รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมขับเคลื่อนระบบบริการขับเคลื่อนการใช้สมันไพร กัญชา กัญชาเพื่อเศรษฐกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รายละเอียด :
ดาวน์โหลดเอกสาร : หนังสือเชิญประชุม
ร่างคำสั่งคณะกรรมการฯ
แบบตอบรับการประชุม
QRC Zoom Meeting
เอกสารประกอบการประชุม 1
เอกสารประกอบการประชุม 2
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
โพสโดย : cio
วันที่ : 19 มี.ค. 2564