รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หลักเกณณ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ,ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ เขตสุขภาพที่ 8
รายละเอียด :

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 8  อนุมัติให้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันตาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  ตามบันทึกข้อความ เลขที่ อด.0032.001/2175    ลงวันที่  22   พฤศจิกายน 2560 

ดาวน์โหลดเอกสาร : ดาวน์โหลด
ยอดดาวน์โหลด : 252 ครั้ง
กลุ่มงาน : กลุ่มงานอำนวยการ (GM)
โพสโดย : gm
วันที่ : 23 พ.ย. 2560