ข่าวประชาสัมพันธ์

รหัส หัวข้อข่าว
ดาวน์โหลด
กลุ่มงาน
วันที่
[0518] ขอความร่วมมือให้ข้อมูลเพื่อปรับกรอบอัตรากำลังบุคลากรสายวิชาชีพแพทย์...
CHRO
10 พ.ค. 2561
[0514] แจ้งคำสั่งคณะอนุกรรมการ จำนวน 4 คณะ...
CHRO
7 พ.ค. 2561
[0513] การสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่...
CHRO
7 พ.ค. 2561
[0512] ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการและเข้าร่วมการประชุมวิชาการ และมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุ...
CHRO
7 พ.ค. 2561
[0510] การรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานตัวชีวัด ปี 2561 ร้อยละของหน่วยงานที่มีการนำดัชนีความสุขของคน...
CHRO
4 พ.ค. 2561
[0509] ขอความร่วมมือส่งผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมอบรมปฐมนิเทศและเลือกสถานที่ปฏิบัติงานแพทย์ ทันตแพทย์ ...
CHRO
4 พ.ค. 2561
[0501] ขอเชิญประชุม 4 thNational Palliative and Hospice Care Conference...
CHRO
2 พ.ค. 2561
รหัส หัวข้อข่าว
ดาวน์โหลด
กลุ่มงาน
วันที่
[0523] คำสั่งคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 8 ที่ 142/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภา...
CSO
20 พ.ค. 2561
[0511] แจ้งปรับปรุงแนวทางเวชปฏิบัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า...
CSO
7 พ.ค. 2561
[0508] สไลด์ โครงการสำรวจเชิงตรวจสอบร่วมกับภาคเอกชน เพื่อเผยแพร่เทคโนโลยีจากญี่ปุ่น เขตสุขภาพท...
CSO
4 พ.ค. 2561
[0507] บทสรุปผู้บริหารโครงการสำรวจเชิงตรวจสอบร่วมกับภาคเอกชน เพื่อเผยแพร่เทคโนโลยีจากญี่ปุ่น ในก...
CSO
4 พ.ค. 2561
[0504] สรุปรายงานการประชุม การดูแลผู้ป่วยระยะกลาง Intermediate care IMC ...
CSO
3 พ.ค. 2561
[0503] ขอเชิญส่งผลงาน Best practice เพื่อร่วมประชุม Service plan sharing ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑...
CSO
3 พ.ค. 2561
[0502] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายบริการและวิชาการทางการแพทย์...
CSO
3 พ.ค. 2561

กิจกรรม

 • 9 พ.ค. 2561
เขตสุขภาพที่ 4,5,13 ศึกษาดูงานการบร...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 22
 • 4 พ.ค. 2561
ประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการใช้จ่าย...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 14
 • 4 พ.ค. 2561
โครงการสำรวจเชิงตรวจสอบร่วมกับภาคเอ...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 10
 • 2 พ.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการและพัฒน...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 15
 • 24 เม.ย. 2561
เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาจัดสรรโค...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 14
 • 24 เม.ย. 2561
ประชุม โครงการสำรวจเชิงตรวจสอบร่วมก...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 13

ลิงก์อื่นๆ

แผนที่