รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปผลการส่งรายงานทางการเงิน รพสต.เดือน กันยายน และเดือน ตุลาคม 2564
รายละเอียด :

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 8
        ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ ๘, สาธารณสุขอำเภอทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ ๘
ด้วย กองเศรษฐกิจสุขภาพและกลุ่มประกันสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง ส่งรายงานทางการเงินเข้าในระบบในวันที่ 25 ของเดือนถัดไป เพื่อกำกับและติดตามให้หน่วยบริการสามารถบริหารด้านการเงินและการคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ  นั้นในการนี้ สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘ ขอส่งสรุปผลการส่งรายงานทางการเงินของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตสุขภาพที่ 8 สำหรับเดือน กันยายน และเดือน ตุลาคม  2564 รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วย

กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

นางสาวอุราวรรณ  สะอาดภูมิ

โทร 0854584648
ดาวน์โหลดเอกสาร : วิเคราะห์ข้อมูลบัญชี รพ.สต.เดือนกันยายน 2564
วิเคราะห์ข้อมูลบัญชี รพ.สต.เดือน ตุลาคม 2564
สรุปผลการส่งรายงานทางการเงิน รพสต.เดือน กันยายน 2564
สรุปผลการส่งรายงานทางการเงิน รพสต.เดือน ตุลาคม 2564
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
โพสโดย : cfo
วันที่ : 13 ม.ค. 2565