จังหวัด รหัสโรงพยาบาล โรงพยาบาล ขนาด กลุ่ม โรงพยาบาล. ขนาดเตียง จำนวนปชก.UC ทุนสำรองสุทธิ(NWC) เงินบำรุงหลังหักหนี้ EBITDA