สรุปผลการประเมิน รายได้ & ค่าใช้จ่าย

รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุนและรายได้อื่น)

ค่าใช้จ่ายรวม(ไม่รวมค่าเสื่อมและตัดจำหน่าย)

    รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุนและรายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) ค่าใช้จ่ายรวม(ไม่รวมค่าเสื่อมและตัดจำหน่าย) สรุปผลการประเมิน รายได้ & ค่าใช้จ่าย
จังหวัด โรงพยาบาล แผน ผล ผลต่าง ร้อยละ ผลการประเมิน แผน ผลการดำเนินงาน ผลต่าง ร้อยละ ผลการประเมิน