ข่าวประชาสัมพันธ์

รหัส หัวข้อข่าว
ดาวน์โหลด
กลุ่มงาน
วันที่
[2408] หนังสือแจ้งการบริหารจัดการหนี้สิน หน่วยบริการในสังกัด สปสธ. ...
CFO
23 มิ.ย. 2565
[2404] ข้อมูลการตรวจความไวต่อยา (Antibiogram) เขตสุขภาพที่ 8...
CSO
21 มิ.ย. 2565
[2402] ขอเชิญประชาสัมพันธ์เชิญผู้บริหารเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตร Grid Public 2022 ...
CHRO
20 มิ.ย. 2565
[2401] ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมและตรวจสุขภาพก่อนเข้ารับการศึกษา...
CHRO
17 มิ.ย. 2565
[2400] ขออนุมัติใช้กรอบอัตรากำลังขั้นสูง ...
CHRO
17 มิ.ย. 2565
[2399] แพทย์เข้าร่วมโครงการปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเว...
CHRO
17 มิ.ย. 2565
[2398] อนุมัติการขอใช้ตำแหน่งว่าง ครั้งที่ 8/2565 ในวันที่ 30 พ.ค. 65 ...
CHRO
17 มิ.ย. 2565
รหัส หัวข้อข่าว
ดาวน์โหลด
กลุ่มงาน
วันที่
[2410] มอบหมายผู้ทำหน้าที่เป็นกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติผู้เหมาะสมที่จะเข้ารับการประเมินบุค...
CHRO
24 มิ.ย. 2565
[2409] ประชุมหารือการจัดทำสัญญารับบริการรักษาพยาบาลเป็นเงินเชื่อ กับบริษัทประกันภัย ของโรงพยาบาล...
CFO
23 มิ.ย. 2565
[2407] ขอส่งหนังสือเข้ารับการกลั่นกรองคุณสมบัติ ...
CHRO
21 มิ.ย. 2565
[2406] เชิญประชุมพิจารณากลั่นกรองคุณสมบติผู้เหมาะสมที่จะเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ด...
CHRO
21 มิ.ย. 2565
[2405] เชิญประชุมตำแหน่งว่าง ครั้งที่ 9/2565...
-
CHRO
21 มิ.ย. 2565
[2403] ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการจัดสรรและคัดเลือกแพทย์เข้าศึกษาหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน ปี 2566 ...
-
CHRO
20 มิ.ย. 2565
[2386] เอกสารประกอบการประชุม คกก. CFO ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 20 มิถุนายน 2565...
CFO
13 มิ.ย. 2565

กิจกรรม

ประชุมสรุปผลตรวจราชการและนิเทศ...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 3
ออกตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปก...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 6
ออกตรวจเยี่ยม หน่วยบริการสาธาร...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 4
ออกตรวจเยี่ยม หน่วยบริการสาธาร...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 7
ประชุมสรุปผลตรวจราชการและนิเทศ...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 19
ออกตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปก...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 21

ลิงก์อื่นๆ

แผนที่