รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

แผนคำขอจัดตั้งและปรับระดับหน่วยบริการ ระยะ 5 ปี (2561-2565) เขตสุขภาพที่ 8
รายละเอียด :

แผนคำขอจัดตั้งและปรับระดับหน่วยบริการ ระยะ 5 ปี (2561-2565) เขตสุขภาพที่ 8

ประกอบการวาระการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 8 

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561

ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8

ดาวน์โหลดเอกสาร : แผนปรับระดับและขยายเตียงหน่วยบริการ เขตสุขภาพที่ 8
แผนปรับระดับหน่วยบริการ เขตสุขภาพที่ 8 (รายจังหวัด)
Flow การจัดทำแผนปรับระดับหน่วยบริการ เขตสุขภาพที่ 8
ตาราง 1.1-1.5 ข้อมูลภาพรวมปรับระดับ+ขยายเตียง 61-65 เขตสุขภาพที่ 8
กลุ่มงาน : กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
โพสโดย : cso
วันที่ : 15 ก.ค. 2561