บุคลากรรวม
ค่าฝึกอบรม
ยาใช้ไป
วัสดุการแพทย์
วัสดุวิทยาศาสตร์ .
วัสดุอื่น
ซ่อมแซม/จ้างเหมา
จ้างตรวจLAB
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าใช้สอยอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่าใช้จ่าย (ผ่านเกณฑ์) แยกตามจังหวัด

ค่าใช้จ่าย (ไม่ผ่านเกณฑ์) แยกตามจังหวัด

จังหวัด รพ. ประเภท SP จำนวนเตียง POP UC (01/04/62) ระดับ บุคลากรรวม ค่าฝึกอบรม ยาใช้ไป วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์ วัสดุอื่น ซ่อมแซม/จ้างเหมา จ้างตรวจLAB ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้สอยอื่นๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
Mean-1SD ผลการดำเนินงาน ผลการประเมิน Mean-1SD ผลการดำเนินงาน ผลการประเมิน Mean-1SD ผลการดำเนินงาน ผลการประเมิน Mean-1SD ผลการดำเนินงาน ผลการประเมิน Mean-1SD ผลการดำเนินงาน ผลการประเมิน Mean-1SD ผลการดำเนินงาน ผลการประเมิน Mean-1SD ผลการดำเนินงาน ผลการประเมิน Mean-1SD ผลการดำเนินงาน ผลการประเมิน Mean-1SD ผลการดำเนินงาน ผลการประเมิน Mean-1SD ผลการดำเนินงาน ผลการประเมิน Mean-1SD ผลการดำเนินงาน ผลการประเมิน