 146
 • 26 ก.ค. 2561
พิธีเปิดอาคารสำนักงานเขตสุขภาพที่ 8...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 149
 • 25 ก.ค. 2561
ประชชุมปรึกษาหารือคณะทำงานการดูแลผู...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 151
 • 10 ก.ค. 2561
การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 8 ค...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 149
 • 10 ก.ค. 2561
ประชุมชี้แจงการบริหารจัดการและพัฒนา...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 152
 • 10 ก.ค. 2561
ประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการใช้จ่าย...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 145
 • 10 ก.ค. 2561
ประชุมชี้แจงการประเมินผลงานวิชาการ ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 151
 • 9 ก.ค. 2561
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาเรียน...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 148
 • 26 มิ.ย. 2561
การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเร...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 148
 • 11 มิ.ย. 2561
ประชุมสัมมนาสร้งความเข้มแข็งเครือข่...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 145
 • 5 มิ.ย. 2561
ประชุมคณะทำงานจัดทำแนวทางการเบิกจ่า...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 153
 • 4 มิ.ย. 2561
ประชุมคณะอนุกรรมการจัดสรรคัดเลือกแพ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 143
 • 9 พ.ค. 2561
เขตสุขภาพที่ 4,5,13 ศึกษาดูงานการบร...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 149
 • 4 พ.ค. 2561
ประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการใช้จ่าย...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 151
 • 4 พ.ค. 2561
โครงการสำรวจเชิงตรวจสอบร่วมกับภาคเอ...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 148
 • 2 พ.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการและพัฒน...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 148
 • 24 เม.ย. 2561
เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาจัดสรรโค...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 148
 • 24 เม.ย. 2561
ประชุม โครงการสำรวจเชิงตรวจสอบร่วมก...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 148
 • 20 เม.ย. 2561
ประชุมคณะกรรมการ โครงการสำรวจเชิงตร...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 145
 • 2 เม.ย. 2561
ประชุมประเมินผลการผ่าตัดแบบวันเดียว...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 151
 • 2 เม.ย. 2561
ประชุมปรึกษาหารือการดูแลผู้ป่วยระยะ...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 143
 • 28 มี.ค. 2561
ประชุมหารือเตรียมความพร้อมการจัดทำบ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 150
 • 23 มี.ค. 2561
การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและพัฒนาแ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 149
 • 21 มี.ค. 2561
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหาร...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 147
 • 7 มี.ค. 2561
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรผู้รับผ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 145
 • 27 ก.พ. 2561
ปการประชุมพิจารณาคัดเลือกแพทย์ผู้สม...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 147
 • 15 ก.พ. 2561
การตรวจประเมินประสิทธิภาพการบริหารก...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 148
 • 15 ก.พ. 2561
ประชุมชี้แจงแนวทางการรับสมัครแพทย์เ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 151
 • 15 ก.พ. 2561
ประชุม Video Conference การจัดสรรอั...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 148
 • 19 ก.ย. 2562
ประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการใช้จ่าย...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 147
 • 17 ธ.ค. 2560
การประชุมคัดเลือกคณะกรรมการอำนวยกา...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 145
 • 17 ธ.ค. 2560
การประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการแ...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 154
 • 14 ธ.ค. 2560
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการการเงิน...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 148
 • 3 ธ.ค. 2560
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธาร...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 155
 • 27 พ.ย. 2560
ปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเแพาะทาง...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 151
 • 27 พ.ย. 2560
การประชุมหารือการสนับสนุนแพทย์ไปช่ว...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 147
 • 21 พ.ย. 2560
การประชุมบริหารตำแหน่งว่าง เขตสุขภา...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 146
 • 14 ก.ย. 2560
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการและพัฒน...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 148
 • 22 ส.ค. 2560
เขตสุขภาพที่ 11 เข้าศึกษาดุงานด้านก...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 150
 • 7 ส.ค. 2560
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการพัฒน...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 175
 • 7 ส.ค. 2560
ประชุมประเมินผลงานสายงานแพทย์ 17 สา...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 168
 • 17 ก.ค. 2560
ประชุมสัมภาษณ์แพทย์ผู้สมัครเข้าศึกษ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 169
 • 14 ก.ค. 2560
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเขตสุขภาพ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 175
 • 14 ก.ค. 2560
ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานตำแหน่ง...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 150
 • 12 ก.ค. 2560
ประชุมการบริหารจัดการ การผลิตและพัฒ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 176
 • 5 ก.ค. 2560
ประชุมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใ...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 165
 • 27 มิ.ย. 2560
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารทรัพยากรบุ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 168
 • 19 มิ.ย. 2560
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแผนบร...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 176
 • 14 มิ.ย. 2560
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเม...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 168
 • 25 พ.ค. 2560
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 153
 • 24 พ.ค. 2560
การประชุมเพื่อพิจารณาจัดสรรโควตาแพท...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 169
 • 4 พ.ค. 2560
ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานตำแหน่ง...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 175
 • 21 เม.ย. 2560
ประชุมจัดตั้งเครือข่ายบุคลากรสายสนั...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 171
 • 21 เม.ย. 2560
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายวิชาช...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 147
 • 4 เม.ย. 2560
ประชุมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภ...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 171
 • 4 เม.ย. 2560
การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนางา...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 149
 • 29 มี.ค. 2560
ประชุมผู้รับผิดชอบประเมินผลงานทางวิ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 170
 • 29 มี.ค. 2560
การประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลและผ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 145
 • 5 เม.ย. 2560
ประชุมไกล่เกลี่ยข้อร้องเรียน เขตสุข...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 167
 • 27 ก.พ. 2560
ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบงาน...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 155
 • 22 ก.พ. 2560
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการและพัฒน...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 176
 • 21 ก.พ. 2560
ประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนา...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 176