ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน

ผู้ป่วยนอก

ผู้ป่วยใน

จังหวัด รพ. ประเภท ระดับ ต้นทุนบริการผู้ป่วยนอก  ต้นทุนบริการผู้ป่วยใน ผลประเมิน OP&IP
ต้นทุนบริการ(บาท) จำนวนครั้ง(ครั้ง) ต้นทุนบริการ(ต่อครั้ง) Mean+1SD ผลประเมิน ต้นทุนบริการ(บาท)  Sum AdjRW ต้นทุนบริการ (AdjRW)  Mean+1SD ผลประเมิน