เหมาจ่ายรายหัว UC
เรียกเก็บUC/กองทุนUC/EMS
ประกันสังคม
ข้าราชการ
พรบ.
ชำระเงินเอง
งบบุคลากร

รายได้ (ผ่านเกณฑ์) แยกตามจังหวัด

รายได้ (ไม่ผ่านเกณฑ์) แยกตามจังหวัด

จังหวัด จังหวัด รพ. ประเภท SP จำนวนเตียง POP UC (01/04/62) ระดับ เหมาจ่ายรายหัว UC เรียกเก็บUC/กองทุนUC/EMS ประกันสังคม ข้าราชการ พรบ. ชำระเงินเอง งบบุคลากร
Mean-1SD ผลการดำเนินงาน ผลการประเมิน Mean-1SD ผลการดำเนินงาน ผลการประเมิน Mean-1SD ผลการดำเนินงาน ผลการประเมิน Mean-1SD ผลการดำเนินงาน ผลการประเมิน Mean-1SD ผลการดำเนินงาน ผลการประเมิน Mean-1SD ผลการดำเนินงาน ผลการประเมิน Mean-1SD ผลการดำเนินงาน ผลการประเมิน