กิจกรรม

 • 25 ธ.ค. 2561
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน Se...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 24
 • 21 ธ.ค. 2561
ประชุม Video Conference 19 ธันวาคม ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 24
 • 21 ธ.ค. 2561
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการแผ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 38
 • 19 ธ.ค. 2561
ประชุมพัฒนาโปรแกรม Long Term Care (...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 21
 • 19 ธ.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการและพัฒน...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 18
 • 17 ธ.ค. 2561
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน Serv...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 22
 • 13 ธ.ค. 2561
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูล...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 29
 • 11 ธ.ค. 2561
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน Se...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 18
 • 7 ธ.ค. 2561
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน Se...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 30
 • 6 ธ.ค. 2561
ประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการใช้จ่าย...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 23
 • 6 ธ.ค. 2561
การประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความรู้ คว...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 15
 • 6 ธ.ค. 2561
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน Serv...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 18
 • 4 ธ.ค. 2561
อุทธรณ์การปรับเกลี่ยรายรับเงินกองทุ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 26
 • 4 ธ.ค. 2561
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน Se...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 17
 • 3 ธ.ค. 2561
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน Se...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 14
 • 30 พ.ย. 2561
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภา...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 21
 • 27 พ.ย. 2561
ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 22
 • 27 พ.ย. 2561
ประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ด้านเว...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 24
 • 27 พ.ย. 2561
ประชุม Video Conference ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 17
 • 21 พ.ย. 2561
ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน ตำแหน่...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 24
 • 8 พ.ย. 2561
ประชุมคณะทำงาน Service Plan สาขาสุข...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 30
 • 8 พ.ย. 2561
ประชุมพัฒนาเครือข่ายนักรังสีการแพทย...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 28
 • 7 พ.ย. 2561
ประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการใช้จ่าย...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 31
 • 31 ต.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการและพัฒน...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 48
 • 30 ต.ค. 2561
ประชุมการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิและค...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 41
 • 29 ต.ค. 2561
ประชุมคณะอนุกรรมการเครือข่ายวิชาชีพ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 33
 • 25 ต.ค. 2561
ประชุมหารือแนวทางการจัดทำหลักสูตรพั...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 31
 • 19 ต.ค. 2561
ประชุมชี้แจงแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนฯ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 38
 • 10 ก.ย. 2561
ประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการใช้จ่าย...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 48
 • 9 ก.ย. 2561
ประชุมสรุปผลการตรวจสอบคุณภาพบัญชีหน...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 42
 • 31 ส.ค. 2561
การประชุมวิชาการ และติดตามผลการดำเน...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 39
 • 31 ส.ค. 2561
การประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทำงาน ด...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 46
 • 10 ส.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภ...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 38
 • 26 ก.ค. 2561
พิธีเปิดอาคารสำนักงานเขตสุขภาพที่ 8...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 106
 • 25 ก.ค. 2561
ประชชุมปรึกษาหารือคณะทำงานการดูแลผู...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 28
 • 10 ก.ค. 2561
การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 8 ค...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 48
 • 10 ก.ค. 2561
ประชุมชี้แจงการบริหารจัดการและพัฒนา...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 43
 • 10 ก.ค. 2561
ประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการใช้จ่าย...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 38
 • 10 ก.ค. 2561
ประชุมชี้แจงการประเมินผลงานวิชาการ ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 43
 • 9 ก.ค. 2561
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาเรียน...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 40
 • 26 มิ.ย. 2561
การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเร...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 47
 • 11 มิ.ย. 2561
ประชุมสัมมนาสร้งความเข้มแข็งเครือข่...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 70
 • 5 มิ.ย. 2561
ประชุมคณะทำงานจัดทำแนวทางการเบิกจ่า...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 83
 • 4 มิ.ย. 2561
ประชุมคณะอนุกรรมการจัดสรรคัดเลือกแพ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 51
 • 9 พ.ค. 2561
เขตสุขภาพที่ 4,5,13 ศึกษาดูงานการบร...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 95
 • 4 พ.ค. 2561
ประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการใช้จ่าย...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 59
 • 4 พ.ค. 2561
โครงการสำรวจเชิงตรวจสอบร่วมกับภาคเอ...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 46
