รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปผลการส่งรายงานทางการเงิน รพสต.เดือน พฤศจิกายน 2564
รายละเอียด :

เรียน  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 8

        ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ ๘, สาธารณสุขอำเภอทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ ๘

   ด้วย กองเศรษฐกิจสุขภาพและกลุ่มประกันสุขภาพ  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง ส่งรายงานทางการเงินเข้าในระบบในวันที่ 25 ของเดือนถัดไป เพื่อกำกับและติดตามให้หน่วยบริการสามารถบริหารด้านการเงินและการคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั้นในการนี้ สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘ ขอส่งสรุปผลการส่งรายงานทางการเงินของโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตสุขภาพที่ 8 สำหรับเดือนตุลาคม 2564 รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วยนี้

กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

นางสาวอุราวรรณ สะอาดภูมิ

โทร.0854584648

ดาวน์โหลดเอกสาร : สรุปผลการส่งรายงานทางการเงิน
วิเคราะห์ข้อมูลบัญชี รพ.สต.
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
โพสโดย : cfo
วันที่ : 13 ม.ค. 2565