LC
ค่ายา
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
ค่าเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์

จำนวนเงินในงบการเงิน (ผ่านเกณฑ์) แยกตามจังหวัด

จำนวนเงินในงบการเงิน (ไม่ผ่านเกณฑ์) แยกตามจังหวัด

จังหวัด รพ. ประเภท SP จำนวนเตียง POP UC (01/04/62) ระดับ LC ค่ายา ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์
ผลการดำเนินงาน ค่าเฉลี่ย ผลการเปรียบเทียบค่ากลาง คะแนน ผลการดำเนินงาน ค่าเฉลี่ย ผลการเปรียบเทียบค่ากลาง คะแนน ผลการดำเนินงาน ค่าเฉลี่ย ผลการเปรียบเทียบค่ากลาง คะแนน ผลการดำเนินงาน ค่าเฉลี่ย ผลการเปรียบเทียบค่ากลาง คะแนน