TPS ภาพเขต
TPS แยกตามจังหวัด
จังหวัด โรงพยาบาล กลุ่ม รพ. ขนาดเตียง จำนวนปชก.UC ทุนสำรองสุทธิ(NWC) เงินบำรุงหลังหักหนี้ EBITDA รายได้สุง (ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (NI) score