รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานจัดทำแนวทางการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ฉบับ 11 ข้อ 11.7.1 (5)
รายละเอียด :

เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานจัดทำแนวทางการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ฉบับ 11 ข้อ 11.7.1 (5)

ดาวน์โหลดเอกสาร : 1.คำสั่งคณะทำงาน
2.ระเบียบหลักเกณฑ์ฯ
2.1.1 บันทึกข้อความที่ สธ 0201.042.1/1067 ลงวันที่ 20 เม.ย. 2560
2.2 ตัวอย่างการซักซ้อมความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
โพสโดย : cfo
วันที่ : 31 พ.ค. 2561