 • 2 พ.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการและพัฒน...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 38
 • 24 เม.ย. 2561
เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาจัดสรรโค...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 35
 • 24 เม.ย. 2561
ประชุม โครงการสำรวจเชิงตรวจสอบร่วมก...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 40
 • 20 เม.ย. 2561
ประชุมคณะกรรมการ โครงการสำรวจเชิงตร...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 29
 • 2 เม.ย. 2561
ประชุมประเมินผลการผ่าตัดแบบวันเดียว...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 40
 • 2 เม.ย. 2561
ประชุมปรึกษาหารือการดูแลผู้ป่วยระยะ...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 32
 • 28 มี.ค. 2561
ประชุมหารือเตรียมความพร้อมการจัดทำบ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 41
 • 23 มี.ค. 2561
การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและพัฒนาแ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 39
 • 21 มี.ค. 2561
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหาร...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 52
 • 7 มี.ค. 2561
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรผู้รับผ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 34
 • 27 ก.พ. 2561
ปการประชุมพิจารณาคัดเลือกแพทย์ผู้สม...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 34
 • 15 ก.พ. 2561
การตรวจประเมินประสิทธิภาพการบริหารก...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 46
 • 15 ก.พ. 2561
ประชุมชี้แจงแนวทางการรับสมัครแพทย์เ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 39
 • 15 ก.พ. 2561
ประชุม Video Conference การจัดสรรอั...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 47
 • 10 ม.ค. 2561
ประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการใช้จ่าย...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 81
 • 17 ธ.ค. 2560
การประชุมคัดเลือกคณะกรรมการอำนวยกา...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 116
 • 17 ธ.ค. 2560
การประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการแ...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 75
 • 14 ธ.ค. 2560
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการการเงิน...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 92
 • 3 ธ.ค. 2560
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธาร...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 72
 • 27 พ.ย. 2560
ปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเแพาะทาง...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 93
 • 27 พ.ย. 2560
การประชุมหารือการสนับสนุนแพทย์ไปช่ว...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 54
 • 21 พ.ย. 2560
การประชุมบริหารตำแหน่งว่าง เขตสุขภา...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 70
 • 14 ก.ย. 2560
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการและพัฒน...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 40
 • 22 ส.ค. 2560
เขตสุขภาพที่ 11 เข้าศึกษาดุงานด้านก...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 40
 • 7 ส.ค. 2560
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการพัฒน...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 40
 • 7 ส.ค. 2560
ประชุมประเมินผลงานสายงานแพทย์ 17 สา...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 41
 • 17 ก.ค. 2560
ประชุมสัมภาษณ์แพทย์ผู้สมัครเข้าศึกษ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 40
 • 14 ก.ค. 2560
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเขตสุขภาพ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 31
 • 14 ก.ค. 2560
ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานตำแหน่ง...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 31
 • 12 ก.ค. 2560
ประชุมการบริหารจัดการ การผลิตและพัฒ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 29
 • 5 ก.ค. 2560
ประชุมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใ...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 61
 • 27 มิ.ย. 2560
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารทรัพยากรบุ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 46
 • 19 มิ.ย. 2560
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแผนบร...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 79
 • 14 มิ.ย. 2560
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเม...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 27
 • 25 พ.ค. 2560
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 29
 • 24 พ.ค. 2560
การประชุมเพื่อพิจารณาจัดสรรโควตาแพท...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 94
 • 4 พ.ค. 2560
ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานตำแหน่ง...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 26
 • 21 เม.ย. 2560
ประชุมจัดตั้งเครือข่ายบุคลากรสายสนั...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 63
 • 21 เม.ย. 2560
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายวิชาช...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 25
 • 4 เม.ย. 2560
ประชุมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภ...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 27
 • 4 เม.ย. 2560
การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนางา...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 27
 • 29 มี.ค. 2560
ประชุมผู้รับผิดชอบประเมินผลงานทางวิ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 27
 • 29 มี.ค. 2560
การประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลและผ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 30
 • 5 เม.ย. 2560
ประชุมไกล่เกลี่ยข้อร้องเรียน เขตสุข...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 25
 • 27 ก.พ. 2560
ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบงาน...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 60
 • 22 ก.พ. 2560
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการและพัฒน...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 36
 • 21 ก.พ. 2560
ประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนา...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 35