ข่าวประชาสัมพันธ์

รหัส หัวข้อข่าว
ดาวน์โหลด
กลุ่มงาน
วันที่
[0567] การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประม...
CIO
19 ก.ค. 2561
[0555] ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาเรียนรู้การออกแบบระบบตามโครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังติดตามป้องก...
CIO
28 มิ.ย. 2561
[0550] ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๑...
CIO
21 มิ.ย. 2561
[0539] แบบฟอร์มคำขอจัดตั้งและปรับระดับศักยภาพหน่วยบริการสุขภาพ (แผน 5 ปี) และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ...
CIO
9 มิ.ย. 2561
[0528] แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรม 100 ปีการสาธารณสุขไทย...
CIO
31 พ.ค. 2561
[0527] การบริหารจัดการเขตสุขภาพที่ 8 ปี 2561 และผลการดำเนินงาน...
CIO
28 พ.ค. 2561
[0526] ขอข้อมูลการดำเนินงาน PA + ตัวชี้วัดตามยุทธสาสตร์เขตสุขภาพ รอบ 9 เดือน ...
CIO
23 พ.ค. 2561
รหัส หัวข้อข่าว
ดาวน์โหลด
กลุ่มงาน
วันที่
[0566] ขอเชิญเข้าร่วมประชุม เรื่องการใช้งานโปรแกรม My Account...
CFO
17 ก.ค. 2561
[0565] สรุปการส่งรายงานทางการเงิน ของ รพ.สต. ในเขตสุขภาพที่ 8 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561...
CFO
17 ก.ค. 2561
[0561] เอกสารประกอบการประชุม คณะทำงานฯ5X5 ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 9 กรกฎาคม 2561...
CFO
8 ก.ค. 2561
[0560] ผลการกำกับติดตาม ผลการดำเนินงานตามแผน Planfin ประจำเดือน พ.ค. 2561...
CFO
5 ก.ค. 2561
[0559] การใช้แนวทางอัตราค่าบริการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560...
CFO
5 ก.ค. 2561
[0558] สรุปผลการประเมินต้นทุนหน่วยบริการแบบQuick Method ณ สิ้นไตรมาส 2/2561 ,ณ 30 เม.ย. 2561 และ ...
CFO
5 ก.ค. 2561
[0554] ข้อมูลการเงินการคลังประกอบการคตรวจราชการ รอบ 2 ปี 2561 Update 25 มิย 61...
CFO
26 มิ.ย. 2561
รหัส หัวข้อข่าว
ดาวน์โหลด
กลุ่มงาน
วันที่
[0556] แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการ ศูนย์การเรียนรู้ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวแล...
CHRO
28 มิ.ย. 2561
[0518] ขอความร่วมมือให้ข้อมูลเพื่อปรับกรอบอัตรากำลังบุคลากรสายวิชาชีพแพทย์...
CHRO
10 พ.ค. 2561
[0514] แจ้งคำสั่งคณะอนุกรรมการ จำนวน 4 คณะ...
CHRO
7 พ.ค. 2561
[0513] การสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่...
CHRO
7 พ.ค. 2561
[0512] ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการและเข้าร่วมการประชุมวิชาการ และมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุ...
CHRO
7 พ.ค. 2561
[0510] การรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานตัวชีวัด ปี 2561 ร้อยละของหน่วยงานที่มีการนำดัชนีความสุขของคน...
CHRO
4 พ.ค. 2561
[0509] ขอความร่วมมือส่งผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมอบรมปฐมนิเทศและเลือกสถานที่ปฏิบัติงานแพทย์ ทันตแพทย์ ...
CHRO
4 พ.ค. 2561
รหัส หัวข้อข่าว
ดาวน์โหลด
กลุ่มงาน
วันที่
[0564] Blueprint HRP แผนกำลังคนด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 8...
CSO
17 ก.ค. 2561
[0563] เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงาน Service Plan สาขา IMC ...
CSO
13 ก.ค. 2561
[0562] สำรวจข้อมูล กิจกรรม 1 วัด 1 โรงพยาบาล...
CSO
11 ก.ค. 2561
[0557] แผนคำขอจัดตั้งและปรับระดับหน่วยบริการ ระยะ 5 ปี (2561-2565) เขตสุขภาพที่ 8...
CSO
15 ก.ค. 2561
[0551] ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) เขตสุขภาพ...
CSO
24 มิ.ย. 2561
[0549] สรุปสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพที่สำคัญทางระบาดวิทยาประจำสัปดาห์ที่ 18...
CSO
20 มิ.ย. 2561
[0547] ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปีราชวิทยาลัยศํลยแพทย์ ครั้งที่ ๔๓ ปี ๒๕๖๑...
CSO
15 มิ.ย. 2561

กิจกรรม

 • 10 ก.ค. 2561
การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 8 ค...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 20
 • 10 ก.ค. 2561
ประชุมชี้แจงการบริหารจัดการและพัฒนา...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 13
 • 10 ก.ค. 2561
ประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการใช้จ่าย...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 11
 • 10 ก.ค. 2561
ประชุมชี้แจงการประเมินผลงานวิชาการ ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 20
 • 9 ก.ค. 2561
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาเรียน...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 16
 • 26 มิ.ย. 2561
การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเร...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 28

ลิงก์อื่นๆ

แผนที่