วิกฤติระดับ 7 (RISK SCORE) ภาพเขต
วิกฤติระดับ 7 (RISK SCORE) แยกตามจังหวัด
จังหวัด โรงพยาบาล กลุ่ม รพ. ขนาดเตียง CR QR Cash NWC NI+Depreciation Liquid Index StatusIndex Survival Index Risk Scoring MOPH EBITDA เงินบำรุงคงเหลือ(หักหนี้แล้ว)