รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารประกอบการประชุมการดำเนินงานให้บริการวัคซีนโควิด-19 เขตสุขภาพที่ 8 วันที่ 25 มีนาคม 2564
รายละเอียด :

เป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนการให้บริการวัคซีนโควิด-๑๙ ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๘ สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘ จึงขอเชิญผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมแนวทางการดำเนินงานให้บริการวัคซีนโควิด-๑๙ เขตสุขภาพที่ ๘ ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น ๕ สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘ และระบบ Zoom cloud Meeting ID: 614 0745 308 Password: covid

https://timeline.line.me/post/1161447040905086435

ดาวน์โหลดเอกสาร : หนังสือเชิญประชุมวัคซีนโควิด-19 (สสจ.)
หนังสือเชิญประชุมวัคซีนโควิด-19 (ผอ.รพศรพท.)
หนังสือเชิญประชุมวัคซีนโควิด-19 (สธน.)
หนังสือเชิญประชุมวัคซีนโควิด-19 (ผอ.กองระบาดฯ)
ระเบียบวาระการประชุมวัคซ๊น COVID-19_25 มี.ค.64_edited_3
ข้อสั่งการ สธ.ลว.19 ก.พ.64
(เอกสารหมายเลข 1) วาระที่ 1.1 นโยบายการให้บริการวัคซีนโควิด-19 (สธน.)
(เอกสารหมายเลข 2) วาระที่ 3.1_Situation and Vaccine COVID-19 management (ผอ.สคร.8)
(เอกสารหมายเลข 3) วาระที่ 3.2 AEFI COVID-19 Vaccine_DOE (ภญ.ภาวินี)
(เอกสารหมายเลข 4) วาระที่ 3.3 การเบิกจ่ายและบริหารจัดการวัคซีนโควิด19 (ภญ.ดวงจิตร)
(เอกสารหมายเลข 5) วาระที่ 3.4 การให้บริการวัคซีนโควิด 19 (เนาวนิตย์)
(เอกสารหมายเลข 6) วาระที่ 3.5 การจัดการข้อมูล (นพ.กฤษฎา)_part1
(เอกสารหมายเลข 6) วาระที่ 3.5 การจัดการข้อมูล (นพ.กฤษฎา)_part2
(เอกสารหมายเลข 6) วาระที่ 3.5 การจัดการข้อมูล (นพ.กฤษฎา)_part3
วาระที่ 3.6 การเตรียมความพร้อมการดำเนินงานให้บริการวัคซีน COVID-19 จังหวัดอุดรธานี
วาระที่ 3.6 การเตรียมความพร้อมการดำเนินงานให้บริการวัคซีน COVID-19 จังหวัดสกลนคร
วาระที่ 3.6 การเตรียมความพร้อมการดำเนินงานให้บริการวัคซีน COVID-19 จังหวัดหนองบัวลำภู
วาระที่ 3.6 การเตรียมความพร้อมการดำเนินงานให้บริการวัคซีน COVID-19 จังหวัดเลย
กลุ่มงาน : กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
โพสโดย : cso
วันที่ : 25 มี.ค. 2564