วิกฤติระดับ 7 (RISK SCORE) ภาพเขต
วิกฤติระดับ 7 (RISK SCORE) แยกตามจังหวัด
จังหวัด โรงพยาบาล กลุ่ม รพ. ขนาดเตียง CR QR Cash NWC EBITDA Liquid Index StatusIndex Survival Index Risk Scoring เขต 8